Pagina delen

Ontslag Forumlid Partij voor de Dieren en benoeming Forumleden Burgerbelang en PVDA

Het presidium stelt voor :

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van Partij voor de Dieren de heer H. Hillebrants;
  2. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van Burgerbelang de mevrouw A.J. Bennink;
  3. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van PVDA de heer H. Krommenhoek.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van Partij voor de Dieren heeft aangegeven dat de heer Hillebrants wegens persoonlijke redenen geen Forumlid meer kan zijn.

Bij de fractie van PVDA is een vacature is ontstaan door de benoeming en toelating van de heer H.L.A. Bouma als raadslid. Bij de fractie van Burgerbelang is een vacature is ontstaan door de benoeming en toelating van de heer E. Yildirim als raadslid. Forumleden zijn niet tevens raadslid, zie artikel 1:4 lid 1 van het reglement van Orde. Door de toelating van de heer H.L.A. Bouma als raadslid op 1 juli 2022 vervalt zijn Forumlidmaatschap. Door de toelating van de heer E. Yildirim als raadslid op 1 juli 2022 vervalt zijn Forumlidmaatschap.

De fractievoorzitter van de PVDA heeft de heer H. Krommenhoek  voor benoeming als Forumlid voorgedragen. De fractievoorzitter van Burgerbelang heeft de mevrouw A.J. Bennink voor benoeming als Forumlid voorgedragen.

Beoogd effect

Het door de fractievoorzitter van Partij voor de Dieren verzochte ontslag van de heer H. Hillebrants als Forumlid honoreren.
Daarnaast voorzien in de behoefte aan ondersteuning door Forumleden voor de fracties van PVDA en Burgerbelang.

Argumenten

Fractievoorzitters kunnen Forumleden voordragen voor benoeming of ontslag
Artikel 1:4 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 schrijft voor dat het Forumlidmaatschap eindigt op verzoek van het Forumlid zelf of zijn fractievoorzitter.
Op grond van hetzelfde artikel worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.
De benoeming en het ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, apparatuur en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Bijlagen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0065

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 17 juni 2022 met nummerb e s l u i t :

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van Partij voor de Dieren de heer H. Hillebrants;
  2. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van Burgerbelang de mevrouw A.J. Bennink;
  3. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van PVDA de heer H. Krommenhoek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 1 juli 2022 Naar boven

Datum 01-07-2022 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in