Pagina delen

Memo inzake problematiek rond asielzoekers inclusief ontwikkelingen rond GGNet

Inhoud

Het memo is bijgevoegd.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 15 december 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Besproken wordt de problematiek rond asielzoekers inclusief de ontwikkelingen rond GGNet.

Aanvulling:

Er is in Nederland behoefte aan meer eerste opvang van vluchtelingen die nog niet in procedure zitten.

De gemeente Zutphen is begin september 2015 benaderd door het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) met het verzoek om mee te werken aan de realisatie van een tijdelijke noodopvanglocatie. Na telefonisch overleg met de fractievoorzitters, heeft het college zich hiertoe bereid verklaard. De gemeente Zutphen draagt bij aan verlichting van de problematiek door waar nodig mee te werken aan crisisopvang en tijdelijke noodopvang van vluchtelingen, aan opvang in een asielzoekerscentrum en door het bieden van voldoende huisvesting aan vergunninghouders.

GGNet en COA hebben afspraken gemaakt over de huur van het leegstaande gebouw De Mate en omliggende grond op het terrein van GGNet langs de Kerkhofweg.

Het COA huurt deze locatie voor maximaal 5 jaar voor de tijdelijke noodopvang van in totaal 400 vluchtelingen. Volgens een eerste zeer globale inschatting worden de eerste vluchtelingen vanaf maart 2016 in deze nieuwe voorziening verwacht. In de memo vindt u informatie over de stand van zaken en de nog te ondernemen stappen.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 15-12-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering heet de aanwezigen welkom en geeft eerst het woord aan het college.

College: Betreurt de titel van het agendapunt: de memo gaat niet over problematiek, maar om informatie over de ontwikkelingen rond de realisering van een tijdelijke noodopvang van asielzoekers op het terrein van GGNet. Sinds het opstellen van de memo zijn er al twee informatiebijeenkomsten gehouden voor omwonenden. In totaal zijn uitnodigingen verzonden naar 2900 adressen. De bijeenkomsten zijn goed bezocht. Veel vragen zijn beantwoord door zowel gemeente als COA en GGNet. De vragen en antwoorden zijn gepubliceerd op de gemeentelijke website www.zutphen.nl/noodopvangWarnsveld . In januari zal de eerste nieuwsbrief verschijnen. Voor direct omwonenden wordt een overleg opgezet, zoals dat ook gebeurd is bij het AZC aan de Voorsterallee.

D66: Blij dat de gemeente een bijdrage wil leveren aan de oplossing van het asielzoekersvraagstuk. Is bekend wat voor een voorzieningen worden getroffen en zijn deze hetzelfde als bij het AZC?

College: De voorzieningen zullen minder uitgebreid zijn als op het AZC. Het COA biedt dagbestedingsactiviteiten aan en taalonderricht. Het college heeft er wel bedenkingen bij dat de asielzoekers in noodopvang geen leefgeld krijgen. Daardoor ontstaat het gevaar van verveling. Daarom heeft het college contact met vrijwilligersorganisaties, dat zij daar oog voor hebben.

BewustZW: Mogen vluchtelingen buiten het terrein komen?

College: Net als bij het AZC worden aan mensen in de noodopvang geen bewegingsbeperkingen opgelegd.

BewustZW: Bij het tijdelijk AZC aan de Kerkhofweg zijn er destijds ook geen problemen geweest met de daar gehuisveste asielzoekers. Wel is het van belang goed contact te houden met de direct omwonenden. De fractie pleit ervoor het onderwijs aan leerplichtige kinderen te geven op het terrein van GGNet.

VVD: Het is de vraag wat er ten aanzien van onderwijs op het terrein te regelen is. Is er ook openbaar vervoer mogelijk of zijn er afspraken met vervoerders te maken?

Burgerbelang: In de memo wordt gesproken over een makkelijk af te bakenen terrein. Komt er een omheining? Hoe gaat het met vervoer van kinderen naar school? Wie worden bedoeld met “direct belanghebbenden”? De fractie pleit voor een open dag vóór de opening en een structurele evaluatie.

PvdA: Koken de vluchtelingen zelf?

College: Het is de bedoeling een gestructureerd overleg met de omwonenden te starten. Evaluatie is daar een gespreksonderwerp. Er is geen aanleiding om het reguliere toezicht te intensiveren. Het COA zal wel toezicht op het terrein houden en wil het terrein ook zelf beheren. Daarom zijn er gesprekken over afbakening met GGNet. GGNet heeft daar geen verantwoordelijkheid maar wel een speciale positie als eigenaar, goede buur en gastheer. Uniek voor Nederland is dat er nu een overeenkomst wordt gesloten tussen drie partijen: COA, GGNet en gemeente. Zodra het concept-bestuursakkoord er is wordt de raad om een zienswijze gevraagd.

Gesprekken met het onderwijs zijn nu gaande. Het is de bedoeling basisonderwijs op het terrein zelf te verzorgen. Verder zijn er gesprekken gaande met VO en ROC. Meer informatie is daarover op korte termijn te verwachten.

Een aantal initiatiefnemers is bezig met het opstellen van een fietsplan. Het college heeft wel zorg over het feit dat de asielzoekers geen leefgeld krijgen, waardoor voor hen het gebruik van het OV onmogelijk is. Ook zijn er gesprekken gaande over integratie. Mensen worden geheel verzorgd; dat is niet ideaal.

De kring van belanghebbende omwonenden is nu met opzet erg ruim genomen. Er zal mogelijk een differentiatie in aangebracht worden.

Met het COA moet nog overlegd worden over een open dag. Het COA heeft ook al aangeboden om te komen kijken bij de noodopvang in Apeldoorn.

Stadspartij: Heeft het college de brief van 25 november ontvangen van bewoners en is daarop al gereageerd?

College: Ja. Er zijn vele brieven ontvangen. Zij zijn/worden ook alle beantwoord. De informatie is terug te vinden op de website.

D66: Is er een verschil te verwachten in verblijfsduur tussen de noodopvang bij GGNet en het AZC?

College: Na aanmelding in Ter Apel komen mensen maximaal 6 maanden in de noodopvang, waar gesprekken worden gevoerd over het asielproces; pas wanneer een vluchteling wordt toegelaten tot de asielprocedure, vindt overplaatsing naar een AZC plaats. De zorg is dat die 6 maandentermijn wordt overschreden. Het college hoopt op verbetering, maar heeft dat niet zelf in de hand.

ChristenUnie: Het is sterk procedureel ingericht. Wordt de asielzoekers ook gevraagd welke kwaliteiten ze hebben en op welke wijze zij zich kunnen inzetten in de Nederlandse samenleving?

College: Dat is een van de onderwerpen die het college van belang acht in de bestuursovereenkomst. Het sluit aan bij een pilot die nu in Eindhoven wordt gehouden.

SP: Weet het college wat de gevoelens zijn van de Zutphense inwoners over bijvoorbeeld de voorrang die asielzoekers krijgen bij toewijzing van woningen.

College: De ongelijkheid wordt gevoeld. Dat geldt zowel voor toewijzing van huurwoningen als voor inkomenspositie. Het college is blij met het bestuursakkoord dat met de VNG is gesloten over huisvesting. Dit biedt aanknopingspunten voor de oplossing. De gemeente kan de ongelijkheid niet zelf oplossen.

VVD: In Apeldoorn is de Stichting Present die een uitstekende rol vervult tussen bewoners en vrijwilligersinitiatieven.

College: Die stichting heeft zich ook al in Zutphen gemeld.

CDA: Er is een stroom te verwachten tussen de noodopvang en het AZC. Hoe wordt bijgehouden wie nu precies waar hoort?

College: Het zal zeker gebeuren dat asielzoekers elkaar opzoeken. Ze zijn vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Het is aan het COA er voor te zorgen dat bewoners op de juiste plaats verblijven. Het is wel ook een onderwerp voor de risico-analyse die in opdracht van COA en gemeente wordt gemaakt. In die analyse zal ook de mix van doelgroepen op het terrein van GGNet worden meegenomen.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende besproken is en sluit de vergadering

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in