Pagina delen

Notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2014-1

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1a. de ‘Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1’ vast te stellen;

1b. conform artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet de geheimhouding van de onderliggende stukken bij de ‘Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1’, die bij de griffie ter inzage liggen te bekrachtigen;

2. voor verwachte negatieve resultaten van grondexploitaties die onder P&P Grondzaken vallen de wettelijk verplichte verliesvoorzieningen te treffen/op te hogen vanuit de ‘Reserve GZ exploitatieresultaten’, ingaande 1-1-2014.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Door middel van de ‘Notitie Gebiedexploitaties Zutphen’ wordt twee maal per jaar aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse gebiedexploitaties. Op verzoek van de raad wordt over de gebiedexploitaties van Grondzaken P&P en het Programmabureau De Mars geïntegreerd verslag gedaan, waarbij ieder verantwoordelijk blijft voor een volledige en juiste inhoud van de eigen gebiedexploitaties en financiële gegevens.

Beoogd effect

  1. Verantwoording afleggen over de stand van zaken van de gebiedexploitaties en wat daaraan annex is.
  2. Voldoen aan de wettelijke verplichting een voorziening te treffen voor een voorzienbaar tekort op een grondexploitatie.
  3. Voorkomen dat vertrouwelijke gegevens openbaar worden.

Argumenten

1.1 De raad stelt twee maal per jaar de ‘Notitie Gebiedexploitaties Zutphen’ vast

De ‘Notitie Gebiedexploitaties Zutphen 2014-1’ wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Dit om de raad volledig, juist en tijdig te informeren.

1.2 De goedgekeurde exploitaties vormen de basis voor kredietverlening en planontwikkeling

Het vaststellen van de exploitaties is een bevoegdheid van de raad. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling (en kredietverlening). Besluiten binnen de vastgestelde exploitatie is een bevoegdheid van het college.

1.3 Conform artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet moet de raad de geheimhouding van gegevens bekrachtigen.

Dit is nodig om te voorkomen dat gegevens bekend worden bij derden, waardoor de gemeente in een nadelige positie kan worden gemanoeuvreerd.

2.1 De gemeente is verplicht een voorziening te treffen voor een voorzienbaar tekort op een grondexploitatie.

Het (onmiddellijk en voor het volledige bedrag) treffen van een verliesvoorziening bij een verwacht tekort op een grondexploitatie is wettelijk verplicht (BBV). De Reserve GZ exploitatieresultaten is het beschikbaar weerstandsvermogen van Grondzaken P&P. Hieruit worden de verliesvoorzieningen van de exploitaties die onder Grondzaken P&P vallen opgehoogd/ingesteld. Dit gebeurt al een aantal jaren op deze wijze. Voorgesteld wordt te besluiten om dit standaard vanuit deze reserve te doen, zodat niet iedere keer een separaat besluit hoeft te worden genomen.

Voor Leesten-Oost bedraagt het voorzienbaar tekort per 31-12-2013 €1.971.000. Hiervoor is de verliesvoorziening in 2013 met € 269.000 opgehoogd. Het voorzienbaar tekort voor het project Lunettetuin is per 31-12-2013 opgelopen tot €2.706.000. Hiervoor is de verliesvoorziening in 2013 met € 162.000 opgehoogd. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de Reserve GZ exploitatieresultaten. Dit is verwerkt in de jaarrekening 2013.

Kanttekeningen

1. Het gemeentelijk beleid is gericht op de openbaarheid van gegevens.

Tenzij de belangen van de gemeente daardoor disproportioneel worden geschaad. Het is ongewenst dat marktpartijen inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, en van de gedetailleerde ramingen van nog te maken kosten. Dit schaadt de belangen van de gemeente. Vandaar dat de onderliggende stukken bij deze notitie vertrouwelijk bij de griffie ter inzage liggen.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De vertrouwelijke notitie en de onderbouwing ligt ter inzage bij de griffie.

Er wordt eerst een informatiebijeenkomst in het forum gehouden om het forum te informeren over de werkwijze van Grondzaken P&P (het grondbedrijf), en uiteen te zetten hoe de raad de notitie (en exploitaties) kan beoordelen. De notitie zal tijdens deze bijeenkomst uitgereikt worden aan de fracties.

Twee weken later kan dan de inhoudelijke behandeling plaatsvinden. Dit geeft de fracties de tijd de inhoud aandachtig door te nemen. Tijdens deze twee weken kunnen de technische vragen worden gesteld en beantwoordt, en indien gewenst nog een nadere toelichting worden gegeven. De openbare ‘Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1’ wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Financiën

Zie bijlage 1.

Bijlagen

  1. Financiën;
  2. Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1.

Stukken die ter inzage liggen

Onderbouwing Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1  - vertrouwelijk.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0073

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 mei 2014 met nummer 25652b e s l u i t :

1a. de ‘Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1’ vast te stellen;

1b. conform artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet de geheimhouding van de onderliggende stukken bij de ‘Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1’, die bij de griffie ter inzage liggen te bekrachtigen;

2. voor verwachte negatieve resultaten van grondexploitaties die onder P&P Grondzaken vallen de wettelijk verplichte verliesvoorzieningen te treffen/op te hogen vanuit de ‘Reserve GZ exploitatieresultaten’, ingaande 1 januari 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 2 juni 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het college vraagt de raad om vaststelling van de Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1. 2. Voorts wordt de raad gevraagd voor verwachte negatieve resultaten van grondexploitaties die onder P&P Grondzaken vallen de wettelijk verplichte verliesvoorzieningen te treffen/op te hogen vanuit de ‘Reserve GZ exploitatieresultaten’, ingaande 1-1-2014. Het onttrekken van geld aan een reserve kan alleen bij begrotingswijziging. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad. Het college wenst verder geheimhouding van onderliggende stukken bij de notitie. De raad moet hier op 2 juni 2014 per apart raadsvoorstel mee instemmen.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 02-06-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangBert Jansen
SP
D66Huibert Brouwer
PvdAFrans Heitling
GroenLinksChristina Oosterhoff
Stadspartij
VVDWillem van Stockum
CDAHein Brunsveld
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

Het college krijgt het woord. Namens het college geeft B. Senneker (ambtelijke ondersteuner) een presentatie over de systematiek achter de cijfers van het grondbedrijf.

Na afloop van de presentatie krijgt het forum de gelegenheid tot stellen van vragen over de presentatie. Voor inhoudelijke vragen krijgt men bij de volgende forumvergadering alle gelegenheid.

De VVD merkt alleereerst op dat het voor de fracties zinvol is om vooral de jaarrekening naast de grondexploitatie te leggen. De fractie vraagt waarom het college niet gaat afwaarderen.

Het college geeft aan dat de overweging is om af te waarderen op het grondbezit of te putten uit de voorziening.

De VVD wil graag weten waar de voorziening de jaarrekening te vinden is.

Het college zal hier in de volgende behandeling op terug komen.

D66 vraagt hoe het gaat met de afspraken omtrent de aantallen (zie pag 7 van de notitie).

Het college geeft aan dat het overleg met de provincie nog loopt.

Groen Links wil graag weten waarom de VVD zo nadrukkelijk naar de jaarrekening verwijst.

De VVD geeft aan dat het verstandig is om op termijn een keuze te maken voor afwaarderen en dat het daarom goed is om naar de onderliggende cijfers te kijken.

De fractie van GroenLinks is van mening dat een dergelijk debat zinvol kan zijn.

De stelt vast dat er verder geen vragen mee zijn over de presentatie. Het stuk kan in het volgend forum meer inhoudelijk worden besproken. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 23 juni 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het college vraagt de raad om vaststelling van de Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1. 2. Voorts wordt de raad gevraagd voor verwachte negatieve resultaten van grondexploitaties die onder P en P Grondzaken vallen de wettelijk verplichte verliesvoorzieningen te treffen/op te hogen vanuit de ‘Reserve GZ exploitatieresultaten’, ingaande 1-1-2014. Het onttrekken van geld aan een reserve kan alleen bij begrotingswijziging. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad. Het college wenst verder geheimhouding van onderliggende stukken bij de notitie. De raad moet hier op 2 juni 2014 per apart raadsvoorstel mee instemmen.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 23-06-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPFred van Vliet
D66Hugo Remmers
PvdAJasper Bloem
GroenLinks
StadspartijGerard Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAHein Brunsveld
ChristenUnie
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

NAMENS De Lokale Partij is Siemes aanwezig

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens krijgt het forum de gelegenheid om vragen aan het college te stellen over de voorliggende notitie

Het CDA verwijst naar de tabel op pagina 50 van de notitie. Hieruit valt af te lezen dat de reserve volstaat tot 2018. De fractie wil graag weten of er al wordt nagedacht over een oplossing voor het toekomstige tekort.

De VVD wil weten wanneer het college verwacht dat moet worden afgewaardeerd op het grondbezit.

De PVDA wil weten of de in het stuk gestelde verkoopdoelen in 2020 gerealiseerd zullen zijn.

Ook de SP wil graag weten wanneer het college denkt dat afwaarderen onvermijdelijk is.

D66 vraagt hoe het kan dat Fort de Pol positief in de boeken staat terwijl hier sprake is van leegstand.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen.

Vooralsnog is er een verliesvoorziening en wordt nog niet afgewaardeerd.

Wat betreft de cijfers omtrent Fort de Pol is er vanuit gegaan dat de verkoop in 2021 plaatsvindt. Rekening houdend met de boekwaarde tegen die tijd en een gematigde verkoopprijs zou de uiteindelijke exploitatie toch licht positief zijn.

Over de teruglopende reserve merkt het college op dat er over nagedacht wordt. Een aantal oplossingen zijn incidenteel en er zijn ook ideeën voor een structurele oplossing. Het wachten is op het nieuwe college om een keuze te maken.

Het college merkt op dat dan de kaveluitgifte inmiddels sneller verloopt dan voorheen. Ook de ambities op de Noorderhaven lijken goed haalbaar te zijn.

Of er in de toekomst afgewaardeerd gaat worden is nog de vraag. Volgens het college is het een goed idee om voorafgaand aan de discussie over de nota grondbeleid een forum te wijden aan de verschillende methoden.

De VVD wil graag weten wanneer dit forum plaats kan vinden.

Het college antwoordt dat dit in de tweede helft van het jaar zal zijn daar de nota voor januari 2015 vastgesteld moet zijn.

De voorzitter geeft het woord aan het forum voor de tweede termijn.

D66 vraagt hoe financieel gezond de gemeente is nu blijkt dat er vanaf 2018 tekorten ontstaan.

Het college antwoord dat de reserve leeg is tegen die tijd en dat er dus een oplossing gevonden moet worden. Wel verbetert zo langzamerhand de vastgoedmarkt.

De PvdA vraagt of een kostenbesparend scenario overwogen kan worden door bepaalde investeringen uit te stellen. Te denken valt aan later aanleggen van infrastructuur.

Het college zegt dat deze suggestie meegenomen zal worden in de discussie over het afwaarderen.

D66 wil graag weten of er nog wordt gedacht aan tijdelijke oplossingen zoals een tijdelijk solarveld op Fort de Pol.

Het college geeft aan gaarne bereid te zijn mee te denken als er belangstelling is maar dat wel altijd een afweging wordt gemaakt of er een financieel risico aan zit voor de gemeente.

De voorzitter concludeert dat de notitie rijp is voor verdere behandeling in de raad. Ze bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2014 (19:00 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2014 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend