Pagina delen

Ontwerpbegroting 2016 Regio Stedendriehoek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2016 van de Regio Stedendriehoek en de zienswijze over de begroting 2016 zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de Regio Stedendriehoek te verzenden.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 21 april jl. is in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de regio Stedendriehoek ingestemd met de conceptbegroting 2016. Conform de gemeenschappelijke regeling heeft de regio Stedendriehoek de conceptbegroting 2016 toegezonden aan de deelnemende gemeenten opdat de gemeenteraden hierover hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. De bijdrage van Zutphen aan de regio Stedendriehoek in 2016 stijgt licht van € 117.700,- naar € 120.524,-.

De Regioraad moet de vastgestelde begroting 2016 op 20 juni 2015 vaststellen, zodat de begroting voor 1 augustus 2015 kan worden ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. De regio vraagt te berichten of met de ingediende conceptbegroting 2016 wordt ingestemd.

De voorliggende begroting bouwt voort op een nieuw bestuurlijk tijdperk, waarin de regio zich richt op een nieuwe koers. De begroting is opgebouwd op de Agenda Stedendriehoek, die eind 2013 is ondertekenend en bekrachtigd. De begroting is gekoppeld aan de vier opgaven (Innovatie krachtig maken; Sociaal kapitaal beter benutten; Blijven werken aan bereikbaarheid; Leefomgeving met kwaliteit versterken) en wordt ingezet om de kansen te realiseren en de nieuwe werkwijze, samen met externe partners, te ondersteunen en te stimuleren.

 

Beoogd effect

De regio Stedendriehoek de zienswijze van de gemeenteraad ten aanzien van de conceptbegroting 2016 kunnen meedelen, te weten instemmen met de conceptbegroting 2016.

 

Argumenten

1.1  Er is een formele vereiste om de begroting voor te leggen aan de gemeenteraad.

Op grond van artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling stuurt de regio de conceptbegroting toe aan de deelnemende gemeenten opdat de gemeenteraden hun zienswijze hierover kenbaar kunnen maken aan het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek.

1.2  De conceptbegroting 2016 leidt tot een lichte stijging van de gemeentelijke bijdrage van Zutphen van € 2.824,00.

In 2016 is de totale bijdrage van alle deelnemende gemeenten € 1.061.973,00. Het aandeel van Zutphen hierin is € 120.424,00. In 2015 bedroeg de totale bijdrage van alle deelnemende gemeenten
€ 1.031.709,00. Het aandeel van Zutphen hierin is € 117.740,00. In 2014 bedroeg de totale bijdrage van alle deelnemende gemeenten € 1.004.152,00. Het aandeel van Zutphen hierin was € 114.657,00. In 2013 was dit respectievelijk € 1.044.657 en € 119.108. Voor 2016 betekent het een verhoging van de bijdrage van € 2.824,00. In 2014 was er sprake van een verlaging van de bijdrage van € 4.451 ten opzicht van 2013.

1.3  De begroting wordt inhoudelijk vertaald in het werkprogramma 2016.

Het proces Re-inventing the Stedendriehoek heeft geresulteerd in “De Agenda Stedendriehoek: samenwerking biedt kansen voor vestigingsklimaat”. De Regio Stedendriehoek zal naar verwachting aan het eind van dit jaar het werkprogramma 2016 aanbieden aan de zeven colleges, zodat u aansluitend de gemeenteraad in de gelegenheid kunt stellen om van gedachten kan wisselen over het werkprogramma.

De financiële vertaling van deze Agenda is vastgelegd in deze concept begroting 2016.

