Pagina delen

Ontwerp-begrotingswijziging 2023 GR Tribuut belastingsamenwerking

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. In te stemmen met de ontwerp-begrotingswijziging 2023 van de GR Tribuut belastingsamenwerking;
2. Geen zienswijze over de ontwerp-begrotingswijziging 2023 te sturen, conform bijgaande conceptbrief.

Inhoud

Inleiding

Door de deelname van de gemeente Brummen aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Tribuut belastingsamenwerking is het noodzakelijk de begroting voor 2023 aan te passen. Per 1 januari 2023 wordt de gemeente Brummen deelnemer van de GR Tribuut belastingsamenwerking (Tribuut). Vanaf 1 november 2022 gaat Tribuut werkzaamheden uitvoeren voor de gemeente Brummen. Om de gemeente Brummen zekerheid te geven over de kosten is de ontwerp-begrotingswijziging op 21 oktober 2022 vastgesteld door het bestuur van Tribuut.

Beoogd effect

De raad informeren over de concept begrotingswijziging 2023 van de GR Tribuut belastingsamenwerking, zodat de raad hierover een zienswijze kenbaar kan maken. De raad kan zo invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders.

Argumenten

1. Op deze wijze wordt voldaan aan een formele eis en kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de financiële en inhoudelijke kaders van de GR Tribuut belastingsamenwerking.
In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijzen naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

Kanttekeningen

Het bestuur van GR Tribuut stelt uiteindelijk de begrotingswijziging vast.
Het bestuur van Tribuut bepaalt zelf of zij eventuele zienswijzen van de deelnemende gemeenten, waaronder de gemeente Zutphen, overnemen of niet.

Financiën

In de bijgesloten ontwerp-begrotingswijziging 2023 treft u de financiële consequenties na toetreding van de gemeente Brummen en nadat de andere wijzigingen in de begroting opgenomen worden. Specifiek voor de bijdrage van de gemeente Zutphen zijn deze als volgt:

Oorspronkelijke bijdrage gemeente Zutphen aan GR Tribuut voor 2023:                        € 1.180.000
Gewijzigde bijdrage gemeente Zutphen indien gemeente Brummen toetreedt
en de overige wijzigingen opgenomen worden:                                                            € 1.152.000

Per saldo wordt een voordeel behaald van € 28.000. Dit voordeel zal in de bestuursrapportages opgenomen worden zodra de GR Tribuut de begrotingswijziging heeft vastgesteld.

Communicatie

De bijgaande conceptbrief sturen wij als zienswijze naar de GR Tribuut belastingsamenwerking.

Bijlagen

  1. Bestuursbesluit ontwerp-begrotingswijziging 2023 Tribuut belastingsamenwerking.
  2. Conceptbrief zienswijze.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0122

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 21 december 2022 met nummer 442494


gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;


b e s l u i t :

1. In te stemmen met de ontwerp-begrotingswijziging 2023 van de GR Tribuut belastingsamenwerking;
2. Geen zienswijze over de ontwerp-begrotingswijziging te sturen, conform bijgaande conceptbrief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 30 januari 2023 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-01-2023 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 16 januari 2023 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 16-01-2023 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Voorzitter
M Elshof
Griffier
B.M. Duizer