Pagina delen

Monitor sociaal domein gemeente Zutphen 2016

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 8 mei 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Op 1 januari 2015 zijn gemeenten in bredere zin verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van taken op gebied van Wmo, jeugdzorg en participatie (sociaal domein). Het is voor de gemeente van essentieel belang om goed geïnformeerd te zijn over de wijze waarop dit nieuwe beleid ten uitvoer wordt gebracht, welke effecten het heeft en hoe het sociale domein binnen de gemeente Zutphen zich ontwikkelt.

In die informatiebehoefte wordt voorzien door middel van de Monitor sociaal domein. De monitor is opgesteld om de ontwikkelingen op het terrein van Wmo, Jeugd en Participatie in de gemeente te kunnen volgen. Om aansluiting bij de informatiebehoefte van de raad te vinden, heeft in 2015 een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden met raadsleden. De opbrengst van die bijeenkomsten is vertaald in een lijst meetbare indicatoren die op die behoefte aansluiten. Deze lijst is in een interactieve Forumvergadering gepresenteerd en toegelicht, en vormt nu het uitgangspunt voor de Monitor Sociaal Domein.

Voor ligt de eerste versie van de Monitor Sociaal Domein. Het onderdeel Wmo in de monitor beperkt zich tot de zorg die vanuit de voormalige AWBZ naar de nieuwe Wmo is overgegaan. Individuele voorzieningen als rolstoelen en vervoersvoorzieningen blijven in de monitor buiten beschouwing.

Het Forum start met een korte toelichting over de totstandkoming van de Monitor. Aansluitend wordt de Monitor inhoudelijk besproken en wordt het Forum gevraagd:

  1. een oordeel te geven over de ontwikkelingen in het sociale domein.
  2. een oordeel te geven over de wijze waarop de ontwikkelingen in het sociale domein gevolgd en gemonitord worden (voorziet de huidige opzet in de informatiebehoefte van de raad zoals die eerder is vastgesteld? Ontbreken er cruciale gegevens, of bevat het rapport overbodige gegevens?). De uitkomsten van dit oordeel vormen een belangrijke input voor de opzet van de volgende editie.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 08-05-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinks
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Geeft een korte inleiding over het doel van dit forum: er wordt aan het forum om een oordeel gevraagd over de ontwikkelingen in het sociale domein en een oordeel over de wijze waarin die ontwikkelingen in het sociaal domein gevolgd en gemonitord moeten worden. Voldoet de opzet in de infobehoefte? Ontbreken gegevens of is sprake van overbodige gegevens? De uitkomsten van uw oordeel zijn de input voor de volgende monitor. Geeft het woord aan het college.

2. College: het is de eerste monitor. Er wordt nog aan gesleuteld, zo hebben we gemerkt dat Het Plein andere indicatoren hanteert. Uniform gehanteerde indicatoren zijn belangrijk voor een eenvoudig gebruik. De duiding van getallen is van belang, daarom is het gebruik van dezelfde indicator van belang. Tevens moet de monitor sociaal domein een deel van de jaarlijkse cyclus worden. De financiele cijfers worden behandeld in de jaarrekening. Graag willen we weten of de indicatoren de effecten van het sociaal domein voldoende zien en hebben we naast de monitor nog meer nodig?

Stadspartij: de monitor wordt 2 maal per jaar gepresenteerd?

College: dat klopt.

3. De voorzitter geeft het woord aan dhr. Barink die middels een presentatie de monitor toelicht. Dhr. Barink is onderzoeker van de gemeente Deventer.

4. De voorzitter geeft na afloop van de presentatie het woord aan het forum voor het stellen van vragen en geven van opmerkingen.

SP: het is lastige materie. Het sociaal domein was onduidelijk, met deze monitor wordt duidelijkheid over de cijfers geboden. Maar het blijft lastig een precies beeld te krijgen. Hoe kan de monitor worden gebruikt om een politieke analyse te geven? Hoe zorgen we ervoor de monitor niet dé leidraad is?

Burgerbelang: er is veel materiaal, veel werk is geleverd: “a hell of a job”. Er is in eerste instantie gesproken over 9 indicatoren, er worden er wel 30 gepresenteerd. De gegevens stemmen tot een tevredenheidsgevoel. Burgerbelang wil weten hoe het zit met de percentages ontevredenen. Meer aandacht voor interpretatie van de cijfers is dus van belang. Qua omvang het liefst 4 A4-tjes met conclusies, interpretatie, duiding en analyse.

College: dat is een mooie ambitie

VVD: het is een lijvig stuk, een uitstekende basis. Hoe ziet het college de relatie met de eerdere bespreking waarin over een beperkt aantal indicatoren werd gesproken itt de 30 nu? Over de benchmarkcijfers is het van belang helderheid te hebben, zeker met maar 3 benchmarkgemeenten. VVD is blij met het stuk. De toelichting is helder. Een waarschuwingszinnetje over wat in het sociaal domein gebeurt is wenselijk. Nu geen behoefte aan een politieke analyse, daar zijn andere momenten voor.

College: vat samen dat:

de verhouding tussen de monitor en de speerpunten van het collegebeleid van belang is. Als de raad aangeeft dat de monitor met minder indicatoren uit kan, dan passen we dat aan. Van belang zijn de conclusies en de duiding. Eventueel moeten er indicatoren bij. De totale context is van belang, hoe houden we daar zicht op. Teveel monitors vertroebelt het beeld. Ook moeten keuzes helder zijn. Bij andere keuzes wordt de raad meegenomen. Regionaal aansluiten en met andere gemeenten optrekken heeft het college beluisterd, alsmede het duiden van de monitor in een beperkt aantal A4-tjes.

PvdA: onze complimenten, het is een robuuste monitor. Niet snoeien in aantal indicatoren. Vraag is wanneer een indicator positief of negatief uitgelegd kan worden? Tot die beantwoording is het lastig de monitor te duiden.

PvdA ziet in de monitor een stijging van de vraag naar jeugdhulp; verklaring? Verder ziet de PvdA graag meer gegevens op wijkniveau. Verder vraagt de PvdA af wat de financiele doelstellingen van de monitor zijn.

Heeft de gemeente Zutphen ook deel genomen aan het AEF onderzoek, een quickscan betreffen van bureau Andersson Elffers Felix (AEF), in opdracht van de VNG, over tekorten in het sociaal domein?

(red.: De vraag om gegevens is (begin maart) uitgezet binnen de organisatie en er is gekeken of de betreffende gegevens gemakkelijk te verzamelen waren. Dat viel tegen, zeker gezien het beperkte tijdsbestek waarin een en ander aangeleverd moest worden. Er zijn daarom vanuit Zutphen geen gegevens aangeleverd.)

Burgerbelang: is er een link met stapelarrangementen?

College: tussen duiding en waardering zit verschil. Het is aan het college om te duiden, waardering is aan de raad. Stapeling is lastig, de cijfers van 2015 zijn niet compleet, dus een verklaring van de stijging van de vraag naar jeugdhulp is moeilijk te geven. Het proberen te verklaren van deze cijfers is pas over een half jaar mogelijk. Eerst uitkomsten afwachten.

Dhr. Barink: de wijkgegevens kunnen worden gefilterd op basis van de 4-cijferige postcode, deze komt overeen met de wijkindeling.

BewustZW: Kanttekeningen van het college stemmen hoopvol over de toekomst van de monitor. Nu ligt de focus op de cijfers: waar vind het gebruik van de monitor nog niet plaats? Graag meer indicatoren opnemen over kleine aanbieders.

College: we werken niet met budgetstops: soms moeten jeugdigen wachten. In de ontwikkeling van het aantal aanbieders is de keuzevrijheid van belang. Wel werken we met een open aanbesteding in combinatie met kwaliteitseisen voor de kwaliteit van de zorg t.b.v. de selectie van aanbieders.

Dhr. Barink: er zijn geen gegevens over wachttijden.

College: de geleverde info is van belang, net als een overzichtelijk aantal indicatoren.

Burgerbelang: de indicatoren zijn ook voor professionals van belang. Soms zijn er voor de raad minder nodig, wordt ondervangen door de duiding van de gegevens.

VVD: bepleit een jaarlijks gesprek met professionals over hoe het met het vak en het sociaal domein gaat.

BewustZW: bepleit het meten en verslaglegging volgens een landelijke standaard.

College: hierover zijn goede afspraken gemaakt met de raad. Is voor het college een belangrijk onderwerp. Is een onderwerp van belang dan komt het college bij de raad terug.

CDA: complimenten voor het stuk. Goed voor controle door de raad. In de monitor wordt de combi van participatiewet en WMO niet genoemd, graag toelichting. Actuele cijfers zijn van belang.

Dhr. Barink: de gegevens hierover zijn niet beschikbaar, maar de combinatie komt voor.

College: het is een punt van aandacht waarnaar wordt gekeken.

VVD: er zijn nu geen streefcijfers opgenomen. Iets voor de volgende monitor?

College: na de volgende versie van de monitor is beter te beantwoorden hoe dat vorm moet krijgen. Is ook aan de raad om te bepalen. Het liefst voeren we hierover de volgende keer een gesprek.

Dhr Barink: de doelstelling is opgenomen in de programma-overeenkomst en de begroting. Onderzoekstechnisch is het mogelijk. De speling in procenten is daarbij van belang.

SP: een aandachtspunt is de belastbaarheid van mantelzorgers, zij zullen problemen niet snel doorgeven. De discussie over de interpretatie van cijfers is van belang.

College: erkent het probleem. De cijfers zijn niet 100% objectief en de interpretatie en duiding van de cijfers is van groot belang. Tevens om scherper te krijgen hoe we dat bereiken.

PvdA: een discussie over het al of niet kloppen van cijfers is zinloos. Wel graag een discussie wanneer de cijfers robuust zijn.

5. Voorzitter resumeert dat er een goed gesprek heeft plaatsgevonden, zegt uit te zien naar de volgende monitor en sluit om 21:00uur de forumvergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in