Ontheffing van lidmaatschap van de heer Brunsveld en benoeming tot lid van de heren Siemes en Brouwer van de Rekenkamercommissie

Onderwerp Ontheffing van lidmaatschap...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ontheffing van lidmaatschap van de heer Brunsveld en benoeming tot lid van de heren Siemes en Brouwer van de Rekenkamercommissie

Onderwerp Ontheffing van lidmaatschap van de heer Brunsveld en benoeming tot lid van de heren Siemes en Brouwer van de Rekenkamercommissie
Programma01. Bestuur
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder J.A. Gerritsen
Inlichtingen bij P. Houtsma griffie
587241 p.houtsma@zutphen.nl
Soort bevoegdheidKaderstellend
BeleidsvrijheidRuim
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het presidium stelt voor :
 1. Onder dankzegging voor de verrichttte werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie Zutphen, de heer G.H. Brunsveld te ontheffen van zijn lidmaatschap van de Rekenkamercommissie Zutphen;
 2. Als nieuwe leden van de Rekenkamercommissie Zutphen namens de raad te benoemen:
  • de heer M.G.S. Siemens;
  • de heer H. Brouwer.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De raad heeft in zijn vergadering van 22 april 2014 vier leden van de Rekenkamercommissie Zutphen (her)benoemd. Op grond van de Verordening op de Rekenkamercommissie Zutphen 2010 kan de raad vijf raads- en of forumleden in deze commissie benoemen.

In de afgelopen periode hebben enkele raads- en forumleden hun interesse kenbaar gemaakt voor het lidmaatschap van de Rekenkamercommissie Zutphen.

Naast de bovenstaande vacature heeft het commissielid de heer G.H. Brunsveld bij brief van 7 september j.l. aangegeven zijn werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie Zutphen te willen beeindigen in verband met zijn huidige raadsactiviteiten. Hierdoor ontstaan twee vacatures in de commissie die in beginsel door de eerder genoemde geinteresseerde raadsvertegenwoordigers kunnen worden ingevuld.

Beoogd effect

Het functioneren van de Rekenkamercommissie in zijn volledige samenstelling conform de Verordening op de Rekenkamercommissie Zutphen 2010  mogelijk maken.

Argumenten

Volwaardige bemensing namens de raad van de Rekenkamercommissie Zutphen vraagt besluitvorming over de invulling van de bestaande vacature en de opvolging van het beeindigde lidmaatschap van de heer G.H. Brunsveld.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0129

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 8 september 2014 met nummer ;


Gelet op:

 • artikel 81o a van de Gemeentewet
 • artikel 3 van de Verordening op de Rekenkamercommissie Zutphen 2010


b e s l u i t :

 1. Onder dankzegging voor de verrichttte werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie Zutphen, de heer G.H. Brunsveld te ontheffen van zijn lidmaatschap van de Rekenkamercommissie Zutphen;
 2. Als nieuwe leden van de Rekenkamercommissie Zutphen namens de raad te benoemen:
  • de heer M.G.S. Siemens;
  • de heer H. Brouwer.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Raad 22 september 2014 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 22 september 2014

Besluit

Aangenomen
Bij acclamatie.
Geen amendementen ingediend


Technisch Blok 22 september 2014


Toelichting griffie:

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum: 22-09-2014
Tijd: 19:00 - 19:30
Zaal: Commissiekamer
Voorzitter: A.IJ. Pepers
Griffier: G.J.J.M. Pletzers
Notulist: J.F.A. Kerkhof

Deze pagina

 • a
 • a
 • a
 • tekstgrootte

Behandeld in

 • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
 • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
 • Telefoon: 140575
 • Email: info@zutphen.nl