Pagina delen

Ontslag Forumlid mevr. M.W. Wesselink

Het presidium stelt voor :

  1. te ontslaan als Forumlid voor de Stadspartij mevr. M.W. Wesselink, De Genestetplein 19, 7204DE Zutphen

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van de Stadspartij heeft aangegeven een forumlid van de Stadspartij-fractie te willen ontslaan.

Beoogd effect

De vrijwillige terugtreding van forumlid mevr. M.W Wesselink middels een raadsbesluit te honoreren.

Argumenten

1.1 De fractievoorzitter van de Stadspartij heeft het voorgestelde ontslag voorgedragen.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter. De benoemingen en het ontslag gebeurt door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0103

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 10 juni 2015 met nummerb e s l u i t :

  1. te ontslaan als Forumlid voor de Stadspartij mevr. M.W. Wesselink, De Genestetplein 19, 7204DE Zutphen

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 29 juni 2015 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

De fractievoorzitter van de Stadspartij stelt een wijziging in haar forumleden voor. Mevr. M.W. Wesselink stopt als forumlid. De Stadspartij draagt op dit moment nog geen vervanger voor. Over de benoeming en het ontslag van forumleden wordt, op voorstel van een fractievoorzitter, besloten door de raad.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 29-06-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Jager
D66H.F. Remmers
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Er zijn geen mededelingen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 29 juni 2015

Er zijn geen vragen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 29 juni 2015

Er zijn geen vragen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Ontslag Forumlid mevr. M.W. Wesselink

Er zijn geen vragen.
 
Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Samenwerking Provincie Gelderland programma Cultuur en Erfgoed 2014 t/m 2016

Er zijn geen vragen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Jaarverslag 2014 en begroting 2016 VNOG

Er zijn geen vragen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Bekrachtigen geheimhouding presentatie vastgoed

De voorzitter licht toe dat dit agendapunt komt te vervallen. In het presidium is besloten dat geheimhouding niet aan de orde is, nu er vanavond in het forum een presentatie wordt gehouden. Daarmee is deze informatie openbaar.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 29 juni 2015

GroenLinks heeft een vraag over een brief van mevrouw Korf over de stadsboomgaard (A6) en hoe dit onderwerp verder wordt behandeld.

Het college antwoordt dat er een rapport is inzake groenmonumenten en dat hierin criteria staan. Het rapport en een voorstel over hoe om te gaan met groenmonumenten komt ook op de agenda van de raad.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 juni 2015

GroenLinks vraagt of collegevoorstel nr. 4 (aanbesteding zonneveld Noordveen) in een forum besproken kan worden.

Het college geeft aan dat dit via het presidium kan worden ingebracht en geeft mee daarbij de laatste stand van zaken te betrekken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 08-06-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 15-06-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 29 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend