Pagina delen

Nota Grondbeleid 2017 gemeente Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De Nota Grondbeleid 2017 gemeente Zutphen vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Dit is de “Nota Grondbeleid 2017” van de gemeente Zutphen. Deze nota is een herijking van de Nota Grondbeleid 2011-2015, getiteld “Een actief en faciliterend grondbeleid”, die in 2011 is vastgesteld.

De afgelopen jaren – van flinke crisis naar herstel - heeft zich veel afgespeeld op de grondmarkt, in de regelgeving en in de fysieke ruimtelijke ontwikkeling van Zutphen. Er is behoefte aan een nieuwe visie en beleid om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente een zo hoog mogelijk maatschappelijk effect hebben. Tegelijkertijd moeten wij de financiële consequenties van de veranderende grondmarkt beheersbaar houden.

Op hoofdlijnen blijven de uitgangspunten ongewijzigd ten opzichte van de vorige nota grondbeleid. Wel wordt nu duidelijk gemaakt hoe de aansluiting met de strategische beleidsdoelen van onze gemeente is verankerd. En wat nodig is om hier adequaat uitvoering aan te geven.

Beoogd effect

Deze nota heeft als doel op hoofdlijnen vast te leggen op welke wijze wij de komende jaren doelgericht opereren op de grondmarkt. Hij bevat de beleidsuitgangspunten, de voorwaarden en de instrumenten waarmee het grondbeleid als strategisch instrument ter ondersteuning van het ruimtelijk beleid kan worden ingezet.

Argumenten

1.1 De "Nota Grondbeleid 2017" geeft een heldere visie op onze gronden.

Onze visie: Grond is een faciliterend middel om beleidsdoelen en/of strategische doelen van onszelf of van anderen te bereiken.

Voor bijna alle maatschappelijke en gemeentelijke activiteiten is grond en ruimte nodig. Voor wonen, werken, leven & sterven, recreëren, verkeer & vervoer, natuur, cultuur, zorg of onderwijs. Op al deze domeinen worden strategische doelen geformuleerd door onszelf en door anderen binnen en buiten onze gemeente. Wij zetten onze gronden in om deze doelen te helpen realiseren, te faciliteren.

1.2 De "Nota Grondbeleid 2017" vormt de kapstok voor het te voeren grondbeleid.

Met grondbeleid willen wij een bijdrage leveren aan een evenwichtige en duurzame ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van Zutphen. Dit is een dynamisch gegeven waarbij onze gronden steeds effectief en efficiënt moeten worden ingezet. Met grondbeleid faciliteren wij de sturing en beheersing van ruimtelijke opgaven. Grondbeleid geeft aan hoe wij omgaan met onze gronden. Het beschrijft waarom wij grond in eigendom hebben, waarom en hoe we grond verwerven, transformeren, beheren en uitgeven. Dit betekent dat grondzaken onze gronden inzet en daarover adviseert om (strategische) beleidsdoelen van andere teams te realiseren. Prognoses uit de beleidsvelden zijn daarom mede bepalend voor de omvang en samenstelling van onze grondportefeuille.

1.3 Samen met de nota "Vastgoedbestendig Zutphen" ligt er een visie op alle onroerende zaken van onze gemeente.

In de recent door de raad vastgestelde nota "Vastgoedbestendig Zutphen" ligt de visie en het beleid vast van alle opstal (met bijbehorende gronden). Samen met de "Nota Grondbeleid 2017" ligt er nu een visie (en beleid) op al onze onroerende zaken. Dit is ondergebracht bij team grondzaken en Vastgoed. Zoals alle opstal gecentraliseerd wordt voor een goed portefeuille beheer, zullen ook alle gronden gecentraliseerd worden. Dit is een wijziging in het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid. De centralisatie betreft alleen de eigenaarsrol.

Alle gronden die in gemeentelijk bezit zijn, vormen samen de grondportefeuille. Met portefeuille management bereiken we dat we de gronden effectief en efficiënt inzetten. In ons grondbeleid verwoorden we hoe we dat doen en welke instrumenten we daarbij inzetten. Om ons grondbeleid uit te kunnen voeren moeten keuzes gemaakt worden met betrekking tot de ‘levenscyclus’ van onze gronden: verwerven, transformeren, beheren en uitgeven.

Kanttekeningen

1.1. In de verschillende jaarlijkse paragrafen grondbeleid zijn, evenals in verschillende andere dossiers, over diverse thema’s al keuzes gemaakt.

In deze "Nota Grondbeleid 2017" worden deze keuzes in samenhang gebracht en geïntegreerd en waar nodig aangevuld.

Risico’s

Er zijn geen noemenswaardige risico's.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Wij informeren u over de voortgang van de uitvoering via gebruikelijke rapportages (Burap, Jaarrekening, MPG).

Bijlagen

Bijlage 1. Nota Grondbeleid 2017 gemeente Zutphen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0173

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 6 december 2017 met nummer 95006b e s l u i t :

De Nota Grondbeleid 2017 gemeente Zutphen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 18 december 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld de Nota Grondbeleid 2017 gemeente Zutphen vast te stellen.

De afgelopen jaren heeft zich veel afgespeeld op de grondmarkt, in de regelgeving en in de fysieke ruimtelijke ontwikkeling van Zutphen. Er is behoefte aan een nieuwe visie en nieuw beleid om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente een zo hoog mogelijk maatschappelijk effect hebben. Tegelijkertijd moeten wij de financiële consequenties van de veranderende grondmarkt beheersbaar houden.

Deze nota heeft als doel op hoofdlijnen vast te leggen op welke wijze wij de komende jaren doelgericht opereren op de grondmarkt. Hij bevat de beleidsuitgangspunten, de voorwaarden en de instrumenten waarmee het grondbeleid als strategisch instrument ter ondersteuning van het ruimtelijk beleid kan worden ingezet.

Het vaststellen van een Nota Grondbeleid is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 18-12-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijD. Bogerd
VVD
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Voorzitter heeft het forum geschorst omdat het quorum niet is gehaald.

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 15 januari 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld de Nota Grondbeleid 2017 gemeente Zutphen vast te stellen.

De afgelopen jaren heeft zich veel afgespeeld op de grondmarkt, in de regelgeving en in de fysieke ruimtelijke ontwikkeling van Zutphen. Er is behoefte aan een nieuwe visie en nieuw beleid om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente een zo hoog mogelijk maatschappelijk effect hebben. Tegelijkertijd moeten wij de financiële consequenties van de veranderende grondmarkt beheersbaar houden.

Deze nota heeft als doel op hoofdlijnen vast te leggen op welke wijze wij de komende jaren doelgericht opereren op de grondmarkt. Hij bevat de beleidsuitgangspunten, de voorwaarden en de instrumenten waarmee het grondbeleid als strategisch instrument ter ondersteuning van het ruimtelijk beleid kan worden ingezet.

Het vaststellen van een Nota Grondbeleid is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 15-01-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht het doel van de Forumvergadering toe.

SP heeft schriftelijk een aantal informatieve vragen gesteld die beantwoord zijn door het college. N.a.v. het antwoord op vraag 1 vraagt de SP hoeveel extra grond het college denkt aan te kopen voor de strategische gronden waarvoor nog geen plannen bestaan voor het gebruik (aanleg van een rondweg, aanleg van een groenzone, of anders). Daarnaast vraagt de SP waarom wordt voorgesteld het mandaat voor aankoop van gronden te verhogen van € 300.000 tot € 350.000 en wijst erop dat buurgemeenten, in tegenstelling tot de beantwoording, op een andere wijze werken. Deventer en Apeldoorn kopen gronden uit faciliterend oogpunt. 

Het college licht toe dat aankopen alleen plaatsvinden om strategische doelen te halen. Er wordt geen grond gekocht om alleen het bezit te krijgen. Verhoging van het mandaat vindt plaats om het beleid in overeenstemming te brengen met de financiële verordening.

Ambtelijke ondersteuning vult aan dat de buurgemeenten in bezit zijn van strategische gronden en dat de colleges gemandateerd zijn om aankopen te doen. Hierin zit de overeenkomst met Zutphen. Of de werkwijze identiek is, is niet bekend.

PvdA spreekt van een heldere nota. Gevraagd wordt of er nog afschrijvingen zijn te verwachten op gronden.

College geeft aan dat er geen afboekingen meer te verwachten zijn.

CDA noemt het een helder stuk. Gevraagd wordt naar de relatie met bijvoorbeeld jongerenhuisvesting of cleantech woningen. Hoe worden kapitaalkrachtige inwoners en moderne jongeren met dit beleid aangetrokken?

College geeft aan dat dit niet thuishoort bij grondbeleid. Dit past meer bij beleidsveld Wonen. Grondbeleid is niet bedoeld om bepaalde categoriën als jongeren binnen te halen.

CU is tevreden over de nota. Gevraagd wordt in hoeverre Vastgoed geïntegreerd is in overige afdelingen? Voorheen was dit nogal versnipperd in de organisatie.

College geeft aan dat het proces van centralisatie loopt. Binnenkort zal hierover een nota worden aangeboden aan de raad.

PvdA vraagt of de taxatiewaarde van Fort de Pol definitief is vastgesteld.

College geeft aan dat de waarde is vastgesteld en niet meer aan wijzigingen onderhevig is.

SP vraagt een toelichting op het antwoord op vraag 5; als grond voor een bepaald doel wordt aangekocht, kan het toch niet meer voor agrarisch doeleinden worden gebruikt?

Ambtelijke ondersteuner licht toe dat grond op verschillende locaties wordt verpacht. Als de gemeente iets wil realiseren op een dergelijke locatie is het de bedoeling om de verpachting te verplaatsen en daarom is het belangrijk hiervoor voldoende (strategische) grond achter de hand te hebben.

De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is besproken en rijp is voor besluitvorming door de raad.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 29 januari 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-01-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De bespreking van dit voorstel is doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 12 februari 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-02-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend