Pagina delen

Ontwerp Provinciaal inpassingsplan Windpark IJsselwind Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Kennis te nemen van de vaststelling van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Windpark IJsselwind Zutphen door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 15 juni 2022.
  2. Geen zienswijze in te dienen op het Provinciaal inpassingsplan Windpark IJsselwind Zutphen.
  3. Via bijgaande brief bij Gedeputeerde Staten het belang te benadrukken van de versterking van de biodiversiteit bij de uitvoering van het project en het belang van verlenging van de terinzageperiode.

Inhoud

Inleiding

Op 12 mei 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestemmingsplan 'Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind', en de omgevingsvergunningen voor  drie windturbines, vernietigd.
Bij brief van 22 december 2021 hebben Gedeputeerde Staten (GS) u meegedeeld dat zij de ruimtelijke procedure op zich nemen, vanwege de complexiteit van het project, het grensoverschrijdende karakter (uitstraling over de gemeentegrens), het feit dat het provinciebestuur in eerste aanleg bevoegd gezag is en omdat de gemeenteraad het gebied nog steeds geschikt acht voor windturbines.

Op 26 april heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland u het niet openbare concept-ontwerp Provinciaal inpassingsplan Windpark IJsselwind Zutphen toegestuurd in het kader van het 'horen van de gemeente'. U heeft via een brief van 24 mei 2022 een vooroverlegreactie gestuurd aan GS. U heeft hierin gevraagd om een zorgvuldig en volgordelijk proces met specifieke aandacht voor de onderwerpen van ons voorgenomen afwegingskader: 

1. Criteria ten aanzien van de betrokkenheid van omwonenden, ook in de ontwerpfase;
2. Criteria ten aanzien van de landschappelijke inpassing en versterking van de biodiversiteit;
3. Criteria ten aanzien van de financiële participatie van inwoners van deze gemeente.

Op 9 juni 2022 heeft de gedeputeerde een toelichting gegeven op het Provinciaal Inpassingsplan in het forum van de gemeenteraad. Het forum heeft kennis genomen van het participatieproces tot nu toe en de financiële participatie in het project. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de versterking van de biodiversiteit bij uitvoering van het project.

Op 14 juni 2022 heeft GS het ontwerp inpassingsplan vastgesteld. De publicatie volgt op 22 juni 2022, waarna zienswijzen kunnen worden ingediend tot 4 augustus 2022.

Beoogd effect

Goede ruimtelijke procedure tot inpassing Windpark IJsselwind Zutphen.

Argumenten

1.1 Het gemeentebestuur van Zutphen is niet het bevoegd gezag voor het inpassingsplan.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor drie windturbines vernietigd. Het provinciebestuur heeft het bevoegd gezag terug genomen. Het gemeentebestuur heeft in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening op 24 mei 2022 een reactie op het concept-ontwerp Inpassingsplan gestuurd naar Gedeputeerde Staten.
Het gemeentebestuur heeft geen verdere rol in de besluitvorming over het provinciaal inpassingsplan. De enige weg die open staat is het indienen van een zienswijze.

2.1 Gedeputeerde Staten hebben de reactie van ons gemeentebestuur voldoende verwerkt in het ontwerp inpassingsplan.

In hoofdstuk 7, paragraaf 7.2 van het PIP is een kort verslag opgenomen over hoe Gedeputeerde Staten met de vooroverlegreactie van ons gemeentebestuur is omgegaan. Er is daarnaast ambtelijk een puntsgewijze reactie ontvangen. Onze opmerkingen zijn grotendeels verwerkt en onze belangen zijn hiermee voldoende meegenomen in het plan.

2.2 De gedeputeerde heeft een toelichting gegeven op het concept-ontwerp PIP in het forum van 9 juni 2022.

De gedeputeerde heeft een toelichting gegeven op de vele contacten met omwonenden bij de voorbereiding van het ontwerp inpassingsplan en de wijze waarop het gebied financieel gecompenseerd wordt. Hij heeft de vragen van de forumleden beantwoord.

2.3 Het plan voldoet aan de wettelijke kaders voor natuur, flora en fauna.

Het inpassingsplan is aangepast na de vernietiging van het gemeentelijk bestemmingsplan door de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Hierbij moet worden aangetekend dat:
- de ontheffing (soortenbescherming) Wet natuurbescherming door de uitspraak van de Raad van State van 12 mei 2021 onherroepelijk is geworden.
- de vergunning (gebiedsbescherming Natura 2000 – stikstof) Wet natuurbescherming nog voor ligt bij de Raad van State. Dat is een zaak van de provincie.

3.1 Het forum heeft aandacht gevraagd voor de versterking van de biodiversiteit in het gebied.

Een van de fracties vroeg aandacht voor versterking van biodiversiteit. Dit onderwerp heeft de raad ook met name genoemd in zijn amendement over een afwegingskader bij de vaststelling van de Regionale Energie Strategie 1.0. We hebben het afwegingskader nog niet kunnen opstellen en vragen daarom vooruitlopende hierop om specifieke aandacht voor dit onderwerp.

3.2 De periode van terinzagelegging van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan overlapt het zomerreces.

GS leggen het inpassingsplan zes weken ter inzage tijdens de zomerperiode. Dat is een termijn waarin veel inwoners met vakantie gaan. Via bijgevoegde brief benadrukken wij het belang van verlenging van de periode van terinzagelegging.

Kanttekeningen

1.1 Het is niet mogelijk om het ontwerp inpassingsplan via de reguliere procedure ter bespreking voor te leggen aan forum en raad.

De gedeputeerde heeft een toelichting op het inpassingsplan gegeven aan het gemeentelijk forum. Daarmee is het mogelijk het raadsvoorstel zonder nieuw forum te agenderen op 4 juli 2022. De gemeenteraad kan een besluit nemen over het al dan niet indienen van een zienswijze tijdens de terinzagelegging van het PIP.

Communicatie

Het besluit om geen zienswijze in te dienen wordt gecommuniceerd via de website van de gemeenteraad.
Via bijgaande brief aan GS wordt aandacht gevraagd voor biodiversiteit bij de uitvoering van het project.

Uitvoering

Er is geen vervolg actie door ons gemeentebestuur gepland.
De initiatiefnemers en provincie houden op 23 juni 2022 een inloopavond om het PIP toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.
Er kunnen tot 4 augustus 2022 zienswijzen worden ingediend op het ontwerp inpassingsplan. Gedeputeerde Staten start de besluitvormingsprocedure in september en wil het Provinciaal Inpassingsplan Windpark IJsselwind Zutphen in november 2022 ter besluitvorming aanbieden aan Provinciale Staten.

Bijlagen

Concept brief aan Gedeputeerde Staten over belang van biodiversiteit bij de uitvoering van het project Windpark IJsselwind Zutphen.
Memo d.d. 24 mei Horen over provinciaal inpassingsplan Windpark IJsselwind Zutphen.
Reactiebrief gemeente Zutphen bij concept-ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Windpark
IJsselwind Zutphen d.d. 24 mei 2022.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0072

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 21 juni 2022 met nummer 343230


  1. Kennis te nemen van de vaststelling van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Windpark IJsselwind Zutphen door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 15 juni 2022.
  2. Geen zienswijze in te dienen op het Provinciaal inpassingsplan Windpark IJsselwind Zutphen.
  3. Via bijgaande brief bij Gedeputeerde Staten het belang te benadrukken van de versterking van de biodiversiteit bij de uitvoering van het project en het belang van verlenging van de terinzageperiode.

b e s l u i t :

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 4 juli 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangenomen

Hoofdelijke stemming
25 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in