Pagina delen

Ontslag Forumlid Jeroen Veenstra en benoeming Forumlid Bart Jan Westerhof

Het presidium stelt voor :

  1. te ontslaan als Forumlid voor de ChristenUnie de heer Jeroen Veenstra;
  2. te benoemen als Forumlid voor de ChristenUnie de heer Bart Jan Westerhof;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van de ChristenUnie heeft aangegeven een aanpassing in de Forumleden door te willen voeren.

De heer Jeroen Veenstra verricht werkzaamheden voor de gemeente Zutphen. Deze werkzaamheden zijn niet verenigbaar met het Forumlidmaatschap.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan een wisseling van Forumleden bij de ChristenUnie.

Argumenten

De fractievoorzitter van de ChristenUnie heeft verzocht om benoeming.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.
De benoemingen en het ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0052

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 23 mei 2019 met nummerb e s l u i t :

  1. te ontslaan als Forumlid voor de ChristenUnie de heer Jeroen Veenstra;
  2. te benoemen als Forumlid voor de ChristenUnie de heer Bart Jan Westerhof;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 3 juni 2019 (21:15 - 23:00) Naar boven

Datum 03-06-2019 Tijd 21:15 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in