Pagina delen

Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2020

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2020 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De gemeente Zutphen geeft gronden uit om haar ruimtelijke en maatschappelijke doelen te behalen. Als de gemeente Zutphen gronden verkoopt, verhuurt of verpacht doet zij dat tegen marktconforme voorwaarden. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke kaders en biedt zij duidelijkheid aan kopers, huurders en pachters. In de nota grondprijsbeleid (NGPB) wordt vastgelegd hoe de gemeente gronduitgifteprijzen bepaalt. De nota bevat uitgangspunten en randvoorwaarden en is daarmee kaderstellend. De NGPB bevat geen concrete grondprijzen. Deze worden jaarlijks vastgelegd in de grondprijzenbrief. De NGPB 2020 is een herijking van de NGPB 2017. De nota grondprijsbeleid wordt doorgaans 1 keer in de vier jaar geactualiseerd. Het volgt daarmee de cyclus van de nota grondbeleid. Omdat meerdere aanpassingen in het bestaande beleid wenselijk zijn, is ervoor gekozen de nota nu te actualiseren.

Beoogd effect

Het grondprijsbeleid dient de volgende belangen:

  • Uniformiteit en objectiviteit: gelijksoortige zaken worden gelijk behandeld;
  • Transparantie: zowel naar marktpartijen, inwoners als het bestuur wordt inzicht geboden in de grondprijzen die de gemeente hanteert;
  • Draagvlak: openheid, uniformiteit en objectiviteit verhogen de aanvaardbaarheid van de gehanteerde prijzen;
  • Beheersing: De gemeente is "in control" bij het bepalen van marktconforme gronduitgifteprijzen.
  • Verdienend vermogen: de nota grondprijsbeleid ondersteunt het verdienend vermogen van de gemeente.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van de nota grondprijsbeleid is een bevoegdheid van de raad.

De nota grondprijsbeleid geeft het beleidskader aan waarbinnen grondprijzen tot stand komen. Dit is een bevoegdheid van de raad. De nota treedt in werking na vaststelling en publicatie. Uitgangspunt is de nota elke vier jaar te actualiseren. Deze periode kan langer of korter zijn. Dit is overeenkomstig de nota grondbeleid.

1.2 Het vaststellen van de nota grondprijsbeleid vormt de basis voor het bepalen van marktconforme uitgifteprijzen.

Om ongeoorloofde staatssteun te voorkomen is het van belang dat de gemeente Zutphen haar gronden uitgeeft tegen marktconforme prijzen. In de nota grondprijsbeleid is per functie de berekeningsmethode vastgelegd waarmee op een praktische manier marktconforme prijzen worden bepaald.

1.3 De aanpassingen in de nota leiden tot een beter grondprijsbeleid.

De belangrijkste wijzigingen in de NGPB 2020 ten opzichte van de NGPB 2017 zijn: 

  • Loslaten van een vaste grondquote op basis van de VON-prijs van de woningen bij projectmatige woningbouw. Per project of casus wordt vanaf nu de grondprijs normatief residueel* berekend. Hierdoor wordt rekening gehouden met projectspecifieke omstandigheden zoals locatie, duurzaamheid en architectonische kwaliteit. Er wordt maatwerk geboden zodat product en grondprijs goed op elkaar aansluiten.
  • Het uitgangspunt voor gronduitgifte ten behoeve van maatschappelijk voorzieningen zonder winstoogmerk is verhuur. Hiermee behoudt de gemeente Zutphen maximale controle over haar gronden en blijven deze ook in de toekomst beschikbaar voor (de dan relevante) maatschappelijke doeleinden.
  • Bij de categorie maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk wordt onderscheid gemaakt in bouwgrond en niet-bouwgrond. Hiermee is de prijs meer in overeenstemming met het daadwerkelijke gebruik.
  • De volgende (sub)categorieën zijn toegevoegd: volkstuinen, sport (via een mogelijk op te zetten sportbedrijf). Door deze toevoeging wordt het beleid completer.

 * Normatief residuele methode: grondprijzen worden bepaald door van de marktwaarde van een vastgoedobject de bouwkosten, de bijkomende kosten en de btw af te trekken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van algemeen gangbare uitgangspunten. Er wordt gerekend met standaarden.

Kanttekeningen

1.1 De nota grondprijsbeleid geeft geen uitsluitsel over de grondprijsmethodes voor alle functies

In de nota grondprijsbeleid zijn de methodes voor de bepaling van grondprijzen voor de meest voorkomende functies vastgelegd. Er wordt onderscheid gemaakt in meer dan 10 functionele uitgifte-categorieën. Het kan in de praktijk echter voorkomen dat gronduitgifte ten behoeve van een uitzonderlijke functie aan de orde is, die niet onder de benoemde uitgiftecategorieën kan worden geplaatst. In die gevallen wordt maatwerk geboden, mogelijk in de vorm van een taxatie.

1.2 Het grondprijsbeleid maakt geen ruimtelijke keuzes

De NGPB doet geen uitspraak over welke gronden waar voor worden uitgegeven. De NGPB geeft aan hoe marktconforme grondprijzen worden bepaald áls de gemeente grond uitgeeft voor een bepaalde functie. Óf de Gemeente grond uitgeeft voor een bepaalde (maatschappelijke) functie is aan het beleidsveld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling worden de nota grondprijsbeleid 2020 en de grondprijzenbrief 2020/2021 officieel bekendgemaakt via de Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP).

Rapportage/evaluatie

Het grondprijsbeleid wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Uitgangspunt is dit iedere vier jaar te doen. Door omstandigheden kan deze periode korter of langer zijn.

De grondprijzenbrief wordt jaarlijks herzien.

Financiën

De wijzigingen in de NGPB hebben geen negatieve financiële gevolgen voor de gemeente Zutphen.

Bijlagen

Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2020

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0090

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 22 september 2020 met nummer 150913b e s l u i t :

De nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2020 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 13 oktober 2020 (18:30 - 19:00) Naar boven

Datum 13-10-2020 Tijd 18:30 - 19:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

;
Datum 13-10-2020 Tijd 18:30 - 19:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 5 oktober 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 05-10-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer

Behandeld in Raad 12 oktober 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-10-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings