Pagina delen

Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester Annemieke Vermeulen

Het presidium stelt voor :

Burgemeester Annemieke Vermeulen met ingang van 23 december 2016 voor de maximaal mogelijke duur van één jaar ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste, waardoor zij uiterlijk op 22 december 2017 haar werkelijke woonplaats in de gemeente Zutphen moet hebben.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de openbare raadsvergadering van 24 oktober 2016 is bekend gemaakt dat door de raad is besloten mevr. drs. Annemieke Vermeulen voor te dragen als nieuwe burgemeester voor de gemeente Zutphen.

Op maandag 21 november 2016 werd vervolgens het bericht van de Commissaris van de Koning in Gelderland ontvangen dat op 17 november 2016 is besloten om mevr. Vermeulen per 23 december 2016 te benoemen als burgemeester van de gemeente Zutphen.

In artikel 71 Gemeentewet staat bepaald dat de burgemeester zijn (haar) werkelijke woonplaats heeft in de gemeente.
Mevr. Vermeulen heeft op 23 december 2016 nog niet haar werkelijke woonplaats in de gemeente Zutphen.
De wetgever heeft, om in dit soort situaties te voorzien, de mogelijkheid opengesteld voor de raad om voor ten hoogste één jaar ontheffing te verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben en daarmee voor betrokkene een soepele overgang naar de nieuwe werk- en woonomgeving mogelijk te maken.

Beoogd effect

Voldoen aan het wettelijke voorschrift van artikel 71 Gemeentewet.

Argumenten

1.1 Snel in de gemeente komen wonen wordt van groot belang geacht.

In de selectieprocedure is nadrukkelijk aangegeven dat het belangrijk wordt geacht dat de burgemeester zich snel vestigt in de gemeente.
Door gelijk de maximale ontheffingsduur van één jaar aan betrokkene beschikbaar te stellen, wordt de ruimte gegeven om weloverwogen een geschikte woning te zoeken en de overgang voor het gezin op een zo natuurlijk mogelijk moment te kunnen laten plaatsvinden.

Kanttekeningen

De Commissaris van de Koning heeft de bevoegdheid om, na afloop van de door de raad voor één jaar verleende ontheffing, nog twee maal voor een jaar te verlengen. De Commissaris van de Koning maakt geen gebruik van deze bevoegdheid, voordat hij de raad hierover heeft gehoord. Daarnaast is aangegeven dat deze bevoegdheid niet zal worden ingezet, wanneer de raad duidelijk heeft aangegeven dat vestiging binnen het eerste jaar van groot belang wordt geacht en dit ook tijdens het selectietraject richting de kandidaten is gecommuniceerd.

Financiën

Gedurende de periode dat de burgemeester nog niet haar werkelijke woonplaats in de gemeente kan volgens het Rechtspositiebesluit burgemeesters aanspraak worden gemaakt op:

  1. de pensionkostenregeling
    Deze regeling maakt het via een vergoeding (tot max 18% netto van de bezoldiging) mogelijk om te bereiken dat de burgemeester in de gemeente kan verblijven, zolang hij er nog niet woont (met het gezin). Het hoeft hierbij niet om een pension te gaan. Het kan ook vergoeding van de huur van een woning voor verblijf of de kosten van verblijf voor een aantal dagen per week gaan.
  2. een reiskostenvergoeding
    In de periode dat de burgemeester nog niet in de gemeente woont kunnen reiskosten tussen woonplaats en verblijfplaats worden vergoed.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een vergoeding voor dubbele woonlasten (van maximaal 18% netto van de bezoldiging tot uiterlijk drie jaar na benoeming) voor de situatie waarin de burgemeester de vorige woning daadwerkelijk in de verkoop heeft.

Bijlagen

  1. Circulaire huisvestingsvoorzieningen
  2. Regeling rechtspositie burgemeesters

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0158

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 6 december 2016 met nummer


Gelet op artikel 71 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

Burgemeester Annemieke Vermeulen met ingang van 23 december 2016 voor de maximaal mogelijke duur van één jaar ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste, waardoor zij uiterlijk op 22 december 2017 haar werkelijke woonplaats in de gemeente Zutphen moet hebben.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Installatievergadering nieuwe burgemeester A. Vermeulen Naar boven

Datum 23-12-2016 Tijd 15:00 - 17:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Presidium 6 december 2016 (17:30 - 18:45) Naar boven

Datum 06-12-2016 Tijd 17:30 - 18:45
Zaal
B&W kamer
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Behandeld in