Memo evaluatie aanpak woonoverlast in Zutphen

Onderwerp Memo evaluatie aanpak...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Memo evaluatie aanpak woonoverlast in Zutphen

Onderwerp Memo evaluatie aanpak woonoverlast in Zutphen
Portefeuillehouder A. Vermeulen
Inlichtingen bij Dianne ter Vrugt
0575587396 D.terVrugt@zutphen.nl

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Collegebesluit 21 mei 2019 ‘informerende memo evaluatie aanpak woonoverlast Zutphen’
2e Evaluatie aanpak woonoverlast Zutphen
Bijlage met cijfermatige onderbouwing

Forum van 17 juni 2019


Toelichting griffie:

Eind 2017 is besloten tot de aanpak van extreme woonoverlast. Samen met Woonbedrijf Ieder1 is voor drie jaar een regievoerder extreme woonoverlast aangesteld. Ieder half jaar wordt de aanpak woonaanpak geëvalueerd met een verslag. Inmiddels is de regievoerder ruim een jaar werkzaam (vanaf maart 2018) en zijn er twee evaluaties opgesteld. Ook is door de raad de Verordening aanpak woonoverlast vastgesteld. Deze verordening maakt bestuursdwang in lastige woon overlast zaken mogelijk.

Bij de behandeling van de Verordening bleek de raad vragen te hebben over hoe de aanpak van woonoverlast in de praktijk werkt. Daarbij is afgesproken dat deze aanpak wordt toegelicht in een forumvergadering. De forumvergadering is vooral bedoeld om mondelinge toelichting te kunnen verstrekken en vragen te beantwoorden.

 

 


Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum: 17-06-2019
Tijd: 19:30 - 20:00
Zaal: Shrewsburykamer
Behandeling: Informerend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: D. Logemann
Griffier: A Koster-de Lange

Aanwezig namensNaam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAS de Geus
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Portefeuillehouder(s): A. Vermeulen
Ondersteuners: D ter Vrugt
Publiek: 8 personen

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent vergadering en heet iedereen welkom. Na een korte beamer-presentatie met beeldende foto's over woonoverlast, krijgen de forumleden de gelegenheid tot het stellen van vragen.

D66:  Het initiatief 'Skaeve Huse' wordt voor Zutphen onderzocht. Wat is de motivatie om deze methode te onderzoeken nu we weten dat Deventer is gestopt met dit initiatief?

College: 'Skaeve Huse' kan een oplossing zijn, maar moet nog worden onderzocht. Er zijn schrijnende gevallen waarbij we moeten onderzoek wat een goede oplossing is; zowel in het belang van de samenleving als in het belang van de persoon zelf. Bovendien zijn er vele varianten van 'Skaeve Huse'. College kan op dit moment niets zeggen over dit initiatief en merkt op dat het tevens een 'woonvraagstuk' is.

SP: Waarom worden mensen uit de eigen woonomgeving gehaald? Memo is erg politiek (bestuurs- en beleidstaal). De menselijke problematiek is onderbelicht. Omstandigheden maken de mens. Weten we wat ten grondslag ligt aan de meervoudige problematiek?

College: Er is zeer veel persoonlijke hulp, diverse hulpverleners staan paraat. We kijken op lange termijn.

GroenLinks mist de onderbouwing of/en welk instrumentarium ontbreekt om woonoverlast aan te pakken.

Voorzitter vraagt om niet verder in te gaan op het onderwerp Skaeve Huse, omdat dit nu niet aan de orde is.

Stadspartij: Welke nieuwe methodieken kunnen worden toegepast? Hoe kom je binnen als er geen sprake is van een veiligheidsrisico (zonder de sterke arm).

Ambtelijke vertegenwoordiging (Dianne ter Vrugt) antwoordt dat er altijd sprake is van maatwerk.

GroenLinks: OGGZ en bemoeizorg, wat zijn de ervaringen?

Ambtelijke vertegenwoordiging: OGGZ is onderdeel van het vangnet en is een vaste partner. Er is regelmatig contact en er wordt goed samengewerkt.

CDA geeft aan dat verhuurder ook een taak heeft. Hoe is het mogelijk dat bewoners na 5 jaar terugvallen in oude patronen?

Ambtelijke vertegenwoordiging: Daarvoor is geen eenduidige verklaring.

SP: 2 vragen: Media-aandacht- versus AVG, hoe komt een melding tot stand? Hoeveel tijd is nodig om een melding af te handelen?

Ambtelijke vertegenwoordiging: De APV-wijziging zet mensen aan het denken en zij grijpen de kans. Afhandelingstermijn is zeer divers.

VVD: Is de afname van het aantal meldingen (eerste periode 32, en tweede periode 23) het gevolg van het nieuwe beleid? Is er benchmark onderzoek gedaan? Hoe erg is de problematiek?

Ambtelijke vertegenwoordiging is niet op de hoogte van de landelijke cijfers en behandelt alleen de complexe gevallen.

VVD is van mening dat door de vele en diverse partners, de zoektocht naar een oplossing complex maakt.

D66 vraagt naar de rol van de buurt.

Ambtelijke vertegenwoordiging geeft aan dat juist de buurt betrokken wordt bij complexe vraagstukken. Soms moet zelfs om begrip worden gevraagd.

Voorzitter dankt aanwezigen voor de inbreng.

 

 

 

 

 


Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
17-06-2019Forum
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl