Pagina delen

Memo rond het weer openstellen van zwembad De IJsselslag

Inhoud

Zie bijlagen.

Behandeld in Forum van 13 maart 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Het college heeft in haar vergadering van 14 februari 2017  besloten om het zwembad De IJsselslag per 14 februari 2017 vanaf 14.00 uur onder voorwaarden weer voor bezoekers en gebruikers open te stellen, gelet op de uitkomsten van het onderzoek door TNO en het advies van de GGD.


Met deze memo informeert het college allereerst over haar besluit tot openstelling van het zwembad, waarbij zij aandacht besteden aan de resultaten van het door TNO uitgevoerde onderzoek en het advies van de GGD NOG. Daarnaast willen zij kort informeren over het uitgevoerde interne onderzoek naar de gang van zaken, voorafgaand aan de sluiting van het zwembad, en de verdere afwikkeling.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 13-03-2017 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering.

 

De SP vraagt of het college ervan op de hoogte is dat kinderen van de IJsselmeeuwen die zwemles zouden krijgen, zijn weggestuurd bij het zwembad en wat het college daar aan gaat doen.  

Het College geeft aan dat dit aspect nu niet aan de orde is en daar op een later moment op terug te zullen komen.

De VVD complimenteert het college met de gekozen aanpak. Wel wordt een toelichting gevraagd over wie (gemeente, bestuur, gebruikers) wanneer en waarvan op de hoogte was. 

Het College licht toe dat het afgelopen tijd het belangrijkste was om het zwembad zo snel mogelijk op een veilige manier weer te kunnen openstellen. Ook belangrijk was om, in de periode dat het bad gesloten was, intern onderzoek te doen naar de gang van zaken binnen de gemeente. Uit het onderzoeksrapport blijkt wat wanneer bij de gemeente bekend was en hoe daarmee is omgegaan. Op dit moment zijn nog gesprekken gaande over de vraag wat er is gebeurd tussen zwembadbestuur/-organisatie en De IJsselmeeuwen waardoor er spanningen zijn ontstaan en hoe kan dit worden opgelost waardoor het in de toekomst beter gaat tussen beide partijen.

De VVD vraagt of er al een eerste update is van de gesprekken tussen zwembad en De IJsselmeeuwen.

Aanvullend informeert Burgerbelang wanneer het college met een antwoord kan komen op de vraag die nu nog wordt onderzocht.

Het College licht toe dat het nog niet is gelukt om tot een goed gesprek te komen. Morgen reageert het college naar beide partijen. Het is nog niet aan te geven wanneer het onderzoek naar dit vraagstuk is afgerond.

Burgerbelang geeft aan dat het zwembad imagoschade heeft geleden en informeert of er binnenkort een imagocampagne wordt gevoerd of een imagoverbeterplan verschijnt.

Het College geeft aan dat er met elkaar wordt gewerkt aan het verbeteren van het imago maar dat het college eerst met beide partijen in gesprek wil voordat daarover iets kan worden gezegd.

Volgens BewustZW is het zo dat als een gebouw zoals het zwembad wordt vrijgegeven voor publiek er een verantwoordelijkheid ligt voor het bestuur van het zwembad en voor de raad en het college. Is er een monitoringsplan met procesbeschrijving over hoe te handelen in geval van bepaalde signalen en staat daar ook in wanneer de raad wordt geïnformeerd in geval van ernstige bijzonderheden?

Het College antwoordt dat als het gaat om gezondheidsklachten en risico's zoals die zich hebben voorgedaan, er metingen worden gedaan en er wordt gemonitord. Als het gaat om het optimaal functioneren van het zwembad en het imago dan zijn er nog stappen te zetten.

BewustZW vraagt een bevestiging dat er geen monitoringsplan is en vindt dat een leerpunt voor toekomst. Voor elk publiekelijk gebouw zou een dergelijk monitoringsplan dienen te bestaan waardoor aan de hand van ambtelijke toetsing de vinger aan de pols kan worden gehouden met betrekking tot mogelijke risico's en calamiteiten.

Het College licht toe dat over monitoring van gezondheidsindicatoren goede afspraken zijn gemaakt en daar is een monitoringsplan voor. Voor het aspect samenwerking is zo'n plan er niet. 

De PvdA is blij dat het zwembad weer is geopend en dat de oorzaken van de problemen achterhaald zijn. Fractie is benieuwd naar de reactie van de bouwer van het zwembad. Die voeren tien jaar het onderhoud uit en zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de techniek. Is er voldoende vertrouwen in bestuur en management om aan de gestelde voorwaarden te voldoen en is bekend wie ambtelijk aanspreekpunt wordt voor het zwembad?

Het College antwoordt dat juridisch wordt onderzocht wie waarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld. Over het vertrouwen in bestuur en management wordt geen uitspraak gedaan voordat de gesprekken hierover hebben plaatsgevonden met betrokken partijen. Aanspreekpunten zijn de heer Kelhout (ambtelijk) en mw. Pennings (bestuurlijk).

Burgerbelang vraagt een toelichting op het memo waarin staat dat het interne onderzoek is afgerond terwijl het college aangeeft dat er nog gesprekken gaande zijn. 

Het interne onderzoek naar de gang van zaken binnen de gemeente is afgerond, het andere onderzoek betreft de relatie tussen zwembad en IJsselmeeuwen. Dit loopt nog aldus het College.

Het CDA wijst op de voorwaarden die staan genoemd bij het besluit. Zijn die in gang gezet en is daar controle op? Over communicatie staat niets in de voorwaarden maar dat is wel belangrijk. Tijdens de sluiting van het zwembad is de communicatie niet goed verlopen.

Het College geeft aan dat het voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot klachten en melden goed 'loopt'. Er zijn geen signalen dat communicatie over de sluiting niet goed zou zijn. Het college hoort die signalen over slechte communicatie graag als die er zijn zodat er wellicht iets mee kan worden gedaan.

Het CDA zal de signalen die bekend zijn doorgeven aan het college.

De CU informeert naar het contract dat de aannemer heeft over het onderhoud. Is dat een contract met prestatieverantwoordelijkheid of alleen met onderhoudsverantwoordelijkheid? Wat is de positie van het college in geval zich een volgend incident voordoet met inachtneming van het feit dat het zwembad een 'op afstand gezette' partij' is?

Het College antwoordt niet exact op de hoogte te zijn van het soort contract. Met betrekking tot de positie van het college is het belangrijk dat er één ambtelijk en één bestuurlijk verantwoordelijk aanspreekpunt is. Te nog te zetten stappen moeten verder helderheid en duidelijkheid geven met betrekking tot sturing en verantwoordelijkheid. 

D66 vraagt hoe het college omgaat met incidenten zoals nu is gebeurd met het wegsturen van kinderen voor zwemles?

Het College geeft aan dat de veiligheid van van het zwemwater gegarandeerd is maar dat er helaas ook een conflictsituatie is. Er vinden gesprekken plaats over hoe uit die impasse kan worden gekomen.

D66 roept het college op om een stevige rol in te nemen in dit proces van oplossen van het conflict en informeert hoe de raad op de hoogte blijft de komende tijd?

Het College kan nog niet aangeven wanneer en op welke wijze de raad verder wordt geïnformeerd.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in