Pagina delen

Ontslag van de heer J. Pierik als extern lid van de rekenkamercommissie

Het presidium stelt voor :

De heer J. Pierik op eigen verzoek met terugwerkende kracht tot 28 januari 2020 ontslag te verlenen als extern lid van de Rekenkamercommissie Zutphen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Dhr. Pierik, extern lid van de rekenkamercommissie, beëindigt zijn functie als extern lid van de Rekenkamercommissie Zutphen.

Beoogd effect

Na ontslag van dhr. Pierik is er weer ruimte voor een nieuw extern lid; de rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden, waaronder de voorzitter, en twee raadsvertegenwoordigers (Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Zutphen 2016).

Argumenten

 Ad 1. onverenigbaarheid van functies

Reden van ontslag van dhr. Pierik is zijn nieuwe baan als burgemeester van de Gemeente Borne.

Kanttekeningen

Geen.

Risico’s

Het ontslag van dhr. Pierik kwam onverwacht snel. Vanaf 29 januari 2020 is er een vacature extern lid. Een procedure voor een nieuw lid moet worden gestart, om te zorgen voor snelle opvolging en behoud van capaciteit van de rekenkamercommissie.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De Rekenkamercommissie gaat in afstemming met de Griffie een procedure starten, voor het zo spoedig mogelijk vervullen van de vacature. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure uit 2016, toen twee externe leden en een voorzitter zijn geworven.

Rapportage/evaluatie

Geen.

Financiën

De maandelijkse vergoeding van dhr. Pierik is per 28 januari 2020 beëindigd. Hij zal zo spoedig als mogelijk worden opgevolgd, waarna het nieuwe externe lid weer een zelfde maandelijkse vergoeding krijgt.

Bijlagen

Geen.

Stukken die ter inzage liggen

De ontslagbrief van de heer J. Pierik staat op de lijst ingekomen stukken van 9 maart 2020.Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0014

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 9 maart 2020 met nummerb e s l u i t :

De heer J. Pierik op eigen verzoek met terugwerkende kracht tot 28 januari 2020 ontslag te verlenen als extern lid van de Rekenkamercommissie Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 9 maart 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 09-03-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in