Pagina delen

Ontslag Forumlid Kees van Toor en benoeming Forumlid Henk Weststrate

Het presidium stelt voor :

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van de Stadspartij de heer C.R.L. van Toor;
  2. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van de Stadspartij de heer H.J.H. Weststrate.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van de Stadspartij heeft aangegeven dat de heer Van Toor verhuist buiten de grenzen van de gemeente Zutphen, waardoor hij geen Forumlid meer kan zijn.

Beoogd effect

Het door de fractievoorzitter van de Stadspartij verzochte ontslag van de heer Van Toor als Forumlid voor de fractie van de Stadspartij honoreren. Daarnaast voorzien in de behoefte aan de benoeming van een nieuw Forumlid, de heer Weststrate.

Argumenten

Besluit nemen over ontslag en benoeming is vereist.
Artikel 1:4 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 schrijft voor dat het Forumlidmaatschap eindigt op verzoek van het Forumlid zelf of zijn fractievoorzitter. Nieuwe Forumleden worden voorgedragen door de fractievoorzitter. Benoeming en ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, apparatuur en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Bijlagen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0079

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 4 september 2020 met nummer


Gelet op artikel 1:4 zesde lid van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019;


b e s l u i t :

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van de Stadspartij de heer C.R.L. van Toor;
  2. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van de Stadspartij de heer H.J.H. Weststrate.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 21 september 2020 Naar boven

Datum 21-09-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Besluit

Aangenomen
Beslispunt 1 wordt bij acclamatie aangenomen. Over beslispunt 2 vindt schriftelijke stemming plaats. Er werden 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen uitgebracht.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 21 september 2020 Naar boven

Datum 21-09-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings