Pagina delen

Onderzoek naar en oordeel over het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

Het presidium stelt voor :

Het proces verbaal inzake de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad van het hoofd- c.q. centraal stembureau d.d. 21 maart 2014 vast te stellen en daarmee te oordelen dat de op 19 maart 2014 gehouden gemeenteraadsverkiezingen rechtmatig zijn verlopen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Kieswet schrijft voor dat het vertegenwoordigend orgaan (de raad) een oordeel geeft over het rechtmatig verloop van de verkiezingen. De organisatie en het verloop van de verkiezingen moeten op wettige wijze hebben plaatsgevonden. Het is aan de raad om daar een oordeel over uit te spreken. De raad heeft dus tot taak het verloop van de verkiezingen te onderzoeken. Dit onderzoek gebeurt door de 'oude' raad vlak voor de eerste samenkomst van de 'nieuwe' raad op 27 maart 2014.

Beoogd effect

Beoordelen van het rechtmatig zijn verlopen van de raadsverkiezingen, ter voldoening aan artikel V4 van de Kieswet.

Argumenten

Het proces verbaal van het centraal stembureau biedt geen aanleiding om aan het rechtmatig zijn verlopen van de verkiezingen te twijfelen.
Uit het proces verbaal blijkt niet dat door één of meer stembureau's zodanige fouten zijn gemaakt dat daardoor een ernstig vermoeden ontstaat dat deze van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling.

Kanttekeningen

De raad heeft de bevoegdheid om te besluiten tot hertelling en tot herstemming. Deze besluiten kan de raad alleen nemen als er concrete aanwijzingen daartoe staan in het proces verbaal. Daarnaast kan een dergelijk besluit worden genomen ‘indien een ernstig vermoeden bestaat dat door één of meer stembureaus zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling’.

De raad kan deze bevoegdheid dus niet gebruiken in het geval de uitslag aangeeft dat een fractie met een paar stemmen meer een extra zetel had behaald. De gedachte dat er wellicht een telfout gemaakt is, is niet voldoende. Uit het proces verbaal moet af te leiden zijn dat er fouten zijn gemaakt.

Bijlagen

  • Proces verbaal gemeenteraadsverkiezingen 2014 van het centraal stembureau
  • Circulaire inzake hertellen

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0041

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 21 maart 2014 met nummer


Gelezen het proces verbaal van de zitting van het hoofd- c.q. centraal stembureau d.d. 21 maart 2014 tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing voor de gemeenteraad;

Gelet op artikel V4 van de Kieswet;


b e s l u i t :

Het proces verbaal inzake de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad van het hoofd- c.q. centraal stembureau d.d. 21 maart 2014 vast te stellen en daarmee te oordelen dat de op 19 maart 2014 gehouden gemeenteraadsverkiezingen rechtmatig zijn verlopen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 24 maart 2014 (19:30 - 21:00) Naar boven

Datum 24-03-2014 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in