Pagina delen

Nieuw voorstel uitvoering amendement herschikking middelen cultuur voor €300.000 en amendement subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. In de meerjarenbegroting 2022-2025 voor de basisinstelling Dat Bolwerck structureel €125.000 extra subsidie op te nemen en voor het Luxor theater structureel €45.000. Dit maakt een totaalbedrag van €170.000.
  2. Voor het jaar 2022 deze bedragen te onttrekken uit de Algemene Reserve en voor de jaren 2023 tot en met 2025 uit de positieve begrotingssaldo’s.
  3. Jaarlijks €130.000 extra te reserveren voor de cultuursector.
  4. Voor het jaar 2022 dit bedrag te onttrekken uit de Algemene Reserve en voor de jaren 2023 tot en met 2025 uit de positieve begrotingssaldo’s.
  5. Het bedrag van €130.000 nog niet toe te voegen aan de meerjarenbegroting 2022-2025 maar beschikbaar te houden binnen de reserves.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In zijn vergadering van 12 juli 2021 heeft de raad van de gemeente Zutphen twee amendementen aangenomen waarin het college werd opgedragen jaarlijks €300.000 extra vrij te maken voor de cultuursector en daarnaast de basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck van voldoende subsidie te voorzien. Het college gaat ervan uit dat beide amendementen in samenhang met elkaar gezien moeten worden en dat extra subsidie voor de twee genoemde basisinstellingen uit de extra middelen van €300.000 moeten komen. Tevens werd aan het college gevraagd de dekking van de gevraagde €300.000 in de begroting 2022 e.v. te vinden.

Naar aanleiding van het forum van 25 oktober 2021 hebben wij besloten het raadsvoorstel m.b.t. het amendement €300.000 extra voor cultuur (griffienummer 2021-A0009) in te trekken en deze te vervangen door dit gewijzigd raadsbesluit.

Als college hebben wij een vijftal besluiten geformuleerd waarmee wij enerzijds invulling geven aan het amendement met betrekking tot de €300.000 extra middelen voor cultuur en anderzijds invulling geven aan het amendement om de basisinstellingen Dat Bolwerck en het Luxor theater van voldoende subsidie te voorzien.

De extra dotatie van €300.000 voor de cultuursector is nog niet opgenomen in de meerjarenbegroting 2022-2025, evenmin zijn de dekkingsmogelijkheden al verwerkt. Na besluitvorming door de raad op 8 november 2021 wordt de extra dotatie aan cultuur van €170.000 respectievelijk €300.000, (€170.000 plus €130.000) inclusief de bijbehorende dekking, verwerkt in begrotingswijziging 1 waardoor de extra middelen voor cultuur in het nieuwe jaar beschikbaar zijn. Dit raadsvoorstel hoort derhalve bij het raadsvoorstel meerjarenbegroting 2022-2025.

Beoogd effect

Het vaststellen van de dekking van €170.000 respectievelijk €300.000 waardoor dit bedrag extra beschikbaar komt voor de cultuursector.

Argumenten

1. De dekkingsmogelijkheden zijn haalbaar en reëel en zorgen voor een structurele dekking van de extra uitgaven
De aangegeven dekkingsmogelijkheden, de Algemene Reserve en de positieve begrotingssaldo’s zijn dusdanig van omvang dat de aangegeven dekking haalbaar is. Tevens zorgt de combinatie van een onttrekking uit de Algemene Reserve en de inzet van de begrotingssaldo’s voor een structurele dekking van de extra uitgaven.

2. Invoering van de dekkingsmogelijkheden kan eenvoudig gebeuren
Belangrijk voor de dekkingsmogelijkheden is dat deze geen lange uitwerkingstijd moeten hebben. Immers het bedrag van €170.000 respectievelijk €300.000 moet in 2022 beschikbaar zijn. De aangegeven dekkingsmogelijkheden hebben als kenmerk dat ze direct uitgevoerd kunnen worden.

Kanttekeningen

1. De positieve begrotingssaldo’s voor de jaren 2023 tot en met 2025 worden lager
Door de dekking voor de jaren 2023 tot en met 2025 te vinden in de positieve begrotingssaldo’s dalen deze wel met jaarlijks €170.000 respectievelijk €300.000 waardoor de mogelijkheid om andere voorstellen te financieren kleiner wordt.                                          

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De behandeling van dit raadsvoorstel loopt mee met de planning voor de meerjarenbegroting 2022-2025. Hiernaar wordt dan ook verwezen.

Rapportage/evaluatie

Rapportage over genoemde dekkingsvoorstellen geschiedt via de twee buraps en de jaarrekening.

Financiën

Afhankelijk van de keuze door de raad wordt het budget voor cultuur verhoogd met €170.000 respectievelijk €300.000. De dekking is structureel door een éénmalige onttrekking aan de Algemene Reserve en door het inzetten van de positieve begrotingssaldo’s over de jaren 2023 tot en met 2025.

Bijlagen

Memo college 04112021 amendement €300.000 cultuur

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0115

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 4 november 2021 met nummer 196381


 

 


b e s l u i t :

  1. In de meerjarenbegroting 2022-2025 voor de basisinstelling Dat Bolwerck structureel €125.000 extra subsidie op te nemen en voor het Luxor theater structureel €45.000. Dit maakt een totaalbedrag van €170.000.
  2. Voor het jaar 2022 deze bedragen te onttrekken uit de Algemene Reserve en voor de jaren 2023 tot en met 2025 uit de positieve begrotingssaldo’s.
  3. Jaarlijks €130.000 extra te reserveren voor de cultuursector.
  4. Voor het jaar 2022 dit bedrag te onttrekken uit de Algemene Reserve en voor de jaren 2023 tot en met 2025 uit de positieve begrotingssaldo’s.
  5. Het bedrag van €130.000 nog niet toe te voegen aan de meerjarenbegroting 2022-2025 maar beschikbaar te houden binnen de reserves.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 8 november 2021 (16:00 - 22:00) Naar boven

Datum 08-11-2021 Tijd 16:00 - 22:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangenomen
Aangenomen met 22 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Amendement(en) ingediend maar niet aangenomen

Amendement(-en):

Behandeld in