Pagina delen

Ontheffing van lidmaatschap van de heer Brunsveld en benoeming tot lid van de heren Siemes en Brouwer van de Rekenkamercommissie

Het presidium stelt voor :

 1. Onder dankzegging voor de verrichttte werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie Zutphen, de heer G.H. Brunsveld te ontheffen van zijn lidmaatschap van de Rekenkamercommissie Zutphen;
 2. Als nieuwe leden van de Rekenkamercommissie Zutphen namens de raad te benoemen:
  • de heer M.G.S. Siemens;
  • de heer H. Brouwer.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De raad heeft in zijn vergadering van 22 april 2014 vier leden van de Rekenkamercommissie Zutphen (her)benoemd. Op grond van de Verordening op de Rekenkamercommissie Zutphen 2010 kan de raad vijf raads- en of forumleden in deze commissie benoemen.

In de afgelopen periode hebben enkele raads- en forumleden hun interesse kenbaar gemaakt voor het lidmaatschap van de Rekenkamercommissie Zutphen.

Naast de bovenstaande vacature heeft het commissielid de heer G.H. Brunsveld bij brief van 7 september j.l. aangegeven zijn werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie Zutphen te willen beeindigen in verband met zijn huidige raadsactiviteiten. Hierdoor ontstaan twee vacatures in de commissie die in beginsel door de eerder genoemde geinteresseerde raadsvertegenwoordigers kunnen worden ingevuld.

Beoogd effect

Het functioneren van de Rekenkamercommissie in zijn volledige samenstelling conform de Verordening op de Rekenkamercommissie Zutphen 2010  mogelijk maken.

Argumenten

Volwaardige bemensing namens de raad van de Rekenkamercommissie Zutphen vraagt besluitvorming over de invulling van de bestaande vacature en de opvolging van het beeindigde lidmaatschap van de heer G.H. Brunsveld.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0129

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 8 september 2014 met nummer


Gelet op:

 • artikel 81o a van de Gemeentewet
 • artikel 3 van de Verordening op de Rekenkamercommissie Zutphen 2010

b e s l u i t :

 1. Onder dankzegging voor de verrichttte werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie Zutphen, de heer G.H. Brunsveld te ontheffen van zijn lidmaatschap van de Rekenkamercommissie Zutphen;
 2. Als nieuwe leden van de Rekenkamercommissie Zutphen namens de raad te benoemen:
  • de heer M.G.S. Siemens;
  • de heer H. Brouwer.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 22 september 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 22-09-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Bij acclamatie.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 22 september 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 22-09-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof