Pagina delen

Memo Toekomst voortgezet onderwijs in Zutphen

Inhoud

De presentatie is nog niet beschikbaar.

Een memo is als bijlage opgenomen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 29 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Op 18 februari 2015 heeft op initiatief van wethouder Patricia Withagen een informeel gesprek plaatsgevonden tussen enkele raadsleden, de besturen van de vier scholen met Voortgezet Onderwijs (VO) en de wethouder zelf over de toekomst van het VO in Zutphen.
De uitkomst was dat scholen, schoolbesturen en de gemeente zich sterk willen inzetten voor een toekomstbestendig en divers onderwijsaanbod. Verkennende gesprekken hebben inmiddels geleid tot een aantal mogelijke oplossingsrichtingen, die op dit moment nog niet rijp genoeg zijn om aan de gemeenteraad voor te leggen.

Tijdens de forumbehandeling op 29 juni 2015 wordt aan de hand van het bijgevoegde memo geïnformeerd over het ambitieniveau en de randvoorwaarden die de raad ten aanzien van VO heeft. Aan de hand daarvan wordt verder gewerkt aan de verschillende scenario’s. Deze scenario's worden na de zomer aan de raad voorgelegd. De discussie over het ambitieniveau en de randvoorwaarden wordt gedaan aan de hand van vier dilemma’s:

  1. VMBO: op de huidige voet doorgaan, of versterken en moderniseren?
  2. Onderwijshuisvesting: beperken tot wettelijke zorgplicht, of inzetten op vernieuwing, clustering en vergroting van functionaliteit?
  3. Financieren onderwijshuisvesting: voldoen aan wettelijke verantwoordelijkheid, of bijdragen aan financiële gezondheid van scholen?
  4. Openbaar onderwijs: beschikbaar op alle niveau’s, of laten opgaan in andere vorm?

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 29-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Er is wat verwarring of er een presentatie wordt verzorgt of niet. Het college meldt dat er geen presentatie is. Dit was in eerste instantie wel de bedoeling maar er is op dit moment onvoldoende informatie om te presenteren. Vandaar dat wordt gewerkt met deze memo waarin een viertal dilemma’s zijn geformuleerd die het college richting moet geven in het vervolgproces met de schoolbesturen.

De voorzitter geeft aan dat hij iets minder dan een kwartier per dilemma wil besteden. Om afsluitend 10 minuten over te houden voor een overall conclusie.

Het college geeft aan dat de samenwerking met de schoolbesturen “goed” en “constructief” is, maar dat deze ook “broos” is. Het is complex en iedereen is zich bewust van de urgentie. Geconstateerd is dat de docenten nog niet bij de discussie worden betrokken. Dat is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en de docenten zelf waarbij het college aangeeft dat dit ook nog niet het moment is om al met de docenten in gesprek te gaan. Dat komt in een later stadium bij het uitwerken van de oplossingen.

Dilemma 1: We kiezen voor het behouden van het VMBO zoals die nu is OF we kiezen ervoor om het VMBO te versterken en te moderniseren.

De fracties kiezen in dit dilemma allemaal voor het versterken en moderniseren van het VMBO. Het onderwijs is ook toe aan vernieuwing waarbij een goede aansluiting op het bedrijfsleven belangrijk is. Wel moeten de financiële consequenties goed in beeld worden gebracht. Ook is de landelijke wetgeving aan verandering onderhevig. Daar moet op aangesloten worden. Het wordt lastig gevonden om een goede afweging te kunnen maken omdat er nog veel informatie ontbreekt. De wens voor een HBO-opleiding in Zutphen wordt bij dit dilemma betrokken. Dat lijkt relevant omdat er vanuit het financiële kader wellicht keuzes gemaakt moeten worden. Daar moet de HBO ook bij betrokken worden. Niet alleen de raad hoeft geld in te brengen voor deze ontwikkeling. Ook de scholen zelf zijn verantwoordelijk voor het bekostigen van eventuele verbeteringen of aanpassingen aan het onderwijs in de toekomst. Belangrijk om dit ook in regionaal verband te bekijken. Verder uitwerken van de mogelijkheden en dan conclusies trekken en keuzes maken.

Conclusie: Het VMBO versterken en moderniseren maar daarbij de financiële consequenties beperken.

Dilemma 2: We beperken ons tot de wettelijke zorgplicht voor huisvesting (m2, normen) OF we zetten in op vernieuwing, clustering, versterken verbinding maatschappelijke ontwikkelingen, vergroting functionaliteit gebouwen.

In januari 2015 is er overleg geweest met de schoolbesturen. En er is een intentieverklaring ondertekend door alle partijen. Daarmee is al min of meer de insteek gekozen om méér te doen dan alleen het wettelijk noodzakelijke. Alleen beperken tot wettelijke taken is onverstandig. Ook hierbij spelen de kosten een belangrijke rol. Het kan niet zo zijn dat de gemeenteraad onbeperkt budget beschikbaar kan stellen. Daar moeten we kritisch naar kijken. Daar naast is het de verantwoordelijk van de scholen om kritisch te kijken naar de schoolgebouwen en hoe deze het meest efficiënt en effectief in te zetten. De scholen moeten daarin de onderlinge samenwerking zoeken. Verplichten gaat te ver maar het moet zeker dringend verzocht worden. Er mogen eisen gesteld worden aan een bepaalde mate van samenwerking. Er wordt verwezen naar de situatie in Deventer. Daar is een vergaande mate van samenwerking en dat levert een beter gebruik van de gebouwen op tegenover gunstige kosten. De kans bestaat wel dat het schoolaanbod daardoor minder divers wordt. Echter in Deventer schijnen zowel de docenten, leerlingen als de ouders best tevreden te zijn. Samenvoegen of samenwerken moet en mag niet betekenen dat de identiteit van de scholen verloren hoeft te gaan. Het bewaken van die identiteit is vooral een verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Het mag ook geen pleidooi zijn om alle scholen maar “op één hoop” te schuiven. Maar er moet gezocht worden naar middelen om ook de schoolbesturen creatiever te laten zijn. Wellicht is één overkoepelend bestuur wel realistisch. Scholen moeten uit de comfortzone komen.

Conclusie: Een soort van masterplan mag er komen. Het is wel belangrijk dat identiteit van de scholen behouden blijft. De onderlinge samenwerking mag best een dwingend karakter krijgen.

Dilemma 3: We richten ons alleen op onze wettelijke verantwoordelijkheid voor het financieren van onderwijshuisvesting OF we zijn bereid bij te dragen aan de financiële gezondheid van de scholen.

Bijdragen lijkt logisch gezien het belang wat we hechten aan goed onderwijs. Onderwijs vervult een belangrijk onderdeel in de samenleving. Het trekt ook mensen uit de regio naar Zutphen. Maar de financiële bijdrage moet wel beperkt blijven en ook noodzakelijk zijn. Eerst alle andere opties bezien alvorens financieel bij te dragen. Dus terughoudendheid ten aanzien van een financiële toezegging is geboden. We zijn gebaad bij scholen die financieel gezond zijn en zelfredzaam zijn.

Als er gekozen wordt voor een bepaalde clustering van gebouwen waarbij aanpassingen nodig zijn dan kan een eenmalige financiële bijdrage bespreekbaar zijn. In eerste instantie zijn de scholen verantwoordelijk voor hun financiën. Belangrijk om scholen ook probleemeigenaar te maken.

Conclusie: In principe niet financieel bijdragen, tenzij ……

Dilemma 4: Openbaar onderwijs moet op alle niveaus beschikbaar blijven OF openbaar onderwijs mag gedeeltelijk of geheel opgaan in een andere vorm als dat ten goede komt aan de duurzaamheid en kwaliteit van het onderwijs in Zutphen.

De nadrukkelijke wens bestaat om openbaar onderwijs te behouden voor Zutphen. Het combineren met bijzonder onderwijs is bespreekbaar. De kwaliteit van onderwijs moet vooropgesteld worden.

Wellicht ook goed om het dilemma andersom te stellen. Het bijzonder onderwijs of delen daarvan kan ook opgaan in het openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs is immers toegankelijk voor iedereen. Het openbaar onderwijs zeker niet op voorhand afschaffen. Als het voorstel van de scholen zelf komt dan het voorstel beoordelen. Het eventueel afschaffen van openbaar voortgezet onderwijs moet in regionaal verband afgewogen worden. De wettelijke plicht is namelijk regionaal vastgelegd.

Verder moeten de verschillende financiële stromen van de afzonderlijke scholen goed in beeld worden gebracht. Bij een volgende stap is inzicht hierin wenselijk.

Conclusie: Geen eenduidige conclusie. De wens bestaat om openbaar onderwijs te behouden in Zutphen. En het is ook bespreekbaar om openbaar onderwijs al of niet gedeeltelijk op te laten gaan in een andere vorm.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in