Pagina delen

Memo bestuurlijke aanbesteding inkoop Wmo 2014

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 23 juni 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Gemeenten moeten de nieuwe Wmo taken voor begeleiding inkopen. Op 15 april 2014 heeft het college besloten om de inkoopmethode van bestuurlijk aanbesteden te hanteren. Het memo schetst op hoofdlijnen de methodiek, de verschillende overeenkomsten, de overlegstructuur en de mogelijkheden tot innovatie binnen deze methode. Op 23 juni 2014 wordt de raad verder geinformeerd in een Forum waarin ook de Regionale Beleidsnota Inkoop Jeugd wordt besproken.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 23-06-2014 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPLenne Giesen
D66Carel Lammers
PvdAJasper Bloem
GroenLinksVictor Boldewijn
StadspartijGerard Pelgrim
VVDAntje van Dijk
CDAKarin Warmoltz
ChristenUnieAndré Oldenkamp
De Lokale PartijAdjan Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Twee onderwerpen staan op de agenda, namelijk de memo bestuurlijke aanbesteding inkoop WMO (2014-0077) en Regionale beleidsnota Inkoop Jeugd (2014-0090). Hij stelt voor deze afzonderlijk van elkaar te behandelen. Even voor 20.00 uur zal hij de vergadering schorsen om de portefeuillehouders die naar een andere vergadering moeten, de gelegenheid te geven de beraadslagingen over te dragen aan wethouder Withagen die namens het college de rest van de vergadering zal bijwonen.

Mevrouw Rol meldt dat Zutphen en Lochem onafhankelijk van elkaar gekozen hebben voor de inkoop van begeleiding in het kader van de WMO de methode van bestuurlijk aanbesteden te hanteren. Het is de bedoeling dit systeem ook voor andere voorzieningen te gaan toepassen. Aan de afzonderlijke voorzieningenovereenkomsten ligt een basisovereenkomst inkoop sociaal domein ten grondslag waarin een inkoopnetwerk voor de transities vorm krijgt. Zij licht dit toe aan de hand van een schematisch overzicht dat zij heeft uitgereikt (zie bijlage bij dit verslag).

Een belangrijk aspect van bestuurlijk aanbesteden is dat in gesprek met de aanbieders vorm wordt gegeven aan de zorg. Dit flexibele systeem maakt voortdurende bijstelling lopende het contract mogelijk. Daarvoor zijn een goede overlegstructuur en spelregels nodig. Deze worden geregeld in de basisovereenkomst. In de voorzieningenovereenkomsten wordt de inhoud van de zorg geregeld en de noodzakelijke administratieve afspraken vastgelegd, zoals facturering. De samenhang tussen de verschillende voorzieningenovereenkomsten wordt geregeld door ze binnen één netwerk te bespreken op grond van de basisovereenkomst.

In het netwerk fungeren twee tafels: een fysieke tafel waar aanbieders en gemeenten gezamenlijk met elkaar overleggen. Deze tafel is een afvaardiging van alle aanbieders. Aanbieders die niet aan deze tafel deelnemen kunnen hun inbreng leveren aan de virtuele tafel. De fysieke tafel heeft de verplichting reacties van de virtuele tafel mee te nemen in haar beraad. Alle zorgaanbieders kunnen toetreden, mits ze voldoen aan te stellen eisen.

DLP constateert dat Zutphen en Lochem kiezen voor een andere wijze van aanbesteding dan de overige gemeenten van de Regio Stedendriehoek. Is tijdsdruk hiervan de reden?

De VVD vraagt of de WMO in meer gemeenten zo wordt aanbesteed. Vergt de nu gekozen methodiek meer tijd en moet telkens als er iets verandert het hele proces doorlopen worden? Wordt de bureaucratie teruggedrongen?

Mevrouw Rol antwoordt dat in het begin de intentie bestond om als gehele regio Stedendriehoek tot aanbesteding van de WMO voorzieningen te komen. Uiteindelijk hebben echter Zutphen en Lochem gekozen voor een andere manier van aanbesteden. Tijdsdruk was niet de reden daarvoor. Bestuurlijke aanbesteding kost weliswaar meer tijd, maar de kracht van het netwerk zit hem in de mogelijkheid van tussentijdse bijsturing en derhalve extra maatschappelijk rendement. Voor elke aanbieder geldt dezelfde basisovereenkomst.

De PvdA vraagt of in de monitoring ook zaken als goed werkgeverschap worden meegenomen. Zitten de cliënten aan tafel? Verhindert het feit dat bij jeugdzorg al een en ander is vastgelegd het integraal werken? Kan de huishoudelijke hulp niet meteen meegenomen worden in deze ronde?

Mevrouw Rol antwoordt dat de overeenkomst juist bijsturen tijdens de looptijd van de overeenkomst mogelijk maakt. De basisovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan; de voorzieningenovereenkomsten voor bepaalde tijd. Daarbij wordt gedacht aan een periode van 10 jaar in verband met de zekerheid die organisaties nodig hebben om te kunnen werken.

DPL vraagt of de gemeente ook eenzijdig contract kan beëindigen.

Mevrouw Rol zegt dat dit inderdaad mogelijk is als een partij zich bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden van de basisovereenkomst houdt. Nieuwe partijen kunnen zich altijd melden. Voor de monitoring is een goed systeem nodig. Aanbieders zullen vergelijkbare gegevens moeten verstrekken. Maar ook signalen van teams en van cliënten zullen van belang zijn bij de monitoring. Het is nog niet precies duidelijk hoe de monitoring zal plaatsvinden. Wel zullen de cliënten plaats krijgen aan de fysieke tafel. De basisovereenkomst is een groeimodel. Het is nog te vroeg om nu al huishoudelijke hulp toe te voegen.

Het college merkt op dat het met een voorstel komt met diverse varianten voor de inpassing van huishoudelijke hulp.

De SP vraagt zich af of de zorg wel voldoende aandacht krijgt door de voortdurende onderhandelingen en wisseling van aanbieders. Heeft de gemeente wel de capaciteit om de kwaliteit van de zorg te bepalen?

Mevrouw Rol antwoordt dat de gekozen systematiek er juist toe leidt dat steeds met de aanbieders gesproken wordt over de kwaliteit van de zorg. De dialoog draagt daartoe bij. De keuzevrijheid van de cliënt is van belang: de cliënt mag kiezen voor welke aanbieder hij het meest voelt.

De ChristenUnie vraagt wat er in de basisovereenkomst wordt geregeld. Vormt het overlegcircuit geen belemmering voor “slimme” aanbieders; zijn zij afhankelijk van andere aanbieders?

Mevrouw Rol zegt dat in de basisovereenkomst organisatorische en zorginhoudelijke criteria worden opgenomen. Deze variëren wel naar gelang de omvang van de organisatie: zzp-er tot grote zorginstellingen. Verder worden uiteraard eisen gesteld aan vakbekwaamheid bijvoorbeeld door middel van keurmerk of certificering. Aanbieders van nieuwe vormen van zorg worden gestimuleerd; ze hoeven niet te wachten op andere aanbieders. Het gaat om het resultaat.

Het CDA stelt vast dat er nu 15 zorgaanbieders aan de fysieke tafel deelnemen. Blijft dit aantal hetzelfde en hoe wordt de continuïteit gewaarborgd bij wisselingen.

Mevrouw Rol antwoordt dat de huidige zorgaanbieders zijn uitgenodigd voor de fysieke tafel. Twee daarvan hebben de voorkeur gegeven aan deelname aan de virtuele tafel. In de basisovereenkomst staan bepalingen over de begeleiding van de dialoog o.a. vanwege de vereiste continuïteit. Wisselingen in de samenstelling van de tafel is beargumenteerd mogelijk; de samenstelling moet in ieder geval in overeenstemming zijn met “het veld”.

De Stadspartij vraagt wie de financiële risico’s draagt indien een partij haar financiële verplichtingen niet kan nakomen.

Mevrouw Rol zegt dat bij toetreding de financiële gezondheid van de aanbieder wordt getoetst. Wanneer de continuïteit van een bedrijf in gevaar komt kan de gemeente ingrijpen. Wie precies het financiële risico daarvan draagt kan zij op dit moment niet zeggen.

D66 vraagt of in de basisovereenkomst ook bepalingen staan over arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Mevrouw Rol zegt dat de gemeente de organisaties houdt aan de cao in de desbetreffende sectoren.

De VVD merkt op dat nu het beeld is dat aanbieders bij elkaar in de keuken kijken. Willen zij dat wel?

Mevrouw Rol antwoordt dat de organisaties elkaar juist graag opzoeken vooral in verband met hun personeel. Dat was een van de eerste onderwerpen die op de fysieke tafel ter sprake kwam. Zij willen zoveel mogelijk openheid van zaken.

DLP vraagt of er al wordt gekeken naar stroomlijning van de communicatie en de informatievoorziening.

De Stadspartij wijst ook op het belang van een goede dossieroverdracht wanneer een cliënt van zorgaanbieder verandert.

Mevrouw Rol beaamt dat er een goed informatiesysteem moet komen in verband met een goede monitoring. Binnen het netwerk moeten nog afspraken worden gemaakt over de communicatie richting cliënten. Er zijn geen afspraken gemaakt over de overdracht van dossiers, maar gestreefd wordt naar “warme” overdracht.

Vervolgens rondt de voorzitter de beraadslagingen over dit onderwerp af en schorst de  vergadering voor een kort ogenblik. Daarna stelt hij het voorstel Regionale Beleidsnota Inkoop Jeugd (2014-0090) aan de orde (Zie afzonderlijk verslag).

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in