Pagina delen

Memo businessplan Broederenklooster

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 4 november 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Op 17 juni 2013 is door de raad het beslisdocument met vervolgopdracht vastgesteld. Het college presenteert nu de planning voor het maken van het bedrijfsplan en van de voorbereiding van de bouw. In bijlage twee wordt een totaalplanning gegeven voor het hele project. In deze Forumbijeenkomst gaat om de procedure. Inhoudelijke discussie volgt als het bedrijfsplan gereed is.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 04-11-2013 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
J. van Velzen
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijH.I. Hamming
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksC. Oosterhoff
D66W.M. Voorham
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Op 17 juni 2013 is door de raad het beslisdocument met vervolgopdrachten vastgesteld. Nu is de planning daarvan aan de orde.

Er kan gereageerd worden als er iets essentieels in de procedure of planning ontbreek. Verder heeft iedere fractie de mogelijkheid om 2 vragen te stellen.

Het college geeft aan dat de memo begin oktober naar de raadsleden is gestuurd. Hierin staat vermeld wat gerealiseerd is. Intussen  is er al weer meer gerealiseerd en liggen we op schema.

De fracties worden in de gelegenheid om vragen te stellen.

De PvdA geeft aan dat er een jaar geleden veel discussie is gevoerd en dat in juni is afgesproken dat er een plan zou komen en dat plan is er nu nog niet. Dit is teleurstellend.

Burgerbelang mist het bedrijfsplan, zonder bedrijfsplan kun je niet verder. Wat is de stand van zaken m.b.t. het bedrijfsplan en waarom is wel opdracht gegeven voor dakreparatie van het museum. Gaan 2 aannemers op één werk elkaar niet bijten?

De ChristenUnie maakt duidelijk als reactie op het betoog van de PvdA, dat ook zij tegen waren.

De uitspraak is gedaan dat als het bedrijfsplan in oktober niet klaar zou zijn, de stekker eruit zou gaan.

In een interruptie geeft de Stadspartij aan dat in juni in de raad is afgesproken, dat nu het plan van aanpak voor het bedrijfsplan er zou liggen. Dus dat is volgens planning.

Groen Links maakt duidelijk dat er afgesproken is dat de stekker eruit zou gaan als de bezuinigingen niet gehaald gaan worden.

De ChristenUnie wil weten hoeveel geld is er inmiddels in het proces gestoken en hoeveel er dus nog van de  € 800.000,- over is.

D66 vindt dat alles sneller mag en dat het vervelend is dat er nog geen bedrijfsplan is. Niet alles moet opnieuw ter discussie gesteld worden. Het is fijn om te worden geïnformeerd over de stand van zake.

De fractie van Stadsbelang geeft aan dat ook zij tegen het Broederenklooster gestemd hebben. Vakantie mag niet voor zoveel maanden oponthoud zorgen.De planning moet volgens de partij beter. Zonder bedrijfsplan kunnen we niet verder.

GroenLinks vindt het jammer dat er geen bedrijfsplan ligt. Er is haast geboden, maar het is geen reden om de stekker eruit te trekken.

Het CDA geeft aan dat zij ook niet voor het plan zijn en noemt het zeer teleurstellend dat het bedrijfsplan er niet is. Het is het enige moment waarop beslist kan worden over het al dan niet verder gaan.

De Stadspartij is blij met het concrete tijdspad. Hieraan zal men zich in de toekomst wél moeten blijven houden. Het stuk wat er nu ligt geeft vertrouwen.

De fractie geeft aan dat in deel 3 staat dat de architectenkeuze niet europees aanbesteed hoeft te worden. Zou dit ook  het bouwproces kunnen gelden?

De SP wil de garantie dat als de VVV-winkel failliet zou gaan, er geen museumstukken verkocht moeten worden.

De VVD vindt dat het qua procedure niet goed loopt. Er moet strak gepland worden ondanks vakantieperioden.

Zij heeft  o.a. de volgende vragen;

Wanneer komt het businessplan nu echt?

Wat is er al meer klaar is dan in het stuk staat?

Wat en hoeveel er van die 8 ton is uitgegeven?

Het college geeft aan dat in de raad niet gezegd is dat nu het bedrijfsplan er zou liggen, maar een plan van aanpak voor het maken van het bedrijfsplan. Er was onderschat wat de vakantieperiode voor invloed kan hebben. Het plan van aanpak lag er begin oktober i.p.v. in september, dat is geen maanden vertraging.

Het bedrijfsplan staat gepland voor januari 2014.

In antwoord op de vraag van Burgerbelang over de dakreparatie geeft het college aan dat in één keer meenemen handiger was geweest, maar dat  i.v.m. de provinciale subsidie, dit jaar gestart  moest worden. Bovendien was het ook hard nodig.

Het college kan op dit moment niet aangeven hoeveel er nog van het voorbereidingsbudget over is (vraag CU en VVD). Het college zegt toe hierop nog terug te komen.

De aanbesteding voor de bouw (vraag Stadspartij) moet volgens het college Europees aanbesteed worden. Er kan wel naar de mogelijkheden gekeken worden om lokale of regionale bedrijven erbij te betrekken.

De ChristenUnie valt over het feit dat het college de genomen stappen indrukwekkend noemt. De fractie vindt dat ze met een kluitje in het riet worden gestuurd. Het college vindt dit een kwestie van interpretatie.

Op de vraag van de SP over eventuele faillissementen en de gevolgen daarvan, licht het college toe dat ze streven naar interne zelfstandige organisaties die elkaar niet mee kunnen trekken. Bij het eventueeel wegvallen van een deelnemer wordt  naar een alternatief gezocht.

In het bedrijfsplan komt naar voren wat er van de plannen haalbaar is. Eventuele andere mogelijke exploitaties worden, bij het niet haalbaar blijken van de huidige plannen, onderzocht.

De PvdA vraagt hoever we wel zijn. Wordt de bezuinigingsdoelstelling van een half miljoen in 2015 gehaald?

Het college geeft aan dat de helft gerealiseerd is en komt t.z.t. nog terug op het wel of niet halen van de taakstelling

Burgerbelang wil weten of er een ander bouwplan komt als blijkt dat meerdere dingen niet haalbaar zijn. Het college geeft aan dat er voor variant 1 is gekozen en dat deze verder wordt uitgewerkt.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in