Pagina delen

Notitie scenario's huishoudelijke hulp

Inhoud

Zie bijlage.

Behandeld in Forum van 5 oktober 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Tijdens de raadsvergadering van 13 februari 2017 is, mede naar aanleiding van twee ingediende en aangenomen amendementen 2017-A0001 en 2017-A0002, besloten dat het college opdracht krijgt om ook andere opties dan het oprichten van een stichting uit te werken voor de wijze waarop de huishoudelijke hulp kan worden verleend.

Door het college zijn twee businesscases uitgewerkt. De eerste businesscase gaat in op de Stichting huishoudelijke hulp. Een tweede businesscase dient een alternatief uit te werken omschreven als een alternatief voor de stichting huishoudelijke hulp en het quasi-inbesteden waarbij zo veel mogelijk ruimte wordt geboden aan één of meerdere werknemerscoöperaties. De juridische vorm is open, het mag ook een stichting zijn.

De afgelopen twee maanden is er een projectgroep bezig geweest om alternatieve scenario’s uit te werken, welke aan sluiten bij de door de raad vastgestelde uitgangspunten en kaders in 2015 en de vastgestelde wensen en bedenkingen van de raad in 2017.

Tijdens de forumspecial wil het college de raads- en forumleden graag informeren over de voorlopige resultaten voor de uitwerking van de businesscase alternatieven. Er worden daarnaast externe partners (huishoudelijke hulpen, cliënten, aanbieders, experts op het gebied van innovatie binnen huishoudelijke hulp en sociale wijkteams) uitgenodigd om samen te reflecteren op de verschillende alternatieve scenario’s. Een aantal van hen zal vanuit hun eigen expertise een korte toelichting geven op de toekomst van de huishoudelijke hulp en de verschillende scenario’s.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 05-10-2017 Tijd 19:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze Forumspecial waarin nader wordt ingegaan op scenario’s in de huishoudelijke hulp.

Tijdens de raadsvergadering van 13 februari 2017 is, mede naar aanleiding van twee ingediende en aangenomen amendementen 2017-A0001 en 2017-A0002, besloten dat het college opdracht krijgt om ook andere opties dan het oprichten van een stichting uit te werken voor de wijze waarop de huishoudelijke hulp kan worden verleend.

De afgelopen twee maanden is er een projectgroep bezig geweest om alternatieve scenario’s uit te werken, welke aan sluiten bij de door de raad vastgestelde uitgangspunten en kaders in 2015 en de vastgestelde wensen en bedenkingen van de raad in 2017.

Door het college zijn twee businesscases uitgewerkt. De eerste businesscase gaat in op de Stichting huishoudelijke hulp. Een tweede businesscase dient een alternatief uit te werken omschreven als een alternatief voor de stichting huishoudelijke hulp en het quasi-inbesteden waarbij zo veel mogelijk ruimte wordt geboden aan één of meerdere werknemerscoöperaties. De juridische vorm is open, het mag ook een stichting zijn.

Tijdens de forumspecial wil het college de raads- en forumleden graag informeren over de voorlopige resultaten voor de uitwerking van de businesscase alternatieven. De opzet van de avond is als volgt:

Eerst vindt er een plenair deel plaats waarin de wethouder in zal gaan op het proces van de uitwerking van de businesscases en op het doel van deze avond.

Daarna zullen een huishoudelijke hulp, Bureau Over/Nieuw, een huidige aanbieder, en een expert op het gebied van werknemerscorporaties aan het woord komen.

Na dit plenaire gedeelte vinden drie interactieve sessies plaats. Door Bureau Over/Nieuw wordt aangegeven wie aan welke tafel als eerste zal deelnemen. Er zijn drie rondes van iedere keer 20 minuten.

Doel van de interactieve sessie is dat raads- en forumleden op de verschillende scenario’s kunnen reflecteren. Dit gaat onder begeleiding van een projectlid en een centrale vraag. Het projectlid geeft richting tijdens de sessie zodat het gesprek binnen het thema blijft van de tafel (zie verdeling hieronder).

Tafel 1: gaat in op de belevenis van de huishoudelijke hulpen en de algemene visie op de scenario’s. De huishoudelijke hulp die heeft gesproken zal hierbij in ieder geval aanschuiven als tafeldame en een lid van de projectgroep begeleidt de sessie.

Tafel 2: gaat in op de scenario’s met een (werknemers)coöperatie. De expert die heeft gesproken zal hierbij in ieder geval aanschuiven als tafeldame en een lid van de projectgroep begeleidt de sessie.

Tafel 3: gaat in op innovatietraject en de visie van huidige aanbieders op de scenario’s. De huidige aanbieder die heeft gesproken zal aanschuiven als tafeldame en een lid van de projectgroep begeleidt de sessie.

Na deze interactieve sessie bestaat er voor de raads- en forumleden de mogelijkheid om plenair kort te reflecteren op de scenario’s en de avond.

Na de drie interactieve sessies komen we weer plenair bijeen. Het college geeft de raad de mogelijkheid om met elkaar nogmaals kort te reflecteren op de belangrijkste aandachtpunten per scenario. Tevens wordt de procesplanning toegelicht wat betreft het uitwerken van de businesscases.

College: De raad wordt gevraagd het college richting te geven voor verdere uitwerking. Vanavond is er ruimte voor inhoudelijk gesprek voordat er keuzes/besluiten worden gemaakt. Begin  november zal het college meer scenario's hebben uitgewerkt. Vanavond worden de verschillende scenario's toegelicht.

Anne Nieboer/OverNieuw: Ik ben de oprichtster van OverNieuw. Sinds 2015 is de gemeente Zutphen bezig met het hervormen van de huishoudelijke hulp. Door de huidige landelijke inrichting van de aanbestedingen is er veel onzekerheid bij de hulpen en de cliënten.

Daarom heeft de gemeente Over/Nieuw gevraagd mee te denken over nieuwe organisatievormen van de huishoudelijke hulp. Hierbij staan duurzaamheid en kwaliteit centraal en ligt de focus op het versterken van eigen regie voor zowel cliënten als medewerkers.
 
Madieke de Wit/OverNieuw: Wij zullen meehelpen bij de interactieve sessies aan de tafels. Bij de drie tafels worden drie verschillende scenario's toegelicht die als alternatief voor een stichting kunnen worden ingezet. Anneke Saase zal iets vertellen over een innovatietraject met aanbieders en Joke van de Schor zal iets vertellen over ontwikkeling in werknemerscoöperaties.
 
-- Zie bijgevoegde presentatie voor uitgebreide bijdrage van Anne Nieboer en Madieke de Wit en de bijdragen van Anneke Saase en Joke van der Schor. --
 
-- Interactieve sessies aan de drie tafels --
 
Voorzitter: De interactieve sessies zijn afgelopen. Zijn er naar aanleiding hiervan nog vragen?
 
D66: Dank voor de presentaties en de bijdrage aan de tafels. Nog een verzoek: graag de aspecten 'eigen regie', 'participatie' en 'zelfredzaamheid' ook meenemen bij de uitwerking.
 
VVD: Dank voor de bijdragen, wij vonden dit zeer interessant.
 
SP: Wij willen dat er graag snel wordt overgegaan tot het maken van een keuze voor een volgende situatie. Uitstel leidt tot (nog meer) ontslagen.
 
GroenLinks: Wij delen wat de SP zojuist aangaf. Wij zijn verbaasd dat er vier alternatieven zijn, er moeten een aantal alternatieven worden geschrapt om sneller tot een besluit t kunnen komen. Wij stellen voor om de werknemerscoöperatie en het innovatietraject met aanbieders te schrappen.
 
D66: Daar zijn wij het niet mee eens. Nu nog niet schrappen.
 
College: We kunnen ook gefaseerd schrappen?
 
D66: Dat is nu lastig aan te geven.
 
PVDA: Belangrijk bij het schrappen van varianten is de vraag of dit helpt bij het versnellen van het proces. Indien schrappen het proces versnelt, dan schrappen.
 
VVD: Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen. Essentieel is echer dat er een goed besluit wordt genomen. Die twee punten dienen in balans te zijn.
 
Fractie Pepers & Verwoort:Vastgehouden moet worden aan de 6 kernwaarden.
 
Stadspartij: Hoeveel verschil zit er tussen een coöperatie en innovatie? Kan dit niet worden samengevoegd?
 
College: Keuzes moeten nu snel worden gemaakt.
 
Ambtelijke Ondersteuning: De procesplanning is als volgt: De businesscases worden verder uitgewerkt. Begin november neemt het college hierover een besluit. Streven is om dit dan op 4 december 2017 in het Forum te behandelen en de Raad hierover op 18 december 2017 een besluit te laten nemen.
 
Ambtelijke ondersteuning: Dit moet snel gebeuren. In de stukken staat dat er wordt gestreefd naar een algemene voorziening. Wordt dat meegenomen?
 
College: Ja, dat nemen we mee hoe we dat vorm willen geven.
 
Voorzitter: Ik sluit de vergadering af. Er is nog een borrel waar over deze avond kan worden nagepraat.
 
 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in