Pagina delen

Notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2013-2

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. de ‘Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2013-2’ vast te stellen;
  2. het saldo van de voorziening ‘Duurzaamheidspremies Revelhorst zuid’ (€ 313.750,--) toe te voegen aan de ‘Reserve GZ exploitatieresultaten’. De begroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen;
  3. de verliesvoorziening ‘Grondexploitatie Leesten-Oost’ op te hogen met € 223.000,-- tot € 1.925.000,-- ten laste van de ‘Reserve GZ exploitatieresultaten’. De begroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Door middel van de ‘Notitie Gebiedexploitaties Zutphen’ wordt twee maal per jaar aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse gebiedexploitaties. Op verzoek van de raad zijn de afzonderlijke notities van het grondbedrijf van de afdeling Programma’s en Projecten en het Programmabureau De Mars geïntegreerd, waarbij ieder verantwoordelijk blijft voor een volledige en juiste inhoud van de eigen gebiedexploitaties en financiële gegevens.

Beoogd effect

1. Aan de raad is verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de gebiedexploitaties en wat daaraan annex is.

2. Aanvullen van het benodigd weerstandsvermogen.

3. Voldoen aan de wettelijke verplichting een voorziening te treffen voor een voorzien tekort op een grondexploitatie.

Argumenten

1.1 De raad stelt twee maal per jaar de ‘Notitie Gebiedexploitaties Zutphen’ vast

De ‘Notitie Gebiedexploitaties Zutphen 2013-2’ wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Dit om de raad volledig, juist en tijdig te informeren, conform de BBV.

1.2 De goedgekeurde exploitaties vormen de basis voor kredietverlening en planontwikkeling

Het vaststellen van de exploitaties is een bevoegdheid van de raad. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling (en kredietverlening). Besluiten binnen de exploitatie zijn een bevoegdheid van het college.

2.1 De voorziening ‘Duurzaamheidspremies Revelhorst zuid’ is niet noodzakelijk

De subsidieregeling was ondergebracht binnen de gebiedexploitatie ‘Overige gronden’. Op verzoek van de accountant zijn de middelen uit de exploitatie gehaald, en is er een voorziening getroffen. Deze voorziening is gevoed tot het maximaal uit te keren bedrag. Dit is niet noodzakelijk. Het betreft hier een subsidie op de grondkosten. Bij toekomstig gerealiseerde grondopbrengsten wordt dat deel dat mogelijk als duurzaamheidspremie moet worden uitgekeerd aan deze voorziening toegevoegd. De resterende opbrengsten worden conform raadsbesluit toegevoegd aan de ‘Reserve GZ exploitatieresultaten’. Het huidige saldo bedraagt € 313.750, na aftrek van de uitbetaling in 2013 van € 23.250. Deze uitbetaling is via de Overige gronden verlopen.

3.1 De gemeente is verplicht een voorziening te treffen voor een voorzienbaar tekort op een grondexploitatie.

Voor Leesten-Oost is het voorzienbaar tekort opgelopen tot € 1.925.000. Er is een voorziening van € 1.702.000. Deze voorziening moet met € 223.000 worden opgehoogd. Dekking kan plaatsvinden vanuit de Reserve GZ exploitatieresultaat.

Kanttekeningen

1. Als onderdeel van de jaarrekening worden de exploitaties al jaarlijks vastgesteld.

Dat klopt, maar de resultaten staan onder druk. Om de raad tijdig en volledig te informeren, wordt twee maal per jaar gerapporteerd middels de ‘Notitie gebiedexploitatie’.

2. Er wordt niet rechtstreeks geboekt van de ene naar de andere voorziening

Het lijkt misschien omslachtig om niet rechtstreeks middelen van de ene naar de andere voorziening te boeken, maar de regels van de BBV staan dat niet toe.

Financiën


De verwachtte resultaten van de gebiedexploitaties zijn als volgt:

Bedragen * €1.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013-1

2013-2

De Vijver Zuid

250

273

361

359

319

329

61

61

Leesten-Oost

7.968

9.145

8.364

6.615

2.210

176

-1.702

-1.925

Lunettetuin

50

66

-129

-629

-1.605

-2.202

-2.545

-2.547

Halvemaanstraat

0

1

-2

Gerard Doustraat

367

378

338

-18

28

-304

-365

-359

Helbergen

3.848

4.079

3.510

3.975

3.750

951

696

684

Totaal Grondzaken

12.483

13.941

12.444

10.302

4.702

-1.050

-3.854

-4.088

Fort de Pol

426

425

426

Noorderhaven

-2.441

-2.466

-2.462

Totaal programma De Mars

0

0

0

0

0

-2.015

-2.041

-2.036

Totaal generaal

12.483

13.941

12.444

10.302

4.702

-3.065

-5.895

-6.124

Na besluitvorming is de stand van zaken van de verliesvoorzieningen als volgt:

Bedragen * € 1.000

01-01-2013

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2013

t Meijerink

378

378

0

Leesten-Oost

1.702

223

1.925

Lunettetuin

2.544

2.544

Gerard Doustraat

395

395

Totaal Grondzaken

5.019

223

378

4.864

Noorderhaven

2.441

2.441

Totaal programma De Mars

2.441

0

0

2.441

Totaal generaal

7.460

223

378

7.305

Na besluitvorming is de stand van zaken van de reserves als volgt:

Bedragen * € 1.000

01-01-2013

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2013

Beklemd

Beschikbaar

Afwikkelreserve afgesloten grex

188

5

155

38

38

0

Reserve GZ exploitatieresultaten

1.595

514

223

1.886

301

1.585

Reserve Algemene kosten stadsuitleg

750

55

209

596

540

56

Reserve Strategische aankopen

0

0

0

Totaal Grondzaken

2.533

573

587

2.519

879

1.640

Reserve herstructurering De Mars

677

20

447

250

250

Reserve motie Van Heugten

1.001

475

526

526

Reserve De Mars

264

38

226

226

Totaal programma De Mars

1.942

20

960

1.002

0

1.002

Totaal generaal

4.475

593

1.547

3.521

879

2.642

Weerstandsvermogen grondbedrijf:

Bedragen * € 1.000

Verwacht resultaat

Voorziening

Risico

 Benodigd weerstandsvermogen

Leesten-Oost

-1.925

1.925

1.775

1.775

Lunettetuin

-2.545

2.544

916

917

Halvemaanstraat

-2

0

1

3

Gerard Doustraat

-365

395

364

334

Mogelijke onttrekking weerstandsvermogen

3.028

Aanwezig weerstandsvermogen

1.585

Dekkingsgraad 31-12-2013

52%

Weerstandsvermogen Programma De Mars:

Bedragen * € 1.000

Verwacht resultaat

Voorziening

Risico

 Benodigd weerstandsvermogen

Noorderhaven

-2.462

2.441

1.689

1.710

Fort de Pol

426

360

0

Mogelijke onttrekking weerstandsvermogen

1.710

Aanwezig weerstandsvermogen

1.002

Dekkingsgraad 31-12-2012

59%

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0158

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 oktober 2013 met nummer 7734b e s l u i t :

  1. de ‘Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2013-2’ vast te stellen;
  2. het saldo van de voorziening ‘Duurzaamheidspremies Revelhorst zuid’ (€ 313.750,--) toe te voegen aan de ‘Reserve GZ exploitatieresultaten’. De begroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen;
  3. de verliesvoorziening ‘Grondexploitatie Leesten-Oost’ op te hogen met € 223.000,-- tot € 1.925.000,-- ten laste van de ‘Reserve GZ exploitatieresultaten’. De begroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 16 december 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Door middel van de ‘Notitie Gebiedsexploitaties Zutphen’ wordt twee maal per jaar aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse gebiedsexploitaties. Op verzoek van de raad zijn de afzonderlijke notities van het grondbedrijf van de afdeling Programma’s en Projecten en het Programmabureau De Mars geïntegreerd. In het besluit wordt voorgesteld om het saldo van de voorziening ‘Duurzaamheidspremies Revelhorst zuid’ toe te voegen aan de ‘Reserve GZ exploitatieresultaten’ en de verliesvoorziening ‘Grondexploitatie Leesten-Oost’ op te hogen ten laste van de ‘Reserve GZ exploitatieresultaten’. De begroting 2013 moet hiervoor gewijzigd worden. Dit is een exclusieve bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 16-12-2013 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdA
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66R. Jense
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAK.M. Warmoltz
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom en geeft het woord aan het college.

Het college zegt dat dit de tweede verantwoording is dit jaar over de verschillende gebiedsexploitaties. Voor alle projecten is er een financieel doorkijkje.

D66 zegt dat de notitie weer beter is als de voorgaande. De ontwikkelingen zijn duidelijk en geconstateerd moet worden dat er sprake is van een neergaande lijn.  De begrotingswijziging is onvermijdelijk. Er is ook een woningbouwprognose voor 2020 en 2030 gegeven met een ogenschijnlijke nauwkeurigheid. Kan die nauwkeurigheid worden verklaard. De dekkingsgraad is gestegen van 43 naar 52% In de vorige notitie was die nog 56% In feite is de dekkingsgraag dus gedaald. Er wordt ook verwezen naar de begriotig 2014. Graag uitleg over de aansluiting van de cijfers. Ook graag een toelichting op het grillige verloop van de kasstroom.

De ChristenUnie wil graag weten wat de reserve motie van Heugten inhoudt.

Burgerbelang vraagt waarom er in 2016 een dip zit in de woningbouwproductie bij de plannen de Mars.

De PvdA heeft geen directe vragen maar heeft wel zorgen om de financiën en vraagt ook een toelichting op de kasstroom. 

De VVD zegt dat het stuk helder is en heeft ook zorg over de financiën. Verliezen worden afgeboekt uit de reserves en de reserves moeten op peil worden gehouden uit de exploitatie. de VVD pleit voor een andere dekking en verkorting van de balans. De partij wil ook weten waarom een opbrengst uit verkoop niet ten gunste komt van Grondzaken maar ten gunste van de algemene dienst.

De SP vraagt of het mogelijk is de woningbouw in Bronsbergen te legaliseren door ze mee te nemen in de strategische plannen voor de komende jaren. De woningbouw getallen in de nota kloppen niet met wat in de Stentor staat.

De stadspartij zegt dat de notitie helder is. De somberheid spreekt er uit.

Het CDA mist een doorkijkje naar oplossingen. Wat zijn nog reëele plannen voor de verkoop van woningen.

GroenLinks zegt dat de rapportages de afgelopen jaren steeds beter zijn geworden. De verliezen kunnen nog steeds worden gedekt. De partij wil ook weten waarom de opbrengst van de grond Olst/Wijhe ten gunste komt van de Algemene Dienst in plaats van Grondzaken en zegt begrepen te hebben dat de VVD daarover een amendement gaat indienen. Kan dat wel?

De VVD reageert met de opmerking dat voor elk voorstel een amendemente kan worden ingediend.

Het college  antwoordt dat er een voorstel is om de opbrengst van de verkoop ten gunste te laten komen van de Algemene Dienst om daarmee het geld dat Grondzaken heeft geleend weer terug te storten. De taakstelling KTD wordt nu gehaald. De woningbouwplanningen voor 2020-2030 zijn meer stippen op de horizon dan dat de aantallen exact zijn.

D66 interrumpeert dat beter met ronde getallen kan worden gewerkt als de cijfers bedoeld zijn als stippen op de horizon.

Het college zegt dat de aansluiting van de cijfers met de begroting en de vraag over de dekkingsgraad schriftelijk zullen worden beantwoord. De dekkingsgraag staat nu gemiddeld op 52% We willen niet voor financiële verrassingen komen te staan. Er zijn enkele lichtpuntjes maar er zijn ook nog onzekerheden. Er wordt nog niet gekozen voor afschrijven.

De VVD zegt dat er nu veel geld uit de exploitatie wordt gehaald om voldoende reserves te hebben.

De PvdA vraagt of de VVD af wil stappen van de conservatieve wijze van begroten.

De VVD zegt te willen pleiten voor een meer gerichte inschatting van de risico's en de noodzakelijke dekking.

De PvdA vraagt de VVD daarvoor dan ook voorbeelden te geven

De VVD zegt het idee meer als overweging te hebben ingebracht dan als een voorstel.

Het college geeft aan bereid te zijn te kijken of de risico's nog beter kunnen worden ingeschat. Vooralsnog handhaafd het college de bestaande beleidslijn.

Het college geeft aan dat het gedoog besluit over Bronsbergen niets te maken heeft met de woningbouwplanning. Bronsbergen is geen exploitatie gebied. Ook als het gedoogbesluit wordt omgezet in een definitief besluit is er geen sprake van toevoeing aan de woningvoorraad. Het gedoog beleid heeft geen gevolgen voor de woningbouwplannen. Het niet kloppend zijn van de aantallen sociale koop en huur heeft te maken met de vervanging van 192 bestaande woningen.  Totaal is het dan wel 30%. De doorkijkjes per project waar het CDA naar vroeg kan wellicht in een vervolg notitie aan de orde komen. De dip in de woningbouw in 2016 heeft te maken met de planning van de verschillende deel projecten. Die geven geen gemiddeld beeld. De kasstroom zou op basis van de afspraken wat minder grillig moeten zijn. Er wordt nog steeds gestreefd naar evenwicht. De piek wordt in 2020 verwacht. Het verschil over de dekkingsgraad in de huidige en vorige notitie zal schriftelijk worden beantwoord De motie van Heugten heeft te maken met de rijksbijdrage voor de Mars.

Er zijn geen verdere vragen en de voorzitter concludeert dat met de beantwoording van enkele schriftelijke vragen het voorstel voor besluitvorming door kan naar de gemeenteraad.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 16-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend