Pagina delen

Ontwerpbegroting Tribuut 2016

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. de ontwerpbegroting 2016 Tribuut voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen;

2. bijgaande conceptbrief aan het bestuur van Tribuut over de begroting 2016 te verzenden.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Wettelijk voorgeschreven procedure voor de begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR).

De ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie (niet door de raden van de aangesloten gemeenten).

Ieder jaar moet het bestuur van alle gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Zutphen participeert hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar toezenden. Dit moet acht weken voordat de begroting door de gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld.

De gemeente heeft op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 35 lid 2 en 3) en de Gemeentewet (artikel 190 lid 2 en 3) in verband een aantal rechten en plichten.

1. Het bestuur van de gemeente moet het volgende doen.

  • de begroting va de GR moet openbaar ter inzage worden gelegd en, tegen betaling van kosten, algemeen verkrijgbaar worden gesteld;
  • van de ter inzage legging en verkrijgbaarstelling moet openbaar kennis worden gegeven.

2. Verder kan uw raad aan het bestuur zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. De raad mag pas minimaal twee weken na de openbare kennisgeving van de ter inzage legging (zie onder b.) over de begroting beraadslagen.

De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moeten worden gevoegd bij de ontwerpbegroting zoals die aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt aangeboden.

Dit raadsvoorstel

Wij hebben de ontwerpbegroting beoordeeld en zien geen aanleiding om over te gaan tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel is dan ook om kennis te nemen van de stukken en geen zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

De ontwerpbegroting 2016 Tribuut goed te keuren.

Argumenten

1.1 Aan de formele vereisten is voldaan

Op grond artikel 35 lid 2 van WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzage legging.

De ontwerpbegroting ligt ter inzage vanaf 18 november 2015.

1.2 De ontwerpbegroting 2016 van Tribuut.

De ontwerpbegroting is opgesteld en geïndexeerd op basis van de meicirculaire 2015 van het Rijk. De ontwerpbegroting 2016 van Tribuut geeft een kleine afwijking ten opzichte van het bedrijfsplan 2015 , dit kan binnen de producten opgevangen worden.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De brief wordt aan het bestuur van Tribuut verzonden.

Bijlagen

Ontwerpbegroting Tribuut 2016

Brief Tribuut

Brief betreffende de ontwerpbegroting 2016 aan het bestuur van Tribuut

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0185

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 november 2015 met nummer 71753b e s l u i t :

  1. de ontwerpbegroting 2016 Tribuut voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen;
  2. bijgaande conceptbrief aan het bestuur van Tribuut over de begroting 2016 te verzenden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 30 november 2015 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

Ieder jaar moet het bestuur van alle gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Zutphen participeert hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar toezenden. Dit moet acht weken voordat de begroting door de gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld. De ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie (niet door de raden van de aangesloten gemeenten). Tegen een ontwerpbegroting kan de Raad van een aangesloten gemeente een zienswijze indienden.De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moeten worden gevoegd bij de ontwerpbegroting zoals die aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt aangeboden. Het college heeft de ontwerpbegroting beoordeeld en ziet geen aanleiding om over te gaan tot het indienen van een zienswijze. De Raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de stukken en geen zienswijze in te dienen.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 30-11-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

 

1. Opening

Voorzitter: Ik heet u allen van harte welkom bij de vergadering van het Technisch Blok. Ik stel voor om agendapunt 7 als laatste agendapunt te behandelen gezien het aantal agendapunten en de tijdsduur die we hebben. Indien agendapunt 7 niet in zijn geheel kan worden afgehandeld, dan wordt voor dat punt de vergadering geschorst en wordt het onderwerp voor een volgende forumvergadering geagendeerd. Kunt u daarmee intstemmen? Ja? Dan is dat akkoord.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

Voorzitter: Dit punt wil ik gezien de tijd beperken tot het stellen van verhelderende vragen. Indien er meer vragen zijn, dan kunnen die tot morgen aan het college worden gesteld en worden dan door het college in een Memo beantwoord.

College: Er vindt nog één keer crisisopvang plaats in de Hanzehal in de periode van 28 december 2015 tot 8 janauri 2016. Er is voor deze periode gekozen omdat dan het minst gebruik wordt gemaakt van de Hanzehal. Of het COA hier daadwerkelijk gebruik van gaat maken is onduidelijk.

Afgelopen woensdag is er een informatiebijeenkomst geweest voor iedereen die te maken heeft met de opvang van asielzoekers in GGNet. deze bijeenkomst is beperkt tot 200 mensen. Morgen (1 december 2015) vindt er nog zo een bijeenkomst plaats.

