Pagina delen

Monitor sociaal domein gemeente Zutphen najaar 2017

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 4 december 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Door het college is de tweede versie van de Monitor Sociaal Domein aangeboden aan de raad. De monitor biedt op integrale wijze inzicht in de belangrijkste ontwikkeling binnen de domeinen Jeugd, Wmo en Participatie en is voor de raad een instrument om de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, Wmo en Participatie adequaat te kunnen volgen.

De voorliggende monitor geeft inzicht in de belangrijkste indicatoren in het sociaal domein maar is een instrument dat ook nog in ontwikkeling is. In toekomstige edities van de monitor zullen de tendensen binnen het sociale domein steeds beter en over een langere termijn herkenbaar worden en zal het steeds duidelijker worden of de thans geduide ontwikkelingen doorzetten, dan wel een incident blijken te zijn. Ook zal het steeds beter mogelijk worden om het gevoerde beleid te relateren aan de (lange termijn) effecten. Door deze relatie te leggen kan de monitor steeds beter bijdragen aan inzicht in de effecten en het geven van sturing aan het beleid.

De monitor komt twee maal per jaar uit: in het voorjaar en in het najaar. Via de Strategische Raadsagenda heeft de raad besloten dat de ‘voorjaarsmonitor’ met name een duiding geeft van ‘grote’ bewegingen die zich voordoen terwijl de behandeling van de ‘najaarsmonitor’ met name in het teken staat van ‘in gesprek gaan’ met betrokkenen uit het werkveld Jeugd, Wmo of Participatiewet.

Er is voor gekozen om het gesprek aan te gaan met personen die dicht bij de praktijk staan zodat het gesprek kan worden gevoerd over de vraag hoe de zorg in de praktijk wordt beleefd. Er zal een vertegenwoordiging aanwezig zijn uit het sociale wijkteam, uit wijkteam Noordveen en uit het Platform sociaal domein.

Doel van het Forum is dat de forumleden in gesprek gaan met de vertegenwoordigers van de externe organisaties (over vragen als: zijn de signalen in de monitor herkenbaar?, hoe wordt de zorgverlening door de aanwezigen beleefd?, wat gaat goed en wat kan beter?, etc.) . Het college heeft geen actieve rol in dit gesprek. Aan het eind van het Forum is er gelegenheid voor de forumleden om een reactie te vragen aan het college over de uitkomsten van de monitor en hetgeen is besproken.

NB: als achtergrondstuk bij de Monitor sociaal domein kan het 'Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017' worden gebruikt (Lijst 'Ter inzage liggende stukken d.d. 04 december 2017)

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 04-12-2017 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksM.T.E. Westerik
Stadspartij
VVDH.M.J. Siebelink
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. In het bijzonder verwelkomt hij de gasten van vanavond: Chantal Elskamp, Liesbeth van Burken en Atie de Geus. Hij geeft een korte toelichting op het voorstel. Het doel van het forum is dat de leden in gesprek gaan met de mensen uit de praktijk.

GroenLinks: Goed dat in de monitor constateringen worden gedaan en dat armoede erbij betrokken wordt.

Atie de Geus: 80% van de mensen waar wij mee werken, heeft financiële problemen. Meer dan 50% heeft schulden. Verder hebben veel ouders onvoldoende geld voor hun kind(eren) op school.

GroenLinks: Prima dat er maatwerk wordt geleverd. Merken jullie dat in de praktijk?

Atie de Geus: Het Plein vraagt ons vaak erbij, het CJG doet dat minder.

VVD: Goed dat deze monitor er ligt. Ik heb twee vragen. Wat zijn de verwachtingen over participatie nu het economisch beter gaat?

College: Als je goed kijkt, is de groei van het aantal cliënten van de Participatiewet eigenlijk maar beperkt. Uit de meest recente cijfers blijkt dat de uitstroom groter is dan de instroom.

VVD: Dan mijn tweede vraag: wat is jullie verwachting van de jeugdproblematiek in het Waterkwartier?

Atie de Geus: Dat is niet gemakkelijk te beantwoorden. Door een brede aanpak komt de jeugd nu meer in beeld. Maar het kan veel beter.

VVD: Ik hoop op goede resultaten door betere samenwerking en betere communicatie.

Atie de Geus: We wonen nu ook in de wijk (de hopwoning) en zijn daardoor beter zichtbaar. We zijn verder op scholen aanwezig. En jongeren kunnen in Waterkracht terecht.

Liesbeth van Burken: De plek is van belang voor jongeren. Ik zie een combinatie voor me met participatie, als leerwerkplek.

PvdA: Komt u vaak kleine problemen tegen?

Atie de Geus: Privacy is vaak een probleem. Verslavingszorg is een lastige partner, maar het is geen onoplosbaar probleem. De klant moet echter wel meewerken.

GroenLinks: Is dat lastig?

Atie de Geus: Daar moeten we mee om kunnen gaan.

VVD: Ik ben blij met de WMO. Daar zijn we tevreden over. We zijn trots op de zorg in Zutphen.

D66: Ik mis de schulddienstverlening. Zijn er cijfers bekend daarover?

College: Ja, zeker. In de jaarstukken van Het Plein.

VVD: Ik heb een vraag voor Chantal Elskamp. Wat verwacht u in Noordveen? En hoe gaat het daar nu?

Chantal Elskamp: Als eerste wil ik melden dat het Wijkteam Noordveen geen sociaal wijkteam is. Het bestaat uit vrijwilligers. Noordveen was lang een aandachtsgebied, maar nu gaat het beter. Ik zie echter nog veel problemen; we moeten dus alert blijven. Ik noem een paar zaken:

-          Mooi om te zien is dat het PlusOV goed gaat. Het is echter nog wel onbekend in de wijk. Daarin is een wereld te winnen.

-          De huishoudelijke hulp is een lastig ding, zo hoor ik om me heen.

-          Ook de onafhankelijke cliëntondersteuner is nog te weinig bekend bij de mensen. Geef aan dat het gratis is, dan maken mensen er meer gebruik van.

-          De geluiden die wij horen over de keukentafelgesprekken zijn positief en negatief. Mensen krijgen soms geen gesprek, dat is vreemd.

D66: Complimenten voor het grote aantal vrijwilligers in het wijkteam. Hoe doe je dat?

Chantal Elskamp: Veel ervaren en in de wijk bekende mensen zetten zich in, er is een goede samenwerking en het is hard werken.

Liesbeth van Burken: Er is veel verborgen problematiek. Mensen vinden het vaak moeilijk de juiste weg te vinden. Wij zijn blij met één toegang in het sociaal domein. We missen echter een (fysieke) plek waar je je vraag kunt neerleggen, een plek met een soort doktersassistente die je even kunt spreken.

PvdA: Bij de keukentafelgesprekken is het belangrijk dat de hulpvraag geformuleerd en gezien wordt. Ik zie een spanningsveld: wat zijn manieren om dit op te lossen?

Atie de Geus: Mensen komen vaak met een vage vraag. Wij denken dan met hen mee en nemen hen mee in meerdere gesprekken.

Chantal Elskamp: Men vraagt soms tot drie keer toe om een gesprek en krijgt het niet. Dat kan niet.

College: Als u dat hoort, verwijst u dan door naar de onafhankelijke cliëntondersteuner?

Chantal Elskamp: Ja, dat hebben we gedaan. Maar daarna gebeurt soms weer hetzelfde.

Atie de Geus: In het Waterkwartier zijn veel vervuilde, zorgmijdende, alleenstaande mannen. Er is wel huishoudelijke hulp aanwezig. We zijn blij met de samenwerking in de toegangen. Wij zien veel goede ontwikkelingen. We zien verder veel “thuiszitters” (mensen die niet werken). Samen met Het Plein en Perspectief werken we daaraan.

Liesbeth van Burken: Er gaat veel goed. Het op- en afschalen van zorg kan echter beter. Dat moet flexibeler. Bij verslavingszorg bijvoorbeeld geeft dit problemen.

College: U heeft een wens in een warme overdracht. Ik heb een vraag aan mevrouw De Geus: bestaat die overdracht nu al?

Atie de Geus: Er kan meer in geïnvesteerd worden. Een warme overdracht zou fijn zijn.

College: Geldt dat ook bij de GGZ?

Atie de Geus: Ja.

College: En bij de politie?

Atie de Geus: Ja.

Liesbeth van Burken: PlusOV is een fantastische organisatie, maar mensen moeten wel een half uur van tevoren klaarstaan. Dit soort WMO-vervoer moet je gelijkschakelen met leerlingvervoer.

Atie de Geus: Het aantal vergunninghouders is gegroeid in de wijk. Met Vluchtelingenwerk moeten we samenwerken. Taal is echter een groot probleem.

GroenLinks: Hoe lang kun je taalonderwijs krijgen?

College: Als je je status krijgt, gaat je twee jaar bekostigd onderwijs in. Dat is in de praktijk echter vaak te kort. Over de opmerking van mevrouw De Geus over het taalprobleem, zou ik willen zeggen: ik wil graag eens overleg met u en buddy-to-buddy hierover.

PvdA: Een vraag aan mevrouw De Geus: ziet u vanuit de wijk problemen met ander partijen in de keten.

Atie de Geus: Ja.

De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en sluit het forum.

 

 

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in