Pagina delen

Natuurlijk verloop versus boventallig verklaren

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de kosten van natuurlijk verloop in de periode 2015 t/m 2017 te dekken uit de reserve implementatie KTD en dit op te nemen in de begroting van overeenkomstige jaren.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Volgens ‘Kerntakendiscussie, Voorstel aan de gemeenteraad: Versoberen en gericht investeren’ d.d. 28 april 2011 en de keuzenota A moet er in de periode 2012-2015 een formatiereductie van € 2.913.500,- (50 fte) plaatsvinden. O.b.v. het koersdocument is hier voor 2016 een extra taakstelling bovenop gekomen van € 260.000,- (4 fte). In totaal komt de te realiseren formatiereductie hiermee op € 3.173.500,- (54 fte).

Een groot gedeelte van de totale bezuinigingsopgave 2012-2016 uit de KTD, keuzenota A en koersdocument, te weten 30 fte, is niet-taakgerelateerd. De gedachte was deze door anders werken en samenwerken te realiseren. Er zijn diverse ontwikkelingen op dit gebied, b.v. veranderende rol in de samenleving, intergemeentelijke samenwerking, zaakgericht werken en PIOFACH. Deze bieden echter op korte termijn geen mogelijkheid tot een formatiereductie in de gestelde omvang.

Bezuinigingsopgave per jaar:

2012

2013

2014

2015

2016

€ 922.900

€ 684.400

€ 400.100,-

€ 906.100,-

€ 260.000,-

16 fte

11 taakgerelateerd

 5 overhead

12 fte

5 taakgerelateerd

7 overhead en anders werken

7 fte

5 taakgerelateerd

2 overhead

15 fte

2 taakgerelateerd

13 overhead en anders werken

4 fte

Nader te bepalen, (nog) niet taakgerelateerd

Taakstelling gerealiseerd

Taakstelling in loonsom gerealiseerd
(loonsomsturen)

Taakstelling nog te realiseren

Taakstelling nog te realiseren

Taakstelling nog te realiseren

In de bijlage is een totaaloverzicht van de te realiseren formatiereductie per jaar (2012-2016) opgenomen.

Daar waar deze relatie vervallen taak – functie – medewerker duidelijk te onderbouwen is, verklaren wij de betreffende medewerkers boventallig. Tot nu toe zijn negen medewerkers (5,44 fte) boventallig verklaard. Daarvan zijn er op dit moment nog zes over, de rest is herplaatst of uitgestroomd.

Sinds 2012 is 15 fte uitgestroomd. Op deze manier hebben we de taakstelling voor 2012 en 2013 in loonsom (€ 1.607.300,-) gerealiseerd. Dit is in overeenstemming met het, inmiddels geïmplementeerde, loonsomsturen.

Als de relatie vervallen taak – functie – medewerker niet duidelijk te onderbouwen is, kunnen medewerkers niet boventallig worden verklaard. Er moet, om deze formatie toch te kunnen bezuinigen, aanvullend op eerdere besluiten worden besloten welke taken niet meer worden uitgevoerd.

Beoogd effect

Het beoogd effect van dit collegevoorstel is het behalen van de niet-taakgerelateerde formatiereductie 2014-2016 van 19 fte via natuurlijk verloop.  De taakgerelateerde formatiereductie 2014-2016 realiseren wij door de betrokken medewerkers boventallig te (blijven) verklaren.

Argumenten

1. De niet taak-gerelateerde formatiereductie 2014-2016 van 19 fte kan op alternatieve wijze via natuurlijk verloop worden gerealiseerd.

Bij het Kerntakenbesluit is bepaald dat voor niet realistische / niet haalbare taakstellingen een alternatief plan moet worden opgesteld. Dit collegevoorstel bevat een alternatieve oplossing voor het niet volledig realiseren van de formatie-/loonsomtaakstelling, namelijk via natuurlijk verloop. Met natuurlijk verloop bedoelen wij uitstroom als gevolg van het bereiken van de AOW leeftijd. Deze uitstroom (hoeveel en wanneer) is namelijk vooraf exact te bepalen, in tegenstelling tot overige uitstroom, b.v. nieuwe werkgever, verhuizing, stoppen met werken, etc.). Daarnaast is deze overige uitstroom op dit moment zeer laag tot nihil (<1%), zodat deze geen oplossing biedt voor het realiseren van de gestelde formatiereductie.

2. De formatiereductie van 19 fte via natuurlijk verloop is aanzienlijk goedkoper dan boventallig verklaren.

Een boventallige heeft, op basis van het Sociaal Statuut, recht op een re-integratietraject van 2 jaar. Na 2 jaar volgt ontslag (reorganisatieontslag) en heeft de medewerker recht op een WW-uitkering. Voor ambtenaren geldt daarnaast een bovenwettelijke en nawettelijke uitkering. De gemeente Zutphen is eigen risicodrager inzake WW. De kosten komen dus volledig voor onze rekening.

Uitstroom via natuurlijk verloop (AOW-gerechtigde leeftijd) betekent dat de gemeente een aantal medewerkers langer in dienst houdt dan de datum waarop de bezuinigingsmaatregel moet worden gerealiseerd. Het verschil in kosten tussen boventallig verklaren (€ 2.658.000,- ) en uitstroom via natuurlijk verloop (€ 1.300.000,-) is € 1.358.000,- in het voordeel van natuurlijk verloop.

3. Formatiereductie via natuurlijk verloop is beter voor de continuïteit van de organisatie

Formatiereductie via natuurlijk verloop heeft een aantal belangrijke voordelen:

- de gemeente kan nog tot de AOW leeftijd gebruik maken van de aanwezige capaciteit en expertise van ervaren medewerkers en heeft meer tijd om deze over te laten dragen;

- de gemeente voorkomt veel onrust en extra werkdruk binnen de organisatie;

- de gemeente weet zeker op welk moment zij de bezuinigingen heeft gerealiseerd (AOW datum) en waar de ‘gaten’ vallen; hierop kunnen we anticiperen met de instrumenten die we hebben ontwikkeld voor Strategische Personeelsplanning, zie kopje ‘Personele consequenties’;

- de gemeente is bij uitdiensttreding direct van de kosten af (geen re-integratie termijn van 2 jaar en geen WW uitkering, beiden worden t/m 2015 gefinancierd uit het KTD budget);

- de gemeente kan medewerkers inzetten op nieuwe taken die ontstaan door de decentralisaties en andere taken die naar de gemeente worden overgeheveld. Dit vergroot een soepele overgang.

4. De bezuinigingstaakstelling op formatie / loonsom kan slechts gedeeltelijk aan taken  worden gekoppeld.

Om iemand boventallig te kunnen verklaren, dient een duidelijke relatie vervallen taak-functie-medewerker te worden aangetoond. Is die er niet, dan is boventallig verklaren niet mogelijk.

Dit geldt voor de 19 fte niet-taakgerelateerde formatiereductie die in 2014-2016 moet worden gerealiseerd.

Kanttekeningen

1.Anders werken en samenwerken krijgt invulling binnen het programma ‘Zutphen vooruit’ en ontwikkelingen als zaakgericht werken en PIOFACH. Dit helpt de organisatie om keuzes te maken maar levert pas in 2e instantie een bijdrage aan de bezuiniging.

Het programma Zutphen vooruit, maar ook het zaakgericht werken en PIOFACH zorgen ervoor dat we andere keuzes maken en anders gaan werken. Soms levert dat een taakreductie op waardoor we een deel van de niet-taakgerelateerde formatiereductie alsnog taakgerelateerd kunnen maken. In dat geval kan de betreffende medewerker ook boventallig worden verklaard.

Het staat echter op dit moment nog niet vast waar en in welke mate kan worden bezuinigd op formatie, dus is een alternatieve wijze voor het behalen van de niet-taakgerelateerde formatie-reductie 2014-2016 nodig. Dit laat onverlet dat waar vanaf nu efficiënter kan worden gewerkt, de formatie die aan deze vervallen taken is gekoppeld boventallig zal worden verklaard.

2. Via natuurlijk verloop zullen wij de niet-taakgerelateerde formatiereductie van 19 fte niet in 2016 maar  in 2017 realiseren.

Vanaf heden tot en met eind 2017 stroomt 19 fte uit als gevolg van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze uitstroom is met zekerheid te voorspellen. Op deze manier realiseren wij de taakstelling op formatie.

3. Het later realiseren van de niet-taakgerelateerde formatiereductie van 19 fte kost de gemeente Zutphen incidenteel € 1.300.000,- aan loonkosten.

Het via natuurlijk verloop laten uitstromen van 19 fte kost de gemeente incidenteel €1.300.000,-. Daarmee is deze wijze van uitvoering geven aan de formatie-/loonsomreductie echter €1.358.000,- goedkoper dan uitstroom via boventalligheid dat € 2.658.000,- kost. De incidentele kosten van natuurlijk verloop kunnen worden opgevangen binnen het door de Raad gereserveerde implementatiebudget KTD. Een cijfermatig overzicht van de uitputting van de reserve Implementatie KTD is bijgevoegd bij het collegevoorstel ‘Eindrapportage 2013 ZV&I en aanvraag implementatiebudget 2014’.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De KTD opgave per jaar (zie bijlage), blijft het uitgangspunt voor de formatiereductie die moet worden gerealiseerd. Daar waar de relatie vervallen taak – functie – medewerker duidelijk te onderbouwen is, wordt de betreffende medewerker boventallig verklaard.

Bij het natuurlijk verloop wordt voor het invullen van de vrijgevallen formatieruimte het vastgestelde Werving & Selectie proces gevolgd. De commissie Strategische personeelsplanning ziet toe op een juiste uitvoering daarvan. De door natuurlijk verloop vrijgevallen formatieruimte mag in principe alleen via interne doorstroom worden ingevuld. In zeer bijzonder gevallen en mits er voldoende dekking is gevonden, kan hier met toestemming van de commissie Strategische Personeelsplanning van worden afgeweken.

Rapportage/evaluatie

Er wordt aangesloten bij de reguliere rapportage in de Planning & Control cyclus. Per kwartaal worden de resultaten op de loonsom aan het CTO, de afdelingshoofden en teamleiders teruggekoppeld. Naar aanleiding daarvan wordt er bijgestuurd door afdelingshoofden.

Financiën

De niet-taakgerelateerde formatiereductie van 19 fte wordt m.b.v. natuurlijk verloop in 2017 gerealiseerd. Dit kost incidenteel  € 1.300.000,-, zijnde de loonkosten van de medewerkers die tussen 2014 en 2017 uitstromen a.g.v. het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Dit bedrag kan worden gedekt uit het voor de implementatie van de KTD-maatregelen gereserveerde i-KTD-budget.

Bijlagen

KTD opgave per jaar (2012-2016).

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0019

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 februari 2014 met nummer 17060b e s l u i t :

De kosten van natuurlijk verloop in de periode 2015 t/m 2017 te dekken uit de reserve implementatie KTD en dit op te nemen in de begroting van overeenkomstige jaren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 24 februari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de kerntakendiscussie is besloten tot een formatiereductie van 50 fte. Het college wil de geboekte voortgang van deze afgesproken formatiereductie presenteren en doet een voorstel hoe om te gaan met de nog resterende taakstelling inclusief de voor de periode 2014 - 2016 aanvullend opgelegde taakstelling. Omdat de afgesproken taakstelling niet tijdig volledig kan worden gerealiseerd, legt het college nu een alternatieve oplossing voor om de resterende taakstelling te verwezenlijken op een zo kostenefficiënt mogelijke wijze. Daarvoor vraagt het te mogen beschikken over € 1.300.000,- uit het implementatiebudget Kerntakendiscussie om de kosten voor de periode 2015 tot en met 2017 te dekken. Vanwege de onderlinge samenhang, staat dit voorstel samen met het voorstel "Eindrapportage 2013 ZV en I en aanvraag implementatiebudget 2014 " geagendeerd.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 24-02-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksA.J.A. Putker
D66R. Jense
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe. Voor ligt de Eindrapportage 2013 ZV en aanvraag implementatiebudget 2014 en het voorstel voor Natuurlijk verloop versus boventallig verklaren. Het woord is aan het College voor een toelichting.

Het College geeft aan dat er op dit moment al uitgaven gedaan worden. Uit het implementatiebudget van 2013 is een deel overgehouden. Dat als teken dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het ter beschikking gestelde bedrag.

Er worden ook taakstellingen gehaald. In de periode 2012-2013 is de taakstelling in loonsom gerealiseerd. Deels door natuurlijk verloop, deels door het boventallig verklaren. Er wordt daarom ook geïnvesteerd in mobiliteit. Door het toepassen van de seniorenregeling wordt hiervoor de taakstelling in 2015 gehaald.

Voorgesteld wordt om nu te kiezen voor het aanhouden van het natuurlijk verloop voor de formatie reductie. Dit betekent dat de taakstelling in 2017 wordt gehaald, maar de kosten zijn lager. Volgen van het natuurlijk verloop kost 1,3 mln, boventallig verklaren kost 2,6 mln. Het volgen van het natuurlijk verloop heeft ook waardevolle voordelen zoals het behouden van kennis en menskracht. Daarnaast is het mogelijk om voor te sorteren op de toekomstige ontwikkeling, omdat bekent is op welk moment iemand natuurlijk uitstroomt.

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

Stadsbelang dankt het College voor het heldere verhaal. Vraag is hoe er voorzien wordt in de kennisoverdracht nu er ervaren medewerkers afvloeien.

Het CDA haalt de passage aan over ‘anders werken, samenwerking, zaakgericht werken en piofach’. Gevraagd wordt hoe zich dat vertaalt.

Ten aanzien van de Griffie wordt opgemerkt dat de stukken niet op de website staan.

GroenLinks geeft aan dat niet uit de stukken blijkt dat de maatregel gestoeld is op een stevig personeelsbeleid. Uitgangspunt zou moeten zijn dat je de goede mensen houdt. Het voorstel komt daardoor wat vrijblijvend over.

Door de Stadspartij wordt gevraagd of er andere maatregelen, zoals outplacement, mogelijk zijn om de gevraagde bijdrage te verlagen.

De SP vraagt zich af of er voldoende flexibiliteit is binnen het ambtelijk bestand om bijvoorbeeld ander werk te gaan doen. Is er in dit verband rekening gehouden met mogelijke bijscholing?

De VVD merkt op dat er wat mist in het personeelsbeleid. Aan het College wordt gevraagd om een memo met daarin een visie op de aankomende periode en de behoefte aan menskracht en kennis daarin. Dit gelet op de grote transities die er aan komen.

Voorts wordt gevraagd of er nu sprake is van een financiële keuze of een bewuste keuze op basis van de taakinvulling.

De PvdA merkt op dat het voorstel past in het beeld van goed werkgeverschap. Vraag is welke hindernissen er zijn ten opzichte van het einddoel.

Burgerbelang merkt op dat het positief is dat het beschikbaar gestelde budget in 2013 toereikend is geweest. Vraag is tegelijk of de beschikbare reserve voor de periode 2015-2017 voldoende is.

In het voorstel wordt geopperd om de laatste rapportage van 2013 te laten vervallen. De argumenten die hieraan ten grondslag liggen acht zij wat mager. Er is behoefte aan meer informatie omtrent dit onderdeel van het voorstel.

De ChristenUnie vraagt of er gekeken is naar de inzet van vrijwilligers. Het museum en de bibliotheek werken op deze manier, dan zou de eigen organisatie hier ook naar moeten kijken vanuit haar voorbeeldfunctie.

Er wordt nu één jaar respijt gevraagd voor het halen van de doelstelling en dat kost incidenteel 1,3 mln. Is het mogelijk dit bedrag om te zetten naar een structureel bedrag, zodat er ook gekeken kan worden naar het natuurlijk verloop na 2017 of wellicht een extra taakstelling opgenomen kan worden?

D66 concludeert dat er een substantieel deel over is van het budget van 2013. Nu wordt gevraagd naar het beschikbaar stellen van een verdubbeld budget. De toelichting over die verdubbeling mist.

De Voorzitter geeft het woord aan het College voor de beantwoording van de vragen.

Het College stelt dat er hard gewerkt wordt aan de kennisoverdracht. De inzet op interne mobiliteit maakt dat ook nodig.

Stadsbelang vraagt in dit verband of zaken ook digitaal vast worden gelegd.

Het College geeft aan dat dit zeker gebeurd. Het zaakgericht digitaal werken is hiervan een goed voorbeeld.

De passage over anders werken doelt op flexplekken en de ontwikkelingen op het gebied van piofach (Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting). Voor deze bedrijfsvoeringaspecten wordt samenwerking gezocht in stedendriehoek verband met een vijftal gemeenten. Belangrijk is wel dat er eerst geïnvesteerd moet worden alvorens de besparing gerealiseerd wordt.

Binnen de gemeente wordt hard gewerkt aan een actief personeelsbeleid. De voorbereiding hiervan kost wel geld en capaciteit.

Het verlagen van de bijdrage van 1,3 mln is lastig. Dit bedrag is zorgvuldig tot stand gekomen.

De Stadspartij vraagt of er gekeken is naar andere maatregelen zoals outplacement.

Het college geeft aan dat het onduidelijk is of dit goedkoper is. De ambtelijke ondersteuning geeft uitleg.

Vanaf 2012 is er geïnvesteerd in mobiliteit. De medewerker wordt gestimuleerd om na te denken over de eigen loopbaan. Dit voorstel staat niet op zich, maar is onderdeel van het kader dat gegeven wordt door Zutphen Vooruit, het deelprogramma de veranderende rol in de samenleving en de strategische personeelsplanning. Er wordt in kaart gebracht wat de in de toekomst benodigde kwaliteiten zijn ook in relatie tot de decentralisaties en de digitalisering. Doel is de medewerkers inzetbaar te maken in de nieuwe organisatie. Door het natuurlijk verloop te volgen is precies duidelijk wie wanneer weggaat en welke taken er achterblijven. Dat geeft inzicht in de benodigde opvolging. Hier ligt ook een relatie met werving & selectie.

GroenLinks vraagt of er ook gestuurd wordt op uitstroom of dat er alleen gekeken wordt naar het natuurlijk verloop.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat er ook gestuurd wordt op het taakgerelateerde deel. In de bijlage bij de stukken is aangegeven aan welke taken de eerder al genoemde zeven fte gekoppeld is.

In de toekomst zal blijken of er nog meer taakgerelateerde fte’s kunnen worden bezuinigd als gevolg van veranderingen door samenwerking op piofach gebied.

GroenLinks vraagt of er ook wordt opgeschoond onder disfunctionerende medewerkers.

Vanuit de ambtelijke ondersteuning wordt aangegeven dat de personele jaarcyclus een belangrijk instrument is om hierop te sturen. Dit houdt in dat er per kalenderjaar drie gesprekken plaatsvinden met de leidinggevende waaronder een beoordelingsgesprek. Er wordt ook gestuurd op het houden van die gesprekken. Afscheid nemen van een medewerker is daarin een mogelijkheid.

Het College vervolgt de beantwoording van de vragen met de opmerking dat de reserve toereikend is. Daarnaast zit er nog rek in het budget.

De PvdA reageert op de vragen van Groen Links met de opmerking dat er geen relatie ligt tussen boventalligheid en disfunctioneren. Dit zijn zaken die los van elkaar gezien moeten worden.

GroenLinks reageert door te stellen dat goed werkgeverschap ook inhoudt dat er bij disfunctioneren afscheid genomen moet kunnen worden van een medewerker.

De PvdA stelt dat dit een andere discussie is en niet in dit onderwerp betrokken moet worden.

Het College vervolgt de beantwoording.

De jaarrekening over 2013 komt er aan. Het zou verspilling zijn indien er nog een extra rapportage gemaakt zal moeten worden.

Inzet van vrijwilligers is lastig, maar er worden wel zaken teruggelegd in de samenleving.

Stadsbelang vraagt om wat voor zaken het precies gaat.

Het College verduidelijkt dat het dan gaat om adoptiegroen of het opruimen in de wijken. Er zijn veel mensen actief in de samenleving.

Stadsbelang vraagt of er geen verdringing plaatsvindt op de arbeidsmarkt.

Het College stelt dat de Delta ook aan het werk is binnen de gemeente. Op dat vlak is er ook een gemeentelijke taak.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat er sinds vorig jaar gestuurd wordt op loonsom. Het is daarmee mogelijk om de vergoeding van stagiaires of vrijwilligers op te nemen. De leidinggevende maakt deze afweging.

Het College geeft als antwoord op de vraag van de Christen Unie aan dat de 1,3 mln. een structurele bezuiniging is. Er s niet gedacht over een extra taakstelling die dat kan dekken. De daadwerkelijke bezuiniging is ook groter dan de 1,3 mln.

De ambtelijke ondersteuning voegt hieraan toe dat het wegstrepen van taken juist extra geld kost.

D66 refereert aan de vraag over de verdubbeling van het budget. Er zit een groot verschil tussen hetgeen begroot is. Zijn er ook niet-gehaalde bezuinigingen?

Het College stelt dat de maatregelen die in 2014 worden uitgevoerd complexer zijn en dus ook een grotere investering vragen. De ambtelijke ondersteuning voegt hieraan toe dat er ook een doorschuif effect is. Bijvoorbeeld de boete van de belastingdienst in verband met de seniorenregeling.

De VVD geeft aan geprobeerd te hebben een toez3gging los te krijgen over een breder beeld voor de toekomst op het gebied van de personele lasten in relatie tot de indirecte kosten en de verdeling daarvan over de verschillende maatregelen.

Het College stelt dat er een forumsessie is gepland over de toekomstvisie waarbij ook het financiële aspect meegnomen wordt.

Burgerbelang vraagt of bezuinigen op het ambtelijk apparaat nog verantwoord is gelet op de druk op de organisatie. Is het afstoten van taken een optie?

Het College geeft aan dat er taken afgestoten worden. Deze zijn te vinden in de bijlage, de taakgerelateerde reducties.

Binnen de organisatie stijgt de werkdruk en de gevolgen daarvan laten zich zien in het ziekte verzuim.

De SP herinnert aan haar vraag over de flexibiliteit in de inzet van medewerkers.

Het College stelt dat alle medewerkers in algemene dienst zijn aangesteld.

De Voorzitter concludeert dat alle vragen zijn beantwoordt en na een korte inventarisatie dat beide voorstellen door kunnen naar de raad voor besluitvorming en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 10 maart 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-03-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Dhr. Luijendijk heeft een stemverklaring afgelegd en stemde tegen; de overige raadsleden stemden voor.
Geen amendementen ingediend