Pagina delen

Nota financieel beleid

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. de nota financieel beleid (inclusief de geformuleerde uitgangspunten) vast te stellen en met terugwerkende kracht per  1 januari 2016 in te laten gaan en de nota reserves en voorzieningen 2006 en nota afschrijvingsbeleid 2006 in te trekken;
 2. de reserves ingroei huisvesting, BTW compensatiefonds, herindeling, onderzoeken, winstuitkering Vitens, bijzondere noden gemeente personeel, heroverweging 2009-2010, project Metamorfoze, herstructurering De Mars en onderwijsachterstandenbeleid op te heffen;
 3. de namen te wijzigen van de reserve Revelhorst, de Vijver, Leesten West, reserve algemene kosten stadsuitleg, reserve verkiezingsfonds, reserve regionale vuilverwerking, reserve verouderde riolering, reserve onderhoud monumentale bomen en reserve vervanging bedrijfsmiddelen stadsbeheer en brandweer;
 4. de reserves IJsselbrug fase I en IJsselbrug fase II samen te voegen conform bijgevoegde begrotingswijziging;
 5. de reserves dekking kapitaallasten Dreiumme en reserve kapitaallasten herontwikkeling Dreiumme samen te voegen conform bijgevoegde begrotingswijziging;
 6. de toezegging met nummer 15-01 af te doen middels bijgevoegd memo.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het financieel beleid is gericht op een gezonde financiële positie voor onze gemeente en transparantie in het financieel handelen. Hierbij gaat het vooral om financieel-technische instrumenten als reserves- en voorzieningenbeleid, activeren en afschrijven, treasury en risicomanagement. Het financieel beleid is geen doel op zich, maar een verzameling financiële instrumenten die ons in staat stellen om doelstellingen op korte en lange termijn te realiseren. Het BBV is daarbij het wettelijk kader. De commissie BBV heeft diverse notities geschreven en hier is rekening mee gehouden bij het opstellen van het totaal financieel beleid.

In 2006 zijn de op dit moment geldende financiële beleidsnota's vastgesteld. Wegens gewijzigde wetgeving en beleid is het nu tijd om deze te actualiseren op basis van een uitvoerige toets aan aangepaste (financiële) wet- en regelgeving. Anderzijds om de financiële kaders te verbeteren en aan te passen aan nieuwe behoeften, inzichten en ontwikkelingen binnen de gemeente Zutphen.

In bijgevoegde nota over het financieel beleid zijn de bestaande en de nieuwe kaders en spelregels voor het financieel beleid vastgelegd. De nota geeft een nadere invulling aan de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet en wetgeving opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoord gemeenten en provincies (hierna BBV). Naast de harde eisen van de BBV waarvan niet mag worden afgeweken geeft de BBV ook aan wat de mogelijkheden zijn voor eigen beleid. In deze nieuwe nota financieel beleid zijn die mogelijkheden ingevuld in bestaande en nieuwe beleidsuitgangspunten. We hebben de beleidsvrijheid in de wet- en regelgeving optimaal willen benutten, door deze zoveel mogelijk te koppelen aan de beleidsmatige en financiële opgave waar we als gemeente voor staan de komende jaren.

We hebben vijf algemene uitgangspunten of doelstellingen geformuleerd die we met deze nota nastreven.
- het structureel sluitend houden van de begroting;
- het vergroten van de voorspelbaarheid van de financiële uitkomsten;

- de financiële risico’s van onder meer projecten en grondexploitaties beheersen en zo mogelijk
verkleinen;

- slimme planning en control met minder administratieve lasten;
- goede sturende en ondersteunende processen

We lichten deze in de bijgevoegde nota toe. In de hoofdstukken werken we een aantal financiële onderwerpen uit, waarbij we per onderwerp een aantal beleidsuitgangspunten kiezen rond deze onderwerpen. Deze beleidsuitgangspunten geven aan hoe we de beleidsruimte die we hebben, invullen. Hieronder staat ook aangegeven hoe de algemene uitgangspunten van deze nota en de beleidsuitgangspunten uit de komende hoofdstukken samenhangen.

Beoogd effect

Vaststellen van een nota financieel beleid waarmee invulling gegeven wordt aan de verordening ex artikel 212 Gemeentewet en deze in werking te laten treden met ingang van 2016.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van een nota financieel beleid is een bevoegdheid van de raad

Een vastgestelde nota is de basis voor de verdere ontwikkeling van het financieel beleid. Hiermee worden ook de uitgangspunten geformaliseerd. Ook wordt de rol van de raad versterkt.

1.2  De vorige nota is vastgesteld in 2006

De nota reserves en voorzieningen en de nota afschrijvingsbeleid zijn in 2006 vastgesteld. Doordat de wet- en regelgeving sindsdien is gewijzigd en door nieuwe behoeften, inzichten en ontwikkelingen binnen de gemeente Zutphen is het nu tijd om de financiële beleidsnota’s te wijzigen. In de verordening ex artikel 212 gemeentewet is opgenomen dat deze nota periodiek geactualiseerd moet worden. Hier wordt nu invulling aan gegeven door de nota's reserves en voorzieningen en de nota afschrijvingsbeleid in zijn geheel samen te vatten in één nota.

1.3 Het optimaal benutten van in de wet- en regelgeving geboden vrijheid is leidend geweest.

In de wet- en regelgeving is ruimte om eigen beleid te regelen. Deze ruimte is gebruikt bij het scheppen van een beleidskader voor het financieel beleid.

1.4 De opgave om de begroting de komende jaren gezond te houden is niet gering.

De nieuwe behoeften, inzichten en ontwikkelingen hangen sterk samen met de opgave om de financiën van de gemeente voor de lange termijn gezond te houden. De hoeveelheid taken van de gemeente nemen toe en tegelijk nemen de middelen om de gemeentelijke taken uit te voeren, af. Dat vraagt de komende jaren om zowel inhoudelijk als financieel, scherp aan de wind te zeilen. Een actueel en bestendig financieel kader, bijvoorbeeld op het vlak van risico’s en hoe om te gaan met reserves, helpt ons daarbij.

2.1. De noodzaak is aanwezig om mutaties aan te brengen in de bestemmingsreserves van de gemeente.

In het college-akkoord “krachten bundelen” is meegenomen een brede heroverweging van de reservepositie uit te voeren. Vooruitlopend op de “nota financieel beleid” is een scan uitgevoerd op de reserves. In de Bijstellingsnotitie heeft deze scan een plaats gekregen en is de vrije ruimte in de bestemmingsreserves anders ingezet, de raad heeft hiertoe besloten. Deze reserves kunnen komen te vervallen.

3.1 Van enkele reserves is de naam niet meer dekkend voor de doelstelling.

De benaming van de reserves die is gekozen bij het instellen van de reserve dekt de lading niet meer. In de nota financieel beleid is in bijlage 1 de gewijzigde benaming van de reserves en voorzieningen opgenomen.

4.1/5.1 De reserves zijn gevormd voor hetzelfde doel

Door het samenvoegen van de IJsselbrug 1e en 2e fase wordt meer inzicht gegeven in de beschikbare financiële ruimte voor het onderhoud aan de bruggen.
De reserve herontwikkeling Dreiumme en de reserve dekking kapitaallasten Dreiumme zijn gevormd om de kapitaallasten te dekken voortvloeiend uit de herontwikkeling van Dreiumme. Omdat er geen verschil is in het doel en om het inzicht te vergroten in de reserve worden beide reserves samengevoegd.

6.1 In het forum is toegezegd met een visie te komen op risicomanagement.

Op 12 januari 2015 is in het forum een presentatie over de implementatie van risicomanagement gegeven. Aan het forum is toegezegd om te komen met een visie op risicomanagement. Aanleiding voor deze toezegging waren vragen van het forum over het weerstandsvermogen. Een onderdeel van de nota financieel beleid is een visie op weerstandsvermogen en risicomanagement. De vragen die zijn gesteld over het weerstandsvermogen zijn verwoord in de nota financieel beleid.

Kanttekeningen

In de uitgangspunten zijn aannames meegenomen

Voor de geformuleerde uitgangspunten zijn geen normen vastgesteld in de wet- en regelgeving en deze zijn daardoor ook arbitrair. Als onderbouwing van de beleidsuitgangspunten is aansluiting gezocht wat bij andere gemeenten veelal wordt gebruikt.

Rapportage/evaluatie

In de verordening 212 wordt opgenomen dat na 4 jaar een evaluatie van de nota financieel beleid plaats vindt.

Financiën

Bij het opstellen van de Strategische Agenda zijn de beleidsuitgangspunten opgesteld op basis van de aanpassingen in de nota financieel beleid. Deze worden nu geformaliseerd. Jaarlijks bij het opstellen van de Strategische Agenda worden de beleidsuitgangspunten, opgenomen in de nota financieel beleid, meegenomen.

Het samenvoegen van de reserves IJsselbrug fase 1 (€ 483.325) en fase 2 (€ 401.766) en het samenvoegen van de reserve dekking kapitaallasten Dreiumme (€ 2.453.197) en herontwikkeling Dreiumme (€ 181.555) wordt meegenomen in de begrotingswijziging.

Bijlagen

Nota financieel beleid

Begrotingswijziging nota financieel beleid

Memo forum afdoening toezegging Forum nr. 15-01 Risicomanagement

Overzicht geactualiseerde stand van de reserves

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0190

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 25 november 2015 met nummer 69149b e s l u i t :

 1. de nota financieel beleid (inclusief de geformuleerde uitgangspunten) vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 in te laten gaan en de nota reserves en voorzieningen 2006 en nota afschrijvingsbeleid 2006 in te trekken;
 2. de reserves ingroei huisvesting, BTW compensatiefonds, herindeling, onderzoeken, winstuitkering Vitens, bijzondere noden gemeente personeel, heroverweging 2009-2010, project Metamorfoze, herstructurering De Mars en onderwijsachterstandenbeleid op te heffen;
 3. de namen te wijzigen van de reserve Revelhorst, de Vijver, Leesten West, reserve algemene kosten stadsuitleg, reserve verkiezingsfonds, reserve regionale vuilverwerking, reserve verouderde riolering, reserve onderhoud monumentale bomen en reserve vervanging bedrijfsmiddelen stadsbeheer en brandweer;
 4. de reserves IJsselbrug fase I en IJsselbrug fase II samen te voegen conform bijgevoegde begrotingswijziging;
 5. de reserves dekking kapitaallasten Dreiumme en reserve kapitaallasten herontwikkeling Dreiumme samen te voegen conform bijgevoegde begrotingswijziging;
 6. de toezegging met nummer 15-01 af te doen middels bijgevoegd memo.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 18 januari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Een onderdeel van de nota financieel beleid is een visie op weerstandsvermogen en risicomanagement. Op 12 januari 2015 is in het forum een presentatie gegeven over de implementatie van risicomanagement. Het college heeft toegezegd om te komen met een visie op risicomanagement. De vragen die in het Forum zijn gesteld over het weerstandsvermogen zijn verwoord in de nota financieel beleid.
 
Financieel beleid is gericht op een gezonde financiële positie en transparantie in het financieel handelen. Bij financieel beleid gaat het vooral om financieel-technische instrumenten als reserves en voorzieningenbeleid, activeren en afschrijven, treasury en risicomanagement die een onderlinge samenhang kennen. Ga je draaien aan één van deze knoppen dat heeft dat direct gevolg voor de andere.
Financieel beleid is geen doel op zich, maar een verzameling financiële instrumenten om doelstellingen op korte en lange termijn te realiseren. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)  is daarbij het wettelijk kader.
 
In 2006 zijn de op dit moment geldende financiële beleidsnota's vastgesteld. Wegens gewijzigde wetgeving en beleid is het nu tijd om deze te actualiseren. In de voorliggende nota zijn de bestaande en de nieuwe kaders en spelregels voor het financieel beleid vastgelegd. De nota geeft een nadere invulling aan de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet en wetgeving opgenomen in het BBV. Naast de harde eisen van de BBV waarvan niet mag worden afgeweken geeft het BBV ook aan wat de mogelijkheden zijn voor eigen beleid. In deze nieuwe nota financieel beleid zijn die mogelijkheden ingevuld in bestaande en nieuwe beleidsuitgangspunten. Voorgesteld wordt om de beleidsvrijheid in de wet- en regelgeving optimaal te benutten, door deze zoveel mogelijk te koppelen aan de beleidsmatige en financiële opgave waar we als gemeente voor staan de komende jaren.
 De raad wordt voorgesteld de nota Financieel beleid vast te stellen.

 

Raadsadviseur:

Datum 18-01-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
Stadspartij
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het college.

Het college geeft aan dat het vorige financiële beleidsstuk dateert uit 2006 en dat dat aan herziening/actualisering toe is. Op onderdelen (bijstellingsnota) heeft de raad daarmee al ingestemd.

SP: Waarom gaat dit beleid per 1 januari 2016 in?

College: Dat komt omdat het in december 2015 te druk was met andere onderwerpen die in het forum behandeld moesten worden.

CDA: Is de Reserve Dreiumme bedoeld voor bepaalde plannen?

Ambtelijke ondersteuning: Die is voor dekking van kapitaallasten.

CDA: Verandert het totale overzicht van het verloop van het eigen vermogen?

College: Het vermogen blijft hetzelfde. In het kader van de bijstellingsnota zijn bepaalde posten verschoven en/of samengevoegd.

PvdA: Gaat dat over vrije reserve en bestemmingsreserve?

CDA: Let op het eigen vermogen van de gemeente, dat moet op peil blijven.

D66: Wij ondersteunen het beleidsstuk. Ik heb een paar opmerkingen.

- Bepaalde uitspraken komen niet overeen met de werkelijkheid. Ik zie een verschil van 5 miljoen euro bij een bepaalde post.

- Blijft de nota over risicomanagement uit 2011 bestaan? Over de hele periode is er een tekort van vele miljoenen. We schuiven het financiële probleem voor ons uit. Dat is ernstig.

- We moeten wat betreft het faillissement van Atelier 3D scherp aan de wind varen .

GroenLinks: Nu is de Nota Financieel beleid aan de orde. D66 moet het nu niet over de inhoud gaan hebben.

D66: Constateert dat we nu geen solide financieel beleid voeren.

College: De reserves hadden ooit een omvang van 70 miljoen euro. Nu bedragen die 55 miljoen euro. Via de BURAP hebben we u geïnformeerd over die wijzigingen. Op het risicomanagement gaan we nu niet in. Dit voorjaar voeren we (Voorjaarsnota) een nieuwe discussie over de financiën van onze gemeente.

D66: Welke BURAP was dat?

PvdA: De BURAP’s hebben we allemaal ontvangen. Ik mail hem u morgen wel.

Burgerbelang: Hoe vind ik straks de Reserve onder besluit punt 2 terug?

College: Die heeft u al ontvangen.

PvdA: Een reserve is bedoeld voor een bepaalde bestemming. Prima dat in de stukken geld uitgegeven wordt voor een bepaalde bestemming. Verder vinden wij het prima dat er goed met de stofkam is gewerkt. Het stuk maakt mij vrolijk; 10 punten.

VVD: Wij zijn het eens met de PvdA. Wij zijn positief over de vijf algemene uitgangspunten.

CDA: Goed dat de administratie eenvoudiger wordt.

GroenLinks: Wat is de componentenbenadering?

Ambtelijke ondersteuning: Dat is afschrijving in delen, niet voor het geheel.

Voorzitter: Dit stuk is rijp voor behandeling in de raad

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 1 februari 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-02-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend