Pagina delen

Ontslag Forumlid voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld en ChristenUnie

Het presidium stelt voor :

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van Burgerbelang Zutphen Warnsveld de heer H. Papperse en met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 de heer A. Oldenkamp  als Forumlid voor de fractie van ChristenUnie;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Forumlid Heini Papperse heeft verzocht hem te ontslaan als Forumlid van de fractie Burgerbelang Zutphen Warnsveld. Bijgevoegd de ontslagbrief van de heer Papperse.

De fractievoorzitter van ChristenUnie heeft aangegeven dat de heer André Oldenkamp is verhuisd buiten de gemeentegrenzen van de gemeente Zutphen en heeft  verzocht hem met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 te ontslaan als Forumlid van de fractie van ChristenUnie.

Beoogd effect

De vrijwillige terugtreding van de heer H. Papperse als Forumlid voor de fractie Burgerbelang Zutphen Warnsveld middels een raadsbesluit te honoreren.

Het door de fractievoorzitter van de fractie van ChristenUnie verzocht ontslag van de heer A. Oldenkamp als Forumlid voor de fractie van ChristenUnie middels een raadsbesluit te honoreren.

Argumenten

Besluit nemen over ontslag is vereist

Artikel 1:4 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 schrijft voor dat het Forumlidmaatschap eindigt op verzoek van het Forumlid zelf of zijn fractievoorzitter. Het ontslag gebeurt door de raad.

 

Kanttekeningen

-

 

Bijlagen

-

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0040

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 12 mei 2020 met nummer


Gelet op artikel 1:4 zesde lid van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019;


b e s l u i t :

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van Burgerbelang Zutphen Warnsveld de heer H. Papperse en met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 de heer A. Oldenkamp  als Forumlid voor de fractie van ChristenUnie;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 8 juni 2020 Naar boven

Datum 08-06-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 25 mei 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 25-05-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer