Pagina delen

Motivering bij besluit tot het niet vaststellen van het raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7'

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De onderstaande drieledige motivatie vast te stellen:

 1. De vraag om een zorgboerderij is een oneigenlijk verzoek voor uitbreiding van een caravanstalling
  Op het perceel Driestek 7 is een voormalige veestal gelegen die nagenoeg niet als zodanig in gebruik geweest. Sinds de bouw is het pand gebruikt voor opslag. Het perceel heeft een woonbestemming en past bij het werkelijke gebruik ten tijde van het bestemmen van het perceel in 2013 (in het bestemmingsplan Buitengebied Zuid & West) tot heden. Bij een woning in het buitengebied is maximaal 75 m2 aan bijgebouwen toegestaan. Met afwijking is maximaal 375 m2 toegestaan. De bestaande stal heeft echter al een oppervlakte van 1.155 m2. De gevraagde uitbreiding heeft een oppervlakte van 525 m2 waardoor het totaal op 1.680 m2 uitkomt. Afwijken om een groter oppervlak aan bijgebouwen toe te staan is gezien de ruime overschrijding van het maximale aantal toegestane vierkante meters aan bijgebouwen op het perceel niet wenselijk.
  De huidige ‘opslag’functie (die op dit moment overigens illegaal is) is een functie die niet aan het landelijk gebied gebonden is en niet perse wenselijk. Uitbreiding van de schuur betekent geen verbetering in het vinden van een passende functie voor een schuur (die al te groot is) en die niet voorziet in een functie die niet gebonden is aan het landelijk gebied. Het gelijk houden van caravanopslag verkleint de strijdigheid met het geldende ruimtelijke beleid niet. Bij andere nieuwe functies die worden toegestaan in het landelijk gebied, met uitzondering van ‘wonen’, geldt deze koppeling met het gebied altijd wel. De compensatie met natuur is een onheuse verevening van het niet verkleinen van de in essentie onwenselijk ontwikkeling van uitbreiden van bebouwing.
  De gevraagde zorgboerderij kan even goed in de bestaande bebouwing. Nieuwbouw is hiervoor niet nodig en heeft geen toegevoegde waarde voor het landelijk gebied. Het perceel is daarenboven onderdeel van nationaal landschap ‘Graafschap’ waar terughoudend nieuwbouw moet worden beoordeeld.
 2. De haalbaarheid van de zorgboerderij is niet gegarandeerd
  Het businessplan dat ten grondslag ligt aan het initiatief is onvoldoende om verzekerd te zijn van een goed werkend, gezond bedrijf. Voor een voldoende businessplan is het nodig inzicht te hebben in de persoonlijke kwaliteiten van het personeel (achtergrond, motivatie en opleiding), toegespitst op een specifieke doelgroep. Niet iedere hulpbehoevende heeft dezelfde aandacht nodig, waarbij in de praktijk gebleken is dat niet alle doelgroepen zich tot elkaar verhouden. Onderdeel van een businessplan is het bedrijfsplan. Een ondernemersconcept en een verkenning van de markt met een waarneming van trends en ontwikkelingen waar een exploitant zich op wil richten. Dit ontbreekt. In de regio zijn meerdere zorgboerderijen actief. Voor een compleet aanbod in dit zorgpalet kunt u het beste kijken naar de zorg die al aangeboden wordt, om vervolgens op hiaten in de markt in te spelen. Het initiatief laakt visie, missie, doel en strategie.
 3. Het proces voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan is onzorgvuldig geweest
  Voor terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan zijn omwonenden eenmalig gehoord. De precaire situatie tussen omwonenden en initiatiefnemer is onvoldoende ingeschat. Het bestemmingsplan houdt hierdoor onvoldoende rekening met belanghebbenden die, om die reden, terechte zienswijzen kenbaar hebben gemaakt. De ingediende zienswijzen leiden bij de raad tot gewijzigde inzichten in relatie tot het plan.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 18 juni 2018 heeft de raad besloten het bestemmingsplan Driesteek 7 niet vast te stellen.

Omdat er een ruimtelijke motivatie ten grondslag lag aan het voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan en de raad in afwijking van dat voorstel van het college heeft besloten, moet de raad een deugdelijke motivering voor het genomen besluit geven. Deze motivatie moet berusten op ruimtelijke overwegingen.

Beoogd effect

Via dit aanvullende raadsvoorstel schriftelijk en expliciet een deugdelijke motivering vastleggen bij het besluit om het bestemmingsplan Driesteek 7 niet vast te stellen.

Bijlagen

Handelingen raad 18 juni 2018


 

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0091

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 juli 2018 met nummer


gelet op de besluitvorming over het voorstel 'Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7' met griffienummer 2018-0061 in de raadsvergadering van 18 juni 2018;


b e s l u i t :

De onderstaande drieledige motivatie vast te stellen:

 1. De vraag om een zorgboerderij is een oneigenlijk verzoek voor uitbreiding van een caravanstalling
  Op het perceel Driestek 7 is een voormalige veestal gelegen die nagenoeg niet als zodanig in gebruik geweest. Sinds de bouw is het pand gebruikt voor opslag. Het perceel heeft een woonbestemming en past bij het werkelijke gebruik ten tijde van het bestemmen van het perceel in 2013 (in het bestemmingsplan Buitengebied Zuid & West) tot heden. Bij een woning in het buitengebied is maximaal 75 m2 aan bijgebouwen toegestaan. Met afwijking is maximaal 375 m2 toegestaan. De bestaande stal heeft echter al een oppervlakte van 1.155 m2. De gevraagde uitbreiding heeft een oppervlakte van 525 m2 waardoor het totaal op 1.680 m2 uitkomt. Afwijken om een groter oppervlak aan bijgebouwen toe te staan is gezien de ruime overschrijding van het maximale aantal toegestane vierkante meters aan bijgebouwen op het perceel niet wenselijk.
  De huidige ‘opslag’functie (die op dit moment overigens illegaal is) is een functie die niet aan het landelijk gebied gebonden is en niet perse wenselijk. Uitbreiding van de schuur betekent geen verbetering in het vinden van een passende functie voor een schuur (die al te groot is) en die niet voorziet in een functie die niet gebonden is aan het landelijk gebied. Het gelijk houden van caravanopslag verkleint de strijdigheid met het geldende ruimtelijke beleid niet. Bij andere nieuwe functies die worden toegestaan in het landelijk gebied, met uitzondering van ‘wonen’, geldt deze koppeling met het gebied altijd wel. De compensatie met natuur is een onheuse verevening van het niet verkleinen van de in essentie onwenselijk ontwikkeling van uitbreiden van bebouwing.
  De gevraagde zorgboerderij kan even goed in de bestaande bebouwing. Nieuwbouw is hiervoor niet nodig en heeft geen toegevoegde waarde voor het landelijk gebied. Het perceel is daarenboven onderdeel van nationaal landschap ‘Graafschap’ waar terughoudend nieuwbouw moet worden beoordeeld.
 2. De haalbaarheid van de zorgboerderij is niet gegarandeerd
  Het businessplan dat ten grondslag ligt aan het initiatief is onvoldoende om verzekerd te zijn van een goed werkend, gezond bedrijf. Voor een voldoende businessplan is het nodig inzicht te hebben in de persoonlijke kwaliteiten van het personeel (achtergrond, motivatie en opleiding), toegespitst op een specifieke doelgroep. Niet iedere hulpbehoevende heeft dezelfde aandacht nodig, waarbij in de praktijk gebleken is dat niet alle doelgroepen zich tot elkaar verhouden. Onderdeel van een businessplan is het bedrijfsplan. Een ondernemersconcept en een verkenning van de markt met een waarneming van trends en ontwikkelingen waar een exploitant zich op wil richten. Dit ontbreekt. In de regio zijn meerdere zorgboerderijen actief. Voor een compleet aanbod in dit zorgpalet kunt u het beste kijken naar de zorg die al aangeboden wordt, om vervolgens op hiaten in de markt in te spelen. Het initiatief laakt visie, missie, doel en strategie.
 3. Het proces voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan is onzorgvuldig geweest
  Voor terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan zijn omwonenden eenmalig gehoord. De precaire situatie tussen omwonenden en initiatiefnemer is onvoldoende ingeschat. Het bestemmingsplan houdt hierdoor onvoldoende rekening met belanghebbenden die, om die reden, terechte zienswijzen kenbaar hebben gemaakt. De ingediende zienswijzen leiden bij de raad tot gewijzigde inzichten in relatie tot het plan.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 5 juli 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 05-07-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
BewustZW heeft een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in