Pagina delen

Ontslag Forumlid Albèr Giezen en benoeming Forumlid Suzanne de Geus

Het presidium stelt voor :

 1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van de PvdA de heer J.A. Giezen;
 2. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van de PvdA mevrouw S. de Geus.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van de PvdA heeft aangegeven een aanpassing in de Forumleden door te willen voeren.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan een wisseling van Forumleden bij de PvdA.

Argumenten

Besluit nemen over ontslag en benoeming is vereist.
Op grond van artikel 1:4 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.
De benoeming en het ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, apparatuur en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Bijlagen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0078

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 4 september 2020 met nummer


Gelet op artikel 1:4 zesde lid van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019;


b e s l u i t :

 1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van de PvdA de heer J.A. Giezen;
 2. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van de PvdA mevrouw S. de Geus.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Presidium 11 september 2020 (16:00 - 17:00) Naar boven

Datum 11-09-2020 Tijd 16:00 - 17:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Besloten
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten ten Holder
VVDA. van van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heeft enkele mededelingen.

 • Abel van Dijken is afwezig.
 • Jules Vullings is gestart als interim griffier en geeft aan graag met iedere fractievoorzitter in gesprek te gaan.
  Hein Brunsveld deelt in dit verband mee dat de werkgeverscommissie met Jules een afspraak heeft gemaakt over het verder doorspreken van zijn opdracht. De ondersteuning van de Audit- en Rekenkamercommissie heeft dan ook de aandacht.
 • De nieuwe datum voor de Forumspecial Omgevingswet is 10 december 2020.
 • De gratis Teams licentie loopt op 6 oktober 2020 af. De gemeente (inclusief raad) kan naar verwachting medio 2021 beschikken over het nieuwe office365 pakket, waarvan Teams onderdeel is. Hoe gaan we om met de tussenliggende periode?
  Besluit: Het Presidium besluit de huidige voorziening te verlengen tegen het opgegeven tarief van 4 euro per gebruiker per jaar tot de overstap een feit is.

2. Afsprakenlijst Presidium 19 juni 2020

Yvonne ten Holder verwijst naar de afspraak over een Forum met presentatie over de Stichting Perspectief. Graag ook opnemen op de verzamellijst van onderwerpen.

De afsprakenlijst wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

3. Update Corona crisis 11 september 2020

De voorzitter geeft aan dat horeca ondernemers is gevraagd met creatieve plannen te komen tot de periode april/ mei. Het college kijkt vervolgens wat er kan. Het moreel kompas is daarbij nog steeds uitgangspunt.

Deze mededeling is aanleiding voor een korte discussie over de betrokkenheid en rol van de raad bij de besluitvorming over aan corona gerelateerde maatregelen.

Besluit: Het Presidium besluit een agendapunt “Update Corona crisis 21 september 2020” aan de agenda van de raad van 21 september toe te voegen, zodat een bespreking over dit onderwerp in brede zin mogelijk is.

4.  Evaluatie afgelopen Forum en raadsvergadering

4a. Evaluatie Forum van 7 september 2020

Antje van Dijk meldt dat er zes (aankondigingen van) verzoeken om een Forum zijn gedaan in het Technisch Blok. Conform afspraak moet het Presidium over Forum verzoeken besluiten.

4b. Evaluatie Forum van 8 september 2020

Yvonne ten Holder geeft aan dat het Forum Sinterklaasintocht, waarin de voorzitter werd geconfronteerd met ordevoorstellen en een ongebruikelijke situatie, nog eens duidelijk maakte dat Forumvoorzitters wat extra training kunnen gebruiken.

Besluit: De griffie zoekt een geschikte training voor de forumvoorzitters.

5. Vooruitblik komende vergaderingen

Het Presidium bespreekt kort de vergadering van de raad van 21 september 2020.

6. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad versie 11 september 2020

Besluit: Gelet op het verouderde en in andere opzichten ook gebrekkige overzicht, vraagt het Presidium de griffie de planning op te schonen en te actualiseren. (actie griffie)

Jasper Bloem vraagt om een Forum over de wijkcentra. Het Presidium vraagt het college hiervoor een memo met uitgangspunten aan te leveren.

Martine Westerik doet twee verzoeken voor een Forum. Het eerste betreft een ter inzage liggend stuk over de (geluidsnormen in) Noorderhaven. Daarnaast de Structuurvisie Stedelijk Gebied. Dolf Logemann neemt hierover contact op met de griffie.

Nils Müller verzoekt om een Forum over de huishoudelijke contracten met zorgaanbieders.

Rick Verschure vraagt om een Forum over GelreWerkt! Het is belangrijk om, ook als het goed gaat, hieraan aandacht te besteden.

Yvonne ten Holder geeft aan bij het Forum over de Meisjesvakschool op 5 oktober ook aandacht te willen besteden aan het kwaliteitsteam.

Besluit: Het Presidium stemt in met bovenstaande voorstellen.

Antje van Dijk meldt dat de fractie een Forum over het Zutphenfonds heeft overwogen, maar dat het instrument schriftelijke vragen wellicht beter past.

Petra Ackermans ziet graag een nieuw Forum over handhaving. Het Presidium geeft aan dat dit onderwerp het beste bij de besprekingen over de programmabegroting kan worden betrokken.

7. Ontslag Forumlid Albèr Giezen en benoeming Forumlid Suzanne de Geus

Het Presidium is akkoord met het voorleggen van dit voorstel aan de raad.

8. Ontslag Forumlid Kees van Toor

Gerard Pelgrim licht het vertrek van Kees van Toor toe en meldt dat er mogelijk maandag 14 september duidelijkheid is over een nieuw Forumlid. Hij verzoek het Presidium of het raadsvoorstel mag worden aangepast. Het Presidium is hiermee akkoord.

9. Verantwoording fractievergoedingen 2019

Geen opmerkingen, ter inzage legging is akkoord.

10. Vergaderschema Forum, Raad en Presidium 2021

Martine Westerik merkt naar aanleiding van het vergaderschema op de gehele werkwijze van de raad, en met name van het Presidium te willen evalueren. Ook het informele overleg behoeft aandacht. Hiervoor kan een nieuwe sessie met Hannie te Grotenhuis nuttig zijn. Het Presidium wisselt hierover van gedachten.

Besluiten:

 • Het Presidium besluit tot een evaluatie van haar eigen werkwijze. De bevindingen van de griffier krijgen hierin ook een plaats. De griffie komt met een memo dat de basis kan vormen voor een eerste bespreking in het Presidium.
 • Het informele onderlinge gesprek onder leiding van Hannie te Grotenhuis krijgt een doorstart. Het groepje dat voor de corona crisis een en ander heeft voorbereid pakt dit op.
 • De vergaderingen van het Presidium worden voorlopig eens per maand op vrijdagmiddag 16.00 uur ingepland. Voor wat grotere onderwerpen kan een extra vergadering uitkomst bieden. De griffie zoekt hiervoor geschikte data.
 • Het vergaderschema 2021 wordt, met inachtneming van bovenstaande, vastgesteld.

11. Lijst ingekomen stukken Raad 12 oktober 2020

Het Presidium stemt in met de behandelvoorstellen voor de voorlopige lijst ingekomen stukken van 12 oktober 2020.

12. Rondvraag

De raadsadviseur meldt dat een brief van mevrouw Van den Bor is ontvangen, waarin zij specifieke vragen stelt over de besloten vergadering tijdens het zomerreces. Het Presidium besluit dat een kort, feitelijk antwoord en verdere verwijzing naar de opgelegde geheimhouding door de raad volstaat.

13. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 21 september 2020 Naar boven

Datum 21-09-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in