Pagina delen

Memo Afronding tussenbalans - voortgang Strategische Visie 2025

Inhoud

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 13 januari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Bij dit agendapunt wordt het Forum geïnformeerd over de resultaten van bijeenkomsten en activiteiten in het kader van het project Strategische Visie Zutphen 2025. De verzamelde informatie kan dienen als input voor de verkiezingsprogramma's en het op te stellen collegeprogramma. Vaststelling zal waarschijnlijk door de nieuwe raad geschieden. Het college zal de concept-Strategische Visie 2025 in juni 2014 aan Forum/raad voorleggen.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 13-01-2014 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.A. Jansen
D66R. Jense
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit forum is de Memo afronding tussenbalans, voortgang strategische visie 2025.

De forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het college (ambtelijke ondersteuning).

Het college geeft een inleiding op het onderwerp. De memo bestaat eigenlijk uit twee aspecten: informatie over de uitvoering van de tweede fase en een stappenplan voor de derde fase.

De raad heeft vorig jaar besloten tot het opstellen van een strategische visie. Het opstellen van de strategische visie is opgedeeld in drie fasen. De eerste fase was de foto van Zutphen. De tweede fase bestond uit een reeks bijeenkomsten om input te halen uit de samenleving. De derde fase bestaat uit de afronding waarin alle informatie wordt omgezet in een visie.

In de tweede fase is de input opgehaald aan de hand van vier thema’s: werk en inkomen, identiteit, imago en voorzieningen, kunst en cultuur en zorg en welzijn. Hierover is gesproken met diverse partijen en burgers op diverse locaties in verschillende settingen. Van alle input die is opgehaald is een magazine gemaakt. Deze is bijgevoegd bij de stukken. Het college heeft geconstateerd dat niet alleen de inhoud maar ook het proces en de gesprekken van groot belang zijn. Dat verdient een vervolg. De gesprekken met de inwoners van de buurtgemeenten hebben niet plaatsgevonden.

De derde fase bestaat vooral uit reflectie op wat in de eerste twee fasen is opgehaald. De daadwerkelijke visie wordt vastgesteld door het college en de nieuwe gemeenteraad.

De forumvoorzitter dankt het college voor de toelichting en geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen aan het college.

GroenLinks vindt het magazine een leuk stuk. Er is veel opgehaald aan wensen, ideeën en informatie, er komt een lijn uit naar voren. GroenLinks wijst er op dat het moeilijke werk nu gaat beginnen. GroenLinks is benieuwd of er over de thema’s heen kan worden gekeken en is benieuwd welke keuzes er gemaakt gaan worden.

D66 vindt het een prachtig rapport aan de hand van vier handzame thema’s. D66 kan instemmen met het stappenplan voor de derde fase. Het is uiteindelijk een stimulerend stuk geworden. D66 is daar blij mee. Over het proces is D66 positief. De input komt uit vele delen van de samenleving. De uitkomsten lijken daarmee ook ingebed in de samenleving en heeft daarmee draagkracht. D66 is blij met de conclusies op het gebied van onderwijs, duurzaamheid en innovatie. D66 heeft twee vragen aan het college. Waarom is er in de tweede fase niet gesproken met burgers uit de regiogemeenten en waarom komen de thema’s wonen en een goede bereikbaarheid zo weinig aan bod.

De VVD wijst erop dat een bepaald aanbod aan onderwijs niet automatisch betekent dat jongeren niet verhuizen naar een andere stad. Zo werkt het niet. De VVD constateert dat de input op het thema zorg en welzijn komt van 25 professionals in de zorg. Er wordt een beeld geschetst dat in 2025 de zorg een consumptiegoed is geworden dat de consument de kwaliteit bepaald en betaald. De VVD merkt op dat de gemeente er dan dus niet meer aan te pas komt. De VVD vraagt zich af of dit wel een reëel beeld is en adviseert het college om nog eens goed te kijken naar dit hoofdstuk.

De SP wijst het college erop dat de strategische visie niet hoeft te worden opgesteld door een extern bureau. SP adviseert het college om met lokale initiatieven in zee te gaan, dan hoeft het opstellen van een visie ook niet zoveel te kosten.

De Stadspartij vraagt zich af wat de rol van Zutphen in de regio is en hoe Zutphen dit zelf ziet.

