Pagina delen

Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-2

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de ‘Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-2’ vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Door middel van de ‘Notitie Gebiedexploitaties Zutphen’ wordt twee maal per jaar aan  de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse gebiedexploitaties. Op verzoek van de raad zijn de afzonderlijke notities van het grondbedrijf van de afdeling Programma’s en Projecten en het Programmabureau De Mars geïntegreerd, waarbij ieder verantwoordelijk blijft voor een volledige en juiste inhoud van de eigen gebiedexploitaties en financiële gegevens. Deze notitie is iets beknopter dan gebruikelijk.

Beoogd effect

Aan de raad is verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de gebiedexploitaties en wat daaraan annex is.

Argumenten

1. De raad stelt twee maal per jaar de ‘Notitie Gebiedexploitaties Zutphen’ vast

De ‘Notitie Gebiedexploitaties Zutphen 2014-2’ wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Dit om de raad volledig, juist en tijdig te informeren.

2. De goedgekeurde exploitaties vormen de basis voor kredietverlening en planontwikkeling

Het vaststellen van de exploitaties is een bevoegdheid van de raad. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling (en kredietverlening). Besluiten binnen de vastgestelde exploitatie is een bevoegdheid van het college.

Kanttekeningen

Als onderdeel van de jaarrekening worden de exploitaties al jaarlijks vastgesteld.

Dat klopt, maar de resultaten staan onder druk. Om de raad tijdig en volledig te informeren, wordt twee maal per jaar gerapporteerd middels de ‘Notitie gebiedexploitatie’.

Financiën

Zie bijlage.

Bijlagen

  1. Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-2;
  2. Resultaat 2007-heden.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0149

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 20 oktober 2014 met nummer 43448b e s l u i t :

de ‘Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-2’ vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 3 november 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Door middel van de ‘Notitie Gebiedsexploitaties Zutphen’ wordt twee maal per jaar aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse gebiedsexploitaties.

Het college vraagt de raad om vaststelling van de Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-2.

Het vaststellen van 'Gebiedsexploitaties' is een bevoegdheid van de raad. 
Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling. Het nemen van besluiten binnen de door de raad vastgestelde exploitaties is een bevoegdheid van het college.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 03-11-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Langemeijerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAM.K. van Straten
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft aan dat het de bedoeling is om in deze forumvergadering kort en bondig de standpunten van de partijen te verwoorden zodat onderhavig onderwerp in een half uur kan worden afgerond. De voorzitter geeft het woord aan het college voor een toelichting.

Het college geeft aan dat door middel van de “Notitie Gebiedexploitaties Zutphen” twee maal per jaar aan de raad verslag wordt gedaan en verantwoording wordt afgelegd over de stand van zaken van de diverse gebiedexploitaties. Het vaststellen van de exploitaties is een bevoegdheid van de raad. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling (en kredietverlening). Besluiten binnen de vastgestelde exploitatie is een bevoegdheid van het college.

Het afleggen van verantwoording kan in twee delen worden opgesplitst: verantwoording over gebieden op “De Mars” en verantwoording over de overige grondzaken.

De voorzitter geeft het woord aan de partijen.

Burgerbelang heeft geen op- en/of aanmerkingen.

VVD geeft aan dat het onderliggende stuk een risicoanalyse over het hele gebied bevat. VVD ziet liever risicoanalyses per gebied. Vraag aan het college of het college bereid is een keer de manier van risico’s berekenen te wijzigen en als exercitie risicoanalyses per gebied uit te voeren. De fractie wil een worst case scenario: gedifferentieerdheid, reëele risico’s per project en portefeuille.

PVDA geeft aan veel informatie te hebben ontvangen: onder andere de strategische agenda en de derde burap. Zij zoeken nu naar samenhang tussen de ontvangen stukken. Voor het overige sluiten zijn zich aan bij hetgeen de VVD heeft aangegeven.

Verder wordt gevraagd naar de mening van het college over het volgende:

-          Of krimp/ leegstand gevolgen heeft voor grondexploitatie,

-          Wat de bouwwaarde is van het bouwcontingent (KWP 3), en

-          Of er anders kan worden omgegaan met de bestemming wonen/werken.

Tot slot wordt opgemerkt dat de uitgifte van de kavels in Noorderhaven niet hoog ligt.

D66 geeft aan dat het onderliggende stuk vragen oproept, die het niet allemaal tijdens deze forumvergadering wil bespreken. Op basis van het onderliggende stuk is het moeilijk om de controlerende functie te kunnen vervullen omdat het stuk inhoudelijk niet heel makkelijk is. Wel wordt het college verzocht een paar kleine vragen te beantwoorden. Er is een verlies voorzien van 7,5 miljoen EURO. Waar halen we dat geld vandaan? Is dit meegenomen in de begroting? Onze reserves bedragen nu 3,5 miljoen EURO, dat is niet genoeg. Verder wordt opgemerkt, dat voor het project Lunettetuin nog geen verlies is gereserveerd. In hoeverre wil het college doorgaan met zo’n actief grondbeleid? Wellicht moet deze discussie in een andere bijeenkomst worden gehouden.

Stadspartij heeft de zelfde vragen als de VVD met betrekking tot de zogenoemde “stresstest”, het berekenen van risico’s, en verder wordt het college om een toelichting gevraagd over de leegstand in Zutphen, en de projecten Lunettetuin en Leesten-Oost.

Groen Links sluit zich ook aan bij het standpunt van de VVD: er wordt met name verzocht om een uitleg over hoe de risico’s worden ingeschat. Het onderliggende stuk an sich is helder, maar een aantal grafische weergaves zou het stuk kunnen verhelderen.

CDA sluit zich aan bij de reeds gemaakte opmerkingen, met name de opmerkingen over de risico’s en de realiteit van deze risico’s. Specifiek over het project Lunettetuin wordt het college gevraagd wanneer de raad hierover iets kan verwachten.

ChristenUnie verzoekt het college met name om een toelichting over het weerstandsvermogen.

SP verzoekt het college om een toelichting over het project Leesten-Oost: tot nu toe zijn de plannen van één ontwikkelaar kansloos gebleken, wordt hierop actie ondernomen?

De voorzitter geeft het woord aan het college. Het college geeft aan een aantal vragen zelf te zullen beantwoorden en de beantwoording van de overige vragen over te laten aan de ambtelijke ondersteuning.

Het college stelt voor om de vragen over de wijze waarop de risico’s worden ingeschat en hoe wordt omgegaan met verlies niet in deze forumvergadering te bespreken, maar om hier een aparte bijeenkomst aan te wijden omdat een toelichting hierop nu te veel tijd kost. Tijdens de voorgestelde aparte bijeenkomst kan dan ook worden uitgelegd hoe de risicoanalyses in elkaar zitten.

VVD geeft aan dit voorstel van college een goed idee te vinden, maar dat er op dit moment ook behoefte bestaat om uitgelegd te krijgen hoe de risicoanalyses in elkaar steken om de raad goed te kunnen adviseren hoe te besluiten in deze. Er moet op het gebied van grondexploitaties zo’n besluit komen, waardoor er geen ophoping van verliezen zal ontstaan maar duidelijk zal zijn welke ingrepen/keuzes genomen moeten worden/mogelijk zijn.

Het college geeft aan dit een goede zaak te vinden, maar wil dit in de eerder genoemde bijeenkomst bespreken.

De ambtelijke ondersteuners, Bert Senneker van de afdeling Grondzaken en Martin Berkelaar van Projectbureau De Mars, zullen de overige vragen afdoen. Ambtelijk wordt aangegeven dat het onderliggende verslag over grondexploitaites geen scenario’s weergeeft maar reële risico’s.

De VVD vraagt waar in het onderliggende stuk deze risico’s zijn terug te vinden. De fractie kan ze niet terug vinden in de openbare versie van het onderliggende stuk.

Ambtelijk wordt aangegeven dat dit klopt: deze risico’s zijn opgenomen in de vertouwelijke versie die in te zien zijn bij de griffie. Bespreking hiervan kan alleen in een vertrouwelijke forumvergadering. Verder wordt aangegeven dat de raad is afgestapt van een actief grondbeleid. In het voorjaar van 2015 zal er een nieuwe nota komen. Op het moment dat de nieuwe nota Grondbeleid er is, is een discussie hierover zinvoller.

Leegstand moet je in een breder perspectief bekijken. Eerst komen de Leegstandsnota en de nota Grondbeleid, daarna kan er verder worden gekeken en keuzes worden gemaakt.

PVDA vraagt of aangegeven kan worden welke consequenties de uitruil heeft van een bestemming zakelijk naar een bestemming wonen.

Ambtelijk wordt aangegeven dat de gemeente zich te houden heeft aan het woningbouwcontingent. Pas als meerdere aspecten kenbaar zijn, kunnen de risico’s worden ingeschat en de kosten worden geraamd. Duidelijk is dat dit veel geld kost.

De voorzitter geeft aan dat deze discussie in een separate bijeenkomst behandeld dient te worden.

Amtelijk wordt vervolgens aangegeven, dat het project Lunettetuin weer loopt in die zin dat inmiddels met 2 ontwikkelaars wordt gesproken over eenintentieovereenkomst. Na afronding van de gesprekken zal deze intentieovereenkomst aan het college worden voorgelegd en daarna aan de raad, inclusief dekkingsvoorstel tekort. Verder wordt aangegeven dat het weerstandsvermogen voor de komende vijf jaren toereikend is, en dat voor het project Leesten-Oost binnenkort bestuurlijk overlegd zal worden met een ontwikkelaar. Over Noorderhaven wordt aangegeven, dat de uitgifte niet zo snel gaat als in eerste instantie werd verwacht, desondanks heeft uitgifte nu in een redelijk tempo plaats: twee velden zijn inmiddels opgeleverd, twee andere velden zijn in aanbouw, en over de velden 1, 2 en 3worden gesprekken gevoerd over de wijze waarop deze velden ontwikkeld dienen te worden.

D66 vraagt naar het breaking even point – het moment van verlies naar winst - met betrekking tot de projecten Lunetteuin en Leesten-Oost?

Ambtelijk wordt aangegeven, dat dit niet de verwachting is.

De voorzitter sluit de vergadering en geeft aan dat er nog een aparte bijeenkomst wordt belegd om dit onderwerp toe te lichten. In het licht hiervan kan dit voorstel door naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 17 november 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 17-11-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend