Pagina delen

Memo Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen

Inhoud

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 14 maart 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Tot 2012 werd in Zutphen gewerkt met een Integraal Huisvestingsplan (IHP) waar inzicht werd geboden in de ontwikkeling van de huisvestingsbehoefte van scholen. Bij de besluitvorming over de Kerntakendiscussie is besloten dit instrument los te laten. Het integrale zicht op het totaal van de Zutphense schoolgebouwen verdween hiermee uit beeld. Inmiddels ervaren zowel gemeente als schoolbesturen dit als een gemis. Een aantal ontwikkelingen binnen het onderwijs (krimp van aantal leerlingen, instroom nieuwkomers) vraagt immers om een extra inspanning van de gemeente.

Samen met de schoolbesturen wil de gemeente een integrale toekomststrategie (Masterplan Onderwijshuisvesting) voor zowel het primair, het voortgezet als het speciaal onderwijs maken. Voor het opstellen van het Masterplan wordt het college ondersteund door adviesbureau ICS. De planning is dat het Masterplan medio 2016 wordt vastgesteld door de raad. Tussentijds zal de raad in het Forum worden geinformeerd over de stand van zaken.

Het college heeft het presidium verzocht om het plan van aanpak om te komen tot het Masterplan te mogen presenteren in het Forum. Daarbij is er ruimte voor de fracties om aandachtspunten mee te geven voor het proces en de uitwerking. 

Gekozen is voor een kort,intensief en interactief traject dat moet uitmonden in vaststelling van het Masterplan door de raad rond de zomer. Afspraken zijn gemaakt over communicatie waarbij afstemming tussen  gemeente en schoolbesturen cruciaal is.

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 14-03-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
J.S. Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Om 20u opent de voorzitter de forumvergadering.

 

2. Het college geeft een toelichting op de memo en het stappenplan van ICS.

Doel is het informeren van de raad over het proces.

Dat proces bestaat uit:

1. Presenteren stappenplan

2. Presenteren voortgang in een beeldvormend forum

3. Besluitvorming na de zomer

Van belang is de toekomstbestendigheid van het onderwijs, o.a. ten behoeve van het woonklimaat in Zutphen, een goed scholenaanbod draagt bij aan prettig woonklimaat. Van belang is de centrumfunctie als het gaat om voortgezet onderwijs. Dit staat onder druk door krimp van leerlingaantallen.

Onderwijs moet meer verbinding met de samenleving zoeken, geldt vooral voor het basisonderwijs. Dit heeft effect op de gebouwen. De ontwikkelingen zijn een kans om samen met de scholen naar de toekomst te kijken.

Er wordt ook met andere organisaties gepraat (denktanks), het stappenplan legt uit hoe dat wordt ingestoken. Het is een inventarisatie van de stand van zaken en gaat niet alleen over vierkante meters.

 

3. Vragen van het forum

Stadspartij: in stap 9 van het stappenplan worden buurtcentra genoemd. Welke rol hebben deze? Worden verenigingen met eigen ruimte ook betrokken? Wat gebeurt er met buurtcentra door het schuiven met ruimten, moeten deze in voorkomende gevallen de bestaande locatie verlaten?

College: dit is in de loop van het proces te beantwoorden. Het kan ook gaan om sportcentra of buurtverenigingen met eigen ruimte. Het benutten van ruimten moet in ieder geval slim gebeuren. De uitwerking ervan is een vraagstuk, maar wel de moeite waard te onderzoeken en kansen te verkennen.

ChristenUnie: is blij met het memo en het PvA. Het ChristenUnie heeft twee vragen:

1. Hoe is het gesteld met het commitment bij de onderwijsinstellingen?

2. hoe verhouden zich de huidige ontwikkelingen tot de investeringsstop?

D66: de investeringsstop is te kort door de bocht. Ontwikkelingen blijven wel nodig.

ChristenUnie: het gaat om investeren om problemen te tackelen. Eerst een plan, dan actie ondernemen en investeren.

CDA: zijn alle scholen goed in beeld?

College: alle schoolbesturen zijn aan tafel. Woensdag 16-3 vindt de tweede bijeenkomst met hen plaats. In het stadium ervoor vonden één-op-één gesprekken plaats. We zijn nu bij stap 8 van het stappenplan aanbeland. Er is commitment bij de besturen om te praten, ondanks het feit dat de scholen ook een eigen belang hebben. Conform het stappenplan vinden parallel gesprekken plaats met basisonderwijs en speciaal onderwijs. Er is daarbij sprake van openheid over ieders wensen.

GroenLinks: waar bent u nu in het proces?

College: stap 8 van het stappenplan.

SP: de scholen leveren een bijdrage. Kunt u een voorbeeld geven? Gaat het al over het verdwijnen van schoolgebouwen?

ChristenUnie: offers moeten gebracht worden. Dat moet wel beseft worden.

College: de ernst van de zaak is bij de scholen aan de voorkant niet helder. Wel is er commitment om zich ervan te laten doordringen. Daar waar het niet lukt is het besluit van de raad een stok achter de deur om de schoolbesturen dit in te laten zien.

Wat betreft de investeringsstop: dit jaar is het laatste jaar. De aanvragen voor komend schooljaar (2016-2017) zijn afgewezen. Voor wat betreft de aanvragen voor schooljaar 2017-2018, die worden nu al ingediend en hiervoor wordt de investeringsstop opgeschort.

Het proces beoogd om wensen in het totaalplan te brengen. Waar liggen kansen? Dit wordt verwerkt in een meerjaren planning met oog voor de korte termijn.

CDA: hoe past de Vrije School in dit verhaal?

College: de investeringen voor de Vrije School vloeien nog voort uit het IHP 2010-2025 dat in 2011 is vastgesteld. De Vrije School heeft conform deze afspraken recht op uitbreiding.

Wat de vraag van de SP betreft: u kunt denken aan het minder vast in bestaande klassen lesgeven, niet elke vorm van onderwijs heeft dezelfde ruimtebehoefte en daar moet het om gaan. Het gaat niet meer om een standaard aantal vierkante meters.

VVD: er bestaat een spanningsveld tussen sportgebouwen en vierkante meters. Het gaat ook over BSO en sport. Volgens de VVD gaat het PvA nu vooral over vierkante meters en ziet graag meer verbinding met de inhoud. Wie is de trekker?

College: de gemeente heeft de regie en de lead. Hoeveel willen we investeren is een belangrijke vraag. De gebouwen zijn onze verantwoordelijkheid. De scholen zijn verantwoordelijk voor de inhoud (onderwijs).

VVD: de scholen zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

College: primair voor de inhoud, de gebouwen zijn dienend, al hangt het één met het ander samen. Wel is het zo dat scholen het spannend vinden om met andere partijen over huisvesting te praten, dat willen ze liever zelf bepalen.

VVD: de memo en PvA is toegespitst op een gemeentelijke visie op de gebouwen. De relatie met de inhoud is wel van belang.

Burgerbelang: er is een krimp van 25%. Gaat het college actief op samenvoegen van onderwijsinstellingen aansturen ivm ruimteoverschot en leegstand?

College: dat kan één van de opties zijn.

Burgerbelang: de gemeente heeft de lead, maar deze stap wordt overgeslagen?

College: het gaat erom goed in beeld te krijgen hoe de situatie er nu voor staat. Wat betekent dat voor slimme oplossingen, daarover nadenken leidt tot oplossingsrichtingen.

GroenLinks: wij bespeuren veel betrokkenheid van de gemeente om de raad te informeren, maar wij komen pas bij stap 12 weer aan bod. Kan de raad ook eerder geïnformeerd worden?

College: er is sprake van een korte doorlooptijd, het moet deze zomer af. Parallel wordt doorgewerkt. Een volgend moment is op 9 mei. Na vanavond is de eerste raadsvergadering op 11 april. Er vallen dus twee vergaderingen uit, m.a.w. het kan niet sneller.

GroenLinks: kan het college vertellen wat er tijdens de vorige stappen in het stappenplan is gebeurd.

College: dat is nu niet mogelijk. Er hebben één-op-één gesprekken plaatsgevonden met de scholen en daarover wordt het college woensdag a.s. bijgepraat.

Burgerbelang: het tempo ligt wel erg hoog. Bestaat er een risico voor zich terugtrekkende scholen?

College: de urgentie is ook bij de scholen aanwezig. Het college hoopt dat het lukt, gaat het te hard, dan gaat het college weer met de scholen in gesprek voor meer tijd, hetgeen aan het forum zal worden toegelicht.

Stadspartij: is in het masterplan sprake van uitgeschreven scenario’s?

College: niet in detail. Wel is het de bedoeling dat de keuzes die nodig zijn in het masterplan worden opgenomen.

PvdA: 1. is er een vervolgstrategie? 2. Is er niet alleen contact met besturen, maar ook met het schoolhoofd, de ouders, de medezeggenschapsraden? 3. Financieel moet gewaakt worden voor een jojo-effect in de gevraagde en toegezegde investeringen. 4. Wat zijn de kosten van de ICS-advisering?

College: 1. de strategie is een integraal onderdeel van het masterplan. 2. Schoolbesturen zijn in denktanks de gesprekspartners van de gemeente, medezeggenschapsraden zijn formeel geen gesprekspartners. 3. Flexibiliteit is van belang. 4. De kosten voor de procesbegeleiding door ICS bedragen € 30.000,-. De dekking is geregeld middels een bijstellingsnotitie en past binnen de gestelde kaders.

VVD: wij willen u graag attent maken op het rapport van Netten als reactie op de nota Sterk Bestuur. De lijnen in het Masterplan worden mogelijk beïnvloed door de keuzes die nav het rapport Van Netten worden gemaakt. Presentatie van dit rapport valt op donderdag 17 maart.

College: ik ben het met u eens. Het masterplan kan een reden zijn voor het college of de provincie Gelderland om een investeringsopgaaf mee te betalen. Dat zorgt voor innovatief onderwijs, dan wel voor kansen.

Stadspartij: 1. De kosten voor de ondersteuning vind ik nog een los eindje, hoeveel is dat? 2. Wie zit in de projectgroep? 3. De stadspartij is voor ruimte overstijgend gebruik en het gezamenlijk gebruik van ruimten. Suggestie voor gebruik door ambachten in de vorm van praktijkonderwijs.

College: 1. Dat bedroeg € 30.000,-  2. in de projectgroep zitten de schoolbesturen en de gemeente.

 

4. De voorzitter sluit om 20:50 uur de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in