Pagina delen

Memo Persoonsgebonden budget - voorbereiding beleidsregels

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 17 november 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het college is bevoegd nadere regels en beleidsregels op te stellen voor het persoonsgebonden budget (pgb). De raad heeft door aanvaarding van de motie Eigen regie over persoonsgebonden budget op 13 oktober 2014 aangegeven betrokken te willen worden bij de nadere invulling van het pgb. Om die reden wil het college haar ideëen over het pgb bespreken in het Forum en legt daartoe een conceptfolder en een collegebesluit over het pgb aan het Forum voor. 

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 17-11-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Langemeijerzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter geeft eerst het woord aan de inspreker op dit onderwerp mevrouw Marlies Taal-de Jong. De tekst is al bijlage bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter dankt mevrouw Taal-de Jong voor haar verhaal en geeft de fracties de gelegenheid tot het stellen van verduidelijkende vragen.

GroenLinks vraagt mevrouw Taal-de Jong wat voor haar de grootste zorg is als het gaat om het nieuwe Pgb.

Mevrouw Taal-de Jong geeft aan dat het hebben van geen informatie over het nieuwe Pgb dat straks door de gemeente wordt verstrekt bij haar leid tot grootte zorg. Ook  worden de zorgen versterkt door de media die alles rondom het nieuwe Pgb opblaast.

GroenLinks concludeert dat het geven van informatie ook al is die algemeen al bijdraagt aan geruststelling.

De Stadspartij vult aan dat dit nu juist de reden is dat zij samen met andere partijen een motie hebben ingediend.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor een korte toelichting op de memo.

Het college geeft aan dat het de bedoeling is om middels dit forum de raad de kans te geven adviezen, tips of commentaar mee te geven aan het college op de memo en de folder over het Pgb.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het geven van advies aan het college.

SP heeft de SVB gebeld over het gratis uitbesteden van de salarisadministratie bij meer dan 4 dagen zorgverlening per week. SVB geeft aan dat dit ook kan bij minder dan 4 dagen zorgverlening. Waarom staat dit niet zo in de folder? Wat zou de budgethouder terug moeten doen voor de mantelzorger?

ChristenUnie geeft aan dat het net lijkt of het Pgb het laatste redmiddel is door allerlei eisen en regels in de folder te zetten. De ChristenUnie ziet graag dat uit de folder duidelijk wordt dat het Pgb één van de instrumenten is om in te zetten in de zorg.

CDA sluit zich aan bij de ChristenUnie en geeft tevens aan dat de folder veel informatie bevat wat de leesbaarheid niet ten goede komt. Het advies is daar nog eens goed naar te kijken.

De Stadspartij is blij met de folder. Vraagt zich af waarom de eigenbijdrage niet vanuit de gemeente wordt verrekend. Mist het bundelen van Pgb’s. Pgb’s worden direct aan mensen verstrekt en ziet graag bij de evaluatie deze mensen ook betrokken. In de folder staan nog vraagtekens bij de toegang, is volgens de Stadspartij al bekend. Het woord overgangsrecht staat er twee keer in.

D66 geeft aan dat er bij het inzetten van informele hulp veel regels staan. D66 vindt het een gemiste kans dat de direct betrokkenen niet zijn gehoord. Het advies is met een half jaar een evaluatie inlassen.

PvdA is positief over de uitbetaling door het SVB. Ziet wel een grote hoeveelheid aan regels ontstaan wat mogelijk kan leiden tot willekeur bij de behandelaar van de aanvraag. Hierdoor wordt het systeem kwetsbaar. PvdA vraagt waarom iemand met een uitkering geen recht heeft op een vergoeding? PvdA ziet graag de eigen bijdrage eerst verrekend en niet achteraf.

VVD vindt het een gedegen voorstel en erg ruimhartig. Ziet graag ook wat duidelijker dat het Pgb ook een echte keuze is. Communicatie is een belangrijk punt, hoe gaat het college dit oppakken ook naar de toekomst toe?

Burgerbelang geeft aan dat er vorige week een bijeenkomst is geweest met de cliënten organisaties, wat is hier uitgekomen? Is er een test case/rollenspel geweest met de betrokkenen? Informatie en communicatie blijft een zorgpunt.

Het college dankt de fracties voor de gegeven adviezen en zal hier zijn voordeel mee doen. Op een aantal vragen/adviezen kan nu geen antwoordt gegeven worden omdat dit eerst op de betreffende websites moet worden nagezocht. Naar de leesbaarheid van de folder zal zeker nog gekeken worden. Ook zal in de folder beter naar voren komen dat het Pgb een serieus alternatief is voor het krijgen van zorg.

Voor wat betreft de informatievoorziening en de communicatie geeft het college aan de zorgen zeker te delen. Het probleem is dat er voor wat betreft de jeugdwet/jeugdPgb gewoonweg nog geen informatie uit Den Haag is. Dit komt in verschillende fases naar de gemeente toe. Een deel in december, januari en februari etc.

Interruptie van D66 die graag had gezien dat er wel een algemene informatie avond had kunnen worden gehouden.

College geeft aan het jammer te vinden hier geen tijd voor te hebben gehad.

Het college geeft aan dat het goed is te evalueren na het eerste half jaar. Via de cliënten organisaties is wel een oproep geweest om deel te nemen aan het gesprek over de Pgb.

Interruptie van de Stadspartij die het college vraagt hoe de mensen nu worden geïnformeerd? Hoe komt deze informatie nu bij de mensen?

Het college geeft aan dat er in de koerier een stuk heeft gestaan en dat er folders zijn verspreid met compacte informatie over het Pgb. Ook is er een brief aan een klein deel van de jeugd Pgb cliënten gestuurd. Het college verduidelijkt dat er een klein deel binnen is van de jeugd Pgb en dat van het WMO Pgb alles al binnen is.

PvdA maakt zich toch zorgen over de gegevens die nog uit Den Haag moeten komen. Wat als deze gegevens er in december nog niet zijn?

College geeft aan er rekening mee te hebben gehouden dat de overgangstermijn elke keer met drie maanden te kunnen verlengen als er nog geen informatie is uit Den Haag. Hier zitten natuurlijk wel kosten aan die we in de gaten houden en weer gaan declareren bij het rijk. Samen met andere gemeenten proberen we het rijk duidelijk te maken dat we zonder gegevens niet verder kunnen.

D66 vraagt het college om een korte reactie op de hoeveelheid regels.

Het college geeft aan dat de hoeveelheid regels die in de folder staan deels afkomstig zijn uit de wet en deels van de gemeente om zo voldoende afwegingskader te krijgen. Er blijft een spanning zitten tussen de objectieve criteria en het te leveren maatwerk. College is hier ook nog niet tevreden mee.

D66 stelt voor om adviezen of aanpassingen van de fracties omtrent de hoeveelheid regels nog toe te mogen sturen aan het college.

College geeft aan dat dit mag maar dan wel deze week, anders kan het niet mee meegenomen worden.

De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in