Pagina delen

Notitie onderwijsbeleid gemeente Zutphen - Stappen naar de toekomst

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 4 november 2013 Naar boven

Toelichting griffie

De notitie geeft een gemeentelijke visie op het lokale onderwijs: welke rol heeft het onderwijs in de gemeente Zutphen, nu en in de toekomst? Besproken wordt de rolverdeling tussen gemeente en onderwijsbestuur en de wettelijke taken van de gemeente. Ook wordt er een relatie gelegd met de stelselwijziging jeugdzorg per 1 januari 2015. De notitie is geschreven naar aanleiding van een verzoek van de heer Berger (CDA) in het Presidium van 17-12-2012 om te spreken over huisvestingswensen van de gezamenlijke middelbare scholen.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 04-11-2013 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDA. van Dijk
GroenLinksC. Oosterhoff
D66W.M. Voorham
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAK.M. Warmoltz
SPE.P.M. Gr├╝ndemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering met een korte inleiding op het onderwerp en geeft daarna het woord aan het college voor een nadere toelichting.

Het college geeft aan dat de voorliggende notitie niet gemaakt is naar aanleiding van het verzoek van de heer Berger CDA maar al eerder is opgesteld. Dit is dus anders dan in de inleiding van dit forum staat vermeld. Het beleid is tot stand gekomen in samenspraak met de schoolbesturen.

Christen Unie is enigszins verward door de opmerking van het college en vraagt of de discussie over de huisvesting van de scholen dus niet nu wordt gevoerd.

College geeft aan dat klopt en dat het presidium bepaalt wanneer de discussie over de huisvesting aan de orde is.

De voorzitter geeft het woord aan de heer P. Kraan voor het geven van de presentatie.

De voorzitter geeft aan dat er gezien de korte tijd van dit forum er ruimte is voor het stellen van één vraag per fractie.

D66: In de notitie wordt er gesproken over de rol van de gemeente welke een regierol betreft. Onder regie mag in dit verband worden verstaan, dat sturing en leiding wordt gegeven aan de processen die het brede belang van de gemeente en van jeugd in het bijzonder, raken. D66 vraagt wat er wordt verstaan onder breder belang?

OOGO is een overleg met de scholen waar onderwerpen worden behandeld die de wet voorschrijft. D66 vraagt zich af waarom er vastgehouden wordt aan de onderwerpen in de wet en niet wat breder wordt gekeken?

 

Christen Unie: Heeft ook een vraag over die regierol. In wat voor zin gaat de gemeente de regierol vervullen en sturen op verandering?

 

Burgerbelang: Jeugdzorg is een landelijk onderwerp. Is er al overleg met omliggende gemeenten en hoe doet Zutphen dit?

 

PvdA: In de notitie gaat het over een strategische stuurgroep waarbij communicatie een belangrijk punt is. PvdA vraagt welke invloed de onderwijsinstellingen hier nog hebben? De onderwijsinstellingen hebben uit ervaring zelf ook veel ideeën.

 

VVD: Er is in deze notitie veel aandacht voor iedereen die extra zorg nodig heeft, maar wat loopt er eigenlijk gewoon? VVD wil graag weten wat de percentages zijn? Gewoon is dat je in zijn algemeenheid een programma doorloopt.

 

SP: Wat zijn de concrete plannen omtrent de cluster 4 school?

Opmerking over de notitie: Het heet een stappenplan maar is het niet.

 

Stadspartij: In hoeverre heeft de gemeente enige zeggenschap over het soort onderwijs wat aangeboden wordt?

 

CDA: Het college gaf in de inleiding aan dat de notitie niet specifiek over de huisvesting gaat maar het wordt wel genoemd. Het hele onderwerp huisvesting is van tafel, maar hoe gaat de gemeente dat dan toch doen en hoe vindt de controle daarop plaats?

 

GroenLinks: De scholen zijn nu zelf aan zet. Hoe gaat de gemeente dit sturen en hoe houdt het college de raad op de hoogte?

 

Stadsbelang: De variëteit aan scholen is de kracht van Zutphen en moeten we ook behouden. De kosten voor leerlingenvervoer zijn enorm. Stadsbelang wil hier meer van horen hoe kunnen we hier op besparen?

 

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

 

Stadsbelang: Leerlingenvervoer kost nu eenmaal geld. Op dit moment zijn we druk bezig met een cluster 4 school dit moet budgetneutraal worden gerealiseerd. De verhouding moet naadloos zijn en mag dus geen geld kosten.

 

PvdA heeft een punt van orde en vraagt of er gezien de tijd een extra forum komt en of de vragen schriftelijk mogen worden gesteld.

 

De voorzitter vraagt de fracties wat ze willen. Er is een meerderheid voor een extra forum. Schriftelijke vragen morgen worden gestuurd aan de heer Kraan. In de resterende tijd worden de vragen door het college beantwoordt.

 

GL: Er is sprake van krimp en de huisvesting speelt daar ook een rol in. De gemeente zal regisserend optreden en klankborden over wat wel en niet mogelijk is. De raad blijft voordurend op de hoogte. Dit kan door middel van een forum.

 

CDA: Het college is van mening dat er voldoende huisvesting is. De besturen van het VO zijn in overleg hoe ze de krimp moeten opvangen.

 

Aanvullende vraag CDA: Het antwoordt van het college is wat kort door de bocht. Er zijn echt nog wat problemen met de huisvesting die niet 123 zijn opgelost.

 

GL vraagt het CDA waar deze knelpunten dan zijn.

 

CDA geeft aan dat het Isendoorn en Baudartius krap zitten en slecht zijn onderhouden.

 

Christen Unie: Hoe gaat de gemeente om met de schoolgebouwen die leeg komen te staan omdat de meeste scholen een nieuw onderkomen hebben gekregen?

 

De voorzitter schorst de vergadering en concludeert dat er een extra forum nodig is. Vragen mogen schriftelijk gesteld worden aan de heer Kraan.

Advies

Onvoldoende besproken, nogmaals informerend

Behandeld in Forum van 2 december 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Op 4 november 2013 is de Notitie Onderwijsbeleid gemeente Zutphen besproken in het Forum. Niet alle vragen zijn toen beantwoord en daarom is de vergadering geschorst waarbij werd afgesproken dat per e-mail nog aanvullende vragen konden worden gesteld. In de Presidiumvergadering van 18 november 2013 is geïnventariseerd welke vragen er nog open staan en wat verder rond dit onderwerp nog besproken dient te worden. Het college werkt nu aan een memo waarin de nog uit de Forumvergadering van 4 november 2013 openstaande vragen, de naderhand aangeleverde vragen en de door het Presidium aangegeven onderwerpen worden beantwoord c.q. besproken. Dit memo komt gereed in de loop van week 48 en zal dan als bijlage worden toegevoegd.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 02-12-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
S.R. van Galen
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijH.I. Hamming
VVDA. van Dijk
GroenLinksC. Oosterhoff
D66W.M. Voorham
Burgerbelang
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Deze vergadering is een voortzetting van het forum van 4 november, want toen waren er veel vragen die vanwege de vergadertijd niet beantwoord konden worden. Als het goed is, heeft iedereen op de website de memo kunnen zien met antwoorden op de vragen die 1) vanuit het presidium zijn gesteld, 2) tijdens het forum van 4 november zijn gesteld en 3) daarna schriftelijk zijn binnengekomen. De voorzitter stelt voor om de vragen in deze volgorde te behandelen.

De PvdA heeft een vraag over vraag 7: over hoe de regierol eruit ziet en dat we meer faciliterend zijn geworden. Volgens de PvdA zouden we meer de regierol neer moeten zetten. De visie is teveel op faciliteren gericht, het college zou meer mogen uitstralen: daar staan we voor. Kan het college flexibel kijken naar de regierol?

Het college spreekt uit dat wij voor een breed aanbod staan, daarvoor is er overleg met het onderwijs. Zij heeft de wil uitgesproken samen te willen werken aan het behoud van VMBO tot gymnasium.

De PvdA vraagt het college toch meer out of the box te denken. Kan het college openstaan voor oplossingen die door het voortgezet onderwijs worden aangedragen?

Het college geeft aan in overleg te zijn met de scholen, maar zij heeft nog geen stuk gezien. Wel is er een intentieovereenkomst. Daarmee is duidelijk hoe het in de toekomst gaat en kan gaan, zoals bij krimp.

Het CDA verwijst naar de nota waarin staat dat er aandacht is voor scholen, maar dat zij te weinig overleg krijgen. Hoe ziet het college dit?

Het college laat dit over aan de scholen, er is regelmatig overleg met de scholen.

De VVD vindt de insteek van de doordecentralisatie, waarbij de gemeentelijke taak voor de huisvesting van scholen zich uitsluitend beperkt tot nieuwbouw/uitbreiding van scholen, te weinig. Zij mist een stukje betrokkenheid bij het college. De VVD wil graag van het college weten dat we goed op de hoogte zijn.

Het college antwoordt dat we goed op de hoogte zijn en monitoren.

De Stadspartij heeft de indruk dat er alleen afzonderlijke gesprekken zijn geweest met de scholen, klopt dat? Het lijkt hem beter de scholen samen te spreken.

Het college geeft aan dat zij niet afzonderlijk met scholen praat, maar met alle schoolbesturen.

Volgens GroenLinks lijkt een proactieve houding voor de gemeente van belang, door vanaf de eerste fase aan te sluiten, want de gemeente heeft ook een belang bij gebouwontwikkelingen.

D66 wil weten hoe soepel het college omgaat met het pakken van de regierol als blijkt dat de scholen het niet zelf oppakken.

De ChristenUnie is bang dat, nu de gemeente geen wettelijke mogelijkheden heeft om te sturen en we nu geen beleid hebben, we niet voorbereid zijn als de scholen het niet goed oppakken. Dan zouden we toch de regie moeten hebben, zeker bij leegstaande panden.

Het college geeft aan dat de leegstand nog niet zoveel speelt, dat gaat niet zo snel. Het probleem is meer dat bij PO/VO scholen per leerling worden betaald. We merken dat de klassen groter worden en er meer ontslagen vallen om de krimp op te vangen. Dit heeft in eerste instantie niet met gebouwen te maken. De gemeente is inhoudelijk niet aan zet wat betreft de schakeringen in onderwijsvormen. Dit is aan het onderwijsveld zelf. We zeggen wel dat een breed aanbod moet blijven bestaan.

De ChristenUnie is nog niet tevreden met het antwoord dat de krimp wel meevalt. Als lokalen leeg staan, moeten we dan ingrijpen?

De PvdA wil wel in kaart hebben hoeveel lege lokalen er de komende tien jaar kunnen komen. Hier zouden we in een apart forum over kunnen nadenken.

Het college geeft aan hier proactief in te zijn, zoals bij de fusieschool De Fontein, waarbij de PO school Welgelegen naar het Isendoorn is gegaan, en Baudartius dat gebruik maakt van leegstand in het Stedelijk en een voormalige PO schoolgebouw. We zijn er al voortdurend mee bezig. Een tijdje geleden hebben we het in het forum over krimp gehad. Het CDA heeft toen gevraagd om cijfers over leerlingenkrimp. Het college is altijd bereid om hier aan mee te werken.

Het CDA heeft ook in dat betreffende forum gevraagd naar mogelijkheden bij leegstand. De heer T. Venneman heeft toen gezegd dat er ook mogelijkheden zijn voor niet-schoolgerelateerde invulling.

D66 vraagt of het basisonderwijs samen in overleg is.

Het college weet dat twee schoolbesturen overleg hebben over samenwerking en dat 1 schoolbestuur regionaal overleg heeft over samenwerking.

De PvdA stelt dat het juist om gebouwen van de gemeente gaat. Het kan goed zijn om na te denken over wat je met leegstand doet.

D66 pleit er voor dat de scholen zelf om tafel gaan.

GroenLinks twijfelt of scholen er zelf uitkomen. Elke school zou bijvoorbeeld wel een gymnasium willen zijn. Zij ziet graag een iets meer proactieve rol van het college.

Het CDA uit haar zorgen over de kwetsbaarheid van het VMBO. We zien nu al dat er geschoven wordt met licenties om stromingen overeind te houden. Wat doet de gemeente hierin om creatief over haar eigen grenzen heen te kijken? In hoeverre is de gemeente bereid mee te denken met creatieve oplossingen?

Het college heeft meegewerkt aan een regionaal spreidingsplan. De schoolbesturen VO hebben met elkaar een intentieverklaring getekend om er samen uit te komen en te waken voor concurrentiestrijd. Het is vooral een Rijkstaak, maar waar mogelijk is het college bereid mee te werken.

De VVD vraagt zich af of de raad niet van de schooldirecties zouden moeten willen horen wat de plannen zijn en wat op de lange termijn nodig is.

Het college weet zeker dat dit komt.

GroenLinks vraagt zich af of het ook goed gaat, omdat scholen nog steeds denken vanuit een concurrentiemodel.

De PvdA vraagt het college in overweging te nemen dat als partners vinden dat er te weinig overleg is, daaraan iets te doen.

Het college zegt regelmatig overleg te voeren met de schoolbesturen en als zij extra overleg willen, dat dat dan kan.

De SP vraagt of er ondersteuning mogelijk is als de kinderopvang niet als commerciële activiteit wordt gezien.

Het college geeft aan een wettelijke verplichting te hebben inzake kinderopvang, de VVE plekken. Daarvoor is budget en dat wordt hiervoor zoveel mogelijk ingezet.

De VVD heeft een vraag over paragraaf 5.2 c van de notitie onderwijsbeleid, over het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij heeft nog weinig over het CJG gehoord, welke plek neemt het CJG in?

Het college legt uit dat het CJG een samenwerking van een aantal organisaties is. We zijn nu druk het CJG 4 kracht uit te rollen. Dit betekent ambulante hulp bieden zonder indicatie van Bureau Jeugdzorg vooraf. Zij denkt dat het goed is om dit in een ander forum eens toe te lichten.

De VVD stelt een vraag over het onderwijs zorgcentrum (OZC) in relatie tot CJG4Kracht.

Het college geeft aan dat Apeldoorn hiermee gestart is en dat de provincie de voorwaarde heeft gesteld dat dit wordt uitgerold over de andere gemeenten.

De ambtelijk ondersteuner P. Kraan licht toe: Het CJG 4 kracht vindt zijn basis in het door Apeldoorn ontwikkelde model CJG4Kracht waarbij de opdracht is om de vrijwillige ambulante hulp aan huis voor gezinnen zo snel en zo effectief mogelijk toegankelijk te maken vanuit het CJG. In Zutphen is gezegd dat als we dat model overnemen, het onderwijs erbij betrokken zal worden. We kiezen voor de systematiek van het OZC waarbinnen al langer door hulpverleningsinstellingen wordt samengewerkt. Het aanpakken van problemen van leerlingen op scholen voor voortgezet onderwijs door korte interventies is zo uniek in Zutphen dat we gezegd hebben dit te willen uitbreiden naar het primair onderwijs en naar niet onderwijs gerelateerde jeugd. We starten daarom met een pilot voor alle scholen voor primair onderwijs in het Waterkwartier. We proberen ook de zorgvragen van niet-onderwijs gerelateerde jeugd met hetzelfde CJG4kracht concept te kunnen beantwoorden. Over een half jaar evalueren we de pilot: heeft het gebracht wat we beoogden en kunnen we dit uitrollen over de gehele gemeente? In principe beogen we de probleemsituaties met preventie te voorkomen en als dat niet lukt, de jeugdhulp zodanig te organiseren dat het accent op preventie ligt en er minder beroep wordt gedaan op zwaardere zorg, waardoor het na 2015 ook betaalbaar kan blijven.

De VVD geeft aan dat het OZC zeven jaar lang ervaring heeft. Wat betekent dit als je het OZC onder de koepel van het CJG brengt, terwijl die deze ervaring nog niet kan bijbenen?

De ambtelijk ondersteuner P. Kraan geeft aan dat het CJG een netwerkorganisatie is waarbinnen verschillende instellingen zich verbonden hebben om goed op elkaar afgestemd hulp te verlenen. Het is niet zozeer een overkoepelend orgaan dat als een nieuwe werkgever zal optreden. Iedere medewerker blijft in dienst van zijn eigen werkgever. Daarover zijn afspraken vastgelegd.

De VVD vindt dat paragraaf 5.2 c van de notitie beslist enige nuance behoeft. Zij is benieuwd waar we over een half jaar staan.

De ambtelijk ondersteuner P. Kraan wijst erop dat de tekst in de notitie alweer aanpassing vergt, omdat de ontwikkelingen zo snel gaan.

De PvdA vraagt of zij deze informatie al hadden kunnen hebben.

De informatie over de drie transities verloopt via het Transitiebureau Sociaal Domein. Afgelopen zaterdag was er een informatieronde voor de raden van Lochem en Zutphen.

De VVD concludeert dat we niet in kwaliteit achterop lopen, maar voorop lopen.

De PvdA vraagt of er nagedacht is over de relatie tussen de functie van het OZC (in de pilot voor CJG4Kracht) en de ontwikkeling van de sociale wijkteams.

Het college antwoordt dat daarover afspraken zijn gemaakt tussen Perspectief en het OZC.

De ChristenUnie benoemt dat de stuurgroep Jeugd nog niet goed werkt, wat is de rol van de gemeente om dit beter te laten werken?

Het college geeft aan dat de stuurgroep Jeugd goed werkt, maar dat de terugkoppeling met de achtervang niet altijd goed is. Dit is aan de stuurgroep leden. Zij kan dit alleen benoemen richting de stuurgroep en er binnen de stuurgroep aandacht voor te vragen.

De ambtelijk ondersteuner P. Kraan vult aan dat het ook met het thema te maken heeft. Het zijn met name strategische en tactische zaken. Het zijn constructieve overleggen, maar het Onderwijsveld heeft behoefte aan een specifiek onderwijsoverleg met de gemeente. Als het bijvoorbeeld puur om huisvesting gaat, dan kun je dat moeilijk in de stuurgroep bespreken, omdat niet elk stuurgroep lid hiervoor interesse heeft. Daarom is er nu voor gekozen de agenda van het OOGO te splitsen in twee onderdelen: 1) de wettelijk verplichte overlegthema’s en 2) een algemeen overleg over onderwijszaken. Hij denkt dat dit tegemoet komt aan de bezwaren van het Onderwijs.

De voorzitter concludeert dat er geen andere vragen meer zijn en dat:

1) een gesprek met de onderwijsbesturen VO wenselijk is;

2) er behoefte is aan meer informatie over het CJG in relatie tot het OZC en de transities;

3) er behoefte is aan het in beeld brengen van de relatie tussen krimp en huisvesting in de komende tien jaar.

De voorzitter stelt voor dat de raadsleden deze drie punten voor kunnen leggen aan hun fractie en dat de fractievoorzitters dit dan in kunnen brengen bij het presidium.

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad