Pagina delen

Monitoring, budgetplafonds en afwegingskader algemene voorzieningen Jeugd en Wmo

Toelichting

Raadsadviseur:

Datum 08-02-2021 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
videoconference
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
 
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
J Kerkhof

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 8 februari 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Het Forum zou er als volgt uit kunnen zien:

20.30-20.35 uur
Opening door voorzitter Yvonne ten Holder
Aftrap door wethouders Annelies de Jonge en/of Mathijs ten Broeke

20.35-20.55 uur
Presentatie monitoring, budgetplafonds en afwegingskader algemene voorzieningen jeugd en Wmo door Christel Bouwman (Teamleider Jeugd), Edwin Koning (Programmamanager Sociaal Domein) en Ria Meijerink (Strateeg Jeugd)

20.55-21.25 uur
Gelegenheid voor vragen en reacties vanuit het Forum, beantwoording door wethouders Annelies de Jonge en Mathijs ten Broeke en ambtelijke ondersteuning

21.25-21.30 uur
Afronding door de voorzitter en start volgend Forum

NB: Dit onderwerp hoeft in principe niet te worden besproken in de raadsvergadering, er is door het college geen besluit aan de raad voorgelegd.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 08-02-2021 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
videoconference
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SPH.M.H. Giesen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieG.A. Kamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht de opzet van de vergadering toe.

  1. Introductie door college
  2. Presentatie monitoring, budgetplafonds en afwegingskader algemene voorzieningen Wmo en jeugd door Christel Bouwman (teamleider Jeugd), Edwin Koning (programmamanager sociaal domein) en Ria Meijerink (strateeg Jeugd)
  3. Vragen forumleden en beantwoording college

Het gaat niet om een voorstel dat moet worden behandeld in de raad.

  1. Introductie college

College: Vanavond komen drie onderwerpen aan bod die betrekking hebben op bedrijfsvoering op orde. Op andere momenten hebben we het gesprek gevoerd over de ambities. Nu gaan we het hebben over de instrumenten om te kunnen sturen. Daarbij hoopt het college dat de forumleden ook de verbinding tussen die twee zal zien.

  1. Presentatie

De presentatie is bijgevoegd als bijlage bij dit verslag.

  1. Vragen forum

 

Monitoring

VVD: Blij met het beeld van de monitoring

KiesLokaal: Er wordt wel goed in de gaten gehouden hoe het financieel gaat, maar hoe wordt bijgehouden of het met de zorgontvangers ook goed gaat?

Wanneer er minder zware zorg is, waarom is er dan geen stijging in de lichtere zorg?

Minder verblijf leidt niet tot minder respijt; hoe kan dit?

D66: We gaan monitoren op sturingsinformatie, transformatie en financiën. We zien dit graag aangevuld met de gewenste maatschappelijke resultaten. Halen we onze beleidsambities, cliënttevredenheid

Stadspartij: Hoe actueel is de monitor? Is de registratie op orde?

D66: Is er zicht of er al wachtlijsten ontstaan in verband met corona?

College:

Minder verblijf wordt niet teruggezien in stijging in respijtzorg, omdat het college met het afschalen van residentiële zorg, ander vormen van zorg heeft geïntroduceerd zoals gezinshuizen en meer aanspraak op pleeggezinnen. Daarom zien we dit niet terug op één post maar op verschillende producten.

Cliënttevredenheid blijven we meten. Dat zijn we verplicht en willen we ook zelf weten. Dit komt niet terug in de monitor maar krijgt de raad via het jaarlijkse cliëntevredenheidsonderzoek.

Meten van maatschappelijke effecten: Bij de komende beleidsmonitor jeugd krijgt de raad de gelegenheid om doelen te benoemen die het hier in opgenomen wil hebben. Dit geldt ook voor de Wmo. Daar

De monitor wordt een keer per maand geactualiseerd en besproken. Het streven is om dit naar eens per twee weken te verhogen.

Budgetplafonds

PvdA: Welke verandering merkt het college bij de aanbieders?

VVD: Hebben de aanbieders baat bij deze nieuwe werkwijze?

D66: Maken zorgen dat budgetplafonds leiden tot ongewenste situaties, omdat instellingen dan bij het bereiken van het plafond geen zorg meer kunnen leveren. Dit leidt mogelijk tot wachtlijsten en uiteindelijk duurdere zorg.

Stadspartij: Hoe controleren we of de prestatie wordt gehaald die we hebben afgesproken. Dit ook in relatie met het op orde brengen van het contractmanagement.

Burgerbelang: We maken ons zorgen over het instrument. We zijn bang dat het leidt tot het verdelen van de markt tussen de aanbieders en daarmee niet bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit. Wie bepaalt waar de jongeren zorg krijgen: zijn dat de jeugdprofessionals of contractmanagers met inzicht in het budget?

ChristenUnie: We zijn bang voor een zorgstop. Als dit al in september bereikt wordt kunnen cliënten geen zorg meer ontvangen. Hoe gaat het college daar mee om?

CDA: Er zijn al organisaties die zeggen dat ze de woonbegeleiding niet meer gaan doen als er gewerkt gaat worden met budgetplafonds. Dit kan tot het probleem leiden dat er te weinig aanbieders zijn in de raamovereenkomst. Hoe gaat het college hiermee om?

College:

Er zijn veel zorgen geuit. Het is nieuw voor Zutphen. Het college heeft hiermee proefgedraaid. Daaruit is gebleken dat het instrument voor alle aanbieders moet worden ingezet of niet. Wanneer dat beperkt wordt ingezet leidt dit tot een waterbedeffect. Er is gekeken naar de praktijk in Apeldoorn en daar heeft het wel tot een kostenbeheersing geleid. Het is nog niet bekend of dit leidt tot een andere werkwijze bij aanbieders. We voeren gesprekken met aanbieders en merken dat ze bereid zijn om mee te denken, omdat ook zij zich realiseren dat de huidige werkwijze niet langer houdbaar is.

Een zorgstop kan niet gebeuren. Met de aanbieders is afgesproken dat zij het melden als ze op 50% van hun budget zitten en opnieuw als dit de 70% heeft bereikt. Dan gaan we met de aanbieder in gesprek over wat er aan de hand is en hoe we het kunnen oplossen. Daarnaast is er een stuurbudget gereserveerd om te voorkomen dat iemand tussen wal en schip valt en met een specifieke aanbieder een oplossing kan worden gevonden. Samen met aanbieders is de insteek om ervoor te zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek geboden wordt en dat niet zorg wordt geboden aan jongeren die beter geholpen zijn op een andere wijze dan door geïndiceerde zorg.

Wachtlijsten zijn er. Dit is niet erger of minder geworden door de coronacrisis. Dit komt met name voor in de gespecialiseerde GGZ en is een landelijk beeld.

Met het inrichten van contractmanagement zijn we nog bezig. Het is een nieuwe werkwijze voor Zutphen. Het invoeren van budgetplafonds is een goede aanleiding om dit goed in te richten.

Als aan iemand een indicatie wordt verstrekt wordt deze door de toegang gewezen op de beschikbare aanbieders. Ouders en kinderen of de zorgontvanger zelf kiezen vervolgens zelf welke aanbieder het best bij hen past.

Als er producten uitvallen ziet het college dat. Dan gaat het college op zoek naar andere aanbieders die dit product kunnen bieden. Het college heeft nog geen signalen gehad van uitval van producten.

Afwegingskader algemene voorzieningen

PvdA: Hoe belangrijk wordt het geacht dat de hulpverlening door vrijwilligers wordt geleverd. Blijft hierbij ook professionele ondersteuning op de achtergrond beschikbaar?

Is het mogelijk om het investeringsprogramma sociaal domein te benutten als tijdelijke stimulans om de omslag naar algemene voorzieningen mogelijk te maken?

VVD: Kan bij de vijf onderdelen uit het afwegingskader een overzichtelijke korte toelichting of uitsplitsing worden opgenomen in plaats van hele lappen tekst?

Graag meer zicht op de verschuiving van zorg naar maatwerk en hoe dit verloopt. Er wordt te gemakkelijk van uitgegaan.

D66: Kan niet beter een afwegingskader voor de maatwerkvoorzieningen worden opgesteld en op basis van de criteria en de indicatiestelling van dat maatwerk daarvan de omvang en de kwaliteit van de algemene voorzieningen worden vastgesteld?

Stadspartij: Hoe houden we grip op de algemene voorzieningen. Hoe weten we of we hiermee bereiken wat we willen bereiken en dat er niet alsnog later gebruik moet worden gemaakt van zwaardere zorg?

ChristenUnie: Hoe wordt het hiervoor bedoelde bedrag nu al ingezet en hoe wordt dat in de komende jaren ingezet? Er wordt namelijk gesteld dat het preventieve gedeelte het lastigste is om weg te zetten.

Uit het veld komen signalen dat organisaties indiceren en toekennen op basis van een zwaarder traject dan nodig, om de inzet te kunnen waarborgen. Is dit bij het college bekend en kan het college daar iets aan doen? Dit is niet in overeenstemming met het streven naar lichtere zorg.

SP: Waar haalt de gemeente vrijwilligers vandaan en is dit geen volledige baan?

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat mensen de weg net zo goed vinden als voorheen?

Hoe wil de gemeente de zelfredzaamheid bevorderen?

Hoe ziet de preventieve inzet eruit?

CDA: In de eerste en tweede golf sloten veel algemene voorzieningen vanwege de coronamaatregelen. Dit leidde tot extra druk op de zorg. Hoe zorgen we ervoor dat deze voorzieningen te allen tijde blijven functioneren?

Vervolg behandeling

BZW: Stelt voor om het forum een vervolg te geven op korte termijn.

De voorzitter stelt aan de orde of voor de beantwoording van de resterende vragen een vervolgforum wordt ingepland of dat deze met een schriftelijke beantwoording kunnen worden afgehandeld.

De voorzitter stelt vast dat een meerderheid voor het inplannen van een vervolgforum is.

Advies

Onvoldoende besproken, nogmaals informerend

Behandeld in