Pagina delen

Natuurlijk spelen De Teuge-Sterrenblik

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Kennis te nemen van het ontwerp voor de realisatie van natuurlijk spelen De Teuge (nabij Sterrenblik), (bijlage 1).
 2. Een bedrag van € 200.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van natuurlijk spelen De Teuge ten laste van beklemd middel ‘Sleutelproject IJsselsprong/Rivier in De Stad (t.l.v. 1900558 Groene Dorpsranden De Teuge); de provincie heeft expliciet subsidie voor de parkrandzone De Teuge beschikbaar gesteld waar deze realisatie onderdeel van uitmaakt.
 3. Jaarlijks, vanaf 2020, een structureel bedrag van € 7.656,- op te nemen in de begroting voor beheer en onderhoud, conform bijlage 2.
 4. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2016 heeft een initiatiefgroep uit De Hoven, voornamelijk afkomstig uit de omgeving van het Sterrenblik de wens aangegeven voor een natuurlijke speelplek in de Teuge. Hierbij inspelend op de behoeften van de kinderen en aansluitend bij het Wijkontwikkelingsplan d.d. 21 september 2015. In het Wijkontwikkelingsplan werd geconstateerd dat er voor jongeren die geen lid zijn van een vereniging in De Hoven niet veel te doen is. De initiatiefgroep gaf aan dat de kinderen een plek missen om elkaar te ontmoeten, te sporten, te joggen et cetera. Een groene, avontuurlijke speel- en ontmoetingsplek op de locatie van het huidige trapveldje is hier voor geschikt.

De initiatiefgroep heeft de buurt en de wijkraad geïnformeerd en betrokken. In 2016 zijn vanuit team DIOR randvoorwaarden voor spelen meegegeven en op basis daarvan heeft het ontwerpbureau Twintig10 een (speel-)visie op hoofdlijnen opgesteld voor het gebied van zowel de zuidelijke dorpsrand als voor het Sterrenblik. Deze speelvisie is 3 april 2018 aan de bewoners van de Hoven gepresenteerd. Daar is input opgehaald en een voorlopig ontwerp voor natuurlijk spelen opgesteld. Deze is 11 juli 2018 met de bewoners van de Hoven besproken. Er ligt een door de buurt gedragen plan dat ook (deels) geschikt is voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte. In deze speelvoorziening kan ook deze doelgroep meedoen aan sport-, spel- en beleefactiviteiten.

Het natuurlijk spelen nabij de Teuge past goed binnen de visie van de groene dorpsranden. Het gebied tussen de toekomstige Rondweg N345 rondom De Hoven en de wijk De Teuge is een van de dorpsranden binnen Rivier in de Stad (de zuidelijke dorpsrand). Bij de aanleg van groene dorpsranden staat de ontwikkeling van een goede overgang naar het landschap centraal. Binnen deze dorpsranden is voorzien in publiekstoegankelijke voorzieningen. Ook kunnen deze een bijdrage leveren aan ontmoeten, groen & educatie. Door het natuurlijk spelen aan te leggen wordt bij de zuidelijke dorpsrand de overgang naar het open landschap richting boerderij Ruimzicht verbeterd. Deze dorpsrand geeft daarmee ook invulling aan doelen die verbonden zijn met (natuur-) recreatie en de klimaatcorridor uit de IJsselsprong.

Beoogd effect

 • Realisatie van een natuurlijke, avontuurlijke speel- en ontmoetingsplek voor het deel van De Hoven ten zuiden van de spoorlijn.
 • Realisatie van een plek voor ontmoeting, beleving en activiteit, die door zijn veelzijdigheid aantrekkelijk is voor alle leeftijden inclusief kinderen en jongeren met een beperking.
 • Een plek die bijdraagt aan een gezonde speelomgeving en klimaatadaptatie.

Argumenten

1.1 De initiatiefgroep wil het woonklimaat tussen de nieuwe rondweg en de bebouwing van De Teuge uitdagender en aantrekkelijker maken voor jong en oud. Ook kinderen en jongeren met een beperking kunnen hier straks spelen.

De initiatiefgroep wil de omgeving voor oud en jong aantrekkelijker maken met een natuurlijke- speel- en ontmoetingsplek. Het plan is tweemaal in de wijk besproken. Een ieder kan meedoen, bewegen en/of ontmoeten. De huidige openbare ruimte, waar een deel is ingericht met toegepaste kunst en een deel bestaat uit braakliggend terrein (met een bosje en twee doeltjes), is onaantrekkelijk. Het natuurlijk spelen wordt gesitueerd op het braakliggend terrein (er staan nu 2 doeltjes). Het plan is ook besproken met Stichting Spoenk.

1.2 De komst van de zuidelijke rondweg rond De Hoven vraagt om een goede ruimtelijke inpassing; de inrichting van de speel- en ontmoetingsplek levert daar een bijdrage aan.

De zone tussen de rondweg N345 en de wijk De Teuge biedt ruimte aan verscheidene functies van maatschappelijke, sociale en economische aard. De zone vormt een deel van het uitloopgebied voor De Hoven: de wandelroute aan de buitenzijde van het plangebied is onderdeel van een ommetje. Functies die goed zijn voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van De Hoven.

Een groene, avontuurlijke speel- en ontmoetingsplek op de locatie van het huidig braakliggend terrein draagt daar aan bij. De elementen van het ontwerp zijn veelzijdig inzetbaar: denk voor kleinere en grotere kinderen (volwassenen) aan onder andere: ontmoeting (picknick), voorstellingen (amfitheater), volleybal (zelf het net meebrengen) en conditietraining. Op deze wijze kan een ieder iets van haar gading vinden. Zowel individueel als in groepsverband.

1.3 Het plangebied van de natuurlijke speel- en ontmoetingsplek draagt door zijn inrichting bij aan de klimaatadaptatie en aan gezondheid.

De groene zone tussen de rondweg N345 en de wijk De Teuge heeft ruimte voor waterbuffering bij piekbuien en hoge IJsselstanden. Het plangebied maakt deel uit van de zone tussen rondweg en bewoning. De hoogteverschillen in het plangebied bieden ruime mogelijkheid om water te bufferen. De bestaande watergang wordt verbreed waardoor veilig spelen en waterberging is gecombineerd.

Het spelen met water en de mogelijkheid om te recreëren geeft tijdens warme periodes de mogelijkheid tot verkoeling.

De groene omgeving draagt bij aan gezondheid omdat hij temperatuurverschillen nivelleert, koolzuurgas (CO2) vastlegt, fijnstof afvangt en uitnodigt om te bewegen.

1.4 Het plangebied van de natuurlijke speel- en ontmoetingsplek is een schakel in de verbinding tussen de uiterwaarden en de hoge zandgronden van de Veluwe.

De groene zone tussen de rondweg N345 en De Teuge is belangrijk voor de biodiversiteit en de uitwisselingsmogelijkheden van flora en fauna.

1.5 Het bestuur vindt natuurlijk spelen belangrijk.

In juli 2015 is het speelruimteplan 'Ruimte voor spelen in Zutphen' vastgesteld. De aanleg van de natuurspeelplek De Teuge sluit hierbij aan.

Kanttekeningen

1.1 De investeringskosten voor natuurlijk spelen ligger hoger dan het reguliere speelterrein.

Door het vele grondwerk (grondverzet, inclusief bemonstering en afvoer naar elders) zijn de aanlegkosten hoger dan bij een regulier vlak ingericht speelterrein. Dit is in de raming meegenomen.

1.2 Deze investering is een uitbreiding van het areaal van beheer en onderhoud van de gemeente Zutphen.

Het budget voor beheer en onderhoud van het team Beheer en Onderhoud is daarvoor ontoereikend en moet jaarlijks met € 7.656,- worden verhoogd om veilig spelen te kunnen borgen.

1.3 Er zijn geen middelen binnen de begroting om de kosten voor beheer en onderhoud te dekken. Dit zou een argument kunnen zijn om af te zien van natuurlijk spelen.

De intensieve participatie ingezet in 2016, de bijdrage aan de klimaatadaptatie en aan gezondheid, de goede ruimtelijke inpassing, de beklemde middelen, pleiten ervoor om dit natuurlijk speelterrein toch aan te leggen.

Risico’s

Het grootste risico is dat de werkzaamheden niet voor de zomervakantie van 2019 gereed zijn. Het ontwerp is in nauwe samenwerking met de omgeving tot stand gekomen waarbij men nadrukkelijk heeft verzocht dat deze speelgelegenheid zo snel mogelijk in 2019 wordt aangelegd.

Beheer en onderhoud is voor natuurlijk spelen van essentieel belang. Dit om de zuidelijke woonrand De Hoven aantrekkelijk te houden en om de veiligheid te borgen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Vervolgtraject 2019:

april: oordeelsvormend forum en vaststelling in de raad

Uitvoering:

mei t/m juli 2019

Het communicatietraject loopt via het projectbureau Rivier in de Stad (RidS). Naast informatie op de website en via de nieuwsbrieven van RidS wordt men op de hoogte gehouden wanneer het plan wordt uitgevoerd. De intitiatiefgroep en de wijkraad worden door de projectleider & wijkregisseur via regulier overleg op de hoogte gehouden van het vervolgtraject.

Rapportage/evaluatie

Er vindt rapportage plaats conform de afspraken vanuit het programma Rivier in de Stad.

Nadat het natuurlijk spelen is aangelegd wordt zowel de gang van zaken rondom het project als het functioneren ervan geëvalueerd.

Financiën

Het benodigde budget van € 200.000,- kan ten laste worden gebracht van het programma Rivier in de Stad/ project Zuidelijke dorpsrand De Teuge: V.04.05.04.08. De provincie heeft voor de herinrichting van de Zuidelijke dorpsrand expliciet subsidie verstrekt van € 950.000,-. De realisatie van natuurlijk spelen maakt hier onderdeel van uit. De te maken kosten worden volledig gedekt door provinciale middelen (subsidie) die voor dit project zijn gelabeld.

Wij stellen u voor om jaarlijks, vanaf 2020, € 7.656,- op te nemen in de begroting van beheer en onderhoud. Bij de opstelling van de begroting 2020 nemen wij deze kosten mee.

Bijlagen

 1. Ontwerp natuurlijk spelen bureau Twintig10
 2. Kostenoverzicht beheer en onderhoud

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0018

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 maart 2019 met nummer 90779b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van het ontwerp voor de realisatie van natuurlijk spelen De Teuge (nabij Sterrenblik), (bijlage 1).
 2. Een bedrag van € 200.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van natuurlijk spelen De Teuge ten laste van beklemd middel ‘Sleutelproject IJsselsprong/Rivier in De Stad (t.l.v. 1900558 Groene Dorpsranden De Teuge); de provincie heeft expliciet subsidie voor de parkrandzone De Teuge beschikbaar gesteld waar deze realisatie onderdeel van uitmaakt.
 3. Jaarlijks, vanaf 2020, een structureel bedrag van € 7.656,- op te nemen in de begroting voor beheer en onderhoud, conform bijlage 2.
 4. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 25 maart 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Op initiatief van buurtbewoners uit de omgeving van Sterrenblik in De Hoven is de afgelopen jaren gewerkt aan een plan voor een natuurlijke en avontuurlijke speel- en ontmoetingsplek in de Teuge. Er ligt nu een door de buurt gedragen plan, dat ook (deels) geschikt is voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte. Daarnaast past het plan voor natuurlijk spelen nabij de Teuge goed binnen de gemeentelijke visie van de groene dorpsranden en het plan "Ruimte voor spelen in Zutphen" (2015).

Het benodigde budget van € 200.000 euro kan ten laste worden gebracht van het programma Rivier in de Stad/ project Zuidelijke dorpsrand De Teuge. De provincie heeft voor de herinrichting van de Zuidelijke dorpsrand een subsidie van € 950.000 verstrekt. De realisatie van deze speelplaats kan met deze middelen worden gedekt. Vanaf 2020 moet echter rekening worden gehouden met beheer- en onderhoudskosten. Hiervoor neemt het college jaarlijks een bedrag van € 7.656 op in de begroting.

Het college vraagt de raad onder andere in te stemmen met het toekennen van het benodigde budget voor de realisatie van de speelplaats en het jaarlijks opnemen van het benodigde bedrag voor beheer en onderhoud in de begroting.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 25-03-2019 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SP
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben een volle agenda en maar een half uur. We gaan gauw beginnen. We hebben een inspreker voor het algemeen spreekrecht en straks een bij het hamerstuk "bestemmingsplan Hoveniersweg 5".

2. Algemeen spreekrecht

Inspreker de heer Ameon Struijk mede namens mevrouw Kina Pijl en mevrouw Tanja Braam:

Nu het kappen van de acht overgebleven beeldbepalende kastanjes aan de Badhuisweg is opgeschort, willen wij als buurtbewoners die van zowel de culturele als de ecologisch-natuurlijke betekenis van de bomen overtuigd zijn, aandringen op een degelijke probleemanalyse voordat de gemeente een omgevingsvergunning in procedure brengt.

Tot nu toe is de gevolgde handelswijze te onduidelijk en te ondoorzichtig gebleken, mede doordat  meerdere partijen en belangen  betrokken zijn in deze kwestie. Er is behoefte aan overzicht en onderbouwing. 

Het is van belang dat de bomenstichting actief wordt betrokken in de probleemanalyse, dit  om een juiste interpretatie  van hun expert judgement te borgen. Dit geldt ook ten aanzien van de uitspraak dat eventuele herplanting op deze plaats onverantwoord is.

Onderzoeker Rob Weimer van de bomenstichting concludeert dat de bomen weliswaar ziek zijn en uiteindelijk ten dode opgeschreven (wie niet, zou ik zeggen), maar en dit zijn zijn woorden ‘De bomen ongetwijfeld nog lang kunnen staan’. Natuurlijk is daarvoor dan wel onderhoud vereist. Zijn collega onderzoeker Henk Slootjes vult aan dat ondanks het feit dat de groeiplaatsomstandigheden van de bomen niet gunstig zijn, het met de pseudomonas, zoals de kastanjebloedingsziekte in vakjargon heet, hier wel meevalt.

Met betrekking tot de aanpak van de kastanjebloedingsziekte willen we ook wijzen op een veelbelovende behandelmethode BHS, die in samenwerking met de universiteit van Wageningen is ontwikkeld en in de stad Groningen op zieke kastanjes wordt toegepast.

Ambtenaar Klaas van de Woud heeft ons vandaag toegezegd dat kap voorlopig niet aan de orde is en met de verschillende belanghebbenden actief het gesprek aan zal gaan. Dit juichen we van harte toe en zullen zeker ingaan op zijn uitnodiging.

We spreken hierbij de verwachting uit dat de gemeente in de tussentijd geen verdere stappen onderneemt.

College: We gaan eerst praten en willen meer informatie over de bomenziekte BHS (Kastanjebloedingsziekte) en proberen er samen uit te komen. Voorlopig worden de bomen niet gekapt.

3. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij willen de motie "Deze bron gaat niet op" indienen in de raadsvergadering van 8 april 2019.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 25 maart 2019

Forum: Er staan veel toezeggingen op die al lang afgehandeld hadden moeten zijn, maar er is nog steeds geen antwoord op.

4b. Toezeggingenlijst Raad 25 maart 2019

Forum: Er staan veel toezeggingen op die al lang afgehandeld hadden moeten zijn, maar er is nog steeds geen antwoord op.

College: Ook het college heeft dit geconstateerd. We zijn weer bezig met een veeglijst, een verzamelmemo waarin wordt aangegeven hoe de toezeggingen zijn afgedaan.

PVDA: Wanneer"? Dit is al eerder gezegd.

College: Morgen neem ik dit mee naar het college, via de Griffie laten we weten wanneer dit komt.

Voorzitter: Voor de raadsvergadering van 8 april 2019?

College: Ja.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2019

PVDA: Wij zijn blij met deze verlaging. Verder horen wij dat nu er geen fysieke parkeervergunning meer is, er wel mee bonnen worden uitgeschreven.

College: Als je wel een parkeervergunning hebt en toch een parkeerbon krijgt, kun je heel gemakkelijk bezwaar maken.

Voorzitter: Dit voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

5b. Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 5"

Inspreker, de heer Nard Everdij: Geachte gemeenteraad,

Ik spreek in over het bestemmingsplan Hoveniersweg 5. Ik heb een inhoudelijke opmerking en een procedurele opmerking.

Inhoudelijk:

Vorig jaar diende hier het bestemmingsplan Hoveniersweg 10. Ik heb toen in mijn zienswijze 2 technische zaken aangebracht: er is op een onjuiste wijze met de milieueffecten omgegaan en de ladder voor duurzame verstedelijking is onjuist toegepast. Beide zienswijzepunten werden afgedaan als onzin. Maar omdat ik weet waar ik het over heb, heb ik beide punten nu weer in mijn zienswijze opgenomen. En zie daar: op het punt van de milieueffecten ben ik nu wel in het gelijk gesteld en het BP is er op aangepast.

Blijft de ladder voor duurzame verstedelijking over. Ook op dat punt heb ik gelijk. Ik ga nu echt geen beroep instellen om bij Raad van State mijn gelijk te halen, ik zit hier als betrokken burger, niet als dwarsligger. Dus u kunt het bestemmingsplan gewoon vaststellen en de indiener kan gaan bouwen. Maar weet wel dat het college u op onjuiste gronden dit besluit laat nemen. En dat, als u hier mee instemt, u zich hier dus bij neerlegt. De keus is aan u.

Procedureel:

De afgelopen jaren heb ik al enkele keren zienswijzen ingediend. Zoals ik al zei, ik voel me betrokken bij wat er in mijn leefomgeving gebeurt. En als ik zie dat de gemeente fouten maakt, dan ben ik zo vrij om daar op te wijzen, zodat ze hersteld kunnen worden. Maar een fout die maar terug blijft komen is de wijze van communiceren door de gemeente:

1 bij de behandeling van Hoveniersweg 10 heb ik al aangegeven dat ik nooit antwoord op mijn zienswijzen heb ontvangen. Voor de wethouder was dat zelfs reden om aan te geven dat excuses op zijn plek waren. Maar symptomatisch: ook die moet ik nog ontvangen.

2 bij de Structuurvisie De Hoven noord heb ik aangegeven dat er nooit antwoord op de zienswijzen is verzonden. Ik heb dit zelfs nog telefonisch aan de behandelend ambtenaar gesuggereerd die dat “wel een goed idee vond”. Uiteindelijk kwam er een mail met een link naar de raadsagenda.

3 en u raad het al: de beantwoording op mijn zienswijze op Hoveniersweg 5 heb ik ook nog niet ontvangen. Overigens heb ik ruim een maand na inzenden van de zienswijze wel een ontvangstbevestiging ontvangen. Maar ik heb zelf de collegebesluiten en de raadsagenda in de gaten moeten houden om uiteindelijk te weten hoe mijn zienswijze beantwoord is.

Deze manier van communiceren vind ik onderhand ronduit stuitend. Ik doe daarom nadrukkelijk de oproep aan uw raad om het college opdracht te geven hier meer respect voor hun burgers te tonen. En het zou een mooi gebaar zijn als uw raad, en dan eigenlijk de griffie, zelf ook actief gaat communiceren naar betrokkenen bij raadsvoorstellen. Dit is in andere gemeenten al zeer gebruikelijk.

Voorzitter: Zijn er vragen?

GroenLinks: Dit komt neer op een vraag aan het college.

College: Dit is niet goed, dit neem ik morgen mee naar het college. Zo horen wij niet te communiceren. Dit moet anders. Wij nemen binnen twee weken contact met u op.

CDA: Inspreker vraag of de Griffie actie gaat communiceren naar betrokkenen bij raadsvoorstellen, maar kan de Griffie dat doen? Graag over twee weken antwoord.

NB! Uit overleg met de ambtelijke organisatie blijkt het volgende. Indieners van zienswijzen worden er schriftelijk op geattendeerd wanneer de behandeling van het plan waartegen zij zienswijzen hebben ingediend binnenkort in de raad zal worden behandeld, en dat zij de mogelijkheid hebben in te spreken en zij zich daartoe moeten melden bij de griffie. Tevens wordt aangegeven dat zij meer informatie op de website kunnen vinden. Hiermee wordt geheel tegemoet gekomen aan het verzoek van inspreker.

De Griffie heeft er geen zicht op wie zienswijzen indient tegen voorgenomen plannen van de gemeente, is niet inhoudelijk betrokken bij het behandelen van zienswijzen, en heeft ook geen contactgegevens van degenen die zienswijzen indienen. Nu indieners van zienswijzen daarnaast al via de ambtelijke organisatie worden geïnformeerd over de agendering van raadsvoorstellen, lijkt in de behoefte van inspreker via de ambtelijke organisatie al voorzien te zijn. Hier is geen taak voor de Griffie weggelegd.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (4e)

GroenLinks: Deze wijziging maakt het mogelijk dat de burgemeester een dwangsom kan opleggen bij woonoverlast. Is dat de goede manier om woonoverlast aan te pakken? Wij willen dit voorstel niet als hamerstuk maar als bespreekstuk in de raadsvergadering van 8 april 2019 behandelen.

ChristenUnie/ PVDA: Wij willen dat ook.

Voorzitter: Dit voorstel wordt een bespreekstuk in de raad.

5d. Natuurlijk spelen De Teuge-Sterrenblik

BewustZW: Twee ton is wel veel in het kader van de bezuinigingen. Daar bovenop komt nog 8 duizend structureel per jaar. Wij verzoeken dit voorstel ook als bespreekstuk op de raadsagenda te plaatsen.

College: De twee ton aan gelden is vanuit de Provincie. De gemeente Zutphen wordt gevraagd €8000,- per jaar te betalen. De speeltuin is een onderdeel van het veel bredere project "Rivier in de stad".

BewustZW: Qua tijdsdruk staan we op scherp waardoor we kans lopen dat wij als gemeente toch zullen moeten opdraaien voor de kosten.

College: Wij hebben hierover contact gehad met de gedeputeerde. Vanuit de Provincie is extra tijd gegeven.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen

GroenLinks: Welke aanvullende afspraken zijn er gemaakt naar aanleiding van de zienswijzen van de vogelwerkgroep? En in hoeverre mag de werkgroep Energie Zutphen (ZET) deelnemen aan het park?

Ambtelijke ondersteuning (Rudy de Grootte): De beplanting wordt aangepast en ook het vernatten van het park. Hiermee wordt voldoende tegemoet gekomen aan de zienswijzen. Wij zijn in gesprek met ZET. Er wordt voldoende energie aan het ziekenhuis en aan Zutphen gegeven.

Stadspartij: Uit onderzoek blijkt dat het niet verstandig is om het buitengebied vol zonnepanelen te zetten. Verder blijkt dat er drie zienswijzen zijn ingediend; hoe zijn die meegenomen?

College: De Revelhorst is geen buitengebied. Het heeft wel een agrarische bestemming: Door de economische crisis is de bestemming afgewaardeerd naar agrarisch. Zonnepanelen op daken vormt ook onderdeel van het onderzoek. Dit zonnepark is een stap in de richting die het college op wil gaan.

Voorzitter: Voldoende besproken. Dit wordt een bespreekstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 8 april 2019

D66: Nummer 6: tekorten VNOG. Apeldoorn wil veranderingen in het bestuur. D66 wil hier op aanhaken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 25 maart 2019

D66: Memo nummer 4: Wij zijn niet tevreden met de gegeven antwoorden. Wij gaan daarom aanvullende schriftelijke vragen stellen.

VVD: Over het 's-Gravenhof willen wij een apart forum.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 24-01-2019

Forum: Vastgesteld.

9b. Forumverslag 11-02-2019

Forum: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 8 april 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-04-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend