Pagina delen

Ontbinding van convenant over WKO De Teuge

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. in te stemmen met het verzoek van Vitens om ontbinding van het Convenant  duurzame energie Zutphen - De Teuge, op de datum van 1 mei 2015 of  zoveel eerder als de ombouw door bewoners naar een alternatieve energievoorziening gereed is, en onder voorwaarde dat  het WKO systeem uiterlijk tot 1 mei 2015 in de lucht blijft en Vitens haar inspanningen om met alle bewoners tot een overeenstemming te komen continueert;
  2. inhoudelijk medewerking te verlenen aan de ombouw door de bewoners, in combinatie met de ontbinding van het convenant,  en ze te ontslaan van het kettingbeding om aangetakt te blijven op het WKO-systeem;
  3. juridisch gezien het  maximale te doen om duidelijk te maken dat de gemeente geen verantwoordelijkheid  heeft bij het falen van het WKO systeem en te voorkomen dat de gemeente aansprakelijk wordt gehouden;
  4. de eerdere beschikbaar gestelde Euro 300.000,- te reserveren voor de afwikkeling van het dossier.   

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 27 juni 2014 heeft Vitens de Gemeente Zutphen een brief gestuurd met daarin het verzoek om het Convenant duurzame Energie De Teuge te ontbinden en de bewoners te ontslaan van het kettingbeding om aangetakt te blijven op het WKO systeem. Op 16 oktober 2014 heeft Vitens dit verzoek nogmaals herhaald en daarbij een overzicht gegeven van  alle inspanningen die het bedrijf doet en heeft gedaan om met zoveel als mogelijk bewoners tot een overeenstemming  te komen over de ombouw van het collectieve WKO-systeem naar een andere individuele energievoorziening. Beide brieven treft u hierbij als bijlagen. Het is aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met het verzoek van Vitens.

De gemeenteraad heeft op 25 februari 2002 besloten een convenant te sluiten met het toenmalige Waterbedrijf Gelderland (thans Vitens) aangaande de toepassing van aardwarmte in het plangebied De Teuge. Voor de volledigheid treft u dit convenant nogmaals als bijlage 3 bij dit voorstel. In dit convenant staan de afspraken tussen de gemeente en het Waterbedrijf over het ontwerpen, het realiseren en het beheren van het Warmte Koude Opslag systeem bij circa 200 woning in De Teuge. Vanaf 2009 zijn in toenemende mate signalen afgegeven door bewoners dat het systeem niet goed zou werken. Vanaf dat moment zijn bewoners, Vitens en gemeente met elkaar in contact getreden over de wijze waarop hiervoor een oplossing zou moeten worden gerealiseerd. Via een groot aantal informerende memo`s en een paar besluiten bent u op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in dit dossier. 

Op 3 juli 2012 heeft de raad het besluit genomen om Euro 300.000,- beschikbaar te stellen als gemeentelijke bijdrage aan de ombouw o.a. op voorwaarde dat voor dit bedrag finale kwijting plaats zou vinden door Vitens en door de bewoners. Op 11 februari 2013 heeft de gemeenteraad de motie `Naar nieuwe verhoudingenWKO De Teuge` aangenomen met de oproep aan het college om de bewoners te ondersteunen in dit dossier.  Via een groot aantal memo`s bent u geïnformeerd over de wijze waarop het college haar rol heeft opgepakt om met Vitens en de bewoners tot een inhoudelijke oplossing van het vraagstuk te komen en hoe ze daarbij vooral het belang van de bewoners voor ogen had. Een belangrijke verandering in de posities van de 3 gesprekspartners is eind 2013 opgetreden toen 3 afzonderlijke groepen bewoners (met de Stichting De Teuge als grootste) besloten om Vitens en de gemeente in 2 afzonderlijke juridische  procedures aansprakelijk te stellen voor het falen van het WKO systeem, en de geleden schade en de kosten voor de realisatie van een alternatieve voorziening, op de 2 partijen te willen verhalen. Daarmee hebben de bewoners een juridische positie ingenomen die lijnrecht tegenover die van de gemeente staat. In haar contacten met Vitens heeft de gemeente steeds ingezet op het realiseren van een oplossing die recht zou doen aan de wensen die de meerderheid van de bewoners heeft/had in de wijk. De gemeente heeft o.a. bij Vitens aangedrongen om het zgn. noodfonds voor het uitvoeren van reparaties overeind te houden. Dit is uiteraard  in het belang van de bewoners.

Vitens heeft vervolgens eenzijdig een aantal solitaire acties uitgevoerd, waarin de gemeente van tevoren niet is geconsulteerd of betrokken.  In april heeft Vitens, na aanvankelijk ingezet te hebben op herstel van het systeem, in een keer besloten om de bewoners een (verbeterd) bod te doen voor een overeenkomst over de afbouw van het WKO systeem en een vergoeding van Euro 4.500,- (al dan niet met een coulancebedrag van Euro 3.750,-  tegen finale kwijting)  voor het realiseren van een individuele alternatieve voorziening. Zoals u kunt lezen in de brief van Vitens van 16 oktober 2014 hebben inmiddels 180 van 187 huiseigenaren ingestemd met de ombouw. Al deze huishoudens zijn nu bezig of inmiddels klaar met de realisatie van een eigen energievoorziening, onafhankelijk van het WKO systeem. Het college is blij dat inhoudelijk gezien het aanbod van Vitens bij zoveel inwoners aanslaat en tot een oplossing van de problematiek heeft geleid.

Daarnaast is zonder vooraankondiging door Vitens een juridische procedure tegen de gemeente gestart waarbij in mei de gemeente `in vrijwaring is opgeroepen` door Vitens in de 3 afzonderlijke zaken die door de bewoners tegen Vitens aanhangig zijn gemaakt. In feite betekent dit dat Vitens de complete rekening voor het falen van het WKO-systeem juridisch gezien naar de gemeente probeert door te schuiven, mocht Vitens worden veroordeeld tot een schadevergoeding tegenover de bewoners.  De gemeente heeft daarop zich genoodzaakt gezien  als reactie precies hetzelfde te doen in de richting van Vitens, omdat het convenant de verantwoordelijkheid voor ontwerp, realisatie en beheer van het WKO systeem bij Vitens legt.

Tot slot heeft Vitens, ook zonder vooroverleg met de gemeente, per brief eenzijdig de voorziening van het noodfonds voor reparaties willen opheffen. Door tussenkomst van de rechter is hier een streep door getrokken. Het resultaat van een kort geding, aangespannen door de bewoners (Stichting De Teuge), was dat Vitens toch door zou gaan met het noodfonds en voor 80%  van de betalingen zou gaan zorgen terwijl de bewoners 20% en Euro 25,- per geval van de kosten voor hun rekening nemen.

Het resultaat van al deze acties van m.n. Vitens en de bewoners is geweest dat inhoudelijk de oplossing van het vraagstuk voor in ieder geval 180 van de 187  bewoners zeer nabij is (of al is gerealiseerd) maar dat juridisch  de partijen de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. De bewoners en Vitens hebben de gemeente in rechte betrokken en proberen de aansprakelijkheid en de kosten te verhalen. Het college  is van mening dat de gemeente geen blaam treft en dat we juridisch ook erg sterk staan om de claims van Vitens en de bewoners af te weren.

Beoogd effect

Ontbinding van het convenant met Vitens en daarmee juridische afwikkeling, aansluitend bij de feitelijke afwikkeling, om zo de beëindiging van het WKO-systeem  en de realisatie van individuele alternatieven door bewoners mogelijk te maken.

 

Argumenten

1.1  Vitens heeft gevraagd om ontbinding van het convenant.

Zie daarvoor ook de bijgevoegde brieven en de artikelen 4 en 7 van het bijgevoegde oorspronkelijke convenant waarin ingegaan wordt op Duur en beëindiging en Onvoorziene omstandigheden.  Het WKO systeem functioneert alleen nog met gebruik making van een alternatieve collectieve warmtevoorziening. Maar de oorspronkelijke bronnen werken niet meer.  Vitens heeft de keuze gemaakt om het niet te willen herstellen en vraagt daarom nu om beëindiging van het convenant. Omdat het convenant in beginsel een looptijd heeft van 30 jaar en niet de mogelijkheid kent van een eenzijdige opzegging, is voor ontbinding van het convenant en de wederzijdse verplichtingen instemming van beide partijen nodig. 

1.2  Er is onder de bewoners geen draagvlak voor voorzetting van het WKO systeem

Uit het feit dat inmiddels 180 van de 187 huiseigenaren een vaststellingsovereenkomst met Vitens hebben gesloten waarin op individueel niveau een akkoord is gesloten over de beëindiging van de collectieve voorziening kan worden opgemaakt dat veruit het grootste deel van de bewoners een eventueel herstel niet ziet zitten, en daarmee geen aanspraak maakt op herstel en handhaving van het WKO-systeem.. Bij een eerder aanbod van Vitens bleek dat veel bewoners moeite hadden met het accepteren van de finale kwijting in combinatie met een bedrag voor een alternatieve voorziening. Nu deze 2 onderdelen uit elkaar zijn gehaald door Vitens is het aantal positieve reacties van de bewoners overweldigend. Het college heeft in eerdere brieven aan Vitens en de bewoners, die ook ter beschikking aan de raad zijn gesteld, kenbaar gemaakt dat het medewerking zou willen verlenen aan de ontbinding van het convenant als 70% of meer van de huiseigenaren positief op het aanbod van Vitens zou reageren. Dit percentage is ruimschoots gehaald. Het college vindt het van belang om nu medewerking te verlenen aan dat wat het overgrote deel van de bewoners wil.       

1.3  Om Vitens maximaal te houden aan haar verplichtingen wordt het convenant uiterlijk op 1 mei 2015 ontbonden

In haar brief van 27 juni 2014 heeft Vitens aangegeven uiterlijk 1 mei 2015 over te zullen gaan tot het afkoppelen van het WKO systeem. Het enige drukmiddel dat de gemeente in handen heeft om Vitens te dwingen tot de zorgvuldige inhoudelijke afwikkeling zoals die nu is ingezet, is het convenant. Om de druk op Vitens maximaal te houden stelt  het college voor pas op die datum het convenant te ontbinden waarbij de wederzijdse verplichtingen uit het convenant niet langer bestaan. Mocht het zo zijn dat al eerder alle 187 bewoners een individueel alternatief hebben gerealiseerd, dan kan de ontbindingsdatum ook zoveel eerder plaatsvinden.    

2.1.Bij realisatie van een alternatieve energievoorziening past een ontslag van de aantakverplichting op het WKO systeem.

In het convenant is geregeld dat de gemeente ontwikkelaars/aannemers zou verplichten om woningen te realiseren met de voorzieningen die nodig zijn voor het collectieve systeem van ruimteverwarming en daartoe bij de levering van de grond afspraken te maken. Dit is ook gebeurd. Ontwikkelaars/aannemers hebben op hun beurt deze verplichting weer doorgezet naar de individuele bewoners in verplichtingen om aangetakt te zijn op dit collectieve systeem. Het is nu aan de gemeente om bewoners te ontslaan van deze verplichting. Dit past ook bij de ontbinding van het convenant en het feit dat bewoners nu alternatieve voorzieningen aan het realiseren zijn. In een vooraankondiging is al aan de Stichting de Teuge kenbaar gemaakt dat het college de bereidheid heeft om de bewoners te ontslaan van deze verplichting en dat het in combinatie met de ontbinding van het convenant aan de raad zou worden voorgelegd ter besluitvorming.

3.1. De gemeente treft geen blaam en moet alles doen om zich juridisch te weren tegen de procedures die door de bewoners en Vitens tegen ons zijn aangespannen.

Juristen zijn vol vertrouwen als het gaat om de juridische positie van de gemeente in dit dossier. De gemeente heeft conform de afspraken uit het convenant met Vitens gehandeld en is niet verantwoordelijk voor het falen van het WKO systeem. Het college beschouwt Vitens als de verantwoordelijke partij. Het college betreurt wel dat de bewoners en daarna Vitens het juridische pad hebben gekozen en de gemeente verantwoordelijk houden en aansprakelijk stellen voor de kosten van alternatieve individuele voorzieningen en de geleden schade.  Zoals in de inleiding geschreven heeft de opstelling van de bewoners en van Vitens consequenties voor de verhoudingen.  Juridisch staan we lijnrecht tegenover elkaar. Maar  inhoudelijk doen we er als gemeente alles aan om een gedragen oplossing mede te realiseren    

4.1  Het beschikbare budget van Euro 300.000,- kan in de toekomst nog nodig zijn voor afwikkeling van het dossier.        

Het oorspronkelijke raadsbesluit van 3 juli 2012 was letterlijk: Een eenmalig bedrag van Euro 300.000,- beschikbaar te stellen als gemeentelijke bijdrage ten behoeve van het aanbod van Vitens aan de bewoners van de Teuge voor de ombouw van het collectief verwarmingssysteem naar een individueel verwarmingssysteem, onder voorwaarde dat Vitens en de bewoners over deze oplossing met elkaar overeenstemming bereiken, en dat voor dit bedrag finale kwijting plaatsvindt, zowel van de kant van Vitens als van de kant van de bewoners.   Zoals hierboven beschreven is deze voorwaarde inmiddels achterhaald.  Niet alleen heeft Vitens (eenzijdig) met de bewoners regelingen getroffen, waarin finale kwijting niet altijd een onderdeel uitmaakt, maar ook hebben zowel Vitens als de bewoners de gemeente inmiddels in juridische procedures betrokken.  Daarmee zijn de voorwaarden die de raad in 2012 gekoppeld had aan een bijdrage van Euro 300.000,- van de gemeente aan een ombouw,  inmiddels achterhaald. Daarmee komt de bestemming van dit bedrag weer op de `agenda`. Tegelijk  is het dossier nog niet afgerond en is het daarom wijs om de 3 ton te reserveren voor verdere afwikkeling van het dossier en als hierover meer duidelijkheid is, een besluit aan de raad voor te leggen.

Kanttekeningen

1. Niet alle bewoners hebben ingestemd met het voorstel van Vitens

Uit de brief van Vitens blijkt dat met 180 van de 187 huiseigenaren overeenstemming over de beëindiging van het collectieve systeem is bereikt. De indruk van het college is echt dat Vitens er alles aan doet om iedereen in de wijk te bereiken. Zie daarvoor ook de brief van Vitens. Tegelijk lijkt het een illusie te veronderstellen dat met alle 187 personen tot overeenstemming kan worden gekomen. Het college wil dit dan ook niet als absolute voorwaarde  hanteren om mogelijkerwijs niet in te stemmen met het verzoek tot ontbinding van het convenant. De 7 huishoudens die momenteel nog volharden in hun verzet om geen overeenkomst met Vitens te sluiten dragen daarvoor zelf de consequenties. Door het opzeggen van het convenant en het ontslaan van de bewoners van het kettingbeding, bestaat strikt genomen het risico van een verwijt van deze 7 huishoudens aan de gemeente van het niet nakomen door de gemeente van verplichtingen uit het convenant. De inschatting is echter dat dit risico miniem en aanvaardbaar is omdat een akkoord met 100% onhaalbaar lijkt en niet reëel.  Tegelijkertijd is er nog tijd om meer draagvlak te creëren. Uiterlijk 1 mei wil Vitens het systeem afkoppelen.

2. Dit besluit staat op gespannen voet met de oorspronkelijke duurzaamheidambities voor de wijk De Teuge

Het is spijtig dat het onderdeel van WKO-De Teuge in de wijk niet is geslaagd en dat de beeldvorming rondom deze alternatieve energie voorziening negatief is beïnvloed door de ervaringen in De Teuge. Dit laat onverlet dat de gemeente graag en onvermoeid doorgaat met de ambitie om Zutphen Energieneutraal te maken.  

 

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Na het besluit van de gemeenteraad zullen Vitens en de bewoners (via de Stichting De Teuge)  per brief worden geïnformeerd. De raad zal via inhoudelijke memo`s worden geïnformeerd over de daadwerkelijke uitvoering van de ombouw en de afwikkeling van de juridische procedures. Aan de raad zal tzt een besluit worden voorgelegd over de bestemming van de gereserveerde Euro 300.000,-.

Rapportage/evaluatie

Via memo`s wordt de raad op de hoogte gehouden van het vervolg. Over het gereserveerde budget van Euro 300.000,- wordt in een later stadium nog een besluit voorgelegd aan de raad.

 

Financiën

Zie bij rapportage/evaluatie.

 

Bijlagen

3 stuks, 2 brieven van Vitens en het oorspronkelijke convenant uit 2002.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0159

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 5 november 2014 met nummer 45689b e s l u i t :

  1. in te stemmen met het verzoek van Vitens om ontbinding van het Convenant  duurzame energie Zutphen - De Teuge, op de datum van 1 mei 2015 of  zoveel eerder als de ombouw door bewoners naar een alternatieve energievoorziening gereed is, en onder voorwaarde dat  het WKO systeem uiterlijk tot 1 mei 2015 in de lucht blijft en Vitens haar inspanningen om met alle bewoners tot een overeenstemming te komen continueert;
  2. inhoudelijk medewerking te verlenen aan de ombouw door de bewoners, in combinatie met de ontbinding van het convenant,  en ze te ontslaan van het kettingbeding om aangetakt te blijven op het WKO-systeem;
  3. juridisch gezien het  maximale te doen om duidelijk te maken dat de gemeente geen verantwoordelijkheid  heeft bij het falen van het WKO systeem en te voorkomen dat de gemeente aansprakelijk wordt gehouden;
  4. de eerdere beschikbaar gestelde Euro 300.000,- te reserveren voor de afwikkeling van het dossier.  

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 17 november 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het verzoek van Vitens om over te gaan tot ontbinding van het op 25 februari 2002 overeengekomen 'Convenant duurzame energie De Teuge' en de bewoners te ontslaan van het 'Kettingbeding' waarmee het aangetakt blijven op het Warmte- Koudeopslag (WKO) systeem van toekomstige bewoners is geregeld. De aanleiding hiertoe is de aanhoudende klachten van de bewoners over de werking van dit WKO systeem.

Het was voor de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur op 7 maart 2002 de bevoegdheid van de raad om dergelijke convenanten af te sluiten en daarom wordt de raad nu voorgesteld in te stemmen met de ontbinding.

Op 3 juli 2012 heeft de raad onder voorwaarden € 300.000,- beschikbaar gesteld voor de ombouw van het collectief WKO systeem naar een individueel verwarmingsysteem om daarmee uit de impasse te komen en een betrouwbare energievoorziening voor de bewoners van De Teuge op afzienbare termijn gerealiseerd te kunnen krijgen.
Het college stelt voor dit geld nu te reserveren voor de verdere afwikkeling van dit dossier.
Het is de bevoegdheid van de raad om te beslissen over de gewenste alternatieve inzet van dit geld.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 17-11-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPF. van Vliet
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijJ.G.A La Rose
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt het voorstel aan de raad om ontbinding van het convenant over WKO De Teuge.

Het woord is aan het College voor een toelichting.

Het College geeft aan dat de ontbinding van het convenant een verzoek is van Vitens. Er is geen draagvlak meer voor een herstel van de WKO. In dit hele proces zijn geen winnaars, maar alleen verliezers. Op dit moment is de kwestie gescheiden in de praktische afhandeling en de juridische kwestie.

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

De Stadspartij concludeert dat het project is mislukt. Het is een goede stap om de bewoners te ontslaan van het kettingbeding. Vraag is nog wel hoe de € 300.000,00 besteedt gaat worden. Wordt de besluitvorming daarover in een later stadium aan de raad voorgelegd?

Burgerbelang heeft een viertal vragen. Zijn de bewoners betrokken bij dit verzoek van Vitens? Wat kunnen de gevolgen en kosten zijn van de verdere procedure? Hoe gaat de € 300.000,00 besteedt worden? Wat is de juridische weg na de ontbinding van het convenant?

Het CDA ziet dit voorstel als een poging om een zo goed mogelijk eind aan een slecht verhaal te breien. Is het bedrag van € 300.000,00 een reservering en komt het overschot uiteindelijk terug in de algemene middelen? Zij vraagt nadrukkelijk aandacht voor de communicatie met en naar de bewoners. Daarnaast is zij het eens met de voorgestelde punten.

De bijdrage van de SP is in de bijlage opgenomen. De link hiernaar staat onder dit verslag.

Gevraagd wordt om het uiterste te doen om de resterende zeven huishoudens te compenseren, aangezien de eigenaren geen schuld hebben aan de mislukking van het project.

D66 is blij dat er voor verketeling is gekozen. Zij vraagt zich wel af wat de gevolgen voor de resterende zeven huishoudens zijn bij ontbinding van het convenant.

De VVD ziet dit voorstel als logisch en passend in de afwikkeling. Wellicht is het mogelijk om de datum van ontbinding afhankelijk te maken van een aantal voorwaarden. Het percentage van 70% is ruim gehaald, maar ook de laatste groep heeft recht op bescherming, ook daar geldt een zorgplicht.

Zij steunt het voorstel.

De PvdA steunt het voorstel ook. Het is zaak om de zaken snel te regelen voor de bewoners. Vraag is wel wat de verwachting is qua uitgaven van de huidige reservering.

De Christen Unie vraagt of de genoemde datum vast staat of heeft dat te maken met het verzoek van Vitens? Zij vraagt zich ook af waarom Vitens met het verzoek tot ontbinding van het convenant komt.

Groen Links Vraagt hoe de € 300.000,00 besteedt wordt. Belangrijk leerpunt uit deze procedure is: communicatie. Daarnaast is het stellen van een einddatum misschien niet handig, maar kan de ontbinding gekoppeld worden aan een resultaat.

De Voorzitter geeft het woord aan het College voor de beantwoording van de vragen.

Het College dankt de fractie voor het steunen van dit voorstel. Er zijn ook een aantal vragen gesteld die voor Vitens zijn. Vitens is door het college uitgenodigd om aanwezig te zijn. De vragen zullen schriftelijk naar Vitens gestuurd worden.

Aangezien de grond onder het convenant vervalt, kan Vitens vragen om ontbinding ervan. Er is overleg geweest met de advocaat van de bewoners. Vanuit vier fracties (SP, CU, VVD, GL) zijn vragen gesteld over de ontbindingsdatum. De datum van 1 mei 2015 is de datum van ontkoppeling van het systeem. Er is nu een akkoord met 181 huishoudens, er zijn er nog 6 over. Het college heeft vertrouwen in de afhandeling door Vitens. Zij adviseert vast te houden aan de datum, omdat hier ook een signaal van uitgaat naar de 181 huishoudens. Er is een voorwaarde voor ontbinding gesteld, namelijk een inspanningsverplichting van Vitens.

Voor de ontbinding van het convenant zijn de bewoners geen partij. Het draagvlak van 70% is echter ruimschoots gehaald. Er is overigens wel met bewoners over gesproken.

De grond onder de reservering van de € 300.000,00 is vervallen, maar het dossier is nog niet afgewikkeld. Om die reden wordt voorgesteld de reservering aan te houden. De uiteindelijke besteding is een zaak van de raad.

De Stadspartij vraagt of er voorbeelden zijn van zaken die er aan zitten te komen.

Het College geeft aan dat de juridische procedure nog loopt en daar nog niets over gezegd kan worden. Het bedrag is echter bedoeld ten behoeve van de bewoners.

Burgerbelang vraagt zich wel af wat de consequenties kunnen zijn nu zij in het voorstel ook akkoord gaan met het afwijzen van de juridische aansprakelijkheid.

Het College geeft aan dat de € 300.000,00 niet gekoppeld wordt aan de juridische procedure. Het is bedoeld voor de afwikkeling van het dossier. Omdat de grond onder de reservering is vervallen is dit onderdeel in het voorstel opgenomen. Bij de uiteindelijke besteding van dit bedrag zal er een raadsvoorstel komen.

De VVD geeft aan er onduidelijkheid is. Wordt het geld nu gebruikt wordt voor de afhandeling van dit traject, maar niet voor de juridische afhandeling?

Het College verduidelijkt dat het bedrag niet wordt ingezet voor de juridische procedure. Er komen nog extra kosten voor de juridische procedure. Er zijn twee plaatjes: juridische kosten en de

€ 300.000,00 reservering waarvoor de grond nu is vervallen.

De Stadspartij stelt dat de € 300.000,00 echt richting de bewoners moet gaan. Daar is het voor gereserveerd.

Het College verduidelijkt dat de reservering gekoppeld is aan de totaal oplossing. De afwikkeling is nu

nog onduidelijk en komt op een later moment, maar het signaal is duidelijk.

De SP en het CDA vragen naar de communicatie van Vitens. Hierin is  veel verbeterd, ook vanuit Vitens. Op dit onderdeel is het college wel scherp.

In antwoord op de vraag van de SP wordt gemeld dat het spijtig is dat dit project een wissel heeft getrokken op de duurzaamheidambities. De leerpunten moeten verzameld worden zodat dit meegenomen kan worden in de blijvende ambitie om de gemeente energie neutraal te maken.

Ook het college werd af en toe verrast door de eenzijdige communicatie van Vitens. Dit was overigens niet altijd negatief.

De vraag van de SP om volledige financiële compensatie ligt nu voor bij de rechtbank.

Voor de beantwoording van de verdere vragen geeft de voorzitter het woord aan de heer Van Zwieten de Blom.

De heer Van Zwieten de Blom geeft aan dat vijf bewoners een individuele lus laten aanbrengen, dus een individuele WKO.

Er zij verschillende partijen, één stichting en twee bewonersgroepen. Vitens sleept de gemeente mee in de juridische procedure. De gemeente was daarmee genoodzaakt om ook Vitens aansprakelijk te stellen voor de schade.

De rechtbank Zutphen behandeld de zaak er worden echter rechters uit Utrecht ingevlogen vanwege een belangenverstrengeling. Het vervolg zal zijn een comparitie van partijen in januari/februari/maart. De rechtbank gaat vragen stellen en kijken of een schikking mogelijk is. Er is op voorhand niet uit te sluiten dat er een schikking komt. Komt er een vonnis, dan kan dit alles inhouden.

Burgerbelang vraagt wat het gevolg is als je er niet uit komt.

De heer Van Zwieten de Blom vervolgt dat door procederen mogelijk is, met mogelijk getuigen horen en bewijzen overleggen. Daarna kan dezelfde gang bij het gerechtshof plaatsvinden en vervolgens de Hoge Raad.

De mogelijkheid van een schikking wordt echter ook open gehouden.

Burgerbelang vraagt of er een rol is voor de raad indien er een schikking komt.

De heer Van Zwieten de Blom stelt dat de gemeente in de procedure verwijst naar Vitens. De raad is uiteindelijk bevoegd om te beslissen over de € 300.000,00.

De Voorzitter vraagt of er behoefte is aan een tweede vragenronde?

De PvdA vraagt of de vijf bewoners met een individuele WKO onderdeel zijn van de groep van 181.

Het college beaamt dit. Daarnaast stelt zij dat dit voorstel de volgende stap is in het afwikkelen van het dossier. Het nemen van dit besluit is ook een teken van goede wil in de juridische procedure.

Burgerbelang stelt voor om vanavond in de raad te beslissen over het voorstel.

De andere fracties steunen dit voorstel.

De Voorzitter concludeert dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor besluitvorming in de raad. Voorgesteld zal worden om vanavond nog een besluit te nemen. De Voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 17 november 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 17-11-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend