Pagina delen

Ontslag Forumlid Casper Jansen en benoeming Forumlid Herman Krans

Het presidium stelt voor :

  1. te ontslaan als Forumlid voor GroenLinks de heer Casper Jansen;
  2. te benoemen als Forumlid voor GroenLinks de heer Herman Krans;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van GroenLinks heeft aangegeven een aanpassing in de Forumleden door te willen voeren.

De heer Casper Jansen heeft zijn ontslag als Forumlid voor GroenLinks ingediend.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan een wisseling van Forumleden bij GroenLinks en ontslag van een Forumlid op eigen verzoek.

Argumenten

De fractievoorzitter van GroenLinks heeft verzocht om benoeming.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.

Forumlid Casper Jansen heeft zijn ontslag als Forumlid voor GroenLinks ingediend.

De heer Casper Jansen heeft een nieuwe baan met onregelmatige werktijden en kan deze nieuwe baan niet goed combineren met het Forumlidmaatschap voor GroenLinks.

 De benoemingen en het ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0036

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 18 april 2019 met nummerb e s l u i t :

  1. te ontslaan als Forumlid voor GroenLinks de heer Casper Jansen;
  2. te benoemen als Forumlid voor GroenLinks de heer Herman Krans;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 6 mei 2019 Naar boven

Datum 06-05-2019 Tijd 19:00 - 19:15
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in