1.4  Er is, ondanks een positieve grondhouding, aanleiding inhoudelijk te reageren op de begroting.

Er wordt voor het eerst in jaren weer geïndexeerd (zie kanttekening 1.), maar er is begrip voor de keuze voor indexering (dat gebeurt immers ook bij de deelnemende gemeenten die de medewerkers aan het bureau leveren). Er liggen wel een aantal fundamentele vraagstukken. De regio doet momenteel onderzoek naar de overlap en het samenvloeien van de taken van de Wgr en de Strategische Board, waarbij ook aandacht zal zijn voor de kosten, budgetten en de formatie. Centraal staan de verschuivingen van accenten van de Wgr naar de Board, de inzet van het bureau ten behoeve van de huidige (aflopende) stads- en regiocontracten, de ambities van de Board, de meerwaarde en profijt van de bijdrage aan de orde. Daarbij komt ook de mogelijkheid aan bod om de extra investering in de Board terug te verdienen door de bijdrage aan de Wgr (op termijn) te verlagen.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen effect hebben op de toekomstige begrotingen en de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Vanuit Zutphen zal aangedrongen worden op het terugdringen van de kosten en dus van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De regio heeft aangekondigd de extra kosten die in 2015 en 2016 worden gedekt uit een reserve, vanaf 2017 extra te bezuinigen op de begroting (het gaat dan om een bedrag van € 20.000).

 

Kanttekeningen

1 .Na een paar jaren van dalen van de bijdrage, stijgt deze nu weer.

De Regio heeft de afgelopen jaren de door de gemeenten opgelegde bezuinigingen gerealiseerd door niet te indexeren op loonkosten en materiële budgetten. In de jaren 2011 tot en met 2013 is niet geïndexeerd en in 2014 zijn alleen loonbudgetten geïndexeerd aangezien deze sterk achterliepen bij de werkelijke loonkosten. De Regio constateert nu dat door het achterwege blijven van de indexering met name de begrote loonkosten uit de pas lopen met de werkelijke loonkosten. In de begroting 2016 wordt voorgesteld de loonkosten op een reëel niveau te brengen. Het betreft een bedrag van € 41.000. De Regio stelt voor in 2015 en 2016 een beroep te doen op de reserve rente.

2. Een aantal voordelen worden benut om de formatie uit te breiden en niet om de bijdrage te beperken.

In de begroting 2016 is een uitbreiding van de formatie verwerkt van 0,6 fte sr. beleidsmedewerker. De kosten bedragen €77.000. Dekking vindt plaats door het inzetten van het voordeel dat op huisvesting is ontstaan, urenvermindering van een andere medewerker en verlaging van het budget overige personeelslasten. Het voordeel van de huisvesting etc. is nu ingezet ter dekking van de uitbreiding van de formatie in plaats van voor het op peil brengen van het salarisniveau (dan zou de inwonerbijdrage niet verhoogd hoeven te worden). De totale formatie blijft echter binnen de met de Regio afgesproken formatiegrenzen.

 

Risico’s

1. Een minimalistische begroting en een ‘Regio Light’ brengt ook risico’s met zich mee.

Deze minimalistische begroting brengt risico’s met zich mee omdat de regio niet beschikt over reserves om eventuele niet beïnvloedbare tegenvallers of nieuwe wensen op te vangen. Mocht dit zich voordoen dan leidt dit tot een aanpassing van de begroting.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na de raadsvergadering wordt de regio in kennis gesteld van de zienswijze ( te weten instemmen met de begroting) van de gemeenteraad ten aanzien van de conceptbegroting 2016 van de Regio Stedendriehoek.

 

Financiën

In de conceptbegroting 2016 van de Regio Stedendriehoek is als bijdrage van Zutphen een bedrag geraamd van € 120.424,-. Het bedrag dat in de conceptbegroting 2016 van de gemeente wordt opgenomen is afhankelijk van de uiteindelijke besluitvorming binnen de Regio Stedendriehoek.

Met deze conceptbegroting komt een einde aan de financiële taakstelling die enkele gemeenten, waaronder Zutphen (KTD), aan de regio Stedendriehoek hebben opgelegd.

Door de financiële ambtenaren van de zeven regiogemeenten is ten aanzien van de jaarstukken 2014 (incl. bijlagenboek) en de conceptbegroting 2016 positief geadviseerd. Wel zijn opmerkingen gemaakt die u elders in dit voorstel aantreft (zie kanttekeningen). Er is nog geen goedkeurende verklaring van de accountant. De accountant heeft aangegeven er naar te streven uiterlijk op 1 juni 2015 de controle van de stukken formeel te hebben afgerond en de controleverklaringen af te geven.

Meerjarenperspectief bijdrage gemeente Zutphen:

2017: 124.028; 2018: 125.389; 2019: 126.764.

 

Bijlagen

Concept-zienswijze.

 

Stukken die ter inzage liggen

Ontwerpbegroting 2016.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0081

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 mei 2015 met nummer 60496b e s l u i t :

in te stemmen met de ontwerpbegroting 2016 van de Regio Stedendriehoek en de zienswijze over de begroting 2016 zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de Regio Stedendriehoek te verzenden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 15 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Deze zienswijze van de raad op een Gemeenschappelijke Regeling wordt in het forum van 15 juni (19.00-20.00) samen met 4 andere zienswijzen behandeld.

De Regioraad van de gemeenschappelijke regeling (GR) Stedendriehoek wil de begroting 2016 op 20 juni 2015 vaststellen, zodat de begroting voor 1 augustus 2015 kan worden ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. De regio vraagt de deelnemende gemeenten te berichten of met de ingediende conceptbegroting 2016 kan worden ingestemd.

In bijgevoegde zienswijze wordt voorgesteld dat Zutphen met de begroting van de Stedendriehoek instemt en met belangstelling uitkijkt naar de ambities voor 2016, vooral ten aanzien van de Omgevingsagenda en de Cleantech Agenda.
De bijdrage van Zutphen aan de Stedendriehoek stijgt van €117.700,- naar € 120.524,-. In de zienswijze wordt aangegeven de gemeentelijke bijdragen aan de Stedendriehoek zoveel mogelijk te beperken en eventueel terug te brengen.

Tenslotte wordt de GR verzocht om de kosten, de budgetten en de formatie inzichtelijk te maken als taken van de Stedendriehoek samengaan met de Strategische Board.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 15-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht de onderwerpen kort toe.

Voor liggen een vijftal zienswijzen over begrotingen van gemeenschappelijke regelingen welke achtereenvolgens behandeld worden.

 

Ontwerpbegroting 2016 Regio Stedendriehoek.

 

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

Stadspartij: In de begroting is op pagina 15 opgenomen dat er VAR gelden vrijvallen, € 7,6 mln. Is dit fysiek geld?

GroenLinks: In het stuk staat dat de bijdrage omlaag of gelijk moet blijven. De stedendriehoek is geen verplicht nummer. Het kost geld, maar dat wordt goed besteed. De begroting is echter puur financieel en geen doelbegroting. Wat krijgen we nu voor dit geld?

CDA: Wordt de regio misschien overbodig door provinciale regelingen? Moeten we hier nog in zitten?

VVD: We zijn blij met de stedendriehoek, maar willen graag meer ambitie zien. Krijgt Zutphen een douceurtje van de vrijgevallen gelden?

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: Het vrijgevallen bedrag staat als schuld in de boeken en wordt nu dus weer recht getrokken. Het betreft een garantstelling voor de verbrandingsoven in Wijster.

Het devies is ‘zuinig zijn’. Geld uitgeven waar we het voor nodig hebben. Ook de GR mag merken dat we het als gemeente minder hebben.

GroenLinks: Bij een dergelijk devies is een productbegroting juist erg handig.

College: De regio is een belangenbehartigingclub. Daarbij is het erg lastig om een productbegroting te maken. De resultaten zijn niet eenvoudigweg in producten in te delen. Zij helpen ons om de gekozen thema’s vorm te geven. Financieel en organisatorisch is het een bijzondere club. Er vindt veel inhuur en detachering vanuit de leden plaats. De gemeentelijke bijdrage is volstrekt verdedigbaar.

De voorzitter concludeert dat de zienswijze voldoende besproken is.

Daarmee zijn alle onderwerpen behandeld en sluit de voorzitter de vergadering.Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 29 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend