Pagina delen

Ontslag Forumlid Albèr Giezen en benoeming Forumlid Suzanne de Geus

Het presidium stelt voor :

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van de PvdA de heer J.A. Giezen;
  2. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van de PvdA mevrouw S. de Geus.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van de PvdA heeft aangegeven een aanpassing in de Forumleden door te willen voeren.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan een wisseling van Forumleden bij de PvdA.

Argumenten

Besluit nemen over ontslag en benoeming is vereist.
Op grond van artikel 1:4 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.
De benoeming en het ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, apparatuur en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Bijlagen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0078

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 4 september 2020 met nummer


Gelet op artikel 1:4 zesde lid van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019;


b e s l u i t :

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van de PvdA de heer J.A. Giezen;
  2. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van de PvdA mevrouw S. de Geus.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 21 september 2020 Naar boven

Datum 21-09-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in