Pagina delen

Ontslag Forumlid voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld en PVDA en benoeming Forumleden voor Kies Lokaal Zutphen Warnsveld en PVDA

Het presidium stelt voor :

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van Burgerbelang Zutphen Warnsveld de heer A. Menkveld en mevrouw S. de Geus als Forumlid voor de fractie van PVDA;
  2. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van Kies Lokaal Zutphen Warnsveld de heer J. Maarssen en A. Menkveld en als Forumlid voor de fractie van PVDA de heer F. Heitling.

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Forumlid Anton Menkveld heeft verzocht hem te ontslaan als Forumlid van de fractie Burgerbelang Zutphen Warnsveld. Bijgevoegd de ontslagbrief van de heer Menkveld.

De fractievoorzitter heeft verzocht mevrouw S. de Geus te ontslaan als Forumlid voor de fractie van PVDA.

Via de fractievoorzitter kunnen fracties, ter ondersteuning van hun werkzaamheden, niet-raadsleden, woonachtig in de gemeente Zutphen, voordragen voor benoeming als Forumlid. Een fractie, die maximaal twee raadszetels telt, heeft recht op drie Forumleden. Een fractie, die minimaal drie raadszetels telt, heeft recht op twee Forumleden. Forumleden worden door de gemeenteraad benoemd. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn op hen van overeenkomstige toepassing.

Beoogd effect

De vrijwillige terugtreding van de heer A. Menkveld als Forumlid voor de fractie Burgerbelang Zutphen Warnsveld middels een raadsbesluit te honoreren.

Het verzoek van de fractievoorzitter van PVDA om Forumlid voor de fractie van PVDA mevrouw S. de Geus te ontslaan honoreren.

De door de fractievoorzitters voor benoeming voorgedragen Forumleden (zijnde niet-raadsleden) zijn benoemd en kunnen hun werkzaamheden aanvatten.

Argumenten

 

Besluit nemen over ontslag en benoeming is vereist

Artikel 1:4 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 schrijft voor dat Forumleden door de gemeenteraad worden benoemd. Forumleden zijn nodig om iedere fractie de mogelijkheid te geven bij alle parallelle vergaderingen aanwezig te zijn. De benoemingen en het ontslag gebeuren door de raad.

 

Kanttekeningen

-

 

Bijlagen

-

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0028

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 23 maart 2020 met nummer


Gelet op artikel 1:4 derde lid van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019;


b e s l u i t :

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van Burgerbelang Zutphen Warnsveld de heer A. Menkveld en mevrouw S. de Geus als Forumlid voor de fractie van PVDA;
  2. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van Kies Lokaal Zutphen Warnsveld de heer J. Maarssen en A. Menkveld en als Forumlid voor de fractie van PVDA de heer F. Heitling.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 20 april 2020 Naar boven

 
Datum 20-04-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage Handelingen raad 20 april 2020.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
GroenLinks heeft een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in