Burgerbelang constateert dat in het magazine veel raadsleden worden ge-quote. Dit is jammer. Voor de quotes van raadsleden had geen extern bureau ingeschakeld hoeven worden.

De PvdA geeft aan dat bij het thema zorg en welzijn de nadruk wel erg ligt op de zelfredzaamheid van burgers. De PvdA ziet graag dat er ook aandacht is voor een vangnet.

De forumvoorzitter dankt het forum voor het stellen van de vragen en geeft het woord aan het college voor de beantwoording daarvan.

Het college dankt het forum voor de complimenten en voor de heldere vragen en opmerkingen. Het college kan hier bij de volgende fase alleen maar voordeel mee doen.

Het aan elkaar verbinden van alle ideeën, wensen en suggesties begint nu. Op dit moment is er nog sprake van een archipel van veel kleine eilandjes. Het is nu vooral nog ieder voor zich. Hierin moeten nu de verbindingen worden gelegd met behoud van kwaliteit zonder dat er een middenmoot ontstaat. Dit beeld moeten we voor ons houden. Het college realiseert zich dat dit niet eenvoudig is.

Voor wat betreft de regionale uitwerking ziet het college Zutphen als een sterke stad in een sterke regio. Dit is ook wat is gebleken uit de foto van Zutphen. Het college heeft wel degelijk met vertegenwoordigers van omliggende gemeenten gesproken. Uitgangspunt was dat de gemeente Zutphen zou spreken met bewoners van de omliggende kernen. In eerste instantie werd hierop ook positief gereageerd, maar nadien hebben de colleges van de regiogemeenten aangegeven dit bij nader inzien toch niet te willen. Als tussenoplossing is gekozen dat er via de colleges van de regiogemeenten alsnog wordt gesproken met de inwoners van de omliggende kernen.

Voor wat betreft de opmerking over wonen is dit een suggestie om mee te nemen voor de volgende fase. Het woonbeleid is onlangs vastgesteld waardoor er in de tweede fase vanzelfsprekend minder aandacht was voor dit onderwerp.

Het college geeft aan dat de VVD volstrekt gelijk heeft met haar opmerking over onderwijs. Het vestigen van bijvoorbeeld een HTS in Zutphen zou niet betekenen dat alle jongeren in Zutphen daar een opleiding zou volgen. Het college realiseert zich dat bepaalde nieuwe vormen van onderwijs een bijdrage kunnen leveren aan een aantrekkelijk woon en leefklimaat. Anderzijds is het ook goed om te kijken naar het huidige aanbod van onderwijs en dat te koesteren.

Voor wat betreft de vele quotes van raadsleden geeft het college aan dat de quotes werden afgenomen door ingehuurde personen. Deze waren niet altijd precies op de hoogte wie wie was en wie een raadslid was, vandaar.

Voor wat betreft het thema zorg en welzijn is het college hier niet bij geweest. Het beeld is ingekleurd door de 25 professionals. De rol van de gemeente zou zijn het creëren van de voorzieningen. Het college benadrukt dat wat is opgehaald nu op tafel ligt en dat nu al deze punten moeten worden afgewogen en met elkaar verbonden moeten worden.

Burgerbelang geeft aan dat hoger onderwijs wel als wens wordt genoemd. Ook het behouden van het huidige aanbod aan zorg waaronder een groot regionaal ziekenhuis en het aanbod van antroposofisch onderwijs ziet Burgerbelang graag terugkomen in de derde fase.

D66 constateert dat het geen reactie heeft ontvangen over het punt over de bereikbaarheid van Zutphen als woonomgeving.

De VVD ziet graag dat op het gebied van zorg en welzijn de rol van de gemeente in 2025 niet alleen volgend en ondersteunend is maar dat er ook zeker initiatief van de gemeente mag worden verwacht.

Het college geeft aan dat de opmerking van VVD wordt meegenomen.

Over het punt van D66 geeft het college aan dat Zutphen het vooral moet hebben van zijn aantrekkelijke woonomgeving. Dit punt wordt ook meegenomen naar de volgende fase.

De forumvoorzitter constateert dat alle vragen zijn beantwoord en dat de memo voldoende is besproken.

De forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit het forum.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in