Pagina delen

Ontslag Forumlid Gidie Ritzerveld

Het presidium stelt voor :

Te ontslaan als Forumlid voor het CDA de heer Gidie Ritzerveld.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van het CDA heeft aangegeven een aanpassing in de Forumleden door te willen voeren.

De heer Gidie Ritzerveld heeft aangegeven vanwege drukke werkzaamheden zijn rol als Forumlid niet meer te kunnen vervullen.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan ontslag van een Forumlid van het CDA.

Argumenten

De fractievoorzitter van het CDA en het betreffende Forumlid hebben verzocht om het ontslag.
Op grond van artikel 1:4 lid 6 van het Reglement van Orde eindigt het Forumlidmaatschap op verzoek van het Forumlid zelf of zijn fractievoorzitter.
De benoemingen en het ontslag van Forumleden gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0105

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 4 november 2019 met nummerb e s l u i t :

Te ontslaan als Forumlid voor het CDA de heer Gidie Ritzerveld.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 4 november 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 04-11-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in