Pagina delen

Noodverordening ruiming V1

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. De noodverordening van de burgemeester van Zutphen houdende bepalingen over handhaving van de openbare orde en veiligheid ter beperking van gevaar bij de ruiming van explosieven in de IJsseluiterwaarden Zutphen 2018 te bekrachtigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

 

De ruiming van de vliegtuigbom V1 bij de Oude IJsselbrug in Zutphen staat gepland voor de periode 17 tot en met 28 september 2018. Deze bom is vorig jaar tijdens werkzaamheden aangetroffen. Delen van de V1 zijn vorig jaar door de Explosieven Opruimings Deinst (EOD) geruimd. De restanten, waaronder een groot deel van de hoofdlading, worden binnenkort geruimd door de EOD. Het werkterrein wordt in zijn geheel afgesloten door bouwhekken. Tijdens deze periode zal er ook een noodverordening van de burgemeester van toepassing zijn. Dit om te voorkomen dat mensen het gebied betreden tijdens de werkzaamheden. Dit betreft de noodverordening van de burgemeester van Zutphen houdende bepalingen over handhaving van de openbare orde en veiligheid ter beperking van gevaar bij de ruiming van explosieven in de IJsseluitwaarden Zutphen 2018.

Beoogd effect

Voorkomen dat mensen het gebied betreden tijdens de werkzaamheden rondom de ruiming van de vliegtuigbom V1.

Argumenten

Zie beoogd effect.

Kanttekeningen

N.v.t.

Risico’s

Bij deze noodverordening hoort ook een projectplan. In dit plan staat omschreven wat de risicos zijn en hoe partijen daarmee omgaan.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Deze verordening is op maandag 17 september 2018 om 6.00 uur in werking getreden. Publicatie heeft plaatsgevonden op in ons gemeenteblad.

Officiële bekrachtiging moet plaatsvinden door de gemeenteraad van Zutphen. Een noodverordening moet bovendien ter kennis gebracht worden van de provincie. De provincie heeft deze noodverordening ontvangen.

Rapportage/evaluatie

N.v.t.

Financiën

N.v.t.

Bijlagen

  1. Noodverordening ruiming V1

Stukken die ter inzage liggen

N.v.t.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0113

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 20 september 2018 met nummerb e s l u i t :

De noodverordening van de burgemeester van Zutphen houdende bepalingen over handhaving van de openbare orde en veiligheid ter beperking van gevaar bij de ruiming van explosieven in de IJsseluitwaarden Zutphen 2018 te bekrachtigen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 24 september 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 24-09-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in