Pagina delen

Ontslag Forumlid Richard Klein Bennink en benoeming Forumlid Karin Oldenhuis voor ChristenUnie

Het presidium stelt voor :

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van de ChristenUnie de heer R.A. Klein Bennink;
  2. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van de ChristenUnie mevrouw K. Oldenhuis.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van de ChristenUnie heeft aangegeven een aanpassing in de Forumleden door te willen voeren.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan een wisseling van Forumleden bij de ChristenUnie.

Argumenten

Besluit nemen over ontslag en benoeming is vereist.
Op grond van artikel 1:4 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.
De benoeming en het ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, apparatuur en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Bijlagen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0134

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 3 december 2021 met nummer


Gelet op artikel 1:4 eerste, derde en zesde lid van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019;


b e s l u i t :

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van de ChristenUnie de heer R.A. Klein Bennink;
  2. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van de ChristenUnie mevrouw K. Oldenhuis.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 13 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in