Pagina delen

Memo Bestemming Huize Borro

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 15 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Middels de memo met bijlagen wil het college de raad informeren, zoals besproken in het forum van 9 februari jongstleden over de te volgen procedures rondom de bestemming van Huize Borro.

In een onderzoek van 7 mei 2013 wordt beschreven aan de hand van een verkenning van scenario's wat een passende invulling voor Huize Borro zou kunnen zijn. De Stichting Wijnhuisfonds heeft op 21 mei 2015 een verzoek om bestemmingsplanwijziging ingediend en - vooruitlopend op de bestemmingsplanwijziging om leegstand te voorkomen - een  verzoek om tijdelijke omgevingsvergunning.

Op 9 juni 2015 heeft het college positief besloten omtrent het verzoek om tijdelijke omgevingsvergunning voor een "brede maatschappelijke bestemming op bedrijfsmatige basis". Dit positieve besluit vloeit mede voort uit het onderzoek van 7 mei 2013 en eerder gevoerde discussies in de raad.

De procedure voor de definitieve bestemmingsplanwijziging zal worden gestart waarin de raad zijn gebruikelijke rol heeft: het college informeert en hoort het forum over het te nemen besluit.
Het is een bevoegdheid van de raad om een bestemmingsplanwijziging vast te stellen.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 15-06-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er hebben zich 5 insprekers gemeld op dit onderwerp. Omdat voor dit onderwerp maar 30 minuten tijd gereserveerd staat zullen nu alleen de insprekers het woord krijgen en krijgen forumleden en college de gelegenheid verhelderende vragen te stellen. Daarna zal de vergadering worden geschorst en in een eerstvolgende forumvergadering waar ruimte is worden ingepland om verder behandeld te worden.

 

Inspreker 1, de heer Menkveld, krijgt het woord. Verwezen wordt naar zijn bijgevoegde inspreekreactie.

 

Burgerbelang: Is er al een nieuwe huurder bekend?

De heer Menkveld: er is een nieuwe huurder bekend.

 

Inspreker 2, de heer De Bruin, krijgt het woord. Verwezen wordt naar zijn bijgevoegde inspreekreactie. Bij zijn inspreekreactie overhandigt hij ruim 5000 handtekeningen.

 

CDA: Namens hoeveel bewoners spreekt de heer De Bruin?

De heer De Bruin: Het gaat niet om hoeveel bewoners maar om een goede ruimtelijke ordening.

Burgerbelang: Om hoeveel bewonerscommissies gaat het?

De heer De Bruin: Het gaat om twee bewonerscommissies.

 

Inspreker 3, de heer Hemelaar, krijgt het woord. Verwezen wordt naar zijn bijgevoegde inspreekreactie.

 

PVDA: Kunnen wij een kopie van het rapport wat u zojuist noemde krijgen?

De heer Hemelaar: Dat kan, maar het rapport is ook op de griffie aanwezig.

VVD: Het rapport staat ook op de website van de raad.

 

Burgerbelang: Is er een horecavergunning vereist voor het inloophuis?

De heer Hemelaar: Je moet denken aan een koffiekameridee.

 

CDA: Met welke partijen wordt er samengewerkt om het idee te realiseren?

De heer Hemelaar: Met Dementienetwerk en de Alzheimervereniging. Het is een concept waarbij zorgpartijen op afstand staan; er wordt gewerkt met vrijwilligers die echter wel kennis van zaken hebben.

 

GroenLinks: Kunt u iets zeggen over de te verwachten bezoekersaantallen?

De heer Hemelaar: In Zutphen zijn er 2500 mensen die dementie hebben of mantelzorger zijn van iemand met dementie.

 

Inspreker 4, de heer Engelen, krijgt het woord. Verwezen wordt naar zijn bijgevoegde inspreekreactie.

 

GroenLinks: hoe erg is het dat samenwerking op een laag pitje staat? Verzoekt u partijen bij elkaar te brengen? Wat wilt u precies?

De heer Engelen: Verzocht wordt met vier partijen samen te werken maar dit staat op een laag pitje.

GroenLinks: Er moeten mensen aan tafel komen die besluiten kunnen nemen. Samenwerking is alleen nog door bemiddeling mogelijk.

De heer Engelen: het college moet partijen bij elkaar roepen om over de toekomst van Huize Borro te praten.

 

Inspreker 5, de heer Venema, krijgt het woord. Verwezen wordt naar zijn bijgevoegde inspreekreactie.

 

De voorzitter vraagt of iemand nog verhelderende vragen wil stellen. Niemand geeft aan daar gebruik van te willen maken. De voorzitter schorst de vergadering.

Bijlagen

Advies

Nogmaals in adviserende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 29 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Middels de memo met bijlagen wil het college de raad informeren, zoals besproken in het forum van 9 februari jongstleden over de te volgen procedures rondom de bestemming van Huize Borro.

In 1320 is Huize Borro overgedragen aan de gemeente met de verplichting  het pand te gebruiken ten behoeve van ouderenzorg. In 1980 is het pand verkocht aan N.V. Stadsherstel onder de verplichting het pand te laten restaureren ten behoeve van de vestiging van een centraal diensten centrum bejaardenwerk.

DWR Notarissen concludeert dat het college op basis van jurisprudentie en maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gehouden aan de verplichting uit 1320. Te meer omdat aan het doel van het testament van kanunnik Borro wel door de overheid wordt voldaan, namelijk de zorg voor Christelijke behoeftige armen.

DWR notarissen concludeert dat het college af kan zien van de persoonlijke verplichting van de N.V. Stadsherstel om het pand te gebruiken als 'centraal dienstencentrum voor bejaarden'. De afgelopen twee jaar heeft zich ook geen partij gemeld met een concreet (haalbaar) plan om dit pand als zodanig te gebruiken.

In een onderzoek van 7 mei 2013 wordt beschreven aan de hand van een verkenning van scenario's wat een passende invulling voor Huize Borro zou kunnen zijn. De Stichting Wijnhuisfonds heeft op 21 mei 2015 een verzoek om bestemmingsplanwijziging ingediend en - vooruitlopend op de bestemmingsplanwijziging om leegstand te voorkomen - een verzoek om tijdelijke omgevingsvergunning.

Op 9 juni 2015 heeft het college positief besloten omtrent het verzoek om tijdelijke omgevingsvergunning voor een "brede maatschappelijke bestemming op bedrijfsmatige basis". Dit positieve besluit vloeit mede voort uit het onderzoek van 7 mei 2013 en eerder gevoerde discussies in de raad.

De procedure voor de definitieve bestemmingsplanwijziging zal worden gestart waarin de raad zijn gebruikelijke rol heeft: het college informeert en hoort het forum over het te nemen besluit. Het is een bevoegdheid van de raad om een bestemmingsplan vast te stellen.

Deze memo is besproken in de forumvergadering van 15 juni jongstleden. Omdat in die forumvergadering 5 insprekers hebben ingesproken is niet meer toegekomen aan inhoudelijke behandeling van de memo met bijlagen. Daarom wordt dit onderwerp opnieuw geagendeerd voor het forum van 29 juni 2015.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 29-06-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE.C.L. Verhoog
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Iedereen welkom. Hierbij heropen ik de vergadering. Op 15 juni 2015 is de vergadering geschorst omdat toen door het aantal insprekers niet aan inhoudelijke behandeling van de stukken is toegekomen. Ik geef nu het woord aan de fracties en het college. Er is nog een huishoudelijke mededeling. Er zijn twee stukken op de site toegevoegd. Het betreft een aanvullende inspreekreactie van de heer Lex Hemelaar en een brief van mevrouw A. van der Veldt. Deze kunt u terugvinden op de site. Ik geef nu het woord aan het college.

College: Wij willen u informeren om te kijken of de raad ons voorlopig standpunt kan ondersteunen.

SP: Waarom staat dit onderwerp nu op de agenda? Restaurant Eetlust is nu weg uit Huize Borro. Waarom zo’n haast? Waarom niet eerst verder praten met partijen? De huurprijs wordt steeds hoger. Als je een lagere huurprijs hanteert krijg je sneller een nieuwe invulling van het pand.

BewustZW: Wij sluiten ons hierbij aan. Aanvullend het volgende. Hoe kijkt de wethouder aan tegen de nieuwe functies in de binnenstad volgens de kaart die in de herfst aan ons wordt voorgelegd?

CDA: De aangedragen initiatieven, bijvoorbeeld De Inloop, zijn op zich positief maar wel prematuur. Leegstand is ongewenst Het Wijnhuisfonds moet zelf zorg dragen voor een gezonde financiële situatie/exploitatie. De tijdelijke ontheffing biedt ruimte om weer met elkaar in gesprek te gaan. Ondertussen kan de bestemmingsplanprocedure worden gestart om via de inspraakmogelijkheid mensen er bij te betrekken.

GroenLinks:We moeten ruimhartig omgaan met de bestemming van panden in de binnenstad.

Burgerbelang:Er is veel aandacht, er zijn veel standpunten, maar er zijn geen echte gesprekken die leiden tot concensus. Dit voorstel is te prematuur om de voorgestelde stappen te zetten. Het voorstel creëert ruimte die straks niet meer is terug te draaien. Wanneer je een huurprijs van €60.000,-- per jaar vraagt, vraag je onmogelijke dingen.

VVD: Wij zijn het niet helemaal eens met Burgerbelang. Er moet worden gezocht naar een solide en betrouwbare huurder.

Burgerbelang: Het beoogde effect uit het collegebesluit om tijdelijk ontheffing te verlenen neigt ernaar dat de klok de andere Kant uitslaat.

VVD: Beide functies in één pand moet kunnen. Leegstand is eeuwig zonde. Voor de eigenaar moet het mogelijk zijn om te kunnen praten met initiatiefnemers. De huurprijs is aan de eigenaar. De maatschappelijke functie moet in ieder geval worden veiliggesteld om leegstand te voorkomen. Ons advies is doorgaan.

SP:De huurder bepaalt de prijs. Bij een lagere huurprijs is de kans groter op een nieuwe huurder. Bij een huur van €60.000,- per jaar moet er een inkomen zijn van €600.000,-- per jaar.

VVD: De eigenaar moet zo spoedig mogelijk mogelijkheden geven aan een solide en betrouwbare huurder.

BewustZW: Dit is een gedetailleerde discussie. Voorstel is om straks in de herfst bij de Leegstandsnota hierover verder van gedachten te wisselen.

Stadspartij: Dit is geen vragenronde meer maar een inhoudelijke discussie. In het stuk van de notaris staat dat de verplichting die de kanunnik heeft opgelegd niet houdbaar is. Het stuk van de accountant staat hier haaks op. De persoonlijke verplichting is niet opgeheven en daarmee dus geldig. Ethisch gezien geldt “een man een man, een woord een woord”; waarom is dan hier de overeenkomst teniet? Hoe moet ik de horecafunctie uitleggen: is alleen een restaurant mogelijk of ook een pizza-afhaalpunt? Hoe zit het met de samenwerking?

D66: Het is een lastig dossier omdat enerzijds de bestemming wordt verruimd na afloop van een tijdelijke ontheffing voor één jaar en anderzijds wil je overkomen als een betrouwbare overheid. Commerciële activiteiten leiden tot verlengde openingstijden, hier is D66 huiverig voor. Wij willen daarom het debat uitstellen zodat er een mooi initiatief kan komen. Hoe staat het college hierin; wat past in de door het college voorgestelde verruiming?

PVDA: Er zijn zoveel verschillende meningen dat onze conclusie is dat dit voorstel nog niet rijp is voor besluitvorming. Nu niet de bestemmingsplanprocedure starten maar alleen de tijdelijke ontheffing voor 2 jaar verlenen. Na de zomer hierover verder discussiëren in combinatie met de kaart binnenstad.

Voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan het college.

College: De bestemmingsplanwijziging beoogt een bredere maatschappelijke functie zodat het Wijnhuisfonds meer mogelijkheden heeft om het pand in te zetten. De huurprijs is niet aan de gemeente.

D66: Het pand was oorspronkelijk eigendom van de gemeente, het is geschonken aan het Wijnhuisfonds. Misschien kunnen we niet juridisch maar wel ethisch iets zeggen over de huurprijs.

College: Dat is niet aan ons. Wij kijken naar de wenselijkheid van een bestemmingsplanwijziging. De kaart over leegstand en waar wat staat nemen we mee bij de bestemmingsplanprocedure.

BewustZW: Leegstand oplossen met een bestemmingsplanwijziging geldt voor meer panden in de binnenstad, niet alleen voor dit pand.

GroenLinks: Dat vinden wij een goed idee. Wanneer meer partijen hier zo over denken, dan kan dit een opdracht zijn aan het college.

Stadspartij: In reactie op hetgeen D66 heeft gezegd, wij hebben niets te zeggen over de huurprijs. Wel hebben wij iets te zeggen over de persoonlijke verplichting, via die verplichting kun je iets vertellen over de kosten die er zijn.

College: Ik geef het woord aan de ambtelijke ondersteuning.

Ambtelijke ondersteuner: Doel van de kaart is flexibilisering van ondernemers in de binnenstad ter voorkoming van leegstand in de binnenstad. De ontwikkeling in de zorg is nu zodanig dat het doel van de verplichting niet meer aanwezig is.

Stadspartij: De termijn van 10 jaar heeft niets te maken met het kettingbeding. Het kettingbeding geldt totdat het opgeheven wordt.

Ambtelijke ondersteuner: Dat is niet aan het college.

Stadspartij: Het kettingtermijn en de genoemde termijn van 10 jaar staan compleet los van elkaar.

VVD: Het doel is het veiligstellen van de maatschappelijke functie het voorkomen van leegstand. Dit moeten we niet uit het oog verliezen. In het bestemmingsplan moet worden gewaarborgd dat alleen maatschappelijke functies zijn toegestaan en geen pizzahutten.

Stadspartij: Ja, dat klopt. Is er contact geweest met verschillende partijen?

College: Er is contact geweest met het Wijnhuisfonds over de bestemmingsplanverruiming. De verdere samenwerking is aan het Wijnhuisfonds. Bij een bestemmingsplanprocedure wordt afgewogen of de maatschappelijke bestemming kan. In deze procedure wordt de mogelijkheid om een pizzahut te realiseren niet meegenomen.

Voorzitter: Gezien de tijd wil ik overgaan tot de stemming.

Stadspartij: Eerst overleggen met maatschappelijke partijen. Rustig aan, kleine stappen. “When in doubt, don’t act.”

GroenLinks: Weinig twijfels, wij zijn het eens met de memo.

CDA: Wij ondersteunen het voorstel. Kanttekening hierbij is dat helder moet zijn welke maatschappelijke functies er in het pand kunnen komen en dit moet worden geborgd.

ChristenUnie: Niet steunen.

SP:Niet steunen. Verder sluiten wij aan bij de Stadspartij.

Burgerbelang: Niet steunen, te prematuur.

VVD: Steunen. Wel zorgen dat er geen pizzahut kan komen.

PvdA: Idem CDA. Draagvlak voor het voorstel creëren.

BewustZW: Niet steunen. Wachten op de discussie over de leegstand in de binnenstad.

D66: Wij hebben geen voldoende vertrouwen in draagvlak voor de maatschappelijke functie. Wij hebben geen voldoende vertrouwen in garanties dat de maatschappelijke functie blijft.

Voorzitter: Het college kan verder met de adviezen van alle partijen. Hierbij is de vergadering gesloten.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling