Pagina delen

Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2015-1

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de ‘Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2015-1’ vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Door middel van de ‘Notitie Gebiedexploitaties Zutphen’ wordt twee maal per jaar aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse gebiedexploitaties. Op verzoek van de raad wordt over de gebiedexploitaties van Grondzaken P&P en de overige grondexploitaties (programma De Mars) geïntegreerd verslag gedaan, waarbij ieder verantwoordelijk blijft voor een volledige en juiste inhoud van de eigen gebiedexploitaties en financiële gegevens.

 

Beoogd effect

Aan de raad is verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de gebiedexploitaties en wat daaraan annex is.

 

Argumenten

1.1 De raad stelt twee maal per jaar de ‘Notitie Gebiedexploitaties Zutphen’ vast

De ‘Notitie Gebiedexploitaties Zutphen 2015-1’ wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Dit om de raad volledig, juist en tijdig te informeren.

1.2 De goedgekeurde exploitaties vormen de basis voor kredietverlening en planontwikkeling

Het vaststellen van de exploitaties is een bevoegdheid van de raad. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling (en kredietverlening). Besluiten binnen de vastgestelde exploitatie is een bevoegdheid van het college.

 

Risico’s

Deze staan benoemd in de ‘Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2015-1’.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de openbare notitie in de raad zal een besloten forumbijeenkomst worden gehouden over de ontwikkelmogelijkheden van drie specifieke deelprojecten, met de bijbehorende gevolgen.

 

Financiën

De verwachte resultaten (per 1 januari van betreffend jaar) zijn als volgt:

Bedragen * €1.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Leesten-Oost

8.364

6.615

2.210

176

-1.702

-2.164

Lunettetuin

-129

-629

-1.605

-2.202

-2.545

-2.688

Halvemaanstraat

 

 

 

0

1

4

Gerard Doustraat

338

-18

28

-304

-365

-388

Helbergen

3.510

3.975

3.750

951

696

1.557

Totaal Grondzaken

12.083

9.943

4.383

-1.379

-3.915

-3.679

Fort de Pol

 

 

 

426

425

68

Noorderhaven

 

 

 

-2.441

-2.466

-2.441

Totaal Programma De Mars

0

0

0

-2.015

-2.041

-2.373

Totaal generaal

12.083

9.943

4.383

-3.394

-5.956

-6.052

 

Verliesvoorzieningen:

Bedragen * €1.000

31-12-2013

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2014

Leesten-Oost

1.971

193

 

2.164

Lunettetuin

2.706

 

18

2.688

Gerard Doustraat

395

 

 

395

Totaal Grondzaken

5.072

193

18

5.247

Noorderhaven

2.441

 

 

2.441

Totaal programma De Mars

2.441

0

0

2.441

Totaal generaal

7.513

193

18

7.688

 

Reserves:

Bedragen * €1.000

31-12-2013

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2014

Beklemd

Beschikbaar

Afwikkelreserve afgesloten grex

116

0

75

41

41

0

Reserve GZ exploitatieresultaten

1.690

110

226

1.574

301

1.273

Reserve Algemene kosten stadsuitleg

759

31

244

546

540

6

Reserve Strategische aankopen

0

944

137

807

0

807

Totaal Grondzaken

2.566

1.085

682

2.968

882

2.086

Reserve herstructurering De Mars

361

9

284

86

 

86

Reserve motie Van Heugten

487

 

419

68

 

68

Reserve De Mars

215

 

50

165

 

165

Totaal programma De Mars

1.063

9

753

319

0

319

Totaal generaal

3.629

1.094

1.435

3.288

882

2.405

 

Bijlagen

Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2015-1.

 

Stukken die ter inzage liggen

Onderbouwing Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2015-1 - vertrouwelijk.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0074

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 april 2015 met nummer 60174b e s l u i t :

de ‘Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2015-1’ vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 1 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Door middel van de ‘Notitie Gebiedexploitaties Zutphen’ wordt twee maal per jaar aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse gebiedexploitaties. Per project wordt de situatie, de voortgang en de toekomst beschreven.
Het vaststellen van gebiedsexploitaties is een bevoegdheid van de raad.
Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling (en kredietverlening). Besluiten binnen een door de raad vastgestelde gebiedsexploitatie is een bevoegdheid van het college.

Aan het einde van deze Forumvergadering zal -desgewenst- een besloten deel van de bespreking plaatsvinden, waarin gesproken kan worden over de vertrouwelijk ter inzage liggende bijlage 'Onderbouwing Notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2015-1'.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 01-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Gedeeltelijk besloten
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2015-1.

Het woord is aan het college voor een toelichting.

College: De notitie ziet terug op 2014 en betreft een momentopname. Er zijn een aantal zorgelijke projecten. Met name in Leesten blijft de bebouwing achter.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

CDA: De boekwaarde loopt op, zijn er aankopen geweest in 2014?

D66: Is er een risico dat er subsidies niet benut worden bij het project Halve Maanstraat?

GroenLinks: Komt er door het niet compleet benutten van het woningcontingent ruimte voor initiatieven? Hoe staat de raad in het ruimte geven voor initiatieven in het centrum teneinde dit levendig te houden?

ChristenUnie: Hoe staat het met de nota die is toegezegd door het college inzake de ontwikkelingen in de binnenstad?

VVD: Er moet eerder toestemming komen om een kantoor te gebruiken voor woondoeleinden. Het verlies op de gebiedsexploitaties is voor de komende jaren afgedicht, maar wat gebeurd er daarna? Wat betekent dit voor het woningcontingent? Wat zijn strategische reserves precies?

Burgerbelang: Er komen meer kleinere huishoudens, maar zijn er ook andere niet-economische omstandigheden die een rol spelen? Wat is de stand van zaken rond het project Halve Maanstraat?

SP: Wat zijn de extra kosten voor de ontwikkeling van Leesten Oost geweest en hoe gaan we daar verder?

PvdA: Het stuk is lastig te doorgronden. Is de planning van het te realiseren aantal woningen realistisch gezien de realisatie in 2014? Kunnen er woningen afgeschreven worden ten gunste van ontwikkelingen in de aanloopstraten? Is sociale huur een mogelijkheid op Noorderhaven? Wat betekent het standpunt van de gedeputeerde voor het woningcontingent?

CDA: De vragen gaan grotendeels over wonen in het algemeen, terwijl de notitie gebiedsexploitaties voorligt.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen. De vragen met betrekking tot de gebiedsexploitatie krijgen voorrang.

College: De vragen over het bredere onderwerp wonen zitten in een andere portefeuille.

De verkoop bij het project halve Maanstraat blijft achter. Dit is aan de projectontwikkelaar en de makelaar. Het gewijzigde plan is door de raad goedgekeurd. Het project zal in 2016 klaar moeten zijn om aanspraak te kunnen maken op de ISV gelden.

Binnenkomende initiatieven worden besproken in de regietafel. Deze worden in overweging genomen. Na het zomer reces komt de leegstandsnota in het forum. Hierin wordt ook gekeken naar de levendigheid van het centrum.

Deze onderwerpen vallen echter onder de portefeuille wonen.

De ontwikkeling in Leesten gaat langzaam. Er zijn gesprekken met partijen.

Ieder jaar wordt de notitie gebiedsexploitaties duidelijker. Het staat overigens altijd vrij om te vragen.

In Noorderhaven is er een ontwikkeling naar meer vraag.

Naar aanleiding van het standpunt van de gedeputeerde is er in Zutphen geen sprake van een aanpassing van het woningcontingent.

De heer Senneker: Er zijn geen aankopen geweest in 2014. De boekwaarde stijgt doordat kapitaallasten en kosten voor bouwrijp maken ook meetellen in de boekwaarde.

Voor de Halve Maanstraat zijn een drietal subsidiestromen van belang. De gemeentelijke BLS subsidie, de ISV subsidie voor de bodem welke is gerealiseerd en de ISV subsidie voor wonen die voor 2016 staat. Hierover zijn gesprekken gaande met de provincie over het verlengen van de termijn.

CDA: De oplopende rente kan voor problemen zorgen bij verkoop. Is er een omslagpunt wanneer er afscheid genomen wordt van een ontwikkelaar?

De heer Senneker: De juridische kosten voor Leesten Oost hebben onder meer betrekking op het onderzoeken van de mogelijkheden om ontwikkelaars aan te sporen dan wel afscheid te nemen.

VVD: Na 2019 komen er problemen in de financiering, is dat de datum voor andere acties?

De heer Senneker: Er wordt gekeken naar 2016. Dat zal wel leiden tot een bijstelling in projecten voor 2015.

College: Als er een andere richting wordt gekozen zal dat aan de raad voorgelegd worden.

De heer Senneker: De strategische reserve is een planningslijst. Het is een reservelijst van niet gerealiseerde woningen. Ruimte maken voor ontwikkelingen betekent wegen met betrekking tot de planninglijsten.

De voorzitter inventariseert of er meer vragen zijn?

D66: Is er een omslag gaande in het denken over verliesgevende projecten?

College: Er is een kantelpunt waarop je stopt met het nemen van rentelasten en bekijkt of een andere actie naar een ontwikkelaar mogelijk is.

ChristenUnie: Voor de leesbaarheid van de notitie is een management samenvatting handig.

In hoeverre spelen demografische ontwikkelingen een rol bij een herziening van dit ‘beleid’?

GroenLinks: De vragen die aan het college worden gesteld zijn ook voor de raad van belang. Zijn we nog goed bezig, ook gelet op de visie 2015?

PvdA: Het meedenken over de kaders past binnen de nieuwe bestuurscultuur.

SP: Leesten geeft wellicht een kans om het programma om te gooien.

College: Na de zomer worden de keuzes voor de veranderingen voorgelegd. Daarin wordt dit signaal meegenomen.

CDA: Arnhem heeft op dit gebied mooie initiatieven.

GroenLinks: In Leesten is er wel een relatie met een projectontwikkelaar.

D66: Wat zijn de juridische instrumenten? Kunnen we wat afdwingen?

College: de ontwikkeling is niet uniek. Er is aangekocht in de goede tijd, maar nu moet er zoveel mogelijk gekeken worden naar het voorkomen van verlies. Er staan twee sterke partijen tegenover elkaar. Zolang we in gesprek blijven komt er een oplossing.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor besluitvorming in de raad. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 15 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend