Pagina delen

Nota verbonden partijen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de nota Verbonden Partijen vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het is belangrijk dat de gemeente kaders heeft over de manier waarop de gemeente met Verbonden partijen om wil gaan. De besteding van een toenemend deel van de gemeentelijke middelen loopt via Verbonden Partijen. Dat betekent ook dat het belang van Verbonden Partijen voor de realisatie van de gemeentelijke doelstelling steeds groter wordt. Reden genoeg om duidelijke kaders te hebben rond het starten en beëindigen van deelname aan een Verbonden Partij en de wijze waarop de relatie met Verbonden Partijen en andere betrokkenen daarbij, vormgegeven en onderhouden wordt.

Dit belang is nog eens onderstreept in het rekenkameronderzoek ‘stellen, tellen en vertellen’ uit mei 2014 naar de bestuurlijke informatievoorziening rondom het Plein.

Ter voorbereiding op het opstellen van deze nota heeft het adviesbureau Advante workshops gegeven over dit onderwerp aan het MT, het college en de gemeenteraad. De besprekingen tijdens deze workshops en het genoemde rapport van de rekenkamer zijn gebruikt bij de totstandkoming van deze nota.

Beoogd effect

Het bieden van heldere kaders rond het aangaan, beëindigen en onderhouden van een relatie met Verbonden Partijen. Deze kaders helpen bij de overweging deelname aan een Verbonden Partij te starten en te beëindigen. Verder beogen deze kaders bij te dragen aan een goede verbinding tussen de gemeente, de Verbonden Partijen en andere betrokkenen, zodat deze deelname bijdraagt aan een efficiënte realisatie van de gemeentelijke doelstellingen.

Argumenten

1. De nota bevat alleen zaken waar de gemeente invloed op heeft

Er is voor gekozen in de nota alleen in te gaan op die zaken waar de gemeente zelf invloed op heeft. Er is allerhande wet- en regelgeving rond Verbonden Partijen. Dit is in de nota niet herhaald. Wel is er een folder gemaakt waarin deze achtergrondinformatie is opgenomen. Deze folder staat op de gemeentelijke website.

2. De nota biedt kaders op hoofdlijne

Zoals aangegeven gaat de nota in op zaken waar de gemeente invloed op heeft. Dat gebeurt op hoofdlijnen door negen uitgangspunten te benoemen. Een goede samenwerkingsrelatie wordt eerder bevorderd door op hoofdlijn af te spreken wat we daar belangrijk in vinden dan door daar op detailniveau allerhande zaken over te regelen. Uit onderzoek en ervaring bij onze en bij andere gemeenten komen vergelijkbare knel- en ontwikkelpunten naar voren in het werken met Verbonden Partijen. De uitgangpunten proberen juist daar richting in aan te geven.

Kanttekeningen

1. Het is belangrijk zicht te hebben op het hele speelveld rond Verbonden Partijen

Een nota die alleen ingaat op de zaken waar we als gemeente invloed op hebben, bestrijkt een klein deel van het totale speelveld. Het is wel belangrijk daar zicht op te hebben om op een goede manier invulling aan de relaties te kunnen geven. Dit wordt met deze compacte nota niet bereikt en er zal dus op andere wijze daar invulling aan gegeven moeten worden. Daarbij valt te denken aan de genoemde folder, maar ook aan de paragraaf Verbonden Partijen in de begroting en aan regelmatige trainingen, workshops, bijeenkomsten waar ervaringen uitgewisseld worden etc.

2. De uitgangspunten moeten nog verder ingevuld worden en geven daarmee ruimte voor interpretatie

De uitgangpunten proberen op de belangrijke vraagstukken in het werken met Verbonden Partijen richting te geven. Tegelijk moeten deze naar de praktijk van alledag nog verder ingevuld en geoperationaliseerd worden. Ze bieden een duidelijke handreiking voor het gesprek daarover maar vergen dus ook nog wel nadere invulling in dat gesprek. Dat betekent dat deze nota geen handleiding vormt die pasklare antwoorden geeft.

Risico’s

Als gevolg van het feit dat de kaderstelling in deze nota op hoofdlijnen gebeurt bestaat de kans dat deze kaders in de praktijk niet verder ingevuld gaan worden, waardoor deze kaders heel weinig effectief zullen zijn.

De maatregel die daarvoor getroffen kan worden is aan de voorkant afspraken te maken over de wijze waarop deze verdere invulling opgepakt gaat worden. Hieronder staat opgenomen hoe dat in zijn werk zal gaan na vaststelling van de nota.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De uitvoering zal, nadat vaststelling van de nota, als volgt aangepakt worden. De bestaande Verbonden Partijen zullen langs het afwegingskader gehouden worden uit uitgangspunt 1 en gescoord worden volgens het schema van uitgangspunt 2. Vervolgens wordt bekeken hoe de bestaande werkwijze is in de vormgeving van de relatie met de Verbonden Partijen en hoe deze er uit hoort te zien uitgaande van de betreffende arrangementen. De actiepunten die daaruit volgen worden opgenomen in een werkplan Verbonden Partijen, dat ons college zal vaststellen en uit laten voeren. We zullen dit werkplan ook aan de raad beschikbaar stellen, zodat de raad daar een beeld over kan vormen.

Waarschijnlijk zullen in dat werkplan ook zaken staan waar u als raad bij betrokken bent, bijvoorbeeld in het formuleren van uw informatiebehoefte op maat bij Verbonden Partijen die vallen onder arrangement 3. In dat geval zullen we daarover uiteraard nader met u het gesprek zoeken.

Rapportage/evaluatie

De nieuwe nota zal ook effect hebben op de paragraaf Verbonden Partijen, zoals die voor de Strategische agenda 2016 gaat worden opgesteld.

Financiën

Uitgangspunt 9 (structureel aandacht geven aan ontwikkeling van kennis en ervaring) zal binnen de bestaande budgetten invulling krijgen.

Bijlagen

I Nota Verbonden Partijen gemeente Zutpen, maart 2015.

Stukken die ter inzage liggen

Folder met achtergrondinformatie over Verbonden Partijen.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0023

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 5 februari 2015 met nummer 52669b e s l u i t :

de Nota Verbonden Partijen gemeente Zutphen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 9 maart 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Vanuit de raad is al geruime tijd gevraagd naar een 'Notitie Verbonden partijen' aan de hand waarvan kaders kunnen worden bepaald voor het al dan niet aangaan van samenwerkingsvormen. Om deze behoefte kracht bij te zetten en de gewenste discussie te kunnen voeren is de motie 'Spoed Nota verbonden partijen' ingediend in de raad van 15 december 2014 door de fracties van GroenLinks, Burgerbelang, Stadspartij, FractieJansen (huidige BewustZW) en CDA. De motie is besproken in het Technisch Blok van 12 januari 2015 en in de raad van 26 januari 2015 aangehouden. Het gevraagde stuk wordt nu door het college aangeboden in de vorm van de Nota Verbonden Partijen gemeente Zutphen. Het college vraagt de raad de nota vast te stellen.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 09-03-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE.C.L. Verhoog
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAM.K. van Straten
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze forumvergadering. Een afvaardiging van de Raad van Brummen is vanavond bij ons te gast. Hen wil ik speciaal welkom heten. In deze vergadering zal de Nota Verbonden Partijen worden behandeld. Eerst geeft het college een uiteenzetting over het onderwerp. Daarna krijgt de Raad de gelegenheid om gedachten uit te wisselen.

College: Er komen steeds meer taken naar de gemeente. Hierover is de Raad al eerder uitvoerig geïnformeerd. Ook het college en het MT zijn hierover geïnformeerd. In de begrotingsrichtlijnen is een apart hoofdstuk gewijd aan Verbonden Partijen. De Nota biedt een hanteerbare leidraad. Een meetlat om verbonden partijen te kunnen beoordelen. Voor de zomer van 2015 komen we met een meetlat voor de belangrijkste verbonden partijen. We zullen daarover informeren.

Bespreking

SP: Veel waardering voor het stuk. Verder een aantal vragen:

 • Hoe wordt het belang van een verbonden partij gemeten aan de hand van de meetlat?
 • Hoe komen we tot een betere samenwerking met andere betroken gemeenteraden?
 • De Nota bevat veel financiele belangen. Inhoudelijke belangen zijn ook noodzakelijk voor het stellen van kaders. Hoe kunnen we dat goed invullen?

ChristenUnie: Ook wij hebben veel waardering voor het stuk. Verder:

 • Hoe gaan we om met de risico’s?
 • De folder spreekt over zelfstandige bevoegdheden van de organisaties. Geldt dit ook voor de bedrijfsvoeringsorganisaties (BVO)?

D66: De Nota bevat 9 uitgangspunten over het starten en beeindigen van verbonden partijen. In de schema’s mist het beeindigen van de samenwerking met verbonden partijen.

 • Hoe beëindig je de samenwerking met een verbonden partijen? Op zijn minst moeten er afspraken komen over uittreding.
 • Hoe plaats ik eventuele uittreding in zo een schema?

BewustZW: Wij zijn blij met deze ontwikkeling. Wel een vraag:

 • Hoe wordt de raad geïnformeerd over de verantwoordelijkheden van de andere verbonden partijen?

VVD: Ook wij zijn blij met de nota. Het verbaasd ons dat bij de bronvermelding in de nota niet de rekenkamercommissie van de gemeente Lochem noch van de gemeente Zutphen is genoemd. Via de nota kunnen het stroomlijnen van planning en control cycli worden afgestemd en verbeterd. In de nota kunnen doelen worden uitgewerkt die zijn gesteld door de verschillende gemeenteraden.

 • Graag in de nota meenemen dat in december wordt bekeken of de gestelde doelen zijn behaald.
 • Graag ook een opsomming aan welke bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt deelgenomen.     
 • Ik mis de positie van raad ten opzichte van het college. Graag in de voorjaarsnota de precieze eigenaarsrol en opdrachtgeversrol.
 • Naast alle Wgr’s bestaat er ook een subsidiepartner, stichting Perspectief. Deze komt niet voor in de nota. Wel is die stichting onze partner in het sociaal domein. Graag een toezegging dat de stichting Perspectief in de begroting en in de voorjaarsnota op dezelfde manier zal worden behandeld als alle Wgr’s.

PVDA: Niet sturen op details maar meer betrokkenheid aan de voorkant. Te denken valt aan

 • Meer betrokkenheid met andere gemeenteraden;
 • Verbeteren van het weerstandsvermogen bij de gemeenschappelijke regelingen.

Verder de volgende vraag: Toegezegd is dat Naris bij het Plein zou worden ingevoerd, hoe staat het daarmee?

Graag meer sturen op cyclus, niet op detail.

GroenLinks: Mooi dat de nota er is en leidt tot nieuwe inzichten bij het college. Verzocht wordt het volgende:

 • Graag in een vroeg stadium naar de raad zodat de raad kaders en doelen kan stellen.
 • Strategische samenwerking, met wie?

Niet alleen het uitruilen is belangrijk, maar het gaan voor het grotere geheel.

Stadspartij:

 • Wat is de positie van de rekenkamer bij het toezicht houden op de verbonden partijen?
 • Wat is de positie van accountant bij het toezicht houden op de verbonden partijen?

College: Dank voor alle positieve reacties. De Wgr is er om gemeenschappelijke doelen te kunnen realiseren. Dit gaat soms gepaard met het afstaan van bevoegdheden. Wezenlijk punt is dat je elkaar kunt aanspreken op elkaars verplichtingen.

PVDA: Vindt onze deelname aan verbonden partijen plaats in deelbelang of in algemeen belang?

Vergelijk een algemeen bestuur wat deelbelangen heeft. En een dagelijks bestuur wat bredere belangen heeft. Dit is zo niet de bedoeling. Van smalle belangen van de eigen gemeente naar de bredere belangen van de samenwerking.

VVD:

 • Worden bij het Plein en bij Delta de zaken ook zo gesplitst?

College: Aan het Plein zijn bevoegdheden en taken overgedragen. Het Plein heeft beleidsvrijheid bij het toepassen van beleid zoals dat door de raad is vastgesteld. Dit is niet altijd helder, de meetlat helpt daarbij.

Doel is om er samen met andere gemeenteraden uit te komen, zelden spreken gemeenteraden elkaar aan. Colleges doen dat wel.  Er bestaat nog geen praktijk om van tevoren hierover met elkaar afspraken te maken. Dit is wel een openstaande optie. Als je het gevoel hebt dat je niet wordt gehoord, maakt dat dat je actie gaat ondernemen. Insteek is met elkaar, samen de gestelde doelen bereiken.

ChristenUnie: Van tevoren communiceren omdat je samenwerkt.

College: Ja, vaak met financiële ambtenaren om te kijken wat haalbaar is.

De nota geeft niet alleen financiële samenwerking weer. Ook de inhoudelijke kant van samenwerking. Voor gemeenteraden zijn de jaarstukken het moment om invloed uit te oefenen door het indienen van zienswijzen.

GroenLinks: Niet alleen zienswijzen indienen, maar ook doelen benaderen.

College: Het is goed om niet alleen op geld aan te spreken maar ook op inhoud.

BewustZW: Welke middelen zijn er om de stukken op tijd te krijgen?

College: Ik kan de redenering volgen. In diverse jaarstukken, ook in de risicoparagraaf, vind je informatie over de risico’s van de gemeenschappelijke regelingen.

Het kunnen beëindigen van samenwerking moet op zichzelf mogelijk zijn, ook al blijkt dat niet duidelijk uit de nota. Uittreding is echter niet eenvoudig. Het kan wel maar heeft niet de voorkeur.

Het is terecht opgemerkt dat de rapporten van de rekenkamercommissies van de gemeente Lochem en de gemeente Zutphen niet zijn genoemd.

Er zijn flinke stappen gemaakt om de verschillende cycli beter met elkaar te laten draaien.

De positie tussen raad en college is op zich duidelijk. In forumvergaderingen worden punten apart geagendeerd zodat de raad daarop kan reageren. De positie raad – college wordt straks duidelijker door de meetlat.

Samenwerking met subsidiepartner stichting Perspectief spreekt aan. Dit wordt positief meegenomen.

VVD: Kunt u toezeggen om de werkplannen van Delta en het Plein te bespreken in de raad en op welk moment?

College: De beleidscycli van de divers partijen draaien beter op elkaar in. Je moet niet willen om alle plannen in te zien. Je kan betere beoordelen op output.

VVD: Niet letten op details. We hebben gezamenlijk de taak om de in het sociale domein gestelde doelen te halen. Dit hoort bij wat je hebt gedaan. Wat kan volgend jaar beter. Dit geldt ook voor het Plein en voor Delta.

College: Het is belangrijk dat er zicht is op wat er gebeurd. Daar moeten we meer op inzetten.

Wat er gaat veranderen is voldoende beantwoord. Over de PIOFACH-taak is herhaaldelijk geïnformeerd. Over de vorm waarin dat plaatsvindt zal de raad nog worden ingelicht.

GroenLinks: Niet alleen informeren maar ook het er samen over hebben.

College: u wordt geïnformeerd als daaraan behoefte is.

BewustZW: In hoeverre wordt de raad betrokken bij het opstellen van de meetlat?

College: Als dat breed wordt gevoeld, dan zal in een aparte forumvergadering worden uiteengezet hoe de meetlat wordt toegepast. Met elkaar in dialoog gaan heeft de voorkeur.

GroenLinks: Ik wilde opmerken dat ik het vanavond een goede discussie vond.

BewustZW: De folder wil ik door partijen laten lezen om te vragen of er begrepen wordt wat er staat.

BewustZW: Ik zou graag nog een bijstelling van de nota willen zien.

College: Beter is om eerst de meetlat toe te passen. Als de raad kan besluiten, dan graag. Als de toepassing van de meetlat in de praktijk niet blijkt tewerken, dan kan de nota alsnog worden aangepast.

Conclusie

Voorzitter: Gezien de gegeven reacties acht ik dit voorstel rijp voor besluitvorming in de raad. Ik sluit hiermee de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 23 maart 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-03-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 7 april 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 07-04-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend