Pagina delen

Nieuwe verordening onderwijshuisvesting 2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de “verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zutphen 2015” vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Wet op het Primair onderwijs (WPO) en de Wet op de expertisecentra (WEC)  zijn per 1 januari 2015 gewijzigd in verband met de overheveling van taak en budget onderhoud en aanpassing  van scholen PO en (V)SO van de gemeente naar de schoolbesturen.

In 2005 heeft eenzelfde wijziging/overdracht plaatsgevonden voor de scholen voor voortgezet onderwijs.

De wetswijzigingen hebben tot gevolg dat de gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting moet worden aangepast.

Beoogd effect

Te voldoen aan de wettelijke aan de gemeente opgedragen taak en verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal- en voortgezet onderwijs.

Argumenten

1.1 De gemeente heeft vanaf 1 januari 2015 geen verantwoordelijkheid meer voor het onderhoud en het aanpassen van scholen voor basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Doordat schoolbesturen voor basis- en (voortgezet)speciaal onderwijs vanaf 1 januari 2015 de volledige verantwoordelijkheid hebben voor het onderhoud en aanpassen van schoolgebouwen moet de gemeentelijke verordening voor de onderwijshuisvesting worden aangepast. Naast de verordening zelf, waar de voorziening onderhoud en aanpassing voor scholen is geschrapt,  zijn ook alle uitwerkingen in bijlagen gewijzigd/aangepast.

Voor de scholen voor VO is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor onderhoud al bij wetswijziging in 2005 overgedragen. De gemeente blijft wel volledig verantwoordelijk voor het onderhoud en aanpassingen aan de gymzalen voor basis- en (voortgezet)speciaal onderwijs. Al deze gymzalen zijn eigendom van de gemeente.

1.2 De besturen van de scholen hebben ingestemd met de nieuwe verordening 2015.

Voor het vaststellen en/of wijzigen van de verordening onderwijshuisvesting is op overeenstemming gericht overleg met de schoolbesturen voorgeschreven. In de vergadering op 30 oktober 2014 hebben de schoolbesturen ingestemd met de nieuwe verordening. Zie bijgevoegd verslag.

1.3 In de nieuwe verordening zijn de lokale beleidskeuzes, zoals die in de bestaande verordeningen stonden, gehandhaafd en verwerkt.

In  de nieuwe verordening zijn de lokale aspecten, waaronder termijnen en de mogelijkheid om extra budget te krijgen voor CO2 neutrale exploitatie van een schoolgebouw verwerkt.

Onderwerpen die in de modelverordening van de VNG staan die plaatselijke niet relevant zijn hebben in de verordening geen plek gekregen.

Kanttekeningen

1.Onderhoud aan gymzalen blijft een gemeentelijke financiële verantwoordelijkheid.

Door het wegvallen van de verantwoordelijkheid voor onderhoud en aanpassingen aan scholen kan het budget (bekostigingsplafond) vanaf het begrotingsjaar 2016 naar beneden toe worden bijgesteld. In het voorjaar 2015 (voor de voorjaarsnota) zal de afdeling hiervoor een voorstel doen gebaseerd op actuele meerjaren onderhoudsplannen voor de gymzalen. De gymzalen blijven volledig onder de (financiële) verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.

2. Met de wetswijziging en nieuwe verordening blijft  het vaststellen van bekostigingsplafonds voor de verschillende resterende onderdelen  van de  huisvestingszorg mogelijk.

Bij de KTD (kerntakendiscussie) is besloten om voor verschillende onderdelen van de huisvestingszorg onderwijs van de gemeente een bekostigingsplafond in te stellen van nul Euro. Dit betekent ondermeer dat er voor de jaarlijkse huisvestingsprogramma geen geld beschikbaar is voor (ver)nieuwbouw, uitbreiding, eerste inrichting en dergelijke. De wetswijziging heeft geen gevolgen voor deze bezuiniging/besluitvorming.  

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Nadat de verordening door de gemeenteraad is vastgesteld moet deze worden gepubliceerd en aan alle schoolbesturen worden toegezonden.

Stukken die ter inzage liggen

  • Verslag overleg OOGO met schoolbesturen van  30 oktober 2014.
  • Overzicht wijzigingen/aanpassingen oude en nieuwe verordening.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0177

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 26 november 2014 met nummer


gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) van 30 oktober 2014;


gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 100 van de Wet op de expertisecentra en artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs;


b e s l u i t :

vast te stellen de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zutphen 2015”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 15 december 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 15-12-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort en M. Jaspers
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft het woord aan de heer Barelds.

De heer Barelds verwijst naar een brief die hij vrijdag heeft gestuurd aan het college en de raadsleden. Hij geeft aan zich zorgen te maken. In oktober is bekend gemaakt dat hij terugtreedt als bestuurder van TIP, omdat het vrijwilligerswerk werd dat op werk begon te lijken. Vanaf de zomervakantie liepen afspraken dat de taken van TIP worden overgedragen aan de nieuwe stichting City Marketing. Dit gebeurde met enige haast en zonder visie op wat er met TIP moest gebeuren. Dhr. Barelds heeft aangegeven nauw betrokken te willen blijven bij TIP, maar er wordt niet met hem gesproken. Er zijn alleen contacten geweest over de inventaris en voorraden en het bedrag waarvoor dit kan worden overgenomen. Dhr. Barelds zegt dat de stichting in het leven is geroepen omdat de gemeente dat wil. Hij heeft zich altijd aan zijn verplichtingen gehouden. Er is nog wel aangeboden dat hij het komende half jaar nog doorgaat met TIP in de stichtingsvorm, maar dat kan hij zich niet veroorloven. Hij roept de raad op dit niet te laten eindigen in gekrakeel over verantwoordelijkheden. Dhr. Barelds zegt dat hij de eigenaar is van TIP. Als de gemeente wil dat een ondernemer zich voor de gemeente blijft inzetten, moeten ze hem dit niet te moeilijk maken.

De PvdA vraagt of er geen gesprek heeft plaatsgevonden met de heer Geerken.

De heer Barelds geeft aan geen inhoudelijke gesprekken te hebben gevoerd. Er is slechts een mededeling gedaan. Verder is er alleen gevraagd om een lijst. Die hebben ze ontvangen, maar dan zonder bedragen. Dhr. Barelds is van mening dat de bedragen hierbij niet leidend zijn.

GroenLinks vraagt of dhr. Barelds een concreet idee heeft hoe hij het vervolg ziet.

Dhr. Barelds zegt dat zijn laatste voorstel was dat hij een half jaar als directeur het geheel in goede banen zou kunnen leiden, waarbij men in deze periode in gesprek kan blijven over de vormgeving na die tijd.

De VVD vraagt wat de voorkeur heeft van de heer Barelds: wel of geen rol bij het vervolg? En indien hij hier geen rol in heeft, gaat het dan alleen over de overdracht?

Dhr. Barelds zegt dat het antwoord op de eerste vraag ja is en dat hij zich daar altijd bereid voor heeft gesteld. Een antwoord op de tweede vraag is dus niet aan de orde.

De voorzitter sluit het agendapunt. De brief van dhr. Barelds wordt onder de forumleden verspreid.

 

3. Actieve informatievoorziening

Het college deelt in antwoord op eerder gestelde vragen over pensioenopbouw en pensioenfonds mee dat er een voorziening is getroffen. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt in pensioenen van voor en na 2005.

De voorzitter vraagt het college om dit per memo af te doen.

Het college geeft aan dat het memo zal volgen.

De PvdA geeft aan verwacht te hebben dat er nog een mededeling over Fort de Pol zou komen, gezien de mededeling van het college in het vorige forum.

Het college antwoordt dat toen wel gezegd is dat er in een volgend forum verdere informatie zou volgen, maar niet dat dit in het eerstvolgende forum zou zijn.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 15 december 2014

De PvdA vraag naar de stand van zaken van toezeggingen 13-36 (stand van zaken Warnshuus) en 14-06 (paracommercie –s portverenigingen), aangezien deze al geruime tijd op de lijst staan.

 

Het college deelt mee dat het onderwerp Warnshuus in een forum aan de orde komt in januari of februari. Verder meldt het college met de Sportfederatie Gelderland in gesprek te zijn om een avond te organiseren voor sportverenigingen waarbij het betreffende onderwerp over het gebruik van de gebouwen aan de orde komt.

5b. Toezeggingenlijst Raad 15 december 2014

De Stadspartij vraagt met betrekking tot toezegging 2014-06 (bescherming bomen kleine kavels) hoe het staat met de vakgroep groen.

 

Het college zegt hier nog niet veel verder mee te zijn. Het heeft wel de aandacht van het college en daar wordt in januari opnieuw naar gekeken.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Benoeming lid en plaatsvervangend lid regioraad Stedendriehoek

Geen opmerkingen.

 

Conclusie: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Dennendijk 7 te Zutphen (Warnsveld)

Geen opmerkingen.

Conclusie: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 15 december 2014

Geen opmerkingen.

Conclusie: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Nieuwe verordening onderwijshuisvesting 2015

Burgerbelang vraagt of er een garantie is voor het behoud van de kwaliteit van de panden en dat deze goed onderhouden worden.

Het college geeft aan dat de scholen zelf het geld in handen krijgen. De schoolbesturen willen zelf ook graag goede schoolgebouwen. In relatie tot de krimp is echter niet zeker of de gemeente de schoolgebouwen in dezelfde staat terugkrijgt.

Burgerbelang vraagt of de gemeente hier geen controle op kan uitoefenen.

Het college geeft aan dat er wettelijke sancties mogelijk zijn bij overdracht.

De PvdA vraagt of er een forum kan komen over het onderwerp krimp en op welke termijn.

Het college verwacht dat dit in februari kan plaatsvinden.

Het CDA vraagt of het geld door de scholen vrij te besteden is.

Het college antwoordt bevestigend.

Conclusie: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 15 december 2014

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 december 2014

Geen opmerkingen.

9. Forumverslag 01-12-2014

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 15 december 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-12-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend