Pagina delen

Memo met stand van zaken rond de integratie van Het Plein en Delta

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 26 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt via een memo geïnformeerd over het besluit van het college van burgemeester en wethouders om de integratie van de organisaties Het Plein en Delta in één organisatie per direct stop te zetten. Dit op basis van voortschrijdend inzicht en advies van het Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur van Delta, en op basis van het besluit van 13 september 2016 van het Algemeen Bestuur van Het Plein om het bedrijfsplan "Winst door Verbinden" in te trekken.

 

 

Raadsadviseur:

Datum 26-09-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
R Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Memo met stand van zaken rond de integratie van Het Plein en Delta”. Eerst krijgt het college de gelegenheid een inleiding te geven. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

College: U heeft een tijd geleden de ruimte geboden om de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Het Plein te wijzigen om een samenwerking met Delta mogelijk te maken. Dat heeft u gedaan op basis van het stuk “Winst door Verbinden”. Vervolgens hebben de dagelijkse besturen van Het Plein en Delta het besluit genomen om de integratie voortvarend op te pakken. Na opstellen van het Plan van Aanpak zijn er fundamentele verschillen tussen beide organisaties boven komen drijven. Die verschillen zijn onoverbrugbaar gebleken. Ook werden we geconfronteerd met de financiële problemen bij het Plein en de tekorten bij Delta. Dit samen heeft er toe geleid dat de integratie door de betrokken bestuurders van AB en DB Het Plein, AB en DB Delta en van de betrokken gemeenten, is stopgezet. Tegelijk is aan het Plein de opdracht gegeven om voortvarend door te gaan met “Het Plein op orde”. Dit alles heeft zich de afgelopen twee weken afgespeeld. We hebben vervolgens deze memo opgesteld en gevraagd om actieve agendering. Zutphen en Lochem hebben besloten om het hier niet bij te laten zitten maar samen verder te gaan bij het ontwikkelen van een hernieuwde visie op het inbedden van de participatiewet.

Stadspartij: Volgens mij is het de bedoeling om tot een heldere formulering te komen van waar de raad in het proces betrokken wordt. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt nog een vierde reden genoemd. De directeur van het Plein concludeert echter iets heel anders. Hij zegt dat er risico’s verbonden zijn aan het uitstappen van een of meerdere partijen. Hoe verklaart u dit?

GroenLinks: Ik probeer scherpte en duidelijkheid te krijgen over de redenen van het stopzetten. Heeft dat met risico’s te maken? Wat is er precies voorgevallen? Verder vraag ik me af of er dan straks 5 GR-en in Het Plein zijn? Dat lijkt me niet de bedoeling.

CDA: Ik vind het gek dat het nu ineens niet meer doorgaat. Er is uitvoerig over gesproken met een heleboel voors en tegens. En uiteindelijk luk het niet. Waar ging het fout in het proces? Kunnen we daar van leren en hoe voorkomen we dit?

ChristenUnie: Ik denk dat het een goed en moedig besluit is. Ik ben daarentegen niet blij met de ontstane situatie. Ik denk dat er vanaf het begin te weinig visie is geweest. Daar maak ik me zorgen over. Het verbaast me overigens niet dat het fout loopt omdat beide instanties hele verschillende organisaties zijn die ook slecht bij elkaar passen. Ik ben benieuwd naar het vervolg. Hoe kijken we naar de regionale arbeidsmarkt aan? Gaan we werkgelegenheid naar Zutphen halen of lossen we het regionaal op? Het vraagt waarschijnlijk samenwerking met ander partijen.

SP: Het is een goed besluit. Waarom is het pas zo laat aan het licht gekomen dat er onoverbrugbare verschillen waren en hoe lang is daarna het gesprek nog gaande gebleven? Ik ben ook benieuwd naar de visie op de toekomst en hoe de raad daarbij betrokken gaat worden.

Burgerbelang: Hoe goed is dit besluit? Is dit werkelijk het goede besluit op het juiste moment? Wat is de exacte reden waarom dit besluit genomen is?

VVD: Ik vind voldoende onderbouwing in de stukken voor het genomen besluit. Het niet hebben van een gemeenschappelijke visie is een onderliggende oorzaak van het vastlopen van de integratie. Het stopzetten van de integratie lost dat probleem niet op. Welke stappen gaan ondernomen worden om die visie wel te ontwikkelen? We zijn ooit begonnen met de integratie omdat we daar voordelen van verwachtten. Die voordelen hadden we nodig om andere knelpunten het hoofd te bieden. Ik ben benieuwd wat de consequenties zijn van dit besluit?

PvdA: Een fusie slaagt alleen als de partijen een zelfde visie hebben. Anders worden verschillen uitvergroot. Wat betekent dit voor de medewerkers van Delta? Komt er nu een gewijzigd raadsvoorstel met een aangepast “Winst door verbinden”?

D66: We zijn het eens met het besluit maar zijn verontrust over de achtergronden. Ik lees namelijk geen nieuwe dingen. De financiële situatie van Delta is al jaren bekend. We zijn al jaren op de hoogte dat het Plein niet floreert. Waarom is niet eerder aan de bel getrokken? Wordt het nu geen tijd om breder te kijken, om ervaring uit te wisselen met Apeldoorn en Deventer.

College: Het rapport “Winst door verbinden” is ooit opgeleverd en voorgelegd aan de beide dagelijkse besturen. Daar is een Plan van Aanpak uit voortgekomen. In de aanloop daar naar toe is er wat gebeurd bij het Plein wat er toe heeft geleid dat de directeur van Het Plein is vertrokken. Deze directeur was tevens kwartiermaker voor de integratie. Na dit vertrek constateerden beide dagelijkse besturen dat er onvoldoende voortgang was geboekt met het realiseren van het Plan van Aanpak. Tevens werd de nieuwe directeur ad interim gevraagd een analyse te maken van de situatie bij Het Plein. Het dagelijks bestuur van Delta heeft vervolgens de integratie tijdelijk op “pauze” gezet.

VVD: Is de raad op de hoogte gesteld van die tijdelijke stopzetting?

College: De raad is hiervan op de hoogte gesteld toen de nieuwe directeur ad interim een toelichting heeft gegeven op de analyse die hij had gemaakt over Het Plein.

Stadspartij: Ik had de vertraging wel meegekregen maar ik heb nooit begrepen dat het was stopgezet. Wat is precies de aanleiding om het proces te stoppen?

College: Na het advies van de directeur ad interim is weer doorgegaan met de integratie. De uitwerking van het Plan van Aanpak heeft vervolgens een aantal verschillen naar voren gebracht die daarvoor niet zichtbaar waren. Die verschillen liggen op het juridische en financiële vlak. Het grootste verschil van inzicht betrof de overdracht van de werkgeversdienstverlening.

D66: Het verbaast mij dus dat zo’n elementair onderwerp zo laat aan het licht komt. Het is eigenlijk onverantwoordelijk.

College: We hebben wel degelijk stilgestaan bij de risico’s van een integratie. We zijn daar altijd alert op geweest. Maar met meerdere partijen zijn er ook meerdere belangen. Die worden soms pas gaandeweg gevormd. Het beleggen van het werkgeverschap van de mensen die in dienst zijn bij Delta is iets anders dan het gezamenlijk vormgeven van de werkgeversdienstverlening door Het Plein, UWV en Delta gezamenlijk. Het is voor alle partijen verleidelijk om elk hun eigen werkgeversteam op te richten. Dat werkt niet heel praktisch voor de werkgevers. Dus ondanks dat de integratie niet door gaat, blijft er op dit terrein wel samengewerkt worden zodat werkgevers maar met een contactpersoon te maken krijgen. Dit moet ook een plaats krijgen in de visie. Het ging mis op het moment dat we een notitie ontvingen waarin heel helder de verschillen van inzicht stonden tussen Zutphen en Lochem aan de ene kant en Brummen, Bronkhorst en Voorst aan de andere kant. Daarna bent u ook direct geïnformeerd. Dat was de druppel. Daaromheen speelde “Het Plein op orde”. Lukt het wel om de totale organisatie, die niet optimaal gezond is, op een goede manier te integreren? Daaromheen was er het feit van de financiële tekorten bij Delta. De voordelen van de integratie gingen ook langzamer dan verwacht. Wat je wel merkt, is dat er bij de medewerkers opluchting heerst over het niet doorgaan van de integratie. Bij de familie van de WSW-doelgroep ontstonden wel vragen. Deze zijn zo goed mogelijk beantwoord. Ik ben zelf ook opgelucht over dit besluit. Het zijn geen gemakkelijke gesprekken geweest. En het risico voor zowel de gemeenten Zutphen en Lochem als de betrokken instanties was te groot om door te gaan.

Burgerbelang: U gaat nu een nieuwe koers varen. Is dit voldoende duidelijk bij het personeel en cliënten? Is er hiermee ook meer rust in de organisaties gekomen?

College: Beide instanties gaan verder met een opdracht. Het Plein weet wat haar te doen staat met “Het Plein op orde”. Delta moet scenario’s ontwikkelen om de tekorten terug te dringen. Zij realiseren zich echter ook dat er in de toekomst wel degelijk veranderingen op hun af kunnen komen als de gemeente Zutphen en Lochem een nieuwe visie gaat ontwikkelen op de inbedding van de participatiewet in samenhang met de regionale arbeidsmarkt. Het is aan de gemeente om een goede visie te ontwikkelen en deze duidelijk over te brengen naar de uitvoeringsinstanties. Met een goede visie kunnen we ook omgaan met de regionale krachten die spelen. Het voorstel van Zutphen en Lochem is om een gezamenlijke visie te ontwikkelen waarbij we de subregionale en regionale arbeidsmarkt als vertrekpunt nemen. Daarbij kijken hoe we de participatiewet daarbinnen kunnen laten functioneren. De participatiewet bestaat uit verschillende onderdelen. Er zijn verschillende taken. De visie beoogt dan ook om dat bloot te leggen en goed na te denken over hoe dat het beste kan.

ChristenUnie: Waarom hadden we geen goede visie en komt het nu wel goed?

College: We doen het samen met Lochem. De andere drie gemeenten zijn ook uitgenodigd, maar daar gaan we niet op pushen. Het grote verschil is dat het initiatie in het verleden kwam vanuit de GR van Het Plein en Delta. Nu gaan de gemeenten het zelf doen, aangevuld met inspiratie van buitenaf.

D66: Wij willen graag zo vroeg mogelijk bij dit proces betrokken worden.

College: Daar hecht ik groot belang aan.

Stadspartij: Ik wil graag de suggestie doen om dit onderwerp te bespreken in de werkgroep Sociaal Domein.

College: Dat lijkt mij een goede suggestie.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in