Voorzitter: Vanuit het Presidium is de wens geuit dat er over dit onderwerp stukken beschikbaar komen.

CDA: Kan er een kort memo beschikbaar komen voor 14 december 2015?

College: Ja, er zijn al veel vragen gesteld. deze worden voor morgen beantwoord.

College: het tekort op de BUIG-gelden kan worden goedgemaakt door een aanvraag bij het Ministerie te doen.

GroenLinks: Vanavond wordt ook de Zienswijze Raad aanvraag vangnetregeling behandeld, is dat een totaal andere regeling?

College: Ja.

College: Er is een foutieve mededeling gedaan tijdens het Forum Laaggeletterdheid toekenning webgelden aan ROC Aventus. Gezegd is dat een deel van het geld naar hun zou gaan. Zij hebben echter de aanbesteding verloren, daarom gaat het geld naar iemand anders.

D66: Wie is het geworden?

College: daarover wordt morgen een mail verstuurd.

College: Voor TSN thuiszorg dreigt faillissement. Er is zorg voor zowel de werkgeverskant als voor de thuiszorgkant. Er wordt gekeken welke organisaties de hulpen kunnen overnemen alsook de cliënten.

D66: Wat is de omvang van het aantal cliënten?

College: Het gaat om 264 cliënten.

SP: De gemeente is in overleg met TSN thuiszorg over HV2, waarom niet ook over HV1?

College: Wij zullen het doorgeven aan de portefeuillehouder.

College: Met het behoud van de rechtbank gaat het in de Tweede Kamer de goede kant op.  Uitgesproken is het behoud van 32 volwaardige rechtbanken. De Minister is gevraagd de regie te pakken in dit dossier.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij dienen vanavond een amendement Visie Landelijk Gebied in.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 30 november 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 30 november 2015

geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Vaststelling Belastingverordeningen 2016

PVDA: Blijft de uitvoering in de praktijk hetzelfde, met name voor wat betreft de kwijtschelding nu alle regelingen in één regeling worden samengevoegd?

College: Voor de kwijtschelding vindt er geen verandering plaats.

Voorzitter: Het stuk is voldoende besproken en is een hamerstuk in de raad.

6b. Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen

Voorzitter: Het stuk is voldoende besproken en is een hamerstuk in de raad.

6c. Ontwerpbegroting Tribuut 2016

PVDA: Op pagina 6 wordt gesproken over vertraging in het te actualiseren plan. Wat zijn hiervan de gevolgen?

College: Dit heeft geen gevolgen voor het personeel. Er hebben vertragingen in het aanbestedingstraject plaatsgevonden, maar dat is inmiddels hersteld.

PVDA: Blijven de ingeschaalde bezuinigingen gehandhaafd?

College: Ja.

Voorzitter: Het stuk is voldoende besproken en is een hamerstuk in de raad.

7. Schriftelijke vragen betreffende toegankelijkheid nieuwe zwembad De IJsselslag

Voorzitter: Er is alleen nog tijd om de inspreker het woord te geven. Dan wordt de vergadering voor dit punt geschorst en zal de vergadering voor dit punt op 14 december 2015 worden voortgezet. Inspreker zal actief worden uitgenodigd voor de vergadering van 14 december 2015.

Inspreker: - zie inspreektekst-

College: Heeft ZoZijn ook een contract met Sutfene?

Inspreker: Alleen als je een indicatie hebt.

D66: Kunt u ook zwemmen met uw gehandicapte dochter zonder de aanwezigheid van een tillift.

Inspreker: Ik wel omdat ik sterk ben, veel anderen niet.

Voorzitter: Gezien de tijd schors ik de vergadering voor dit agendapunt.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 30 november 2015

PVDA: Moet het stuk Marsweg 109 niet van rubriek E naar rubriek B?

Voorzitter: Waarom?

PVDA: Onze partij wil hier een goede aandacht voor.

Voorzitter: Wat vinden de anderen hiervan

College: Dit zou dan eerst naar rubirek C moeten omdat er nog geen antwoordbrief is. Indien er een antwoordbrief is kan dit naar rubriek B.

Voorzitter: Akkoord? Ja.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 30 november 2015

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 16-11-2015

Geen opmerkingen.

Voorzitter: Het verslag is vastgesteld.

10b. Forumverslag 17-11-2015

Geen opmerkingen.

Voorzitter: het verslag is vastgesteld.

11. Sluiting

Voorzitter: Ik schors agendapunt 7, dit zal op een volgend forumvergadering verder worden behandeld en sluit hiermee de vergadering.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 30 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend