Pagina delen

Onderzoek naar en oordeel over het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

Het presidium stelt voor :

Het proces verbaal inzake de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad van het hoofd- c.q. centraal stembureau d.d. 23 maart 2018 vast te stellen en daarmee te oordelen dat de op 21 maart 2018 gehouden gemeenteraadsverkiezingen rechtmatig zijn verlopen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Kieswet schrijft voor dat het vertegenwoordigend orgaan (de raad) een oordeel geeft over het rechtmatig verloop van de verkiezingen. De organisatie en het verloop van de verkiezingen moeten op wettige wijze hebben plaatsgevonden. Het is aan de raad om daar een oordeel over uit te spreken. De raad heeft dus tot taak het verloop van de verkiezingen te onderzoeken. Dit onderzoek gebeurt op 26 maart 2018 door de 'oude' raad vlak voor de eerste samenkomst van de 'nieuwe' raad op 29 maart 2018.

Beoogd effect

Beoordelen van het rechtmatig zijn verlopen van de raadsverkiezingen, ter voldoening aan artikel V4 van de Kieswet.

Argumenten

Het proces verbaal van het centraal stembureau biedt geen aanleiding om aan het rechtmatig zijn verlopen van de verkiezingen te twijfelen.
Uit het proces verbaal blijkt niet dat door één of meer stembureaus zodanige fouten zijn gemaakt dat daardoor een ernstig vermoeden ontstaat dat deze van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling.

Kanttekeningen

De raad heeft de bevoegdheid om te besluiten tot hertelling en tot herstemming. De beslissing van de gemeenteraad om tot een hertelling te besluiten is niet geclausuleerd. Het nemen van een dergelijk besluit ligt echter niet voor de hand, wanneer van tevoren duidelijk is dat deze niet tot een andere samenstelling van de raad kan leiden. De raad dient zich bij een besluit tot hertelling te baseren op het proces-verbaal van het centraal stembureau en de processen-verbaal van de stembureaus. Het feit dat het centraal stembureau expliciet niet tot een hertelling heeft besloten, staat er niet aan in de weg dat dat de raad wel besluit tot een hertelling. De raad heeft dus een eigenstandig beoordelingskader.

Bijlagen

  • Brief van de voorzitter van het centraal stembureau inzake toezending proces verbaal van de zitting van het centraal stembureau d.d. 23 maart 2018 (ex artikel P22 Kieswet) en 26 processen verbaal (model N10) van de stembureau's (ex O 5 lid 1 Kieswet).
  • Proces verbaal (P22) gemeenteraadsverkiezingen 2018 van het centraal stembureau.
  • Circulaire inzake hertellen

Stukken die ter inzage liggen

  • Proces verbaal ex artikel P22 Kieswet en 26 processen verbaal van de stembureaus model N10 Kieswet

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0031

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 26 maart 2018 met nummer


Gelezen het proces verbaal van de zitting van het hoofd- c.q. centraal stembureau d.d. 23 maart 2018 tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing voor de gemeenteraad;

Gelet op artikel V4 van de Kieswet;


b e s l u i t :

Het proces verbaal inzake de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad van het hoofd- c.q. centraal stembureau d.d. 23 maart 2018 vast te stellen en daarmee te oordelen dat de op 21 maart 2018 gehouden gemeenteraadsverkiezingen rechtmatig zijn verlopen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 26 maart 2018 (20:00 - 21:30) Naar boven

Datum 26-03-2018 Tijd 20:00 - 21:30
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Digitaal Presidium 26 maart 2018 (wordt schriftelijk/digitaal afgedaan) Naar boven

Datum 26-03-2018 Tijd 17:30 - 18:45
Zaal
B&W kamer
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Behandeld in